Nielstrup gods i Ollerup sogn
Forside ] Op ]

 
Nielstrup gods, Ollerup sogn

Uddrag af topografisk indberetning ca 1768. [Samlinger ved. Fyns historie og topografi i almindelighed. Topografisk samling. LA] 

  

Herregaarden Nielstrup ligger næsten en fierding Miil Osten for Ollerup i en smuk Dal; omgiven med Skov, aaben Mark, saavel af Ager, som Eng, og en færsk Søe Nielstrup Søe kaldet. Den er en meget gammel Adelig Gaard, ja holdes for en af de Ældste i Fyen. Bircerodius in Histr. natur. qvatuor Costarum bubularum pag: 31 meener, at der har været et Nonne Kloster, og at een Been Raad, for nogle Aar siden blev funden i en Brandmuur ved Haugen, da den blev nedbrudt, har været af en Nonne, som for nogen Misgiernings Skyld levende er bleven indmuuret, ligesom han og holder for at en grøn glasseret Steen, som sad forhen lidet afsides fra Porten høit oppe i Muuren; men nu findes paa Hvidkilde, skal forestille denne Nonnes Poenitentze. Men endskiønt denne hans Meening kunde synes saameget meere rimelig, som det er bekiendt, at der indtil sidst i forrige Aarhundrede kom undertiiden nogle Munke, der med stor Andagt betragtede den grønne Steen, som sad inden Porten indmuuret; hvilket synes at vidne om et Slags Høiagtelse paa de Tider endnu hos Papisterne for Stedet, og især for den indemuurede Steen, som forestiller et Menneske liggende paa Knæ, hvorover en Engel holder en Krone, mueligt det skal være en Martyr Krone, som den forestilte Person er bleven af Papisterne anseet for at have erholdet, saa kan dog, alt dette uagtet, denne Meening ikke antages for noksom grundet; siden der findes Eiere til Nielstrup henimod 200 Aar for Reformationen:/ thi som Ejere findes
1/ Biørn Olufsøn, han nævnes udtrykkelig at have eiet Nielstrup i Fyen i Aaret 1343, da han har givet 2 Bøndergaarde i Millinge Bye til Svanning Kirke, at der skulle giøres Bøn for ham og hans af Prædikestoelen. Hans Frue var Susanne Munck, Herr Palle Munckes og Frue Frilles Datter; disse Muncker førte en guul Bielke i rødt Feldt. Han havde en Søn Jacob Biørnsen, som kaldte sig og Jachim Biørnsen, hvis Sønner heder Jep og Anders Jachim = Sønner i et Skifte = Brev af Aar 1449; thi paa de Tider blev Jacob og Joachim eller Jachim brugte i Flæng: vid Grams Anmærkninger til Gableri Vers i det Kiøbenhavnske Selskabs Skrifter Tom. 4. pag. 264. Om nogle af disse har boet paa Nielstrup vides ikke; thi man finder ingen Eiere nævnet førend

2/ Poul Laxmand den rige kaldet, en Søn af Peder Laxmand og Elsebe Margrete Brahe, Han eiede 5 Herregaard og deriblandt Nielstrup i Fyen, som Hvitfeld udtrykkelig nævner iblandt hans øvrige meget Gods pag: 1042. Han var Rigets Hofmester og blev myrdet Aar 1502 paa Høibroe af Biørn Andersen og Ebbe Strangesen, som efter at have stukket ham i Brystet med en Dolk, kastede ham ud over Broen i Stranden med de Ord: Du heder Laxmand, løb nu udi Vandet som din Art er. Han var 3de Gange gift med 1/ Maren Brock, Jens Brokis Datter, som førte en blaa Pyramide i Vaabenet. 2/ Jnger Munck, Hun var Holger Munckis  og Jnger Flemmings Datter. Disse Muncker førte 3 roser i deres Vaaben. 3/ Kirsten Banner, Erich Banners og Karen Giøes Datter, som efter Poul Laxmands død giftede sig med Gierd Nielsen Dreefeldt. Om Nielstrup efter hans Død, da hans Gods blev confiskeret, blev givet hans Enke tilbage, kan ej sluttes af Hvitfeldt med Vished, thi han nævner alleene Sandholt, som hendes Gods, hvilket hun fik tilbage igien, og ikke kunde være forbrudt; af Hvitfeldts Bispers Krønike synes det øvrige af hans Gods, og altsaa Nielstrup med at være til Kongen forfalden. Vel findes saavel i Atl: Dan. som i et Haandskrift og fleere Steder Johan Oxe som Ejere af Nielstrup, hvilken, da han forsvarede den mod Svendborgerne, som havde beleiret den i Grev Christoffers Feide, fik sit Laar slaaet itu af en liden Canon, som sprang, da han affyrede den, hvoraf hand døde 1534. Men uagtet Historien fortælles endnu her i Egnen, som virkelig der skeet, og der ere adskillige Omstændigheder, der kunde giøre den heel troelig; thi ikke alleene var der paa den gamle Bygning Skydehuller, og er bleven funden nogle gamle Jern Canoner paa Gaarden for endeel Aar siden/:/ skiøndt ingen Tegn eller Spor findes til, at der skulle have været Volde eller Muure deromkring, som Bircherod meener, der kalder Nielstrup Castellum regium muris et forsis circumdatum og udtrykkelig melder, at det holdt Beleiringen ud i Christian 3dies Tid, da det af Svendborgerne var belagt, som holdt Christiani 2de Partie, vid Bircherod L.C. Hist. Natural. men endog ligger Nielstrup ikke langt fra Veien imellem Svendborg og Nachebølle, hvor disse Svendborgere og giorde et Tog til og tog Eiler Bille fangen (Hvitfeldt pag. 1428) men alt dette uagtet, er det dog meere rimeligt, at det Nielstrup som Joh. Oxe forsvarede, hvormed han fik sit Bane =Saar, bør forstaaes som Nielstrup i Lolland, hvilket ikke alleene Sammenhængen i Hvitfeldt stadfæster pag. 1423; thi det var af Almuen i Smaaelandene Joh. Oxe var beleiret, der og indtoge Aaleholm og Nykiøbing Slotte, og altsaa tales der just om, Lollandske og Falsterske Steder, hvorimod intet meldes om Nielstrup i Fyen pag. 1428, hvor hand just handler om Fyen: men endog har Nielstrup i Lolland længe været i de Oxers Familie, og Porthuuset der er bygt af Joh. Oxes Sønne=Søn 1616; Hvorimod ingen Spor findes til, at enten Johan Oxe eller Albert Oxe, som og anføres, som Ejere af Nielstrup, har eiet dette i Fyen: tvertjmod just paa de Tider, da disse skulle have havt den, har dens Eiere ufeilbarlig været:

