Svendborg side 6 af 6
Forside ] Op ]

 
Om Svendborg fortsat Del 6 af 6

Illustreret Beskrivelse  af Byens Tilblivelse og Udvikling til Nutiden fortalt af en gammel Svendborger. Svendborg. Trykt og udgivet af Svendborg Akcidenstrykkeri (V. Westermann) 1903. 

 

Loven om Købstadskommunernes Styrelse af 26. maj 1868, ifølge hvilken disse fik et betydeligt udvidet Selvstyre, idet Ordningen med Byfoged og delegerede Borgere bortfaldt, og Styrelsen overgik til det af Borgerne valgte Byraad med den kongevalgte Borgmester som Formand, traadte i Kraft 1. Januar 1869, og Svendborgerne valgte da deres første Byraad.
Byfogden var da Ludvig Schrum, som i 1859 havde afløst den yndede Kammerherre Jessen, og som selv efterhaanden naaede at blive lgiesaa afholdt som sin Forgænger. Han beklædte Embedet til 1885, da han trak sig tilbage, men blev boende her i Byen indtil sin Død 1894.
Af det første Byraads Medlemmer er nu ingen mere i Live. Det bestod, foruden Formanden Borgmester Schrum, af Købmændene Agent L.I. Baagøe, Gumme Riber, Claus Krøyer og Grosserer H.I. Rasmussen, begge Brødrene Lange (Hattemager I.M. Lange og Jernstøber L.R. lange), Sejlmager Brandt, Skibsbygger H.P. Hansen, Maler Berth (i Skattergade), gamle Rokkedrejer Erik Lindegaard og Farver Morten Peter Kisbye. Af disse sad Claus Krøyer i Raadet uafbrudt indtil 1890, altsaa 21 Aar, en Rekord, som kun er slaaet af afdøde Grosserer Jens Peter Baagøe, som sad der fra 1873 til 1897, og af Justitsraad J.L. Knudsen, som har været uafbrudt Medlem af Raadet siden 1876.
Læge Mølmark har været Medlem af Raadet i 20 Aar, afdøde Adolph Husom og C.C.P. Bärthelsen i henholdsvis 17-18 Aar.
Foruden Gasværket og Vandværket var der, forinden det nyvalgte Byraad paabegyndte sin Virksomhed, udført adskillige komunale Arbejder; vi havde saaledes faaet Sundhedsforholdene, som Borgmester Schrum interesserede sig levende for, noget forbedrede, navnlig ved at Byen var bleven inddelt i et vist Antal Distrikter, som stod under en Art sanitært Tilsyn af dertil valgte Mænd. Fattigvæsenets Ledelse var i 1868 overdraget en dertil udnævnt Inspektør (Kaptajn Hallas), og Havnen var bleven noget udvidet, idet Kommunen havde købte Bager Jensens Ejendom  i Møllergade, hvis Grund gik ned til Stranden. Ejendommen blev nedbrudt, og en Gade (Havnegade) ført ned til Stranden. For Enden af Gaden anlagdes den saakaldte "Nyhavn".
Paa en Del af Ejendommens Grund anlagde den fornævnte Grosserer Rasmussen en Cikoriefabrik, som imidlertid senere nedlagdes. Ejendommen overgik derefter til Købmand Bie, der benyttede den som Pakhus. Den solgtes senere tild en herværende katolske Menighed, som ombyggede den og i 1887 indrettede den til Kapel og Skole, dog er den østlige Del endnu udlejet som Pakhus.
Byen voksede imidlertid rask og den stigende Folkemængde nødvendiggjorde mange kommunale Foretagender, og Penge kostede de alle -Byens Gæld i 1860 udgjorde 42000 Kroner, den er bleven mange Gange større siden da, og Skatten er stegen betydeligt, men man har ogsaa faaet noget for Pengene.
Der fandtes i 1860 i hele Byen en eneste Kloak, Brolægningen var bekendt over hele Landet for sin rent ud fænomenale Slethed, Fattigvæsenets Bygning i Fruestræde var elendig, og det bagved liggende Sygehus ligesaa, begge Byens Kirker trængte til en gennemgribende Restaurering, Skolebygningen alt andet end tidssvarende og tilmed meget for lille, Raadhuset maatte nødvendigvis bort, om ikke af anden Grund saa dog, fordi det af Hensyn til den fornødne Torveplads var ganske umuligt at have det liggende lige midt paa Torvet.
Naar hertil kom, at Spørgsmaalet om Anlæggelsen af en Jernbane var i Færd med at blive brændende, vil det ses, at der var meget for det nye Byraad at tage fat i, og at der stilledes store Fordringer til dettes Dygtighed og Arbejdsevne. Alle disse Opgave og adskillig flere til, som efterhaanden meldte sig,e r nu løst og nye Opgaver har optaget de gamles Plads.
Det gaar med Svendborg, som med alt andet, der er i Udvikling. Næppe er een Opgave lykkelig løst, før mindst to nye melder sig.
Foruden de Foretagener, hvis Iværksættelse direkte paahvilede Byraadet som Kommunens Repræsentant, var der tilmed adskillige andre af kommunal Betydning, hvis Løsning maatte ske ved privat Initiativ, men hvor dog Byraadet maatte virke opmuntrende, tildels ogsaa hjælpende og støttende. Dette var saaledes Tilfældet med det foran omtalte Restaurationsspørgsmaal i Christiansminde, Forskønnelseskommiteens Virksomhed, Realskolespørgsmaalet og mange andre.
Noget af det første, der toges fat paa, var Kloakvæsenet og Brolægningen. For førstnævntes Vedkommende maatte der begyndes paa fuldstændig bar Bund og i Begyndelsen forsøgsvis.  Begge Arbejder udførtes successivt gennem en længere Aarrække. Nu er Byen overalt forsynet med Kloaker med gode Afløbsforhold, men der er ogsaa til dette Arbejde medgaaet omkring 50000 Kroner. Brolægningen er, skønt ikke fuldt ud mønsterværdig, saa dog overalt fornyet og forbedret, og der er sørget for, naar ældre Ejendomme nedbrødes eller ombyggedes, at faa Gaderne saa vidt muligt regulerede, hvilket ikke er løbet af uden betydelig expropriationsudgifter.
I 1872 opførtes den nye Fattiggaard paa Viebæltet. Den kostede 67000 Kr. og opførtes efter Tegning og under Tilsyn af den her boende Arkitekt J.I. Eckersberg. I Fattiggaardens søndre Fløj indrettedes Lokaler til Sygehus, men det viste sig ikke at være vellykket og maatte efter faa Aars Forløb betragtes som ubrugeligt.
Samme Aar som Fattiggaarden blev ved privat Initiativ den nye Realskole opført i Bagergade, en Skole, hvortil Byen haardt trængte. Kommunen havde tidligere haft en selvstændig Realskole i en gammel Bygning i Fruestræde, beliggende hvor nu Borgerforeningens Bygning staar, og Nabo til "Musereden".
Skolens Overlærer var cand. phil. Niels Schaugaard. Den var imidlertid nedlagt som selvstændig og omdannet til et Led af Borgerskolen under navn af Realklasser og med de samme Lærer som Borgerskolen.
Der ønskedes imidlertid ikke alene en Skole med bedre Lokaler og bedre hygiejeniske Forhold, men ogsaa en forbedret Undervisning og da navnlig saaledes, at Eleverne sattes i Stand til fra Skolen at kunne tage den almindelige Forberedelseseksamen. Med dette Formaal for Øje traadte en Kreds af Borgere (40) sammen og garanterede for et Laan, hvorved den nye Skole opførtes mod at Kommunen ydede et aarligt Tilskud. Til Gengæld fik Byraadet Ret til at besætte et vist Antal Fripladser. Som Skolebestyrer ansattes den hidtilværende Lærer ved Borgerdydskolen paa Christianshavn, Johannes Møller, der siden uafbrudt har bestyret den. (1899 var der 165 Elever, underviste af 15 Lærere).
Den af Translatør cand. phil H.H. Jørgensen hidtild revne private Realskole i Skattergade blev nedlagt, og han selv fik en Lærerstilling ved den nye Skole.
