Sølyst i Ollerup sogn
Forside ] Op ]

 
Sølyst i Ollerup

D. Andersens gård i Ollerup, matr. nr. 13a af Ollerup by og sogn 

 

La Cours danske gårde , 3 saml. 3 bd. p.20f.

D. Andersens gård i Ollerup, 3 km fra Sørup st. og 7 km. fra Svendborg.
Ejer: Ditlev Andersen, som overtog gården i 1884 er født på ejendommen l4. decbr. 1851 og gift med Ane Louise Christensen, født i Ollerup 27. decbr. l850.
Matr. nr. 13a m.fl. af Ollerup.Hartkorn 4 td. 4 skpr. 2 fdkr. 1½ alb.Ejendomsskyld 31.000 kr. Brandassurance for bygningerne c. 18.000 kr. Areal 50 tdr.ld.,deraf ager 41, eng 5, mose 3, have og gårdsplads 1. Agermarken drives i en 8 marksdrift: havre, benyttet brak, vintersæd, roer byg, havre og 2års græs. Jordens bonitet er dels ler- og dels sandmuldet. Der holdes 16 køer, 12 stk. ungkvæg og kalve og 1 tyr af rød dansk race, 4 heste, 4 plage og føl samt 4 får. Sidste år solgtes c. 25 fedesvin.

Gården ligger omgiven af smukke søer og skove, tæt S. for Svendbor-Fåborg landevej. Den frikøbtes 1852 af den nuv. ejers fader Anders Ditlevsen. Jorderne er noget bølgeformede. - Bygningerne er af bindingsværk og grundmur, væsentligst tækkede  med strå. Elektrisk lys og kraft er indlagt.

 

Fæsterække - Sølyst

 
 1. Jens Plov     ............................dør c. 1763/64
 2. Ole Mikkelsen fæster g. 31.1. 1764, begr. 29.2. 1780, 53 år gl.
  viet 3.11. 1763 i Ollerup K. til Anne Jensdatter, Ollerup
 3. Christen Christophersen Ploug  fæster g. 20.3. 1780,
  begr. 25.8. 1793, Ollerup
  viet l9.4. 1780 til formandens enke
  Anne Jensdatter,
 4. Christen Olsen Ploug, fæster g. 12.12. 1793 og 12.6.1799,
  dør 19.7. 1827, 82 år gl., Ollerup,
  viet 6.l2. 1794 til formandens enke,
  Anne Jensdatter, dør c. 1806
  Christen Ploug viet 2g. 28.2. 1807 til
  Maren Rasmusdatter, Ollerup, dør 1.3. 1846, 79 år gl.
 5. Anders Ditlevsen, fæster g. 20.9. 1833
  dør 5.7. 1883, 71 år gl., Ollerup
  viet 3.7. 1835 til
  Anne Kirstine Nielsdatter, Ollerup, dør 28.6. 1886, 74 år gl.
 

Sølyst - træk af en Ollerup-gårds historie ved Anna Skov.

