Bylav i Egense sogn
Forside ] Op ]

 
Bylav i Egense sogn

Meddeler , husmand i Fiskop Niels Sørensen Jensen, 62 år, født i Fiskop. Optegnet af sønnen stud theol Johs. M. Jensen, l924. -Egense sogn.

 

Der var 4 Bylag, Egense og Skovsbo, der var Gaardmandslag (laug) og Rantzausminde og Fiskop, der var Husmandslag.

Oldermandsvæsenet er endnu [1924]bevaret i Skovsbo, hvorimod det vistnok er bortfaldet i de tre andre Ejerlav.

Der skiftedes Oldermand hvert Aar. I Gaardmandslagene valgtes de, i Husmandslagene gik det efter Tur (i Fiskop begyndte man østfra ved Jørgen Sørensens eller "Kromandens" øst for Tankefuld og fulgte Husrækken vesterpaa. Naar man var naaet den igennem, begyndtes forfra igen).

Ved Oldermandsgildet gav den gamle Oldermand for Husmændene: Æbleskiver og Kaffe, skaaren Mad ud paa Natten, før de skiltes, samt en Kande Øl og en Kande Brændevin.

Oldermandens Hverv var at betale Lagets Tingepenge [tinge = tiende] til Præsten og paa Hvidkilde. Dette var ens i alle 4 Lag.

Her i Fiskop sorterede Græsset paa Forstranden ved Tankefuld og paa Tørvelonget i Skovsbo under Oldermanden og solgtes ved Oldermandsgildet ved Fastelavn.

Gaardmændenes Oldermænd skulde sørge for at oprense Digen, den store Grøft, som afvander Tørvelong, samt passe den Vandmølle, som udpumper Vandet der.

I Rantzausminde uddelte man Aarets Aviser ved Oldermandsgildet.

Oldermandsgilderne er vist helt bortfaldne, undtagen i Skovsbo.

Olderm. havde vist ingen særlig Hjælpere. For det meste samledes man ved Budsending hos Oldermanden.

Man havde imidlertid ogsaa et Bystævne, Majpladsen , hvor Vejene mødes lige Syd for Egense Præstegaard. Her mødtes Gaardmændene, naar en af deres Oldermænd blæste i Hornet, under en kæmpestor, fredet Poppel (Paa Hjortø er Bystævnet  under en Eg). Hornet er siden gaaet over til Overbrandfogden, der ved Ildebrand tuder i det her eller ved Sprøjtehuset. (Der er 4 Distriktsbrandfogder i Sognet. Hver af dem har Overkommandoen ved Ildebrand indenfor sit Distrikt. Ellers har Overbrandfogden Ledelsen. Hver Brandfoged lader gaa Bud til de andre). -Bøgerne Protokollerne) gik fra den ene Oldermand til den anden. -

Bylavsgilder

Gaardmændene havde Kørmesgilde hos den gamle Oldermand. Man valgte da en ny Oldermand (ald'rma'j), som en Uges Tid efter holdt Tingegilde [tinge= tiende]. Her betalte man ham Tingepengene, som han Dagen efter gik til Hvidkilde med. Ved Kørmesgildet beværtedes man med Æbleskiver, derefter Steg, siden efter Kage og Punsj. Ved Tingegildet bød man paa Æbleskiver, skaaren Mad og Punsj. Husmændene holdt i Stedet Fastelavnsgilde hos Oldermanden, hvor de betalte ham Tingepengene, som han Dagen efter betalte paa Hvidkilde. Ved Fastelavnsgildet betalte enhver Kaffen.
Folk der holdt Avis sammen, kom en Gang om  Vinteren sammen til Bytte-Avis-Gilde", hvor de delte Aarets Aviser.

   
   
   
 

Send mail til mail@fynhistorie.dk med spørgsmål og kommentarer til denne web site.
Copyright © 2000  Sydfyn-info.dk A/S, hvor intet andet er angivet. www.fynhistorie.dk