Det næste Aar 1873 bragte Dampfærgeforbindelsen med Taasinge, hvilket i høj Grad lettede samkvemmet med denne Ø. Byens Bidrag til Dampfærgen androg 12000 Kr.
I 1874 opførtes i Forbinelse med Amtsraadet Epidemihospitalet bag Kirkegaarden, og endelig kom i 1875 den nye Borgerskole, som med en Bekostning af ca. 60.000 Kr. opførtes i Fruestræde paa den Grund, hvor det gamle Fattighus og Sygehus havde staaet. Den var saavel Drenge- som Pigeskole og oprindelig bestemt til ogsaa at afgive Bolig for Overlæreren.
Man mente at have bygget Skolen tilstrækkelig stor for lange Tider, men Byens raske Vækst bevirkede, at den hurtigt - skønt der i Mellemtiden med en Bekostning af 9000 Kr. var opført en særlig Skole i Hallingskov for Beboerne herfra samt fra Øksenbjerg og Hømarken, og skønt Overlærerens Bolig paa Skolen i  1884 var omdannet til Klasseværelser, samt Gymnastiklokalet ligeledes indrettet til Klasseværelse, og helt nyt Gymnastikhus opført, - viste sig for lille, og allerede en Snes Aar efter maatte der tages fat paa Opførelsen af en særskilt Pigeskole, hvortil den fornødne Plads med en Bekostning af ca. 10.000 Kr. var skaffet ved Indkøb af private Grunde bag Borgerskolen. Pigeskolen, der først blev færdig for et Par Aar siden (1899), er i arkitektonisk Henseende særdeles præsentabel, Tegningen skyldes Arkitekt Schwanenflügel i Odense, den er forsynet med alt, hvad Nutiden paa dette Omraade kan gøre Fordring paa, men dens Opførelse har været forbundet med mange Genvordigheder - en af Byraadets Medlemmer betegnede den i et Byraadsmøde som "Kommunens Smertensbarn" - og kostet adskilligt mere end oprindelig beregnet. Den kom ialt paa ca. 120.000 Kr.
Saavel Drenge- som Pigeskolen talte i 1899 omkring 1300 Elever fordelte i 39 Klasser, underviste af 35 Lærere og Lærerinder.
Imidlertid var Banespørgsmaalet rykket sin Afgørelse nær, og som naturligt er, absolverede det for en Tid alle andre Interesser.
At Byens Kommunication med Omverdenen var mangelfuld, stod ganske klart for alle. Ganske vist var Dampskibsforbindelsen temmelig upaaklagelig, men med Nabobyerne Odense, Nyborg og  Faaborg, stod Byen kun i Forbindelse ved de langsomme og forældede Deligencer.
Der var holdt adskillige Møder og skrevet adskillige Avisartikler om denne Sag, som en stor Del af Borgerne egentlig inderst inde saa paa med temmelig blandede Følelser. Alle vilde nok have en bane, men man vilde have den til Nyborg og ikke til Odense. Man frygtede nemlig, og iøvrigt ikke saa helt med Urette, at en direkte Forbindelse med den større By vilde trække en Del af Oplandet bort fra Svendborg, og dernæst mente man, at en Bane, enten den kom til Odense eller Nyborg, vilde opelske Købmandsforretninger og Handelspladser paa Landet til Skade for Byen.
Den sidste Risiko var der nu en Gang ikke noget at gøre ved, den maatte Byen løbe, ligesaavel som alle andre danske Købstæder med Baneforbindelser, og angaaende det første Punkt viste det sig snart, at den direkte Linie Odense-Svendborg i Virkeligheden var den eneste Mulighed, saafremt Byen i det hele taget vilde have en Bane, og Erfaringen har da ogsaa vist, at Banen paa ingen Maade har skadet, - selv om ogsaa det yderste, nordlige Opland nu for en Del søger Odense - men tværtimod i høj Grad gavnet Byen; dog maa det udtrykkelig bemærkes, at Aarsagen hertil for en stor Del maa søges i den ganske fortrinlige Havn, der den Gang var og endnu er betydelig forud for Odenses.
Selvfølgelig var Banestationens Beliggenhed af største Betydning, man ønskede denne saa centralt som muligt og tilmed saa nær Havnen som muligt, og det var da et Held for Kommunen, at man havde Klosterpladsen at disponere over og det saa meget mere, som den der liggende gamle Borgerskole alligevel skulde nedrives. Man opnaaede her en ualmindelig fordelagtig Plads, som ikke mange andre danske Provinsbyer kan opvise Mage til, beliggende i Hjertet af Byen, nær Torvet og i let Forbindelse med Havnen, der samtidig skulde udvides, saaledes at den gamle Havn og Nyhavn kom i Forbindelse med hinanden.
For at opnaa dette, samt for at faa Havn og Bane til at danne en Enhed, et stort sammenhængende Hele, maatte betydelige Udfyldningsarbejder foretages, og for en Del Ejendomme i Hulgade eksproprieres, hvilket ogsaa, for at føre Banelinien ind paa Pladsen, maatte ske med flere Ejendomme i Skattergade og Brogade, saaledes navnlig I.M. Langes Hatefabrik. Det lille, smalle Stræde, som førte fra Skolen til Brogade (Skolestræde), forsvandt fuldstændig, og de paa hver Side af Strædet liggende Smaaejendomme nedbrødes.
Da de sidste Rester af det gamle Kloster forsvandt, og Jordarbejder fandt Sted paa dettes Grund, fandtes der selvfølgelig en Mængde Menneskekranier og Knogler, men iøvrigt intet af historisk Interesse.
Det var en kolossal Forandring, som her foretoges, vel nok den største og betydeligste, Byen endnu har været udnerkastet.
Havnen strakte sig nu uafbrudt lige ud til Nyhavn. Det nye Anlæg døbtes "Jessens Mole" efter Byens tidligere, afholdte Borgmester,d en kongelige Kommissarius ved Banens Anlæg, Kammerherre Jessen. Samtidig med Jessens Mole forsvandt - desværre havde vi nær sagt - den gamle, smukke, karakteristiske og velviedligeholdte Træ-Dampskibsbro for at give Plads for den nuværende Anløbsplads, som ialtfald ikke er saa skøn og næppe synderlig mere praktisk.
Fra Banepladsen førtes - iøvrigt ikke til lidt Skade for  Brogade - den smukke Frederiksgade ned til havnen. Det kunde blive en prægtig Forretnignsgade, hvis Trafikken igennem den ikke hindredes saameget af de ved Togenes Afgang og Rangering nødvendiggjorte hyppige Afspærringer. Der trænges derfor i høj Grad til en Passage over Banelinien, og den maa nødvendigvis komme. Det er kun et rent Tidsspørgsmaal, selv om det i Øjeblikket paa Grund af Byens vanskelige, pekuniære Forhold kan synes at have lange Udsigter.
Samtidig med Frederiksgade føtes en anden Gade fra Banepladsen nordpaa til Havnegade, ligesom der udførtes forskellige Arbejder paa selve Banepladsen, Stensætningen langs Terrassen blev saaledes forsynet med Jærnrækværk, og Trappenedgangen fra Terrassen ud for Munkestræde anlagdes. Brønden ud for dette Stræde og en gammel Ligsten med fuldstændig udvisket Indskrift paa Trappenedgangens Platform er nu de eneste Erindringer om det gamle Kloster.
Derimod var det Skue, som Pladsen ved Banens Anlæg frembød, naar man saa det fra Stationsbygningen, himmelvidt forskelligt fra det næsten storstadsmæssige Billede, den nu afgiver, idet Omgivelserne den Gang udelukkende var faldefærdige Plankeværker og gamle Baghuse.
[Den nu forsvundne, Smed Neuschwang tilhørende Ejendom der, hvor nu Telefonstationen ligger, blev iøvrigt i Aarhundredets Midte benyttet som Synagoge af den mosaiske Menighed].

Banen aabnedes 12. Juli 1876, og Byens Udgift til denne androg 80.000 Kr., for hvilke denne fik Aktier, der helt igennem har forrentet sig godt. Udgifterne til de nye Havneanlæg, som først fuldførtes i 1877, androg ialt 230.000 Kr.