3/ Johan Biørnsen, han kaldes paa Ligsteenen i Ollerup Kirke, Ridder til Nielstrup; eiede og Østrup, hvor han døde 1534, men er begraven i Ollerup Kirke, hans Frue Giertrud Pasberg, døde 1552 paa Nielstrup.

4/ Jver Lunge af de saa kaldede nye Lunger eller Dyre = Lunger, en Søn af Ove Lunge og Anne Henrichs Datter Friis som førte en Skak= Tavl i Vaabenet /: som ejede Tirsbek i Jylland, hvor han døde 1587:/ fik Nielstrup med sin Frue Maren Biørnsen, som døde 1561, en Datter af Johan Biørnsen og Giertrud Pasberg.

Nota: Aarsagen hvorfor Jver Lunge, /: hvis Vaaben var 2 hvide Bøffel=Horn i blaat Feldt, og 2 hvide Bøffel=Horn over Hielmen:/ kaldes af de nye Lunger eller Dyre=Lunger, er denne: Hans Farfader Vincentz Jversen Dyre til Tirsbek havde til Ægte Hr. Tyge Lunges Datter, da nu de gl. Lungers Mandslinie var udgaaen med bemelte Tyge Lunge, tog han Navnet op, og lod sig og sine Børn kalde Lunger, hvilket skeede i Christiernii 1mi Tid. Siden blev disse nye Lungers Slægt af denne Dyre forplantet, indtil i Kong Christian 4des Tid, da denne ogsaa udgik paa Mandslinien, ved det at Ove Lunge, som var en Søn af Hr. Jørgen Lunge til Odden, Ridder, Danmarks Riges Marsk og Raad og Frue Sophie Brahe til Birchelse, i sine unge Aar døde i Jtalien, vid. Grams Anmærkninger til Gableri Vers i det Kiøbenhavnske Selskabs Skrifter Tom. 4. pag. 259, hvor han handler om Vincentz Vincentzsøn Lunge, som har været Professor ved Kiøbenhavns Universitet 1521 og var Doctor juris utriusque. Efter Jver Lunge beholdt hans Datter

