Gårde i Ollerup sogn
Forside ] Op ]

 
Gårde i Ollerup sogn

Hartkornsopgørelse 1733, Ollerup sogn, foruden Nielstrup. [Provst Vitus Berings optegnelser. Ollerup sognekaldsarkiv. LAO]

 
1 Ollerup kirkejord 3-4-1-1
2 præstegården 7-7-1-1
3 degnejorden  0-1-3-1
4 Nielstrup Mølle  1-3-7-1
5 Bejerholm 12-7-1-1
6 Åhuset 0-4-0-0
7 Hemmedrup 2-6-1-1
8 Ollerup by iøvrigt
Fuglehavehuset
118-6-3-1
-------
9 Skovsgård 7-6-1-0
10 Stågerup by 39-2-3-1
 Facit 195-2-2-2
 

Himmerigsgården, matr.nr. 11a, Ollerup by og sogn

 

Kilde: la Cours danske gårde, 3.saml. 3.bd.,p.20
 
Himmerigsgården, Ollerup sogn, 4 km fra Sørup st. og 7 km fra Svendborg.
Ejere: forstander L. Bækhøj Andersen og Niels Bukh, som overtog gården i 1915. L. Bækhøj Andersen er født på Mors l9. novbr. l876 og gift med Kirstine Bukh, født sammesteds 27. juli 1874- Niels Bukh er født i Herning 15. juni 1880.
Matr. nr.11a m.fl. af Ollerup. Hartkorn 3 tdr.5skpr.1fdkr.2slb. Ejendomsskyld 28000 kr.Brandassurance for bygningerne ca. 20000 kr. Areal 32 tdr. ld., deraf ager 30, mose 1½, have og gårdsplads ½. Agermarken drives i en 7 marksdrift. Jordens bonitet er dels lermuld, dels sandmuldet.Der holdes 11 køer og 7 stk. ungkvæg og kalve af rød dansk race, 4 heste og 2 plage. Sidste år solgtes c. 50 fedesvin.

Himmerigsgården købtes l852 fri fra fæste under Hvidkilde. Senere ejedes den af forfatteren Anton Nielsen og efter ham af landstingsmand Niels Johansen, af hvis enke de nuv. ejere har købt.
Gården ligger på Himmerigsbakken. Avlsbygningerne er af bindingsværk, opførte l802. Hovedbygn. er grundmuret , opført l882. Alle bygninger har stråtage. Elektrisk lys og kraft er indlagt - Jordernes overflade er noget bakket.

 
Hovgård, matr. nr. 15 af Ollerup by og sogn
 

Kilde: la Cours danske gårde, 3 saml.3bd.,p.21

Hovgård, Ollerup sogn, 3 km. fra Sørup st. og 7 km. fra Svendborg.
Ejer: Lars Rasmussen, som overtog gården i l882 er født på ejendommen l. septbr. 1862 og gift med Sofie Jørgensen, født i Egense 6. febr. 1871.
Matr. nr. 15 m. fl. af Ollerup. Hartkorn 4 tdr. 1½ alb.. Ejendomsskyld 28.ooo kr. Brandassurance for bygningerne c. l6.000 kr. Areal 38 tdr. land, deraf ager 35, mose 2, have og gårdsplads l,. Agermarken drives i en 8 marksdrift: Blandsæd, brak, vintersæd, roer,byg, havre og 2års græs. Jordens bonitet er lermuldet. Der holdes 11 køer og 7 stk. ungkvæg og kalve af rød dansk race, 4 heste, 2 plage og 2 får. Sidste år solgtes c. 15 fedesvin.

Hovgård købtes l852 fri fra fæste under Hvidkilde. Den ligger sjælden smukt mellem Hvidkilde skove og søer og er helt af ældre stråtækket bindingsværk. Elektrisk lys og kraft er indlagt.

