Branden i Ollerup 1797
Forside ] Op ]

 
Ollerup byes brand den 4. maj 1797.

 

Løverdagen den 13de maii 1797
blev Retten Betient af de beskikkede Rettens Betientere i Overværelse af sædvanlig Stokkemænd undtagen Christian Andersen som sidder i August Simonsens Stæd som eer bortdød.

For Retten mødte Forvalter Haae fra Hvidkilde og i Anledning af den, den 4de Maii sidstleden i Ollerup Bye opkomne Ildsvaade, begjerede et Tingsvidne erhvervet over den Skade, som de Brandlidte af Hvidkilde Gods i bemelte Ollerup dermed er tilføjet  for efter nærmere Ansøgning til Amtmanden Kammerherre Schumacher, at udvirke tilladelse til Brandhjælps Indsamling udi Deres Besværligheder, da han til den Ende fremstillede Gaardmændene Hans Andersen og Niels Christensen Hovmand af Ollerup, som han begjerede som Vidner afhørt over de Brandlidendes indtrufne Uheld, bemeldte navngivne 2de Mænd fremstod og aflagde Deres Corporlige Ed efter Loven, og lovede at vidne Sandhed. Da de derpaa forklarede at afvigte Torsdag 8te dagen 4de May sidstleden om Morgenen opkom pludseligen Ild i Gaardmand Hans Mortensens Gaard på Scholdemoses Gods og straks antændte et derhos liggen  de huus, som bebos af Murermester Henrich Wendts Enke Grethe Knuds Datter; hvilket Huus i bund og grund blev afbrændt uden at hun fik det allermindste reddet af sit Boehave, og blev fra en formuende Kone forvandlet til en fattig og nøgen Enke, som nu ikke eier videre end en Koe.
Hvorfra Ilden kom hos Hans Mortensen veed de ikke.
Ligeledes forklarede forbemelte Vidner: At Huusmand Leborth Hansens huus og ved denne Ildebrand afbrændte, og han dermed mistede ald sin Indboe, og ikke reddede videre end hans Korn. Han har 4 uforsørgede Børn og nu i en beklagelsesværdig forfatning, da han og de ikke ejer noget at ligge eller sidde paa.
Fremdeles forklarede og disse Vidner: Ar Hans Kokkenborgs ifæstehavende huus ved forbemelte Ildebrand saa pludselig blev angreben at hans Kone ej fik det allermindste reddet, mere end det hun gik og stod i, da Manden var den dag til Hove paa Hvidkilde.
Ligeledes angav forbemelte vidner: at Huusmand Peder Skrædders huus ligeledes ved den paakommende Ildsvaade bemelte 4de maj saa hæftig af Ilden blev angreben; At de ej fik videre reddet end 1 Kiste og 3 Dyner, som endda blev læderret af Luen og det onde Vejer som paakom med Regn og Hagl saa det paa Marken blev udfløttet; han har været tilforn en formuende mand i sin stand, men nu ved denne Ildebrand er bleven fattig.
Ligeledes angav forbemelte vidner: at Huusmand Hans Bisgaards hus og ved samme Ildebrand er bleven fortæret, og ald hans Indboe, en Kiste undtagen, opbrændt. Manden var den dag på sit rbeide som kalkslager i Svendborg, har 4 smaae Børn og en gammel Sviger Moder at forsørge, som er sengeliggende formedelst Alderdom og Svaghed.Ligeledes forklarede forbemelte vidner: At Huusmand Hans Hansens huus og ved forbemelte saa hæftig blev angreben at ald hans Indboe, 2 Kister og 2 Dyner undtagen blev opbrændt. Han var den dag til Hove paa Hvidkilde, har 3 uforsørgede Børn og 1 gl. Morbroder, som han skal sørge for Føde til, og nu alle i en beklagelsesværdig Forfatning.Ligeledes bekræftede forbemelte, at gårdmand Christen Plougs gård i Ollerup ved ommelte opkomne Ildebrand ligeledes er lagt i aske og hans Indboe, samt 2 beslagne Vogne og 2 kalve, samt  endeel u tærsket Korn ongefæhr 1 hundrede Tønder opbrændt, saa han nu er bleven en fattig mand i Stæden for han før var en formuende.
Ligeledes angav forbemelte vidner: Ar Gaardmand Jørgen Rasmussens ifæstehavende Gaard og ved titommelte Ildebrand rent i bund og grund blev afbrændt, hvorved Beboerne af sin Indboe allene fik reddet l Kiste og 2 Dyner, han mistede og en Vogn og er fra en temmelig formuende Mand forvandlet til  en fattig mand, som har  3 uforsørgede Børn.
Ligeledes bekræftede forbenævnte  Vidner at Gaardmand Rasmus Marquarsens i fæstehavende Gaard i Ollerup og ved ommelte Ildebrand i bund og grund afbrændte og hans Indboe af Ilden fortæret undtagen en Kiste og 3 Dyner. Hans Besætning fik han reddet, men derimod mistede en heel Del Korn baade torsken og u torsken. Han var fra en formuende mand nu forvandlet til en fattig.