 
I 1764 stæder og fæster Poul Abraham Lehn, kammerherre til Hvidkilde den gård i Ollerup, som Jens Ploug hidtil beboede og fradøde til ungkarl Ole Michelsen (Ole Mikkelsen). Gården må  formodes at ligge i Nordgaden i Ollerup.
Ole Michelsen var født i året 1727 og blev den 3. november 1763 gift med Anne Jensdatter, født 23/1 1742, datter af Jens Andersen Ploug.
Ole Michelsen og Anne Jensdatter får nu fire børn sammen, nemlig:
 1. Margrethe Olsdatter, f. l764
 2. Kirsten Olsdatter, f. l766
 3. Jens Olsen
 4. Maren Olsdatter
Den 29.2. 1780 dør Ole Michelsen og den 8. marts samme år blev der holdt skifte og deling mellem enken AnneJensdatter og deres udi ægteskabet sammenavlede børn. Enken med laugværge og børnenes formynder gav tilkende at de var enige om  det lidet, som børnene kunne tilfalde efter deres salig far. Sønnen fik al faderens gangklæder + 1 egekiste, 1 hængeskab, 12 rigsdaler og 1 får som skulle blive i gården indtil videre.
Pigerne fik hver et sengested med 3 dyner, 1 par hørgarns- og l par blårgarnslagner, eller i rede penge 12 rigsdaler, 1 egekiste med lås samt l får.
Item om døtrene lever og opkommer i ægtestand skal der af gården udredes fri bryllup og trolovelse til 60 personer; så fremt fattigdom eller anden hændelse gør det umuligt, vil den tilståelse med bryllup bortfalde.
Christen Christophersen fæster nu gården 20. marts 1780 og bliver viet til enken Anne Jensdatter d. 19. april s.å., hun har da været enke i 2 måneder.
Året efter fødes deres første søn, som de kalder Ole Christensen og i 1787 endnu en søn som kaldes Hans Christensen.
Den 25. august 1793 dør Christen Christophersen og Anne Jensdatter står atter ene tilbage, nu med 6 børn, men allerede inden jul nemlig den 12. december fæstes gården igen væk, denne gang til Christen Olesen (Ploug), født i Gudbjerg 1745 og altså på dette tidspunkt 48 år og enken 51, og der er af samme grund ingen børn i dette ægteskab.
Knap 4 år efter en tidlig morgen den 4. amj 1797 opstår der ildløs i en gård tilhørende Hans Mortensen og inden aften er 6 gårde og 3 huse brændt, heriblandt Christen Plougs gård. Ilden greb så hurtigt om sig, at man intet reddede. I brandakterne står at alt er lagt i aske og hans indboe, samt 2 beslagne vogne og 2 kalve og en del utorsket korn ungefæhr 100 tønder opbrændt, så han nu er bleven en fattig mand i steden for, han før var formuende.
Efter mange forhandlinger Hvidkilde og Skjoldemose godser imellem enedes man om at udstykke og fordele jorderne og opbygge de brændte gårde ude på markerne. Skjoldemoses fæstebønder blev selvejere, men Hvidkilde var ikke klar hertil, det blev først ca. 50 år senere. - Christen Olesen fik et jordstykke tildelt i Bromarken langs vestbredden af Hvidkilde Sø, og her i disse smukke omgivelser byggede man en trelænget gård af tømmer fra Hvidkilde.
Her begyndte de nu en ny tilværelse, men Anne Jensdatter fik kun otte år at virke i her i den nye gård. Den 17. juni l806 dør hun 64 år gl. Straks efter dødsfaldet indfandt sig skifteforvalteren for at foretage lovlig registrering og forseglingsforretning efter loven mellem enkemanden og Anne Jensdatters børn af 1ste og 2det ægteskab.- Hvoraf den ældste Margrethe var blevet gift med husmand Niels Bøj. Kirsten gift med indsidder Jens Pedersen i Ollerup og sønnen Jens Olesen, der var selvejerbonde, men nyligen død fra kone og 2 små børn og den yngste datter,som var ugift og opholdt sig i gården.
Af sønnerne fra 2det ægteskab var den yngste Hans også hjemme på gården, medens den ældste Ole Christensen var soldat og lå i Kiel.
Året efter den 28.2. 1807 blev Christen Olesen Ploug viet til Maren Rasmusdatter. Hun var datter i nabogården, og da Christen Olesen dør i l827, og der ingen børn er, overtager Maren Rasmusdatters brorsøn Anders Ditlevsen gården i fæste.
 

Slægtsoptegnelser ved Anders Christensen, Egense dateret l8.l. l931.

 

Slægtsregister

1.        Markus Hansen, antagelig født ca. 1690.
2.hs. søn Rasmus Markussen, født i Ollerup 22.2. 1722, død 6.8. 1797.
3.hs. søn Ditlev Rasmussen, født s.s. 19.3. 1769, død 5.7. 1843? (hustru Kirsten Andersdatter)
4.hs. søn Anders Ditlevsen, gdm. født i Ollerup døbt 1.4. 1812,  død s.s. d. 5.7. 1883.
          (hustru Ane Kirstine Nielsdatter, f. i Ulbølle døbt 27.3. 1812 , død d. 28.6. 1886.)
5.hs. søn Ditlev Andersen, gmd. født s.s. døbt 14.12. 1851, død d. 17.2. 1923.
          (hustru Anne Louise, f. Christensen, født i Ollerup døbt 27.12. 1850, død s.s. d. 6.9. 1919.
6.hs. søn Christen Andersen, gmd.født i Ollerup  døbt 14.3. 1894.

NB: Christen Andersen gift. med Mary, f. Petersen var de sidste på Sølyst af den gamle slægt.
Marys bestyrer Anders Olsen arvede gården, som efter hans død solgtes til Ollerup Gymnastikhøjskole.
Arkivalierne opbevares på det lokalhistoriske arkiv i Vester Skerninge. (HN).

    
   
   
 

Send mail til mail@fynhistorie.dk med spørgsmål og kommentarer til denne web site.
Copyright © 2000  Sydfyn-info.dk A/S, hvor intet andet er angivet. www.fynhistorie.dk