 

Husargården, matr. nr. 9 af Ollerup by og sogn

 

Kilde: la Cours danske gårde 3 saml. 3 bd.,p.54

Husargården, Ollerup 8 km. fra Svendborg.
Ejer: Rasmus Hansen, som overtog gården  1. april l894, er født i Ulbølle 17. marts 1854 og gift med  Elisabeth Rasmussen, født i Ollerup 1. marts 1847.
Matr. nr. 9 m.fl. af Ollerup. Hartkorn 6 tdr. 7 skpr. 1 fdkr. 21/4 alb. Ejendomsskyld 49.000 kr. Brandassurance for hovedb. 10.100 kr., for avlsb. 16.000 kr.Gårdens samlede areal 75 tdr. ld., deraf ager 64, natureng 4, mose 4, skov 2, have og gårdsplads 1. Agermarken drives i en 7 marksdrift: havre, helbrak, vintersæd, ½ byg, ½ byg, havre og 2års græs. Jordens bonitet er dels lermuldet, dels grusblandet. Besætningen består af l6 malkekøer foruden lo stk. ungkvæg og kalve, 1 tyr, 5 heste, 1 plag og 3 får. Sidste år solgtes c. 25 fedesvin. Kvægbesætningen, der er af rød dansk race, vedligeholdes hovedsagelig ved eget tillæg.

Husargården der ligger ved vejen fra Kirkeby til Ollerup, var i sin tid fæste under hovedgården Hvidkilde, men frikøbtes c. 1850 af Peder Larsen, der døde 1878, hvorefter hans søn, Lars Pedersen, tog ejendommen i arv. Han afgik ved døden 1890, og hans enke ægtede da i 1894 den nuværende ejer.
Bygningerne er alle opførte i årene 1900-1909 af grundmur. Hovedb. med tegltag, avlsb. m. stråtage. Uden for den egentlige gårdplan ligger nogle mindere bygninger af bindingsværk. De faste maskiner drives ved vandkraft, som produceres ved opdæmning af et mindre vandløb, der kommer fra de N. for  gården liggende højdedrag.
Ager og eng ligger samlede ved gården. Skoven og mosen er derimod fraliggende c. 2 km. henholdsvis mod V.S. Agermarkens overflade er noget kuperet.

 

Hvidkilde Bondegård, matr. nr. 6a af Ollerup by og sogn

 

Kilde: la Cours danske gårde, 3 saml. 3 bd.,p.54

Hvidkilde Bondegård, Ollerup sogn, 8 km. fra Svendborg.
Ejer:Morten Madsen, som overtog gården 1. april 1883, er født på ejendommen 9. marts 1848 og gift med Karen Christensen, født i Ollerup 13. febr. 1849.
Matr. nr. 6a m.fl. af Ollerup. Hartkorn 6 tdr. 3 fdkr. 1/4 Ejendomsskyld 50.000 kr. Brandassurance for hovedb. 11.508 kr. for avlsb. 24.766 kr. Gårdens samlede areal 57 tdr. ld., deraf ager 49, eng 6, skov 1, have og gårdsplads 1. Agermarken drives i en  7 marksdrift: havre, helbrak, hvede, roer, byg og 2års græs. Jordens bonitet er god lermuld på lerunderlag. Besætningen består af l6 malkekøer foruden l2 stk. ungkvæg og kalve, 1 tyr, 5 heste , 2plage og føl samt 2 får. Sidste år solgtes c. 50 fedesvin. Kvægbesætningen, der er af rød dansk race, vedligeholdes hovedsagelig ved eget tillæg.

Hvidkilde Bondegård ligger ved Svendborg-Fåborg landevej, ualmindelig smukt med udsigt ud over Ollerup sø og det smukke landskab mod S. I sin tid var den fæste under hovedgården Hvidkilde, men frikøbtes 1853 for 4200 rbd. af den nuv. ejers fader, Mads Mortensen.
Den fuldt moderne og meget praktisk byggede gård er opført af grundmur med skifertag på hovedb. og pandeplader på de to store og overordentlig rummelige avlslænger. Hovedb. er opf. 1893 i den n. side af gårdspladsen, omgiven mod N. og Ø. af den kønne have. Avlsb. er opførte l910 efter ildsvåde. I staldene findes monierloft. Overalt er indlagt elektrisk lys og kraft. I det hele er Hvidkilde Bondegård i bygninger og øvrige arrangement ret enestående i henseende til praktisk og velordnet brug og drift.
Jorderne strækker sig hovedsagelig mod S.,  hvor de over et smukt kuperet terræn falder ned til Ollerup sø.