Ligeledes bekræftede forbenævnte navngivne vidner:At Rasmus Husars i fæstehavende Gaard i Ollerup og ved den opkomne Ildsvaade bemelte 4de maj i bund og grund afbrændte og han derved mistede sin Indboe, 1 god beslagen vogn 1 Ploug og en Harve, 2 Kalve og l Soe, sit Sæde- og Føde Korn, og forvandlet fra en velhavende til en fattig Bonde.
Ligeledes bekræftede forbenelte vidner: At Gaardmand Lars Plougs i fæstehavende Gaard og ved ommelte Ildebrand den 4de maj i bund og grund blev opbrændt, og han dermed mistede sin Indboe 3 Dyner og 1 Kiste undtagen. Ligeledes er og fra ham opbrændt l Kalv samt endeel Korn- og Beboeren fra en skikkelig velhavende Mand forvandlet til en Stodder.
Ligeledes bekræftede forbemelte vidner:At Huusmand Peder Tærskers huus i Ollerup og ved forbemelte Ildebrand er afbrændt, og hans Indboe fortæret undtagen 1 Kiste,3 Dyner og et lidet Skrin. Han har og tillige mistet sit Føde Korn som bestod i 3 til 4 Tdr. Rug, der laae paa loftet. Han som tilforn har været en formuende Huusmand er nu bleven til en fattig mand, som har et lidet Barn at forsørge.
Ligeledes bekræftede forbenævnte vidner: at Boelsmand Lars Juuls Sted i Ollerup og ved forbemelte Ildebrand er bleven fortæret af Ilden, og han dermed har mistet ald hans Indboe, 1 Kiste og 2 Dyner undtagen, han har og mistet endeel Korn baade torsken og u torsken, er en gl. mand over de 80 Aar, og forvandlet fra en velhavende til en fattig mand.
Ligeledes bekræftede forbemelte mænd: At Søren Mortensens i fæstehavende huus i Ollerup og ved ofteommelte Ildebrand aldeles er lagt i Aske, og han dermed mistede sin Indboe undtagen en Kiste og 3 Dyner, han og mistet 6 Tdr. Korn og noget Meel, var den dag paa Skovsgaard i Arbejde og nu var bleven forvandlet fra en formuende Huusmand til en fattig mand.
Ligeledes bekræftede forbemelte vidner, at Indsidder Claus Skoemager i Ollerup, som sadt til huuse hos Hans Kokkenborg ved den ulykkelige Ildebrand den 4de maj fik ald sin Boehave opbrændt, da han den dag ulykken skete var paa Hvidkilde i Arbejde, og ikke ejer videre end hvad han havde paa Kroppen. Han er en gammel mand, og saa meget mere beklagelig da han er fremmed og ingen paarørende har her i landet.
Ligeledes bekræftede forbemelte vidner:At Hans Fischers Enke som sadt til huuse hos Husmand Hans Hansen ved ofteommelte Ildebrand har mistet sin liden Indboe, da hun som en gl. sengeliggende kone med største Besværlighed blev ledt ud af  Huuset og ei kunde faae noget bierget, og hvorved hun er sadt i saa meget mere beklagelige omstændigheder, da hun nu foruden at være huusvild har mistet det nødvendige at ligge og sidde paa.
Ligeledes bekræftede forbemelte vidner: At Jens Hiulmands Enke som sad til huuse hos Huusmand Hans Bisgaard i =llerup ved bemelte Ildebrand den 4de maii har mistet ald sin Indboe, uden at hun fik videre reddet end hvad hun gik og stod i.- Hun er en gl. affældig Koene, og har ingen der kan .....? Hende.
Ligeledes forklarede forbemelte Vidner under Deres aflagte Ed, at Knud Rasmussens Enke som sadt til Huuse hos sin Svigersøn Hans Bisgaard og ved den opkomne Ildsvaade har mistet hvad hun Eiede, og med livsfare blev redet selv, da hun af Alderdom og Svaghed i 3 Aar har ligget til Sengs, og blev nøgen udbaaren af Huuset.
Ligeledes bekræftede forbemelte Vidner, at Andreas Rasmussens Enke som sad til Huuse hos Peder Tærsker, har ligeledes ved den opkomne Ildsvaade den 4de maii mistet sit Indboe undtagen 2 Dyner.
Ligeledes bekræftede de navngivne Vidner, at Indsidder Niels Hansen Bøj som boede til huuse hos Gaardmand Rasmus Marcussen, Ollerup og med denne opkomne Ildsvaade har mistet det han ejede undtagen en Kiste og sin Koe, da han den Tid da Ilden opkom var i Arbejde for Gaardmand Christen Ploug i Marken.- Har 2 smaae uforsørgede Børn og nu forvandlet til en fattig mand i steden for Han forud hyttede sig godt og havde skikkelig til Bedste.-
Ligeledes bekræftede forbemelte Vidner, at Indsidder Niels Skoemager, som boede til Huuse hos Søren Mortensen ved den, den 4de maj sidstleden opkomne Ildebrand i Ollerup har mistet hvad han ejede undtagen et Stue Uhr og 1 Dyne og 1 Pudde, saa han nu foruden at være Huusvild er bleven en fattig mand- hvorefter vidnerne blev Demitterede.
Forvalter Haae begjerede det Passerede i Tingsvidne formelt? beskreven, saaledes at et Tingsvidne for hver af de brandlidte især bliver udstædt.- hvilket blev bevilget.
                                          ..Toftgaard

