Turistbeskrivelse af Svendborg 1871
Forside ] Op ]

 
Turistbeskrivelse af Svendborg fra 1871

Danmark.Illustreret Reisehaandbog. Udgivet af Foreningen "Fremtiden". Kbh. 1871

 

Svendborgs Omegn er saa bekjendt for sin Naturskjønhed, at man ikke bør forsømme at tage den i nærmere Øiesyn. Ved at følge den Vei, som fortsætter Byens Vestergade, et Stykke, støder man til Høire paa en Sti, som i de sidste Aar er anlagt ved Hjælp af den Forskjønnelseskomite, der har dannet sig i Svendborg, og som fører op paa Ovines Høi. Fra denne Høi, der er forsynet med Udsigtsbænke, haves en prægtig Udsigt ud over Byen, som med sine to Kneisende Kirketaarne ligger venligt og smukt lige nedenfor Bakkens Fod over det deilige Svendborgsund, Taasinge med Bregninge Kirke og Langeland. Herfra fører Veien forbi Grubbemøllen, der ligger ret ejendommelig ved Bredden af en lille Dam, omgiven af enkelte Træer, gjennem Grubbemøllestræde og et lille Stykke af Møllergade ind paa den gamle Nyborgvej. Denne fører forbi den nylig opførte, høitliggende Amtmandsbolig "Ørkilhuus", ind i en smuk lille Skov, Caroline Amalie Lund, tidligere kaldet Rottefælden. I Udkanten af denne Lund, hvor der skal findes ikke faa Hugorme, ligger Ørkilsbanken med en smuk Udsigt. Paa samme Banke findes endnu en meget lille Rest af den gamle Kongeborg Ørkil, som efter sigende skal være anlagt af Valdemar Sejr, og som beherskede Indløbet til Svendborg. Omkring denne Borg hævede der sig en hurtig en Landsby, som imidlertid snart paa Grund af sin frodig Væxt kom i spændt Forhold til Svendborg, og da i Tidernes Løb Ørkilsslot kom i Hænderne paa Gejstligheden, der endnu besad det under Grevens Fejde, angreb Svendborgerne i denne Krig Slottet, afbrændte det aldeles og fik ved samme Leilighed deres Hævn stillet paa Ørkil By, som de fuldstændig tilintetgjorde. En Deel af den ødelagte Borgs Ruiner blev senere, i det 18de Aarhundrede, benyttet som Hjælpemateriale til Opførelsen af Herregaarden Bjørnemose, der ligger meget smukt, lidt Øst paa nede ved det smalle Skaarup-Sund, som adskiller Fyen fra Thurø. Veien ud fra Skoven fører nu til Ørkilsgade, som støder ud til den nye Nyborgvej, hvorfra der et lille Stykke høiere oppe ved et Beværtningssted dreier en Spadserevei til Høire. Denne fører til Svendborgernes sædvanlige Udflugtssted, Christiansminde Skov, der strækker sig op ad Bakke langs med den friske Strand. Her er en overordentlig smuk Udsigt over Taasinge, Thurø og Svendborgsund, der herfra viser sig som en skinnende Indsø, overalt omkrandset af Mark og Skov. (Til Christiansminde, hvor der er Beværtningssted, kan man ogsaa faae Færge ved Svendborgs Havn). Lidt høiere oppe ligger Bellevue (med Beværtning), et høit Punkt, hvorfra man ligeledes har en prægtig Udsigt, og fra dette Sted fører en Vei lige tilbage til den nye Nyborgvej.
Til den anden Side, mod Vest, ligge forskjellige mindre Skove, som Høje Bøge, Tankefuld, ud for hvilken den lille Ø, Yholmen, samt ned ved Stranden St. Jørgens Kirke, der i Middelalderen hørte til St. Jørgens Hospital for Spedalske.
En halv Miils Vej fra Svendborg, ved Faaborgvejen, ligger Herregaarden Hvidkilde, Hovedgaarden i Baroniet Lehn. Den toetages Hovedbygning, bestaaende af tre Fløje, blev opført 1742 af den daværende Ejer Johan Lehn, en under Frederik IV adlet Borgerlig, Broder til den Lehn, hvis Navn uden Grund er sat i Forbindelse med Tordenskjolds Dødsdrama. Gaarden, i hvis Nærhed findes den aldrig frysende Kilde, som har givet den Navn, ligger overordenlig smukt ved Hvidkilde Sø i en frisk og tiltalende Egn; den er prydet med et brusende Vandfald og et  stort Springvand, som forsynes med Vand fra en høitliggende lille Sø. Et lille Stykke fra Gaarden ligger endnu en Sø, nemlig Sørup Sø, paa hvis Bund, der efter Sagnet skal gjemmes endeel Kostbarheder, som skrive sig fra Svenskekrigen 1658, idet nemlig Omegnens Beboere, da de havde faaet nys om, at Fjenden vilde kjøre en Vogn, belæsset med det ranede Guld- og Sølvtøi, over den tilfrosne Sø, saugede Isen i Stykker, hvorved hele Skatten sank tilbunds.

    
   
   
 

Send mail til mail@fynhistorie.dk med spørgsmål og kommentarer til denne web site.
Copyright © 2000  Sydfyn-info.dk A/S, hvor intet andet er angivet. www.fynhistorie.dk