5/ Sophie Lunge, Nielstrup, hun blev gift med Ditløv von Qvalen, hvis første Frue var Riborg Walkendorff; om de har efterladt sig Børn eller naar de ere døde, vides ikke.
Aar 1606 har de givet AlterTavlen og Prædikestolen i Ollerup Kirke og altsaa dengang været i Live. Men uden Tvivl havde hendes Søster Giertrud Lunge, gift med Eiler Bryske til Dalund, Part i Gaarden; thi ikke alleene i den Proces, som Hr. Niels Knudsen har ført 1589 om Præstegaardens berøvede halve Avling sees, at han har havt til Contra-Parter saa vel Eiler Bryske til Dallund, som Sophie Lunge paa Nielstrup, men endog ved en Deelings Forretning over Ollerup Koehauge, 1604 har begge baade D.v. Qvalen og Eiler Bryske havt deres Fuldmægtige nærværende. Det er altsaa urigtigt, naar det heder i Atl. Dan., at efter Albert Oxes og Frue Sidsel Urnes Død har Nielstrup tilhørt adskillige Familier, hvis Følge ikke kand udgiøres, saasom de gamle og nye Lunger, Barnekower og von Qvalener, og at den omsider ved Arv er tilfalden de Biller, Troller og Krager, som har deelet Gaard og Gods imellem sig, saa den tabte sin Hovedgaards Ret og Friehed, dette, som er taget af det foromrørte Mnscpt: uden Tvivl først forfattet af Bircherod, kan ikke bestaae med de Monumenter, som findes i Kirken, thi at Albert Oxe aldrig nogen Tid har ejet Nielstrup i Fyen, er forhen errindret, og fra Joh. Biørnsen haves Vished om de forommeldte Ejere lige til Sophie Lunge, men hvo der næst efter hende eller v. Qvalen har faaet Gaarden eller hendes Part i Besiddelse, kan ikke med Vished, siges, men

6/ Eiler Høg med Frue Else Krabbe, Tage Krabbe til Jordberg, og Sophie Friis af Krastrup /: af Frisserne med en Skak=Tavle i Vaabenet:/ deres Datter har vist eiet den 1652. Mueligt Eiler Høg til Dalund, hvis Moder har været en Bryske, som kan sees af Vaabenet paa Stolene i Ollerup Kirke, har været en Datter-Søn af Eiler Bryske og Giertrud Lunge til Dalund, dog er dette sidste en Gisning, som af Mangel paa Oplysning ei kan udgives med Vished, men, at disse virkelig har ejet Gaarden, er ei at tvivle paa, siden ikke alleene deres Vaabener findes, som sagt, paa Stolene, som høre til Nielstrup, med Aarstall 1652; men endog paa en Plade i Begravelsen over Frue Else Krabbe siges udtrykkelig, at Frue Else Krabbe, Eiler Høgs til Dalund, døde paa sin Gaard Nielstrup i Fyen 1655. Paa Dekkelet over Prædikestoelen staar: at Jost Høg til Biørnholm har ladet denne Prædikestoel i Ollerup Kirke staffere 1617 paa Kirkens Bekostning, man skulle snart deraf slutte, at Just Høg har havt Part i Nielstrup, men da intet findes nogensteds derom, synes det meere rimeligt, at han kan have været en Formynder paa de Tider for Eiler Høg, og paa hans Vegne ladet dette giøre. Men dette synes troeligt nok,a t Gaard og Gods er ved Arv bleven delt imellem fleere Ejere, som igien har saaleedes kundet afhænde deres Part til andre, at Gaarden paa nogen Tider bleven ufrie, thi naar man kan forlade sig paa en Gravskrift over Frue Anne Cathrine Nissen von Hobens Frue, som findes paa Pladen paa hendes Kiste, skulle det synes at hendes Fader

7/ Niels Lauridsen Borgemester i Svendborg og Hustrue Cathrine Nissen har eiet nogen Part af Gaarden i Febr. 1655, da deres Datter er fød, thi det heder paa bemeldte Plade, at hun er fød paa Nielstrup den 22 february 1655; men paa Frue Else Krabbes Plade heder det, at hun nemlig Frue Else Krabbe er død paa sin Gaard Nielstrup i Fyen den 26 Novbr 1655.

8/ Anne Cathrine Nissen fik Gaarden efter sine Forældre, dog incomplet. Hun blev gift med Hr. Jørgen Ernst von Hoben og døde 1713 uden Livs Arvinger. Hun efterlod Gaarden til

9/ Hr. Jørgen Ernst von Hoben, som kiøbte eendeel Gods til Gaarden for at completere den. Han giftede sig siden med.

10/ Frue Edel Margrete Løvenhielm, en Datter af General Major Hans Løvenhielm og Frue Ide Sophie Gersdorff, som Livs Arvinger efter Hr. von Hobens Død 1749 beholdt Gaarden og ved Giftermaal tilbragte

11/ Hr. Johan Lehn til Hvidkilde og Lindskov, Gaarden Nielstrup med tilhørende Gods. Han bygte heele Ladegaarden op fra Grunden af Brandmuur, saa den nu findes i skiøn Stand; hvorimod det meeste af Borgegaarden er nedbrudt, og alleene er nogle afbrudte stykker Muure deraf tilbage. Efter hans Død 1760 blev hans Brodersøn,

12/ Hr. Kammerherre Poul Abraham Lehn med Frue Erica Christina von Cicignon, en Datter af Oberst Lieutenant Joh. Frid. von Cicignon til Nachebølle og Frue Erica Christina Holck, og nu var Ejere af Nielstrup.

    
   
   
 

Send mail til mail@fynhistorie.dk med spørgsmål og kommentarer til denne web site.
Copyright © 2000  Sydfyn-info.dk A/S, hvor intet andet er angivet. www.fynhistorie.dk