 

J. Nielsens gård i Stågerup, Ollerup sogn.

 

Kilde: la Cours danske gårde, 3 saml. 3 bd. p. 24

Jens Nielsens gård i Stågerup, Ollerup sogn, 7 km. fra Stenstrup og 10 km. fra Svendborg.
Ejer: Jens Nielsen, som overtog gården gården i 1892, er født på ejendommen 8. febr. 1872 og gift med Ane Jensen, født i Stågerup 17. juli 1874.
Matr. nr. 6 m. fl. af Stågerup. Hartkorn 4 tdr. 4 skpr. 1 fdkr. 21/4 alb. Ejendomsskyld 32.ooo kr. Brandassurance for bygningerne 19.700 kr. Areal 40 tdr. ld., deraf ager 381/4, skov 3/4, have og gårdsplads 1. Agermarken drives i en 9 marksdrift: Blandsæd, 1års græs, benyttet brak, vintersæd, roer, byg, havre og 2års græs. Jordens bonitet er lermuldet. Der holdes 15 køer, 7 stk. ungkvæg og kalve og 1 tyr af rød dansk race, 3 heste, 1 plag og 4 får. Sidste år solgtes c. 50 fedesvin.

Gården har i sin tid hørt under Skjoldemose. Den ligger ved vejen fra Stågerup ud til Fåborg landevej, omgivet af sin ret jævne jorder. Bygningerne er ganske overvejende af bindingsværk med stråtage. Svinestalden er dog opført l911 af grundmur med stentag.

 

Karensminde, matr. nr. 17a af Ollerup by og sogn

 

Kilde: la Cours danske gårde, 3 saml. 3bd. p. 22

Karensminde, Ollerup, 6 km fra Sørup st. og c. 8 km. fra Svendborg.
Ejer: Rasmus Christoffer Nielsen, som overtog gården i 1875 , er født i Vester Skerninge 26. febr. 1852 og gift med Karen Hansen, født på ejendommen 8. decbr. l842.
Matr. nr. 17a af Ollerup. Hartkorn 3 tdr. 6 skpr. 3 fdkr. ½ alb. Ejendomsskyld 28000 kr. Brandassurance for bygningerne c. l7.000 kr. Areal 34 tdr. ld., deraf ager 29, mose 1, løvskov 3, have og gårdsplads 1. Agermarken drives i en 7 marksdrift: benyttet brak, vintersæd, byg, roer, havre og 2års græs. Jordens bonitet er lermuldet. Der holdes 8 køer, 9 stk. ungkvæg og kalve og 1 tyr af  rød dansk race, 3 heste og 2 får. Sidste år solgtes c. 10 fedesvin.

Karensminde ligger i Ollerup for enden af en smuk lille alle. Oprindeligt hørte den under Skjoldemose, men købtes til frihed i slutningen af det 18 årh. Den skiferdækkede hovedb. opført 1882 og en del af den v. længe er af grundmur, medens de andre avlsb. stammer fra l836 og l862 og er af bindingsværk med stråtage. Elektrisk lys og kraft er indlagt.

 

Kildegård, mat. nr. 2 af Stågerup, Ollerup sogn

 

Kilde: la Cours danske gårde 2. saml. 3 bd. p56

Kildegård, Ollerup sogn, 11 km fra Svendborg
Ejer: Jens Lavrids Jensen, som overtog gården 1. april 1902, er født på ejendommen 1. april 1867 og gift med Maren Christine Dencker, født i Hverringe 27. juli 1879.

Matr. nr.2 af Stågerup, Ollerup. Hartkorn 4 tdr. 4 skpr. 13/4 alb. Ejendomsskyld 36.600 kr. Brandassurance for hovedb. 7800 kr., for avlsb. 14.200 kr. Gårdens samlede areal 60 tdr. ld., deraf ager 58, mose 1, have og gårdsplads 1. Af agermarken drives 36 tdr. ld. i en 9 marksdrift: havre, roer, byg, vintersæd, roer, byg, havre og 2års græs: 22 tdr. ld drives i en 8 marksdrift: havre, benyttet brak, rug roer, byg, havre og 2års græs. Besætningen består af 21 malkekøer foruden 20 stk. ungkvæg og kalve, 1 tyr, 6 heste samt 3 plage og føl. Sidste år solgtes c. 60 fedesvin. Kvægbesætningen der er af rød dansk race, vedligeholdes hovedsagelig ved eget tillæg.

