Begravelser i Ollerup kirke
Forside ] Op ]

 
Begravelser i Ollerup kirke

Af Hans Nørgaard 

 
Straks når man træder ind i Ollerup kirke henrykkes øjet over de to prægtige renæssancegravstene langs våbenhusets vægge over de tidligere ejere til Nielstrup gods, Johan Bjørnsen Bjørn + 1534 og hustru Gertrud Parsberg + 1560, samt Iver Lunge + 1587 og dennes hustru Maren Bjørn + 1561.
 
 

Et vidnesbyrd om at Ollerup kirke i fordums tider var nært knyttet til herregården Nielstrup. I De danske Kirker hedder det samstemmende med Trap, at "tårnrummet har tidligere været gravkapel for Nielstrup ejere, og i kælderen, nu indrettet til fyrrum, er der 1926 fundet kalkmalerier fra renæssancetiden, evangelisterne", hvorimod der intetsteds i disse gængse værker findes anført noget om den gravhvælving, der påviseligt er under kirkens kor.

I forbindelse med kirkens restaurering i 1977, satte jeg mig for at søge dette forhold nærmere belyst ved hjælp af ældre præsteindberetninger.

Det stod hurtigt klart, at Traps oplysning om, at Nielstrupejerne var bisat under kirkens tårn, var fejlagtig. Blader vi nemlig i sognepræst Thomas Mortensen Bredsdorffs meget udførlige beskrivelse fra 1755, står der sort på hvidt at læse som følger:

"I en muuret hvelvet Begravelse nede i Taarnet, halv i Jorden og halv oven for, findes hr. Lars Jacobsen Achthoniuss fordum Sogne=Præst her paa Stædet, som døde 1709 d. 8de Febr. i sit Alders 68de Aar og hans Huustrue Maren Andersdatter som døde d. 18de Nov. 1705 i sit Alders 68de Aar. Paa Veggene omkring i denne Begravelse er malet de 4re Evangelister. Lige over for Prædicke=Stoelen staaer paa Muuren opsat et Epitaphium over dem med følgende Inscription:
"Anno 1698 hafver hæderlig og vellærde Mand hr. Laurs Jacobsen Achthonius og hans kiære hustrue hæderlig og Gudelsckende Matrone Maren Anders Daatter ladet den Begravelse under Taarnet her i Kircken bekoste til Deres Legemers Hvilested, hvorimod de havde givet til Guds Ære et Kalck og Disk af Sølf forgyldt med Deres Nafne paaskrevne".

I begyndelsen af det 19.århundrede blev gravhvælvingerne i Ollerup kirke muret til, og først da man ved restaureringen af kirken i 1926 gravede en kælder ud under tårnet for at skaffe plads til "et varmeapparat", blev man igen opmærksom på gravkammeret, idet man i den sydlige halvdel af kælderrummet, fandt "tegninger af evangelisterne på væggene" Hvorimod der ikke fandtes spor af "kister eller andre fortidslevninger".

Fundet blev på foranledning af arkitekt Mindedal Rasmussen indberettet til Nationalmuseets 2. af., som foretog en undersøgelse på stedet, hvoraf fremgår, at

"Den gravhvælving i Ollerup kirke, hvorom arkitekt Mindedal Rasmussen har gjort indberetning befinder sig under den søndre halvdel af tårnet, således at den i nyere tid tilmurede nedgang til den sker fra partiet under tårnbuen. Rummets østmur er trukket 60 cm tilbage bag tårnbuen, og tårnfagets gulv er hævet 115 cm over skibets gulv.
Rummet er overhvælvet med en tøndehvælving i N-S, der imidlertid har indsnit, således at der dannes rundbuede vægfelter i sidemurene, to på vestvæggen, et på østvæggen (på det andets plads er den tøndehvælvede nedgang fra skibet, med tre store trin). I de tre felter er malet evangelistbilleder, Markus og Lukas på vestvggen, Johannes på østvæggen ligeovenfor er hugget en rundbuet lysåbning, tragtformet afsmaldende udefter.
Evangelisterne er fremstillet skrivende og i hel figur, med symbolerne ved siden af sig ligesom på prædikestole og ligsten. Billederne er ret store, Matthæusbilledet 125 cm højt og 100 cm bredt. De er malet med sorte, grå og hvide farver, ganske flot udførte. Udfor evangelisternes hoveder står deres navne. Disse indskrifter er imidlertid opmalede, og resten af de oprindelige indskrifter skimtes under opmalingen. "Matthæus" står uopmalet og tyder på tiden omkring 1625-50, medens opmalingen synes at være fra ca 1700.
På loftet midt i rummet er malet en svævende Helligåndsdue. Hvælvingernes højde over gulvet er ca. 165 cm. I gulvet dels røde fliser (21,5x21,5x6 cm), dels røde mursten (munkesten) 25x12x6 cm.
Gulvet er sunket stærkt i midten foranlediget ved, at de nedgravede kister er sunket sammen.
Iøvrigt kan henvises til arkitekt E. Mindedal Rasmussens udførlige indberetning og kort.
Dekorationen i gravkælderen kan ingenlunde siges at være uden interesse. Billederne er ikke dårligt udført, selv om de ikke længere står helt klare. Ialfald er det en god repræsentant for denne art af udsmykninger.
På den anden side vil rummet aldrig kunne gøres almindelig tilgængeligt, og det ville unægtelig ved et orgels anbringelse i tårnfaget være en stor vinding for kirken, om gulvet kunne sænkes.
Det r arkitektens plan i givet fald at flytte de to adelssten, som nu er anbragt ved vest- og nordvæggen i tårnrummet, til våbenhuset, hvad jeg stærkt tilrådede.