(Fredagen den l6. juni l797)
For Retten mødte hr. Abraham Mølmark af Svendborg i Commission af Degnen Hr. Falk i Ollerup, og begjærede paa hans Vegne sig et Tingsvidne erhvervet over den ham den 4de Maj sidstleden paakomne Ildebrand, og producere for det første en af Præsten Hr.           i Ollerup den 9de hujus udstedte Attest, som han begærede det agtet og Tingsvidne indlemmet, samt derefter fremstillede til at vidne Gaardmand Lars Ploug og Snedker Niels Nielsen af Ollerup, som han begærede i eedtaget, og derefter afgive deres forklaring om den Degnen Hr. Falk Tilføjede Skade, ved den i Ollerup den 4de Maj sidstleden opkomne store Ildebrand.- Bemeldte 2de navngivne Mænd fremstod  og aflagde deres Ed efter loven og derpaa forklarede:at de, som Hr. Falks naboer er bekendt, at hans Ladehuus paa 9 Fag af god Bygning blev lagt i Aske ved den bekendte store Ildebrand i Ollerup Bye den 4de May sidstafvigte og derved mistede en Klæde Roulle, en Deel træe Tøj af gl. Tønder, Kar, Baller og videre, samt en deel Lin Klæder, som er Ejeren til et stort og betydelig Tab, da han er en gammel og skrøbelig Mand, som har en Deel uforsørgede Børn og deriblandt 3 hiemme. De forklarede og endvidere at hans øvrige Møbler som han hafde i sit Stuehus, for en Deel er bleven beskadiget og ødelagt, ved det at han overilende  ?  maatte lade samme udflytte paa Marken, da ingen Haab var Til at kunde have ventet Stuehuset reddet efter den Rasenhed, som Ilden omgreb sig med, sosm og ej heller hafde skeet naar Sprøjter ej hafde kommet dertil.-
Vidnerne blev derefter fra Retten demitteret. Den fremlagde Attest blev til Tingsvidnets Indlemmelse læst og paaskreven; og Tingsvidnet paa Hr. Mølmarks Begæring sluttet og bevilget Beskreven meddelt
                                               .. Toftgaard

 

Send mail til mail@fynhistorie.dk med spørgsmål og kommentarer til denne web site.
Copyright © 2000  Sydfyn-info.dk A/S, hvor intet andet er angivet. www.fynhistorie.dk