Kildegård har i sin tid været fæste under hovedgården Skjoldemose. 1759 fik Niels Mortensen den i fæste og efter hans død sad hans enke inde med fæstet til 1823, da det gik i arv til hendes søn Jens Nielsen. Han frikøbte ejendommen 1854 for  4800 rbd., men døde året efter, hvorpå hans enke besad ejendommen til 1862, da hun overdrog den til sin søn, Jens Ditlev Jensen, den nuv. ejers fader.
Gården ligger ved vejen fra Stenstrup forbi Skjoldemose til Svendborg-Fåborg landevej. Den skifertækkede hovedb. er opført af grundmur efter ildsvåde i 1893. Avlsb. stammer fra 1820'erne og er af bindingsværk med stråtage.
Af jorderne ligger de 36 tdr. ld. umiddelbart S. for gården. De har en noget kuperet overflade. Resten er fraliggende c. 2km. mod Ø på Lysbjerg, hvorfra der haves en storslået udsigt over Sydfyn og de omliggende øer med sunde og vige.

 

Ladefogedgården, matr. nr. 4a af Staagerup, Ollerup sogn

 

Kilde:la Cours danske gårde,3 saml. 3 bd., p, 23

Ladefogedgården,Ollerup, 6km til Stenstrup og 10 km. fra Svendborg.
Ejer: Christen Pedersen, som overtog gården i 1914, er født i Hundstrup sogn 27 april 1873.
Matr. nr. 4a af Stågerup. Hartkorn 4 tdr. 23/4 alb. Ejendomsskyld 28.400 kr. Brandassurance for bygningerne c. l6000kr. Areal 38 tdr. ld, deraf ager 37, have og gårdsplads 1. Agermarken drives i en 8 marksdrift: Blandsæd, benyttet brak, vintersæd, roer, byg, havre og 2 års græs. Jordens bonitet er lermuldet. Der holdes l4 køer, ll stk. ungkvæg og kalve og l tyr af rød dansk race, 4 heste, l plag og l får. Sidste år soltes c. 60 fedesvin.

Ladefogedgården ligger i Stågerup by med sine noget bølgeformede jorder strakt ud mod syd. Tidligere var den fæste under Skjoldemose, men senere tilhørte den gennem mange år Jens Rasmussen til hans død i 1860' erne, hvorefter hans enke i 1880'erne overdrog den til deres søn Rasmus Jensen. Han døde 1910, og gården købtes da af hans søster Johanne Marie Jensen, efter hvis død 1914 den overgik til den nuv. ejer, som i mange år havde bestyret ejendommen.
Hovedb. er opført 1905 af grundmur med stentag. Avlsb. er ældre, men velholdte nindingsværkshuse med stråtage. Elektrisk lys og kraft er indlagt.

 

Møllergård, matr. nr. l8a af Ollerup by og sogn

 

Kilde: la Cours danske gårde, 2. samling, 3 bd.,p. 55

Møllergård, Ollerup 8 km. fra Svendborg.
Ejer: Hans Pedersen Christensen, som overtog gården l. novbr. 1899, er født i Ollerup 6. maj 1877 og gift med Maren Rasmussen, født på ejendommen 9. septbr. 1876.
Matr. nr. 18a m. fl. af Ollerup. Hartkorn 6 tdr. l fdkr. 1/4 alb. Ejendomsskyld 37.ooo kr. Brandassurance for hovedb. 7000 kr. , for avlsbygn. 13,200 kr. Gårdens samlede areal 61 tdr. ld., deraf ager 50, mose 2, skov 8, have og gårdsplads 1. Agermarken drives i en 8 marksdrift:havre, helbrak, rug, roer, byg, havre og 2års græs. Jordens bonitet er lermuldet, tildels på lerunderlag. Besætningen består af 11 malkekøer foruden 21 stk. ungkvæg og kalve, 2 tyre, 4 heste, 2 plage og føl samt 3 får. Sidste år solgtes c. lo fedesvin. Kvægbesætningen er af rød dansk race, vedligeholdes hovedsagelig ved indkøb af  kalve.
Møllergård, der ligger ved Svendborg-Fåborg landevej, har  i sin tid været fæste under hovedgården Skjoldemose, men blev frikøbt l3. juni 1798 af Peder Knudsen, hvis enke 8. juli 1802 ægtede Jens Olsen og senere, efter hans tidlige død, Poul Pedersen, som var ejer til 1855. Han efterfulgtes af sin søn, Anders Poulsen, der 1873 overdrog den til sin svigersøn, Lars Rasmussen, den nuværende ejers svigerfader, efter hvem han har taget ejendommen i arv.
Bygningerne er dels af bindingsværk, dels af grundmur og er alle tækkede med strå. Hovedb. ligger mod N., men haven strækker sig S for gården ned mod Ollerup sø, over hvilken der fra den højtliggende Møllergård er smuk udsigt til de bagved liggende bakkedrag. I søen er et godt ferskvandsfiskeri og et ikke ubetydeligt rørskær.
Jorderne ligger på tre steder med kun c. 10 tdr. ld hjemme ved gården og resten fraligende c. 1½ km. mod NV. Overfladen er noget kuperet.