Samtidig med de store Arbejder ved banen og Havnen og samtidig med Borgerskolens Opførelse byggedes ved privat Initiativ Borgerstiftelsens Ejendom i Bagergade. Foreningen til Opførelse af denne Bygning havde arbejdet i et længere Aaremaal. Ideen er oprindelig undfanget af afdøde Sejlmager Chr. Brandt og ligeledes afdøde Uhrmager, senere Gasværksbestyrer, Liberoth. Til Opnaaelsen af deres Øjemed fik de paa et sidst i 1864 afholdt Borgermøde dannet en Forening, hvis Medlemmer tegnede sig for aarlige Bidrag. Foreningens Bestyrelse - hvis Formand var Borgmester Schrum - fik efterhaanden indsamlet ca. 17000 Kr.; men hvad der battede bedst var dog, da den foran omtalte Skomager og Garver Frederik Hansen lagde sig til at dø og ved Testamente forlod Stiftelsen den kønne Sum af henad 36.000 Kr., hvoraf dog de 10.000 Kr. sattes fast til Ejendommens Vedligeholdelse.
Nu var Skærene klarede, og Bygningen opførtes og indviedes 1. juli 1875. Kommunen havde støttet Sagen ved at skænke en Byggegrund i Vestergade, den solgte man imidlertid for 1400 Kr. og købte i Stedet derfor Grunden i Bagergade. Ejendom og Grund stod i alt Stiftelsen i 40.000 Kr. Den indeholder 10 dobbelte og 8 enkelte Friboliger, Renterne af et særligt Legat paa 3000 Kr. anvendes til Indkøb af Brændsel til stiftelsens Beboere, hvorhos der er udlagt denne forskellige Legater, hvis Renter ligeledes uddeles til Beboerne.
Kommunens nye Raadhus paa Hjørnet af Bagergade og Vestergade er opført i Aarene 1880-81, (taget i Brug 1881).
Da man var klar over, at det gamle Raadhus maatte bort, begyndte en livlig Debat om, hvor det nye skulde ligge. At Beliggenheden ikke skulde være midt paa Torvet, var der den  skønneste Enighed om, men ellers var Anskuelserne meget divergerende, og navnlig vilde man absolut ikke have det i en Udkant af Byen. Nogle ønskede det lagt nede ved Havnen, hvor det formentes at ville tage sig særlig præsentabelt ud, andre ønskede det ned ved Mølledammen (den Kisbyeske Ejendom), atter andre i den Børgesenske Ejendom i Fruestræde, og endelig foresloges Pladsen bag Nikolai Kirkegaard, (der, hvor nu Svendborg Amtstidendes Bogtrykkeri er), her vilde det faa en cental Beliggenhed, nær Torvet, og bygget i Harmoni med Nikolai Kirke, hvis Restauration allerede den Gang stod som noget, der om kortere Tid vilde være en Nødvendighed, virkelig blive en Forskønnelse for Byen. Kirkegaarden skulde saa nedlægges og gøres til aaben Plads, eventuelt Torv. Denne Plan, der slet ikke syntes saa helt ueffen, strandede imidlertid ogsaa, og Resultatet blev at Raadhuset kom til at ligge netop der, hvor man fra først af ikke vilde have det, nemlig i en Udkant af Byen.
Det kneb endogsaa haardt med at opnaa denfornødne Enighed med Amtsraadet om Bygningens Beliggenhed og Udgifterne til dens Opførelse, men omsider lykkedes det, og man købte i Forening (for 26000 Kr. hvoraf Amts- og Byraad udredede hver det halve), den tidligere Sognepræst i Tved, Suhr, tilhørende Ejendom med Have, beliggende som foran nævnt paa Hjønet af Bagergade og Vestergade, og som oprindelig var bygget som Enkesæde for en afdød Baronesse Bille Brahe.
De paa Ejendommen staaende Bygninger solgtes til Nedrivning for 4000 Kr. Den nye Bygning opførtes i gothisk Stil efter Tegning af Arkitekt E. Lendorff med en Bekostning af 130.000 Kr. (hvoraf noget over 5000 Kr. indkom ved Salg af det gamle Raadhus til Nedbrydning), Udgiften afholdtes med 7/10 af Amtet, 3/10 af Kommunen.
Bygningen afgiver Lokaler for Byfogden, Byskriveren og Herredsfogden samt By- og Herredsting, det sidste benyttes tillige af Forligelseskommissionen. Endvidere er der en iøvrigt ikke ret stor Sal til Brug ved offentlige Møder samt andre lignende Lejligheder og et Lokale til fælles Afbenytelse for By- og Amtsraad. I dette Lokale hænger Oliemalerier af Amtmanden, Grev Schack (malet af Professor Jensen), og afdøde Borgmester Schrum, (malet af Bache).
Endelig er der i Kælderen Arkiv samt Bolig for Arrestforvareren. Arrestlokalerne findes i Sidefløjen og afgiver Plads for ialt 25 Arrestanter.
I Januar Maaned 1898 skete paa Raadhuset en uhyggelig Gaseksplosition, saa voldsom, at ikke alene alle Ruder i Bygningen, men ogsaa en Mængde Ruder i Vestergade sprængtes, og Bygningen selv kom i Brand. Det var navnlig Arkivet i Kælderen og Lokalerne i Stueetagen, det gik værst ud over, men skønt der anrettedes ikke saa ganske liden Ødelæggelse, blev Ilden dog forholdsvis hurtigt slukket. Knaldet var saa voldsomt, at det kunde høres over hele Byen, men det uhyggeligste ved hele Begivenheden var dog, at Arrestforvarerens Hustru blev saa forbrændt, at hun et Par Dage efter afgik ved Døden.
Det nye Raadhus afgav imidlertid ikke Plads for nogen Politistation,d enne var derfor paa selve Borgmesterkontoret, en ordning, som var uheldig, navnlig da Raadhuset nu laa saa langt udenfor Byens Centrum. Tilmed paatænktes en fuldstændig Omordning af hele Brandvæsenet, hvad dette ogsaa i høj Grad kunde trænge til. Saasnart her var en Smule Ildebrand, kimede  Allarmklokkerne, og alle Beboerne kom paa Benene, Vogne med Vandtønder kørte frem og tilbage i Gaderne, og hele Brandmaskabet, saadan noget som en 5-600 Mand, tilligemed Politikorpset, stillede paa Brandstedet og løb rundt imellem hinanden, alt udner en gyselig Støj og Spektakel. Hele dette kolossale og vidtløftige Apparat var i Virkeligheden til saare liden Nytte, og største Delen af de ved en saadan Ildebrand Tilstedeværende gjorde adskillig mere Skade end Gavn. ALt dette skulde derfor bortfalde og erstattes af et fast, lønnet og godt indøvet Korps, ligesom der skulle anskaffes en Del nyt Materiel - (Sprøjterne, hvoraf vi har 6, er dog alle gamle, 1 fra 1776 og 1 fra 1794, den nyeste er anskaffet i 1865).
Det gamle Sprøjtehus paa Torvet blev derfor nedrevet, og det nuværende opført. Naboejendommen, paa Hjørnet af Torvet og Fruestræde, som tilhørte Vognmand Hans Madsen, købtes af Kommunen for 16000 Kr., og efter at denne Bygning var nedbrudt, opførtes her i (i 1886) efter Tegning af arkitekt Eckersberg den nye Politistation. Den kostede 17000 Kr. og afgiver Lokaler for Politistationen, Boliger for 3 af det faste Brandmandskab samt Kontorlokaler for Kæmneren, hvilke sidste fra først af var tænkt at skulle være paa det nye Raadhus, hvor Lokalerne iidlertid var bleven udlejede til Kontor for Herredsfogden.
Nedrivningen af det gamle Raadhus gav Stødet til et andet større Foretagende, nemlig Opførelsen af Borgerforeningens nye Bygning. Foreningen ejede, som tidligere berørt, sine egne Lokaler i Fruestræde og havde tilmed - med eventuelle byggeforetagender for Øje - købt Naboejendommen, den gamle Realskole af Kommunen.
Det var ganske klart, at Foreningens stigende Medlemsantal nødvendiggjorde en Udvidelse af Lokaliteterne, men man havde dog næppe fra første Færd tænkt sig saa omfangsrige Byggeforetagender, som det i Virkeligheden blev.
