Landsbyen Kirkeby
Forside ] Op ]

 
Kirkeby by

Af Hans Nørgaard

Kirkeby by 1813 og 1783

 
     
 
Kirkeby by havde i 1733 seks gårde, 1 bol og 3 huse. 1704 blev den gl. kirkelade omdannet til beboelse. Kirkeladen blev nedbrudt i 1890erne efter et kirkesyn. Byen fik sin første skole 1742 [ved siden af Kirkeby Andelskasses nuværende placering].
 

Kirkeby Sogn ca 1768 [Samlinger vedr. Fyns historie og topografi i almindelig. Top. samling, LA]

 
Sognet bestaaer af 5 smaae Byer, nemlig Dongshøierup, Raarud, Slæbek, Kirkebye og Egebierg, ved dem er ikke noget mærkværdigt, uden Kirkebye, hvor en Aa løber igiennem, der forhen forøgede Sogne-Vejens Besværlighed, da den i Isbrud undertiden med Livsfare maatte passeres for at komme til Kirken fra Ollerup af; men for nogle Aar siden har Hr. Kammerherre Lehn ladet slaae en Broe derover, til stor Lettelse for Præsten, saavel som for en Part af Kirkebye, og Egebierg Bye, hvis Beboere og maatte over Aaen til Kirke, hvorover de, især med Liig, havde store Vanskelighed.
 
 

Kirkeby Kirke ligger noget Norden for Kirkebye paa Marken paa Landeveien imellem Odense og Svendborg; den holdes for den ældste Kirke i Fyen, hvilket Navnet synes at stadfæste. I eller ved denne Kirke skal i gl. Tider Lands=Tinget være holden; om ikke for heele Provinsen, saa dog for de omliggende Districter og Øerne Langeland, Thorsinge etc, som ikke har meget langt dertil,d a den ikkun er 1 Miil fra Svendborg. Kirken er en meget gl. Bygning af Muur= og Kampe= Steen, med Taarn paa den Vestre Ende uden Spiir .."

Kirkeby by blev udskiftet 1817, hvorved Haugstedgården [nu Gemalvej] og Nysted [nu gartneri på Assensvej] blev udflyttet. Senere blev Hvillumgård og Smedegården udflyttet. 1795 overgik Kirkeby gl. Præstegård til selveje [Kirkevej 21].

    
   
   
 

Send mail til mail@fynhistorie.dk med spørgsmål og kommentarer til denne web site.
Copyright © 2000  Sydfyn-info.dk A/S, hvor intet andet er angivet. www.fynhistorie.dk