 

Ollerup præstegård

 

Kilde: la Cours danske gårde, 3 saml. 3 bd. p. 53

Ollerup præstegård
Nuværende beneficiarius: pastor Viggo Peder Balslev Clausen, som overtog embedet 22. maj 1905, er født i Tjørnelunde i Finderup sogn 27. maj 1871 og gift med Ingeborg Laura Marie Branth, født i København 13. jan. 1882.

Matr. nr. 1a af Ollerup. Hartkorn 9 tdr. 2 skpr. 1 fdkr. 1½ alb. Ejendomsskyld 48.000 kr. Brandassurance for hovedb. 10.620 kr. for avlsbygningerne 13.180 kr.
Gårdens samlede areal 68 tdr. ld. deraf ager 54, eng 3, skov 8, have og gårdsplads 3. Avlingen er bortforpagtet til Morten Madsen. Agermarken drives i en 9 marksdrift:Havre, roer, byg, 1års græs, hvede, staldfoder, havre og 2års græs. Jordens bonitet er lermuldet. Besætningen består af 15 malkekøer foruden 12 stk. ungkvæg og kalve, 1 tyr, 4 heste, l plag og 2 får. Sidste år solgtes c. 30 fedesvin. Kvægbesætningen, der er af rød dansk race, vedligeholdes hovedsagelig ved eget tillæg.

Ollerup (skreves 1481 Oldropp 1499 Alderup) Præstegård ligger meget højt og smukt ved Svendborg- Fåborg landevej med en henrivende udsigt over egnen mod n. ø.
Bygningerne er alle af bindingsværk med stråtage. Hovedb. opført 1761, avlsb.1853-1861-1867. Den store og meget smukke have omgiver gården mod n. og ø.- Jorderne strækker sig væsentlig mod n. og har en noget kuperet overflade.

 

Skovstensgård, matr. nr. 25 af Ollerup by og sogn

 

Kilde: la Cours danske gårde, 3 saml. 3bd. p. 22

Skovstensgård, Ollerup sogn, 6 km. fra Sørup st., og 6 km. fra Svendborg.
Ejer: Rasmus Pedersen, som overtog gården i 1883 er født på ejendommen 23 febr. 1848 og gift med Mette Hansen, født i Hesselager 2. marts 1870.
Matr. nr. 25 m.fl. af Ollerup. Hartkorn 4 tdr. 2 skpr. 2 alb. Ejendomsskyld 29.000 kr. Brandassurance for bygningerne c. 16.000 kr.Areal 45 tdr. ld., deraf ager 39½, mose 1½, bøgeskov 3, have og gårdsplads 1. Agermarken drives i en 8 marksdrift: Havre, helbrak, vintersæd, roer, byg og 3 års græs. Jordens bonitet er god lermuld. Der holdes 12 køer, 9 stk. ungkvæg og kalve og l tyr af rød dansk race, 3 heste, 2 plage og 3 får. Sidse år solgtes c. 25 fedesvin.

Skovstensgård ligger på sine noget bølgeformede jorder c. 2 km. nord for Ollerup. Den hørte i sin tid under Skjoldemose, men købtes til frihed i 1797. Af ejere nævnes Rasmus Hansen, Niels Hansen og fra 1842 den nuv. ejers fader, Peder Rasmussen, hvilke alle tre efterhånden var gift med den samme kvinde.
Hovedb. og tre avlsb. er ældre bindingsværksuse med stråtage, medens  svinestalden er opført c. 1885 af grundmur med stentag.