Nu forsvandt imidlertid det gamle Raadhus, og samtidig hermed forsvandt ogsaa Byens eneste større, offentlige Lokale.
Alle offentlige Forsamlinger, alle Baller og andre Festiviteter, hvor man skulde have Tag over Hovedet, havde siden 1828 fundet sted paa Raadhusets Sal, og det var derfor ingen Spøg at skulle af med den.
Salen var rigtignok alt andet end skøn; der var kun lavt til Loftet, og dens eneste dekorative Prydelse var en ret ejendommelig Samling mindre Kobberstik af de oldenborgske Konger, som hang mellem Vinduerne langs Salens Vægge. (Ved Auktionen solgtes de til en Privatmand, som senere skænkede dem til Kommunen); men den var temmelig stor og i det hele taget det fineste, man den Gang havde. Med Udenomsbekvemmeligheder klarede man sig, som man bedst kunde. Ved Ballerne benyttedes et Par af Arrestforvarerens private Værelser som Garderobe for Herrer og Damer. (Arrestforvareren havde en ikke helt ringe Indtægt herved, hvorfor han ved Raadhusets Flytning fik tilstaaet ekstra 200 Kr. aarlig som Godtgørelse for sit Indtægtstab.
Bytinget i Stuen med det tilstødende Venteværelse indrettedes til Spiselokale, idet man dækkede fra det ene Værelse gennem Døren ind i det andet, det var jo et mere ejendommeligt end egentlig højtideligt Arrangement, men man mødte med god Appetit og godt Humør, tog dygtigt til sig af Borgerforeningens Værtindes, Fru Christensens, gode Mad, sang Translatør H.H. Jørgensens til Tider ganske morsomme Viser og holdt forresten  Taler i en Uendelighed.  Byen havde Ord for at være særlig godt forsynet med ret gode Talere, og flere Talere paa een Gang hørte den gang absolut ikke til Sjældenhederne.
Endvider benyttedes Herredstinget som Spillestue, den gamle Gældsarrest bagved Raadhussalen som Dametoilet, og naar hertil endelig kom, at selve det høje Byraads Forsamlignslokale benyttedes som Toddy- og Ølstue for Herrerne, vil det ses, at Lokaliteterne slet ikke var saa helt daarlige.
Al dette maatte nu forsvinde, og det blev Borgerforeningen og dennes Bestyrelse, som fik Æren af ikke alene at skaffe Foreningens Medlemmer en ny, flot Bygning med fortrinlige og tilstrækkelig store Lokaler, som næppe nogen dansk Provinsby af lignende Størrelse kan opvise Magen til, men ogsaa samtidig at skaffe Foreningen og Kommunen et tilstrækkeligt stort, stilfuldt, elegant og kunstnerisk, smukt dekoreret Lokale, som ikke alene blev til Fornøjelse for Foreningens egne Medlemmer, men som ved alle Lejligheder, kommunale, politiske eller religiøse stilledes til Disposition uden politiske Hensyn. Den konservative Klub danser her, Frelsens Hær holder Hallelujafester, de socialdemokratiske Foreninger afholder Agitationsmøder, og indre Mission Bedemøder. Borgerforeningens Sal tager lige liberalt mod dem alle.
De var naturligvis ikke nogen ganske let Sag for Borgerforeningens Bestyrelse at skaffe de fornødne Penge, som tænktes tilvejebragt ved Aktietegning med Pantesikkerhed i den nye Bygning næst efter første Prioritet. Da der imidlertid blandt Borgerne var en ret stor Interesse for Sagen, gik det alligevel lettere, end man skulde have troet. Amtmanden, Grev Schack, gik som sædvanlig i Spidsen ved at tegne sig for et anseligt beløb, og flere af Byens større Købmænd fulgte derefter i hans Fodspor og drog andre med sig. Da tilmed kommunen (flere af Byraadsmedlemmerne var tillige i Borgerforeningens Bestyrelse) tegnede sig for 10.000 Kr. var Foretagendet sikret. Det sidste Beløb maatte Byraadet ved flere senere Lejligheder høre ilde for, da man mente det uforsvarligt at anbringe Kommunens Penge i ganske private Foretagender. hertil er imidlertid at bemærke, at Borgerforeningens AKtier har vist sig at være et meget godt Aktiv, der uafbrudt - med Undtagelse af et Aar - har givet deres 4 pCt. i Udbytte.
Bygningen opførtes i 1883 efter Tegning af Arkitekt Eckersberg og under hans Tilsyn. Dekorationen af Salen, hvoraf en Del af Pengene indkom ved en af Foreningen afholdt Basar, fandt Sted i 1890, og et Par Aar efter forsynedes Lokalerne med nyt Møblement, ligesom Foreningen anskaffede et Flygel.
Nu havde Borgerforeningen altsaa skaffet Kommunen et Lokale som Erstatning for Raadhussalen. Dens næste Opgave blev at sørge for, at Byen fik et ny Theater.
Det gamle, tidligere omtalte Theater i Fruestræde, var alt andet end tidssvarende og meget uheldigt indrettet, saavel hvad Sceneri som Tilskuerplads angik. Begge Dele var beliggende paa 1ste Sal, hvilket i Ildebrandstilfælde var saa temmeligt livsfarligt. Stuen fungerede som Garderobe og Restauration - den sidste benyttedes tillige som Auktionslokale. Det hele Arrangement fandt derfor ikke Naade for det nye Brandvæsens Øjne, der i 1895 erklærede Bygningen for utilladelig brandfarlig og derved udvirkede et Forbud mod dens Benyttelse som Theater, og Følgen heraf var, at Svendborgerne hele den paafølgende Vinter maatte undvære et saadant.
 Der fremkom nu flere forskellige Planer, og navnlig henvendte en Privatmand (G.R. Berg) sig til Byraadet med Anmodning om Tilladelse til paa en ham tilhørende paa Banegaardspladsen beliggende Ejendom, som han agtede at nedrive og i Stedet for at opføre en Art Restauration og Foreningslokale, tillige at indrette et mindre Theater, nærmest som Varieté, d.e hvad Tyskerne kalder "Tingel-Tangel.
Af flere forskellige Grunde syntes Byraadet, og vistnok med fuld føje, ikke om Planen, og man nægtede derfor den begærede Tilladelse. Det hele, der opnaaedes ved det her omtalte Forslag, var, at en Plan, som fra anden Side var fremsat, blev opgivet, og Udsigterne for det fremtidige Theater var saaledes ikke videre lyse.
Saa var det, at Borgerforeningen tog Sagen i sin Haand.
Den fornødne Plads havde man i Foreningens store Have, som fortrinlig egnede sig til det paatænkte Brug, og som tilmed repræsenterede for stor en Værdi til udelukkende at ligge hen som Have.
Pengene agtedes skaffede til Veje ved Aktietegning pa samme Maade som ved den tidligere Lejlighed, og efter at de sædvanlige Fødselsveer var overstaaede, lykkedes det at faa Planen realiseret. Grev Schack gik som sædvanlig i Spidsen ved Aktietegningen. Bygningen, som opførtes i 1897, ejes altsaa af Borgerforeningen og staar i Forbindelse med denne som en Del af dens Bygningskompleks.
Det er et fortrinligt Theater med gode Sceneforhold og komplet Sceneudstyr.
Paa Gulvet og i Etagerne er 550 Siddepladser. Samtidig blev Borgerforeningens Lokaler udvidede og ombyggede, saaledes at der fremkom en stor Vestibule med Garderobe, som Indgang til Salen, og selve Foreningslokalerne bestaar nu af: Entré, Læseværelse, Spilleværelse, Konversationsværelse, Bestyrelsesværelse. I Konversationsværelset er ophængt portrætter af Grev Schack, Borgmester Schrum, Arkitekt Eckersberg og Foreningens mangeaarige Formand, Kancelliraad Bärthelsen.
Paa første Sal er en større Spisesal og flere Værelser til Brug ved festlige Lejligheder.
Samtidig med Opførelsen af Theaterbygningen dannedes den fornødne Adgang til Theatret, den saakaldte Theaterpassage, paa den nedbrudte Del af Borgerforeningens Grund, som senere forlængedes ud til Bagergade.
