Oles Grav i Ollerup Kohave
Forside ] Op ]

 
Oles Grav i Ollerup Kohave

Af Hans Nørgaard

Syd for Kohaveskoven i Ollerup sogn på Sydfyn kan lokale endnu påvise den formodentlige begravelsesplads for sognets sagnhelt "Hr. Olle".
 

 

Sognets præst Laurits Jacobsen fortæller allerede i 1707, at det "berettis af gamle folch, at byen skulle hafve sit nafn af dend første mand, som dend har begynt at bygge nafnlig Olle, hans graf findis endnu i Ollerup Koehafve og kaldes Olles Graf. Hvor udofver der religionen kom her ind, og kirchen blef bygget, ere de blefne ved nafnet, og indviet dend St. Olle til ære, og skal dend kaldis St. Olles kirche."

Endnu på pastor Thomas Mortensen Bredsdorffs tid [1753-73] lå gravhøjen urørt hen, men da professor Rasmus Nyerup i 1805 gæstede provst Jacobsen i Ollerup måtte han til sine store fortrydelse konstatere om hr. Oles grav, at "ved udskiftningen (1797), og allerede noget før, er stenene bortførte, og deraf er ikke langt fra stedet opført et skønt stengærde."

Den lokale sagntradition vil vide, at hr. Ole hver nat går hen til den plads, hvor hans "slot" tidligere stod. Slotsgården [Nordgade 21] i Ollerup sættes normalt i forbindelse med hr. Ole.

Allerede pastor Bredsdorff skrev i 1755: " I Ollerup ligger en gård yderst i byen, som endnu kaldes og i gamle dokumenter, ligeledes nævnes Slottet eller Slotte Stedet, og skrås over for, en anden gård Ladegård kaldet. Om den gode Oluf har været en anselig mand her i egnen, og der havde sin residens er uvist, men vist er det, at samme gård for nogle år siden, før de nuværende beboere byggede en del derpå, gjorde en meget slet figur for et slot".

Den lokale tradition har dog hårdnakket fastholdt, at Slotsgården i Nordgade er "den sidste rest af en herregård, der fordum lå i Ollerup". Slotsgården på Kohavevej i Stågerup by, ligeledes Ollerup sogn, gør i la Cours gårdbeskrivelse dog også krav på at være "en gammel forlængst nedlagt herregård".

Vilhelm Lorenzen skriver om emnet på baggrund af sine studier om egnens voldsteder følgende:

"Om den gård i Ollerup by, i daglig tale kaldet Slottet, har været herregård lader sig ikke mere påvise. Den ligger ret højt i byens nordlige udkant, men er uden antydning af et gravforsvar. Og det er nu ugørligt ud fra matrikelen i 1680erne at finde den imellem byens gårde, hvoraf de største var på ca 10 tdr. htk.
Derfor er det dog ikke udelukket, at der i Middelalderens fjerne tider kan have ligget en ubefæstet landsbyhovedgård i disse landsbyer, og at "Slottet" i Ollerup virkelig har været det".

    
   
   
 

Send mail til mail@fynhistorie.dk med spørgsmål og kommentarer til denne web site.
Copyright © 2000  Sydfyn-info.dk A/S, hvor intet andet er angivet. www.fynhistorie.dk