 
Skyttegården, matr. nr. 14 af Ollerup by og sogn
 

Kilde: la Cours danske gårde, 3 saml, 3 bd.,p. 21

Skyttegården, Ollerup sogn, 3 km fra Sørup st. og c. 6 km. fra Svendborg.
Ejer:Otto Rud Niels Kaas Larsen, som overtog gården i 1906, er født på Langeland l5. luli 1882 og gift med Anna Nielsen, født i Holmdrup 7. juli 1878.
Matr. nr. 14 m. fl. af Ollerup. Hartkorn 5 tdr. 2 skpr. 1 fdkr. ½ alb.. Areal 49 tdr. ld., deraf ager 45, eng 3, have og gårdsplads 1. Agermarken drives i en 8 marksdrift:Havre, roer, byg, benyttet brak, vintersæd, blandsæd og 2års græs. Jordens bonitet er lermuldet. Der holdes l5 køer, l6 stk. ungkvæg og kalve og 2 tyre af rød dansk race, 4 heste, 2 plage og  føl samt 3 får. Sidste år solgtes c. 40 fedesvin.

Skyttegården ligger i en meget naturskøn egn ved Egense. Den frikøbtes l852 fra fæste under Hvidkilde af Hans Nielsen, hvis søn har solgt den til den nuv. ejer. Hovedb. og svinestalden er af grundmur, de andre avlsbygninger af bindingsværk, hovedsagelig tækket med strå. Elektrisk lys og kraft er indlagt.

 

Slotsgården, matr. nr. 1a af Stågerup, Ollerup sogn

 

Kilde: la Cours danske gårde, 3 saml. 3 bd. p.22f

Slotsgården, Ollerup sogn 6km fra Stenstrup. og 11 km fra Svendborg.
Ejer: Hans Andersen Sloth, som overtog gården i 1893, er født på ejendommen 11. febr. 1857 og gift med Pouline Rasmussen, født i Ollerup sogn 16. febr. 1859, død 21. juni 1915.

Matr. nr. 1a af Stågerup. Hartkorn 3 tdr. 1 skp ½ alb. Ejendomsskyld 28000 kr. Brandassurance for bygningerne 21.200 kr. Areal 3234 td. ld. , deraf ager 32, have og gårdsplads 3/4. Agermarken drives i en 8 marksdrift:blandsæd, nebyttet brak, roer, byg, havre og 2års græs. Jordens bonitet er lermuldet. Der holdes l0 køer, l0 stk. ungkvæg og kalve og i tyr af rød dansk race. 3 heste, 2plage og 1 får. Sidste år solgtes c 50 fedesvin.

Slotsgården skylder rimeligvis en gammel forlængst nedlagt herregård, som lå i Ollerup, sit navn. Senere blev den fæste under Skjoldemose men ca 1840 købtes den fri. I c. 200 år skal den have været i samme slægts hænder.
Jorderne ligger samlede s.og ø for gården over et let bakket terræn. Bygningerne er hovedsagelig af grundmur. Den teglhængte hovedbygning er opført 1883, laden 1910. Alle avlsbygninger har stentage. Elektrisk lys og kraft er indlagt.

 

Slottet, matr. nr. 22a, Ollerup by og sogn

 

Kilde: la Cours danske gårde 2. saml., 3bd., p. 57.

Slottet, Ollerup sogn, 7 km. fra Svendborg.
Ejer:Anders Andersen Møller, som overtog gården l. april 1892, er født i Ollerup 30 aug. 1865 og gift med Maren Rasmussen, født i Egense 7 decbr. 1865.
Matr. nr. 22a af Ollerup. Hartkorn 6 tdr. 4 skpr. 2 fdkr. 2 alb. Ejendomsskyld 40.000 kr. Brandassurance for hovedb. 6ooo kr., for avlsby. ll.loo kr.
Gårdens samlede areal 62 tdr. ld., deraf ager 48, natureng 3, mose 4, skov 6, have og gårdsplads 1. Agermarken drives i en 11 marksdrift: havre, helbrak, hvede, roer, byg, havre, lårs græs, rug, byg og 2års græs. Jordens bonitet er lermuldet. Besætningen består af l4 malkekøer foruden l2 stk. ungkvæg og kalve, 1 tyr, 4 heste, 3 plage og føl samt 2 får. Sidste år solgtes c. 20 fedesvin og c. 80 månedsgrise. Kvægbesætningen, der er af røddansk race, vedligeholdes hovedsagelig ved eget tillæg.