Den 26. Oktober 1887 indviedes Svendborg Industriforenings tekniske Skole. Den er opført paa Hjørnet af Grubbemøllestræde og Viebæltet. Det første Forsøg med en teknisk Skole foretoges i 1834 af Malermester Hans Frederik Trabolt, som privat oprettede en Tegneskole for Haandværkerlærlinge.
I 1852 tog Industriforeningen Sagen i sin Haand og drev Skolen i et lejet Lokale, indtil den nye Skole opførtes efter Tegning af Arkitekt Henrik Wandall.
Den har kostet ca 42000 Kr., hvilke Penge er tilvejebragte, dels ved et Prioritetslaan, stort 11500 Kr.; Statens Tilskud 12.000, Svendborg Kommune 8000 Kr. (aarligt Bidrag til Skolens Drift 700 Kr.), Amtsskolefonden 1000 Kr., Fyns Stifts Kommunefond 3000 Kr. og privat Gave fra Grev Schack 3000 Kr.
Skolens Forstander er Kanceliraad Grønwald, som har virket ved denne siden 1862.
Der er ansat 9 Lærere, og Skolen indeholder foruden Forstanderens Bolig, 9 Klasseværelser og 2 Reserveværelser.
 Det nye Sygehus er opført i 1891 af Svendborg Amts- og Byraad i Forening. Som tidligere omtalt, var det gamle og daarlige Sygehus i Fruestræde nedbrudt, og det Sygehus, som ved Opførelsen af den nye Fattigaard indrettedes her i Forbindelse med denne, kunde kun betragtes som rent midlertidigt. Slet og upraktisk som dets hele Indretning var, undlod Folk saa vidt muligt at benytte det. Tilmed var Pladsen meget for indskrænket, idet der kun var 5 Værelser med Plads til ialt 10 Patienter. Operationsstue og deslige fandtes slet ikke. Hertil kom yderligere, at det bag Kirkegaarden i 1874 opførte Epidimihospital med Plads til 7 Patienter i Forbindelse med Kolerareceptionslokalet (Plads til 4 Patienter), for Epiimihospitalets Vedkommende hurtig viste sig for lille, Trangen til Opførelsen af et helt nyt, rummeligt og tidssvarende Sygehus var derfor meget følelig. Der opnaaedes da i 1890 Enighed mellem By- og Amtsraad om at skride til Opførelsen af en hel ny Bygning, (efter omtrentligt Forhold 2/3 for Amtet og 1/3 for Byen). Som sædvanlig ved tidligere Lejligheder, naar kommunale Nybygninger skulde opføres, var der Uenighed om Stedet, hvor det burde ligge, og der blev en Del Avisskriveri om den Ting, idet nogle fandt den paatænkte Plads Kirkegaarden, nær Epidimihospitalet, uheldig. Det var egentlig ikke saa meget Naboskabet med dette og med Kirkegaarden, man frygtede, som Nærheden af den i Langestræde værende Kalkovn, der ved visse Vinde mentes at ville være en farlig Nabo for Sygehuset. Resultatet blev imidlertid alligevel, at Bygningen kom til at ligge paa det paatænkte Sted, og den Købmand Claus Krøyer tilhørende Mark blev købt (25 Øre pr kvadratalen). Sygehuset kom her til at ligge smukt, frit og højt. Det opførtes efter tegning af Arkitekt I. Schmidt og bestaar af en toetagers Bygning med Kælder og Loftslejlighed samt det noget derfra fjærnede enetages Epidimihospital, som ved en lukket Gang staar i Forbindelse med den gamle Epidimibygning.
Sygehuset er bestemt til ialt kunne optage 70 Patienter, men der kan utvivlsomt, naar det kniber, skaffes Plads til over 90. Det opvarmes med Varmelufts-Apparat og er iøvrigt udstyret med alt, hvad Nutiden kræver af et velindrettet Sygehus, Operationsstue, Badeværelse m.v.
Det hele har kostet ca. 130.000 Kr., og Bygningen er - hvad ikke er almindeligt andre steder - omgivet af en stor, smuk og vel vedligeholdt Have, hvor Patienterne, naar deres Tilstand og Aarstiden tillader det, kan opholde sig en Del af Dagen.
Stillingen som Sygehus-Læge besattes med en af Byraadets Medlemmer, Læge Herluf Mølmark. Han lønnes med 1000 Kr. og særlig Betaling for hver Operation. Da man senere fandt det heldigt, at Lægen boede i Sygehusets Nærhed, opførtes i 1900 paa det allersmukkeste Sted i Haven en særlig Lægebolig.
Byens Sognekirker er begge meget gamle og skriver sig fra Kong Valdemar Sejers Tid.De var,d a Byraadet overtog Byens Bestyrelse, temmelig Brøstfældige, og en gennemgribende Restauration maatte derfor for begges Vedkommende være et Spørgsmaal, som inden mange Aars Forløb vilde blive paatrængende.
Vor Frue Kirke var iøvrigt sidst restaureret i 1856, men det maa ikke have været videre forsvarligt gjort, thi i Begyndelsen af Firserene var hele Byraadet oppe paa Kirkegaarden for at se paa en Revne, Taarnet havde slaaet, og som nok ikke skulde være  saa ganske ufarlig. Da det ikke var meget bedre bevendt med det indre end med det ydre, blev en gennemgribende Restauration besluttet, og denne fandt sted i 1884 under Ledelse af Arkitekt Petersen.
Ved samme Lejlighed blev tillige den Bakke, paa hvilken Kirken er opført, afgravet og planeret, Stensætningen langs Terrassen ud mod Torvet opført. Terrassen fjernedes midt i Halvfemserne, og en Stentrappe anbragtes ved Nedgangen til Fruestræde i Stedet for den gamle Trætrappe.
Selve Kirken restaureredes saa grundigt, at ethvert Spor af dens oprindelig Stil saa nogenlunde kan siges at være borte.
Omdannelsen af Kirkebakken kostede Kommunen ca. 10.000 Kr. og selve Kirkens Restauration 90.000 Kr., hvoraf Kirken selv kun kunde bidrage 6000Kr., Resten tilvejebragtes ved Laan med Kommunens Garanti.
Det forrentes og afdrages med 4½ pCt. aarlig. Kirken er en regelmæssig Korsbygning med Sacristibygning i det nordøstlige Hjørne og en Tilbygning, der benyttes som Ligkapel, mod Sydvest.
Det er i ren Spidsbuestil med Hovedindgang gennem det hvælvede Vaabenhus i Taarnet, ligesom der er Sideudgange fra begge Kirkens Korsgange. Det indre, som er temmelig lavt, gør et venligt og hyggeligt Indtryk, men indeholder intet af historisk Interesse. Ved Restaurationen fandtes spor af gamle Kalkmalerier fra omkring 1550, men de var for medtagne til at kunne bevares. I Koret var en Gravhvælving med fuldstændig hensmuldrede Kister (Mads Graa og ustru)
Ligeledes fandtes i Korets sydlige Side en lukket Grav idneholdene Ligstenen af Ole Gaas til Møllegaard (+ 1618) og Hustru. Den over Graven liggende Ligsten er nu indsat i Vaabenhsuets Mur. Ved samme Lejlighed var man ater paa Jagt efter den foran oftere omtalte Junker Abels jordiske Levninger. Da man gravede paa det Sted nær Alteret, hvor han efter Graabrødrekirkens Nedrivelse skulde være bleven begravet, fandt man meget rigtigt i et muret Rum nogle Knogler, et Kranie og Rester af en Kiste, der i sin Tid havde været betrukken med Fløjl. Saavel Benene som Resterne af Kisten lagdes i en Kasse, der medens Restaurationen varede, henstod i den vedkommende Bygningsinspektørs private Lejlighed.
Da Restaurationen var tilendebragt, blev Kassen med Indhold hensat i et muret Rum under Gulvet nedenfor Kortrinene nærmest søndre Korsgang. Samtidig nedlagdes en Blyplade med Junkerens Navn.
Nogen egentlig Undersøgelse fandt altsaa ikke Sted, og dette var Kirkeministeriet misfornøjet med, fordi, som det hedder i Ministeriets Skrivelse af 27. Juli 1886: "der her er Spørgsmaal om de jordiske Levninger af en dansk Kongesøn".