Juni 1926
(sign.) Poul Nørlund"

Angående kirkens anden gravhvælving under koret, kan vi igen med udbytte søge oplysninger i en række ældre præsteindberetninger.

I 1707 skriver sognepræst Laurits Jacobsen Achthonius således:

"I Kirchen findis een Adelig Begrafvelse, hvorpaa ligger 2de ughugne grafsteene, paa dend ene staar Hr. Johan Biørnsen  og hans frue Giertrud Pasbierg. Paa dend 2den staar Ifver Lunge med sin frue, Maren Biørns Datter, begge disse Adelige Personer hafve ladet sig skrive til Nielstrup, som er Herregaarden her i Sognet".

Allerede biskop Jacob Madsen noterede under sin visitats den 30. juni 1589, at disse "2 skøne Stene paa Graffuene ligger ret for Høyalteret, ophøyet offuer Gulffet, saa tycke som Stenene er udi sig selff".

Endnu i 1755 var der ikke sket nogen ændring med gravmonumenternes placering i kirken. Thomas Mortensen Bredsdorff beretter:

"I en gevält Begravelse under Choret, som hører til Nielstrup, staaer enddeel Kister, muligt deri blandt de foranførte, hvis Liigsteene ligger lige derover, men de fleeste Kister ere forraadnede, og ingen Inscription findes paa dem".

I en lidt yngre beretning hedder det:

"Foruden den nysmeldte Begravelse i Taarnet, er en under Altergulvet, hvortil Nedgangen er straks neden for Koret ... nogle Kister staar endnu i Begravelsen uden en ved hvem tilhører. Andre er henfaldne og Benene i en Stenkiste henlagt".

På baggrund af eksisterende kildemateriale kan det med sikkerhed fastslås, at følgende ejere til Nielstrup er gravsat her: Johan Bjørnsen Bjørn + 1534 og hustru Gertrud Parsberg + 1560, Iver Lunge + 1587 og hans hustru Maren Bjørnsdatter + 1561, Else Krabbe, Eiler Høegs til Dallund + 1655, Jørgen Ernst v. Hobe + 1749 og dennes første hustru Anne Cathr. Nielsdatter + 1713.

For Else Krabbe og Anne Cathrine Nielsdatter gælder, at det endnu på Bredsdorffs tid var muligt at identificere deres kister.

Jørgen Ernst v. Hobe, Nielstrups sidste ejer, inden gården 1749 kom under Hvidkilde, blev ifølge Ollerup kirkebog "i aaben Begravelse udi Ollerup Kirke og straks neden for Koret stille begravet".

Lovkrav førte til at de åbne begravelser efterhånden blev sløjfet i de fleste danske kirker. I Ollerup skete det dog uden de store protester. Ved en synsforretning i Ollerup kirke den 7. juni 1811 faldt det nemlig synsmændene for brystet, at der "ved Lommen over de aabne Begravelser er en slem Træk, som kan være skadelige for Børnene ved Katekisation saavelsom ved Barnedaab, da Trækvinden især besværer Barnet, og den som bærer det. Disse Aabninger bør tættes, om Hullet ikke reent kan vorde fyldt, som var det bedste". Der hengik dog endnu et par år, inden man gjorde alvor af det, men i året 1813 undergik kirken en tiltrængt restaurering, hvorved "de aabne Begravelser blev tilkastede og tilmurede saavel under Koret som under Taarnet".

Hvornår de to gravstene er flyttet fra koret til tårnrummet vides ikke med bestemthed. Her stod de til de 1926 blev anbragt på deres nuværende plads i våbenhuset. Men stenenes placering i tårnrummet er formentlig årsagen til, at Trap fejlagtig anfører graven under tårnet som værende begravelsesplads for Nielstrupejerne.

    
   
   
 

Send mail til mail@fynhistorie.dk med spørgsmål og kommentarer til denne web site.
Copyright © 2000  Sydfyn-info.dk A/S, hvor intet andet er angivet. www.fynhistorie.dk