Slottet, som i følge Traps Danmark rimeligvis er den sidste rest af en herregård, der fordum lå i Ollerup, var fæste under hovedgården Skjoldemose, da den 1830 frikøbtes af Rasmus Rasmussen;efter hvad sagnet melder, var købesummen et par smukke, sorte heste. I 1850'erne gik gården i arv til hans søn, der ligeledes hed Rasmus Rasmussen, og efter hans død i 1885 til hans søn, Jens Peder Rasmussen, af hvem den nuv. ejer købte.
Gården ligger ved vejen fra Ollerup til Kirkeby i den s. side af sine jorder, der har en noget kuperet overflade. Bygningerne er af bindingsværk med stråtage. Hovedb.. ligger i den n. side af gårdspladsen, omgiven af haven.

 

Stevrbogård, mat. nr. 19a, Ollerup by og sogn

 

Kilde: la Cours danske gårde, 2 saml. 3 bd.,p.55f.

Stevrbogård, Ollerup, 7 km. fra Svendborg.
Ejer:sognefoged Hans Jørgen Christensen, som overtog gården l. oktbr. 1884, er født på ejendommen 26. juni 1847 og gift med Karen Hansen, født i Sørup 9. novbr. 1849.
Matr. nr. 19a af Ollerup. Hartkorn 5 tdr. 5 skpr. 3 fdkr. 1 alb. Ejendomsskyld 36.ooo kr.Brandassurance for hovedb. 8000 kr., for avlsb. 13000 kr. Gårdens samlede areal 61 tdr. ld., deraf ager, 48, eng 4, mose 2, skov 6, have og gårdsplads 1. Agermarken drives i en 8 marksdrift: havre, benyttet brak, rug, roer, byg, havre og 2års græs. Jordens bonitet er noget uensartet, dels lerblandet, dels grusblandet. Besætningen består af l6 malkekøer foruden lo stk. ungkvæg og kalve, l tyr, 4 heste, 1 plag samt 4 får. Sidste år solgtes c. 30 fedesvin. Kvægbesætningen er er af rød dansk race, vedligeholdes hovedsagelig ved eget tillæg.

Stevrbogårdvar fæste under hovedgården Skjoldemose, til den i 1798 for 1400 rbd. blev frikøbt af den nuv. ejers bedstefar, Jens Nielsen, som 1826 efterfulgtes af sin søn, Chr. Jensen, den nuv, ejers far.
Gården ligger ved Svendborg-Fåborg landevej med smuk udsigt fra haven over Ollerup sø til de kønne bakkedrag mod S. Bygningerne er opførte 1836-38 af bindingsværk med stråtage. Fra hovedgården Hvidkilde er indlagt elektrisk lys og kraft.
Jorden ligger i tre afdelinger og er kuperet. Kun 10 tdr. ld. ligger ved gården, medens resten er fraliggende indenfor mindre afstande mod Ø. ogV.- Til Stevrbogård hører fiskeret og rørskær i Ollerup sø.

 

Nyere navn: sølyst
D. Andersens gård i Ollerup, matr. nr. 13a af Ollerup by og sogn

 

Kilde: la Cours danske gårde , 3 saml. 3 bd. p.2of.

D. Andersens gård i Ollerup, 3 km fra Sørup st. og 7 km. fra Svendborg.
Ejer: Ditlev Andersen, som overtog gården i 1884 er født på ejendommen l4. decbr. 1851 og gift med Ane Louise Christensen, født i Ollerup 27. decbr. 1850.
Matr. nr. 13a m.fl. af Ollerup.Hartkorn 4 td. 4 skpr. 2 fdkr.    1½ alb.Ejendomsskyld 31.000 kr. Brandassurance for bygningerne c. l8.000 kr. Areal 50 tdr.ld.,deraf ager 41, eng 5, mose 3, have og gårdsplads 1. Agermarken drives i en 8 marksdrift: havre, benyttet brak, vintersæd, roer byg, havre og 2års græs. Jordens bonitet er dels ler- og dels sandmuldet. Der holdes l6 køer, 12 stk. ungkvæg og kalve og 1 tyr af rød dansk race, 4 heste, 4 plage og føl samt 4 får. Sidste år solgtes c. 25 fedesvin.