Ministeriet udnævnte derfor ved den fornævnte Skrivelse Musæumsdirektør Henry Petersen og prof. anatom. Chiewitz (dennes Fader var Præst i Faaborg og havde tidligere været Kateket ved Borgerskolen her), til at foretage en nøjere Undersøgelse, som fandt Sted 1. November 1886. De ulykkelige Knogler, som nu endelig havde fundet Hvile blev atter rodede op. Skelettet viste sig saa temmelig defekt, idet alle mindre Ben (Hænder og Fødder), Brysthvirvel, nogle Ribben og begge Knæled manglede. Kisten ahvde været af Fyrretræ og betrukken med Fløjl. Om Junker Abel vidstes det, at han paa en Jagt havde brækket det ene Ben, og paa Skelettet var ganske rigtig brækket  et Laarben og sat daarligt sammen.
Det er aabenbart denne Omstændighed, som i sin Tid har givet Anledning til Misforstaaelsen.
Det viste sig nemlig ved Undersøgelse, at Junker Abel ingen som helst Ejendomsret kunde have til de forefundne Skeletdele, som maatte hidrøre fra en Person i 60-70 Aars Alderen (da Tænderne paa et Par nær manglede og kunde ses at være faldne ud længe før Døden), medens Junkeren kun var 27 Aar. Tilmed kendte man paa hans Tid ikke Brugen af Fløjl,, (den ældste Kiste med Fløjl i Sorø Klosterkirke er fra 1686), og efter hvad der syntes oplyst, skulde Liget, da det henstod i Klosterkirken, havde været balsameret, men Balsamering var noget, man her i Landet heller ikke kendte noget til paa Junkerens Tid.
Som Resultat af alt dette fremgik, at man stod overfor nogle Skeletdele, som i ethvert Fald intet havde med den danske Kongesøn Abel at bestille; hvor de saa iøvrigt i sin Tid havde hørt hjemme, kunde ikke oplyses. Kassen blev saa sat ned paa sin Plads igen, og hermed er Junker Abels Saga antagelig ude.
Kirkens Døbefond er af Marmor, Prædikestolen er fra 1597. Orgelet anskaffedes samtidig med Restaurationen ved frivillige Gaver. Det kostede 7400 Kr.
Den gamle Altertavle bibeholdtes. Den er, som foran omtalt, en Gave fra Christian den 8de, malet af Eckersberg (Fader, til den herboende Arkitekt J.J. Eckersberg), og forestiller Christus i Gethsemane. Paa Altertavlens Sider findes Malerier forestillende Troen og Haabet.
De gamle kolossale Kakkelovne, som tidligere opvarmede Kirken, afløstes ved Restaurationen af Varmeapparater.
De malede Ruder i de søndre Korsvinduer er skænkede af Grev Schack.
I Taarnets vestre Ydermur paa den nordre Side af Indgangsdøren findes en lille Fordybning i Muren. Bagerst i denne ses et Stykke af en utilhugget Kampesten, i hvilken findes nogle smaa Huller. Det skal være en gammel, hedensk Offersten.
Stormklokken i Taarnet er fra 1505.
Fra Kirkens Taarn, hvortil Adgang kan faas ved Henvendelse til Kirkebetjenten, haves en henrivende Udsigt over Byen og Omegnen.
Det er ikke usandsynligt, at Kirkebakken før Kristendommens Indførelse kan have været et hedensk Offersted. Den foran omtalte Sten, der rimeligvis er indsat i Taarnet, da dette opførtes, synes at tyde hen derpaa, men alle de tidligere saa gængse og almindelig troede Sagn om, at Taarnet skal være opført af Svend Tveskæg og oprindelig have været et Vagttaarn som Værn mod de vendiske Sørøvere, er blottet for al historisk Hjemmel.
Murstensbygninger kendes i det hele taget ikke i Danmark før henved halvandet hundrede Aar efter Svend Tveskægs Tid.
Afgravningen af Kirkebakken bevirkede, at Kirkens gamle Kampestensgrund, der hidtil havde været skjult, atter blev synlig, ligeledes fremkom ved Afgravningen de høje Trappefartier foran Indgangene til Ligkapellet og den søndre Korsarm. Det bevirker at den i og for sig lave Kirkebygning, set fra Torvet, faar et mere imponerende Udseende; men praktiske er de to Trappeopgange ikke.
Sct. Nikolai Kirke fik sin ligesaa nødvendige Hovedreparation i 1892 først fuldført 1894.
Kirkens Indre gjorde iøvrigt før  Restaureringen et mere  hyggeligt, venligt og lyst Indtryk end efter denne, men af dens oprindelige Stil var før Restaureringen kun saare lidt kendeligt. Udvendig saa den gyselig ud, og navnlig var den søndre Side skamskændet ved Opførelsen af en komplet Fabriksskorsten, foranlediget ved Indlæggelsen af Varmeapparat i Kirken, noget som Pastor Warburg nok udredede af sin egen Pung.
I 1885 havde Kirken været underkastet nogle mindre Reparationer, og Professor Storck, der var tilkaldt i Anledning af disse, undersøgte samtidig Kirken i sin Helhed og paaviste, at den i høj Grad trængte til en Hovedreparation, ikke alene for at faa den befriet for sine mange Skrøbeligheder, men ogsaa for at Bygningen i ren arkitektonisk Henseende paany kude komme til sin Ret.
Efter et af ham udarbejdet Overslag vilde hele Arbejdet kunne udføres for ca. 75.000 Kroner. Det blev saa besluttet at tage fat med Professor Storck som Arkitekt, og Pengene skaffedes ved et Tilskud fra Staten paa 25.000 Kr., medens 50.000 Kr. rejstes som Laan under Kommunens Garanti.
Det viste sig imidlertid under Arbejdet, at det projekterede Beløb ikke vilde slaa til. Byraadet rykkede da ud med yderligere 25.000 Kr. (altsaa ialt 75.000 Kr.) og Statskassen med 12.000 Kr. (ialt 37.000 Kr.)
Kirken er opridnelig ikke opført paa een Gang. Om end Sideskibene er samtidige eller dog omtrent samtidige med Hovedskibet, er dog Koret senere forlænget mod Øst, ligesom Sacristiet paa Kirkens Nordside er en senere Tilbygning.
Ved Restaurationen gengaves Kirken saa vidt muligt sin opridnelige Stil. Grunden om hele Bygningen udgravedes, saaledes at den oprindelige kampestensgrund blev synlig. Indvendig fjærnedes den ved Aarhundredets Begyndelse paaførte Fyld, saa Kirken paany fik sin oprindelige Højde.
Det senere i Linie med nordre Sideskibs østlige Ende opførte Ligkapel nedbrødes, saaledes at den oprindelige Korindgang paany blev synlig. De oprindelige gamle Vinduer bragtes paany frem, og Vinduerne i Korets Østgavl, som var tilmurede, aabnedes atter, ligesom Vaabenhuset i Taarnet, der ved en tidligere Lejlighed havde faaet fladt Loft, gengaves sin oprindelige Hvælving. Gesimserne samt Mønstermuringerne paa Korets Ydervægge istandsattes.
Som Kirken nu staar, gør dens Indre et stort mørkt, alvorligt men arkitektonisk smukt Indtryk. Midtskibets Længde er 65 Alen, Bredden 13 Al. Sideskibenes - i ældre Tider benævnede Sct. Birgittes og Sct. Gertruds Kapeller - 30 og 9 Al.
Højden fra Gulvet til Hvælvingens Toppunkt er i Kirkens Vestende 22 Al., men aftager mod Øst, hvilket forhøjer Kirkens perspektiviske Længde. Den gamle Prædikestol fra 1585 med sit smukke Billedskærerarbejde istandsattes, der anskaffedes ny Granitdøbefond - den gamle staar nu i nordre Sideskib - nyt Orgel og ny Altertavle (den gamle hænger dog stadig i Kirken) Altertavlen, skaaret i Træ og med rig Forgyldning (den fremstiller Christus og Apostlene) er forfærdiget af Joakim Skovgaard.
Et stort gammelt Crucifix fra den senere Middelalder, som tidligere henstod paa Loftet over Vaabenhuset, viste sig nøjagtig at passe til nogle i Loftet fastgorte Kroge. Det blev saa restaureret og ophængt paa sin gamle Plads.
