"Den grønne sten" fra Nielstrup gods, Ollerup sogn
Forside ] Op ]

 
"Den grønne sten" fra Nielstrup gods, Ollerup

Indberetning 1809. Nationalmuseets 2. afd. Frederiksholms Kanal, København

Underdanig Indberetning Om Oldsager udi Ollerup og Kirkebye Sogn

I underdanig følge Deres Højærværdigheds Skrivelse af 9de Juli d.A. giver jeg mig den Ære at anmælde at hvad Oldsager her kunde være at anmærke for Ollerup og Kirkebye Sogne er meddeelt Hr. Professor N rup og indført i Hans Fodrejse giennem Fyen, et grønt glasseret Teglsteens Billede undtagen, som skal have været anbragt over en Port paa Nielstrup og forestillet St. Nicolaus; hvor om der fortælles, at adskillige Munke skal have indfunden sig paa Nielstrup for dette Billedes Skyld, og naar de saae det have nedknælet for det. - Dette grønne Teglsteens Billede saae jeg paa Hvidkilde i afvigte Juli Maaned d. A., da Frue Baronessen anmældte, at da Geheimeraad Bylov til Sandermgaard derom havde giort Forespørgsel, agtede hun at sende det til Ham, som efter Formodning igien indsender det til den Kongl. Commission for Oldsagers Opbevaring.

Ollerup Præstegaard den 30te Septmbr: 1809. - J. Christensen

Deres Højædle Højærværdighed
Doctor og Professor Theologiæ
Ridder Biskop Hansen
i Odense
 
[Henvisning: Kaj Uldall: "Den grønne sten fra Nielstrup". Fynske Minder 1966-68, bd. 6. s. 206-15.]

    
   
   
 

Send mail til mail@fynhistorie.dk med spørgsmål og kommentarer til denne web site.
Copyright © 2000  Sydfyn-info.dk A/S, hvor intet andet er angivet. www.fynhistorie.dk