Gården ligger omgiven af smukke søer og skove, tæt S. for Svendbor-Fåborg landevej. Den frikøbtes 1852 af den nuv. ejers fader Anders Ditlevsen. Jorderne er noget bølgeformede. - Bygningerne er af bindingsværk og grundmur, væsentligst tækkede  med strå. Elektrisk lys og kraft er indlagt.

 

Toftegård, matr. nr. 16a af Ollerup by og sogn

 

Kilde: la Cours danske gårde, 3 saml. 3bd.,p.21

Toftegård, Ollerup, 6 km. fra Sørup st. og 9 km. fra Svendborg.
Ejere:H.P. Hansen, som overtog gården i 1915, er født på Langeland 21. juni 1877 og gift med Edel Marie Nielsen, født sammested 26. aug. 1876.
Matr. nr. l6a m.fl. af Ollerup. Hartkorn 4 tdr. 4 skpr. 3 fdkr. 13/4 alb. Ejendomsskyld 31.ooo kr. Brandassurance for bygningerne c. 18.000 kr. Areal 41 tdr. ld., deraf ager 39, mose ½, skov ½, have og gårdsplads 1. Agermarken drives i en 8 marksdrift:Havre, benyttet brak, rug, roer, byg, havre og 2års græs. Jordens bonitet er lermuldet. Der holdes 15 køer, 5 stk. ungkvæg og kalve og l tyr af rød dansk race og 3 heste. Sidste år solgtes c. 40 fedesvin.

Toftegård var indtil 1850'erne fæste under Hvidkilde. Af dens jorder ligger c. 20 tdr. ld hjemme ved gården, medens resten er fraliggende mod  nord. Bygningerne er ganske overvejende af bindingsværk, alle med stråtage. Hovedb. er opført 1857, avlsb. noget senere. Elektrisk lys og kraft er indlagt.

Tornfred i Ollerup sogn

  
På ejendommen Tornfred i Ollerup sogn skal have stået en pesttjørn. Ejendommen har navn efter tjørnen, som ikke eksisterer længere. Hans Nørgaard 1997.
 

Øster Stensgård, matr. nr. l2a af Ollerup by og sogn

 

Kilde: la Cours danske gårde, 3 saml. 3 bd. p. 20.

Øster Stensgård, Ollerup sogn, 3 km fra Sørup st. og c. 6 km. fra Svendborg.
Ejere: Ditlev Rasmussen, som overtog gården i 1885, er født på ejendommen 8. febr. 1863 og gift med Marie Nielsen, født i Brørup 13. juni 1873.
Matr. nr. 12a m.fl. af Ollerup. Hartkorn 4 tdr. 7 skpr. 2 fdkr. 1/4 alb.. Ejendomsskyld 31.000 kr. Brandassurance for bygningerne 18.200 kr. Areal 46 tdr. ld., deraf ager 39½, eng og mose 6, have og gårdsplads ½. Agermarken drives i en 8 marksdrift: Havre, benyttet brak, vintersæd, roer, byg, havre og 2års græs. Jordens bonitet er dels ler- og dels sandmuldet. Der holdes 12 køer og 14 stk. ungkvæg og kalve af rød dansk race, 4 heste, 2 plage og 4 får. Sidste år solgtes c. l0 fedesvin.

Ø.Stensgård ligger s. for Svendborg-Fåborg landevej tæt ved Hvidkilde, under hvilken den var fæste indtil 1853, og omgivet af skov og sø. Jorderne er noget bakkede. Bygningerne er af bindingsværk, opførte 1798, kun svinestalden er grundmuret, opført 1889. Elektrisk lys og kraft er indlagt.

    
   
   
 

Send mail til mail@fynhistorie.dk med spørgsmål og kommentarer til denne web site.
Copyright © 2000  Sydfyn-info.dk A/S, hvor intet andet er angivet. www.fynhistorie.dk