Næsten alt, hvad Kirken oprindelig har ejet af Ligsten og Epithafier, er ved tidligere Restaurationer gaaet tabt. Tilbage  er kun Ligsten over Raadmand Poul Rasmussen Boesen (+1678) og 2 Hustruer samt over Byfoged Jørgen Borring (+1742) og Hustru, begge Ligsten anbragtes i Korgavlen.
I Vaabenhuset er anbragt en Ligsten over Inger Walkendorff (gift med Knud Urne til Søgaard) + 1555 samt en romansk Ligsten med et Kors.
I Begtrups Beskrivelse af Svendborg nævnes endvidere Ligstene over Viceadmiral Konning (+1749), Kommandør Jochum Friis, Borgmester Mads Tønnesen Rosenberg (+1756) og over Præsten Laurits Nielsen Hellevad. Paa Stenen skal have staaet, at han havde været gift 4 Gange og været Præst i Sct. Nicolai Menighed fra 1627-77. Samtlige de her nævnte Ligstene er dog nu alle forsvundne.
Derimod er endnu bevaret et i Kirken hængende Oliemaleri af Antikvar Peder Jensen Lacoppidan, Sognepræst til Landet og Bregninge (+1717) med Hustru og 12 Børn. Billedet er skænket Kirken af pastor Morsings Enke (+1775). En af Kirkens Klokker er fra 1512.
For at faa Kirkens Beliggenhed mere fri havde Kommune købt den Tobaksfabrikant Schiær tilhørende Ejendom for 23.000 Kroner. Denne Bygning blev saareven ned, og da Dampmøller Troensegaard senere af Hensyn til Kirken foretog en Del Forandringer med den ham tilhørende Ejendom i Korsgade, som tidligere helt skjulte Kirkens Korgavl, maa denne nu siges at være temmelig frit beliggende.
Af andre kirkelige Bygninger kan foruden den tidligere omtalte katholske Kirke og Bethel, endvidere nævnes:
Methodistkirken paa Lundevejen opført 1880 efter Tegning af Arkitekt Eckersberg, udvidet 1902.
Den Indre Mission tilhørende Forsamlingsbygning i Grubbemøllestræde "Siloam" opført 1895 efter Tegning af Arkitekt Hoffmann, samt endelig det af Kommune samme Aar efter Tegning af Arkitekt Magdahl-Nielsen paa Kirkegaarden opførte Ligkapel.
Trangen til dette Kapel blev navnlig ret følelig, efter at Nikolai Kirke ved Restaurationen havde mistet sit Ligkapel, og man mente tilmed, at Begravelserne fremtidig hyppigt vilde finde Sted fra Kirkegaardens Kapel. Denne Beregning har ogsaa tildels holdt Stik, men større Begravelser foregaar fremdeles fra Kirkerne, da Kapellet ikke er stort nok, til at disse kan finde Sted der. Ligvognene kører derfor den vante Tur gennem Byens Hovedgader. Den ene af Ligvognene - den med Baldakinen og Kvasterne - tilhører iøvrigt Byens Skipperlav og er et særdeles rentabelt Aktiv.
Den anden - med Glasvæggene - er først kommen for faa Aar siden og er privat Entreprise.

Faa Aar efter Aabningen af sydfynske Bane begyndte Spørgsmaalet om Anlæggelsen af en bane her fra og til Nyborg at komme frem.
Mellem disse to Byer ligger et fortrinligt, tætbefolket Opland, hvorfor det vilde være af stor økonomisk Betydning at faa en Bane her igennem. Ganske vist var der midt i Tredserne under Ledelse af afdøde Amtsvejinspektør P. Husen anlagt en ny Landevej mellem de to Byer, som i høj Grad lettede Samkvemmet mellem disse og Oplandet, men Manglen af en Bane var og blev dog følelig.
Ogsaa i Nyborg ønskede man Banen, men man nærede her den samme Frygt for en direkte Forbindelse med Svendborg, som denne By i sin Tid havde haft for den direkte Forbindelse med Odense. Hvad  man vilde i Nyborg var derfor egentlig nærmest en Bane, udgaaende fra Svendborg til et Punkt paa den paatænkte RingeNyborg Bane (Ørbæk).
Allerede i 1884 nedsattes et Udvalg for at forberede Anlæget af en Bane, enten direkte til Nyborg eller som ønsket til Ørbæk. Sagen fremmedes ikke særlig hurtigt, men da der paa et offentligt Møde i Svendborg i Oktober 1887 viste sig stærk Stemning for Banen, og da Byraadet tilmed straks herefter tilbød at støtte denne med et Bidrag paa 100.000 Kr., kom der mere Liv i Tingene, og Koncessionen blev given i 1889 paa en direkte Forbindelse Svendborg-Nyborg.
Der rejste sig imidlertid fra flere Sider uformodede pekuniære Vanskeligheder, da Banen viste sig at blive adskilligt dyrere end paatænkt, hvorfor Svendborg Kommune flere Gange maatte forhøje sit Tilskud. Som Følge heraf naaede man først at faa Banen indviet i Sommeren 1897. Den gaar gennem et af Danmarks smukkeste Terrainer, men er ogsaa en af dens kostbareste Baner.
Banestationen i Frederiksgade, der synes ret tarvelig, har i Virkeligheden været temmelig kostbar, idet man har maattet fundamenteret den paa nedrammede Pæle. Det hele Anlæg drives nu under sydfyenske Jernbaneselskab og i Forbindelse med dette, hvorfor Stationsbygningen i Frederiksgade er nedlagt som selvstændig Station.
Det sidste større kommunale Arbejde forinden Aarhundredets Udgang var de i 1891 paabegyndte og i de nærmest følgende Aar fortsatte nye Arbejder ved Havnen, hvorved denne udvidedes fra den nordre Ende af Jessens Mole og helt ud til Øksenbjerg (den saakaldte nordre Havn).
Udgifterne ved dette Arbejde har andraget henad halvtredie Hudnred Tusind Kroner, og det nødvendiggjorde ikke alene betydelige Bolværksarbejder samt Opfyldning af den inddæmmede Grund, men ogsaa Køb af private Grunde og da navnlig en Del af den Tømmerhandler P. Hude tilhørende Oplagsplads, hvilket sidste Køb vakte nogen Uvillie paa Grund af den høje Pris, Kommunen maatte betale, hvorved man imidlertid overser, at Købet var nødvendigt, saafremt havneudvidelsen virkelig skulde realiseres som paatænkt.
Paa den saaledes opfyldte Grund, der hovedsagelig er frataget Sundet er i Øjeblikket opført, foruden flere Vaanignshuse og store Kul- og Tømmeroplag samt Banespor og Drejeskiver, endvidere Petersen & Jensens flotte Silopakhus, Møller Th. Petersens Pakhus (opført af Bølgeblik), et Sten- og Kalkværk og en Tagpapfabrik.
Ved Anlæggelsen af nordre Havn opnaaedes tillige at faa bedre og gunstigere Kølhalingspladser end de tidligere eksisterende paa Frederiksøen.
Hermed og med de hidtil foretagne endnu ikke helt afsluttede Opfyldningsarbejder paa Frederiksøen er formentlig Byens Havnearbejder foreløbig afsluttede, men tilendebragte er de imidlertid ikke, idet endnu staar tilbage at skaffe fast Forbindelse mellem Havnen og Øen. Dette Projekt var sidst fremme i 1897 og gik ud paa i Linie med Frederiksgade, som betragtedes somd en for Havnen mest centrale Gade, at føre en Bro lige over, hvorved altsaa Havnen vilde blive delt i to Dele, den søndre beregnet paa Dampskibsforbindelser med Øerne og som Anløbsplads for det Forenedes og andre anløbende Dampskibe, og den nordre beregnet paa alle andre Fartøjer, som kom for at losse eller lade. Paa selve Øen, som er omtrent 5  Tønder Land, og hvor der findes Bygning for Vagervæsenet, en Smedie samt Skibsbyggerier, agtedes Udfyldninger yderligere fortsat, saaledes at der foruden fornøden Plads til andre for Havnen nyttige Formaal endvidere eventuelt kunde anlægges et større Jernskibsbyggeri.
Denne Plan, som var udarbejdet af Civilingeniør Frederik Petersen, en Søn a den oftere omtalte Gotlieb Petersen, syntes saavel Byraadet som Havnekommissionen i for sig godt om. Man fandt imidlertid ikke Tiden tilstrækkelig moden, og da Planen tilmed var temmelig bekostelig, blev Sagen stillet i Bero, men der er næppe Tvivl om, at Ideen, naar den rette Tid er der, vil blive taget op paany og da gennemført paa en saadan Maade, at ogsaa de til Tider ret vanskelige Strømforhold i Havnen vil blive forbedrede.
Den nye Toldbodbygning opførtes paa Hjørnet af Jessens Mole og Havnegade i 1900 for Statskassens Regning. Den elegante Bygning som navnlig set fra Sundet tager sig særlig godt ud, afløste den ældre, upraktiske og altfor lille Toldbodbygning for Enden af Hulgade.
Naar man vil danne sig en Mening om hvor kolossalt Trafiken har udviklet sig i de sidste 30 Aar behøver man kun at tænke paa den lille, beskedne Toldbodbygning ved søndre Havn, den derefter byggede noget større ved Hulgade og endelig den vuværende.
Samtidig med de store offentlige og kommunale Foretagender, som fandt Sted inden Aarhudnredets Udgang, rejste der sig en Mængde, nye, elegante Privatbygninger, hvorved Byens Fysiognomi fuldstændig har forandre sig, saaledes at der nu kun er lidet tilbage af det Særpræg som for et halvt Aarhundrede siden karakteriserede Svendborg som en By af særlig gammeldags Snit, ligesom betydelige Udvidelser har fundet Std ikke alene ved tæt Bebyggelse, hovedsagelig Villastil, af de til Byen grænsende Veje og Gadeanlæg i dens Udkanter (f. Eks. det nye Kvarter bag Langes Fabrik, ved Øksenbjerg osv.), men ogsaa ved Anlæggelsen af helt nye Gadepartier i selve den indre By, saaledes Theaterpassagen, Forlængelsen af Korsgade og Nikolaistræde, saaledes at der fra Byens Indre tilvejebragtes direkte Forbindelse med det fuldstændig bebyggede Langestræde, der omdøbtes til Valdemarsgade, ligesom de nye Gadeanlæg imellem Bagergade og Grubbemøllestræde ved Fattiggaarden døbtes til Sct Knuds Vej og Sct. Annavej.
Navnet Valdemarsgade er til Minde om Valdemar den II (Sejer), den Konge, under hvem de første historiske Efterretninger fremkom om "Svinæburg". Navnet Sct. Annavej og Sct. Knudsvej minder om, at Byen i Middelalderen havde to Gildeslaug, pkaldte efter Sct. Anna og Sct. Knud, Konge, den hellige, som Aar 1086 dræbtes i Odense, ikke den senere i Haraldsted ved Ringsted dræbte Knud Lavard - der iøvrigt ogsaa canoniseredes som Helgen.
Vi skal kortelig omtale de mest iøjnefaldende blandt det sidste Tiaars Privatbygninger.
I 1891 opførtes Frøken Holst' private Pigeskole i Kyseborgstræde. Bygningen er opført efter Tegning af Magdahl Nielsen, og fra Skolen, som støttes med et mindre, aarligt Bidrag (400 Kr.) fra Svendborg Kommune, kan absolveres den almidelige Forberedelseseksamen.
Byens største og kostbareste Bygning er den Købmand Ferd. Jørgensen tilhørende Ejendom "Klostergaarden" med Facade mod  Møllergade gennem hele Klosterstræde og mod Banepladsen, og som navnlig set fra Banegaarden virker ganske storstadsmæssigt.
Den øverste Halvdel mod Møllergade opførtes i 1892, den nedre Halvdel et Par Aar senere.
I 1892 forsvand den gamle, tidligere Købmand Niels Krøyer tilhørende Ejendom på Hørnet af Brogade og Korsgade for at give Plads for det nye "Hybelhus", og fire Aar senere fik dette sin elegante Genbo "Vinhuset", opført af et Konsortium, paa Hjørnet af Brogade og Møllergade. Ved Opførelsen af denne Ejendom nedbrødes forinden en Ejendom i Møllergade og Brygger Larsens tidligere Gaard i Brogade, endvidere den gamle, Frøknerne Wilhjelm tilhørende Bindingsværks Hjørnebygning mellem de nævnte Gader, utvivlsomt Byens ældste Bygning.
I 1897 fik Byen sin ubetinget smukkeste og mest stilfulde Bygning "Sct. Nikolai Apothek" paa Hjørnet af Gerritsgade og Nikolaistræde, opført efter Tegning af Magdahl-Nielsen, der iøvrigt ogsaa har givet Tegningen til de i samme Gade liggende Sct. Nikolai ræstegaard og "Svendborg Avis'" nye Bygning.
Endvidere maa nævnes: Løweapotheket og Centralhotellet paa Torvet, Odd-Fellow Logens Bygning i Bagergade, den Svendborg Mælkeforsyning tilhørende nydelige, stilfulde Bygning, hvor Svendborg Bank har Lokaler, paa Banepladsen og Telefonstationen sammesteds.
De talrige Nybygninger i Byens nærmeste Omegn er hovedsagelig i almindelig Villastil, enkelte er dog særdeles smukke, saaledes det Grosserer Marsmann tilhørende højtliggende, prægtige Landsted "Bellevue og den af afdøde Miss Seguin i italiensk Stil nylig opførte Bygning i det nye Villakvarter "bag Ludnen".
Ligesom Byens Indbyggerantal siden Midten af det 18de Aarhudnrede er fordoblet, og dens Udseende er blevet et helt andet, saaledes er ogsaa dens merkantile og industrielle Liv vokset efter en tilsvarende Maalestok.
Her findes nu 3 store Jernstøberier, alle Aktieselskaber, nemlig L. Lange, H.P. Jensen & Co., Aktiekapital 1.350.000 Kr. og som her i Svendborg giver Arbejde til 250 Mennesker Carl Axelsens Jernstøberi, ligeledes Aktieselskab, Aktiekapital 175.000 Kr., 70-80 Arbejdere, samt Aktieselskabet Maskinfabrikken Svendborg, Aktiekapital 80.000 Kr., 70 Arbejdere.
Af Andre større Aktieselskaber nævnes endvidere Svendborg bryghus, hvis nye, stilfulde Bygnignskompleks i Byens vestre Udkant gør et storslaaet og tiltalende Indtryk, Aktiekapital 500.000 Kr. (I Forbindelse med dette Foretagende drives nu det ældre Bryggeri Concordia i Bagergade) samt I.M. Langes Hattefabrik, Aktiekapital 175.000 Kr.
Af større industrielle Foretagender findes den Brødrene Wiggers tilhørende store Klædefabrik, 3 Dampmøller, nemlig Svendborg Dampmølle (Aktieselskab), Øksenbjerg Dampmølle (Aktieselskab) og den nærved denne liggende Mølle, tilhørende Mølleejer Th. Petersen.
Endvidere 1 Svineslagteri, 2 Mejerier, 1 Margarinefabrik, 1 Vognfabrik, 1 Eddikefabrik, 1 Asfalt- og Tagpapfabrik, 1 Maskinvæveri og 3 Skibsbyggerier.
Byen har 2 Banker, Svendborg Bank, stiftet i 1872 og Handels- og Landbrugsbanken, stiftet 1898.
 

Saaledes har altsaa Svendborg udviklet sig gennem de svundne 700 Aar, siden det første Fiskerleje rejste sig ved Sundets Bred. Dens Skæbne har været vekslende, og onde og gode Tider har den maattet døje sammen med det Fædreland, til hvilket den  hører, og hvoraf den udgør saa skøn en Plet. Maatte Foretagsomhed og Energi altid falde i dens Borgeres Lod, saa vil mulige haarde Tider kun blive kortvarige og kun være Spore til nye Fremskridt og yderligere Udvikling.

   
Tilbage til Om Svendborg  Del 1  
   
   
 

Send mail til mail@fynhistorie.dk med spørgsmål og kommentarer til denne web site.
Copyright © 2000  Sydfyn-info.dk A/S, hvor intet andet er angivet. www.fynhistorie.dk