Sørup Højskole
Forside ] Op ]

 
Sørup Højskole

Sørup Fri- og Højskole
 

Kilde: Johs.Jensen. Træk fra Sørup sogns historie.
Svendborg Avis l907.
31.5.l907. Skolejubilæum.

Som meddelt er det i morgen 25 år siden, Gundesen og hustru begyndte deres virksomhed ved Sørup Fri- og Højskole.
25 år er lang tid for den, der med alvor og flid lægger dag til dag i den velsignelsesrige skolegerning - og flid og hæderlighed fra første  til sidste dag, har været de to menneskers ledetråd  i de svundne år.
Hans Gundesen er dimmitteret fra Gjedved Seminarium og begyndte som ung mand sin gerning i statsskolen i Opsneum ved Ribe. Hans frie skolesyn - det han i 70'erne delte med så mange unge, der under Grundtvigs og Kolds åndelige påvirkning, fandt datidens folkeskole som en snæver remseanstalt- gjorde at han efter kort tids forløb forlod statsskolen for at arbejde i friskolens tjeneste.
På Jens Busks mark i Ås i Tvingstrup rejstes en lille friskole, og her virkede han nogle år, indtil han i l878 kom til Svendborg, hvor han i bundtmager Andersens ejendom i Kjedelsmedestræde begyndte en friskole med 17 elever. Der var små kår til huse, men nøjsomme var de unge folk, glade ved arbejdet og børnene - den eneste hjælp i disse år var nuværende fru Birgitte Berg Nielsen. Imidlertid voksede skolen, og da den havde mange udensogns elever, besluttede beboerne i Sørup-Sct.Jørgens sogn at bygge Sørup friskole, der indviedes 1.6. l882 af pastor Brandt ,Ollerup. Den var omtrent fyldt med det samme. Gundesen begyndte derfor at antage unge piger som hjælpere, disse underviste han så til forskole-lærerinder - og kom derved ind på højskoletanken. I l888 begyndte han så højskolen med 16 elever og i l891 blev skolen statsanerkendt. l896 rejstes den ny bygning med tidssvarende  lokaler- og her er højskolen nu, medens de ca. 100 børn har lokaler i den gamle skolebygning.
Fru Gundesen , der i de mange år har været sin mands støtte og trofaste medhjælp, har i de sidste år fået sin kæreste tanke ført ud i livet, hun fandt nemlig at de unge piger - trods mange gode egenskaber,  i regelen manglede  praktisk og teoretisk  øvelse til at begynde en sparsommelig og god husholdning i eget  hjem.
Nu kan de unge piger under en uddannet køkkenlærerindes ledelse få undervisning i de for flertallet af kvinders allervigtigste fag. Fru Gundesen har også på anden måde hørt til foregangskvinderne her på egnen. Hun var sammen med nogle andre interesserede kvinder i l888 med til at oprette Dansk Kvindesamfunds Svendborg-afdeling - og havde indtil i fjor, da hun efter eget ønske trak sig tilbage - på 1 år nær siddet i bestyrelsen.  I nogle år var hun medlem af fællesbestyrelsen,  og hun er medlem af valgretsforbundet - medens Gundesen er medlem af Vejstrup Valgmenighedsråd, er hun medlem af Sørup Menighedsråd  tillige er hun valgt til at have tilsyn med sognets plejebørn. Trods energisk arbejde - man kan vist godt kalde det slid - står de to endnu i fuld arbejdskraft og med et fond af praktisk erfaring. Det ville være overflødigt at skrive mange ord om deres virksomhed der er ikke mange hjem i omegnen, der ikke på en eller anden måde er kommet i berøring  med dem og kender dem personligt. - Af dagen i morgen vil de sikker erfare, at de har en flok taknemlige venner både nær og fjern - der vil huske dem og samles med dem og deres flinke unge datter i den lille højskole på Fåborgvej. Vi tilføjer vor lykønskning til de manges - og siger et hjerteligt til lykke til Gundesen og hans hustru.-

Svendborg Avis 15.10.l909.

Fra Gundesens jordefærd. Han døde 8.oktober l909.
.......Der var 9 floromhængte faner, hvoriblandt Forsvarbrødrenes  og flere afholdsforeningers faner, af et væld på flere hundrede kranse fra fjern og nær var blandt andet følgende signerede - fra Kvindeligt Valgretsklub -skolebørnene -Svendborg Afholdsforening -Vejstrup Valgmenighed - Vejstrup Højskole og mange flere. -........

Sørup Højskole:
Fra bogen Danmarks Højskoler af A.Nordahl-Petersen,udg. l908.

Den begyndte l889 - den ligger i særdeles kønne omgivelser på bakkefaldet ned mod Svendborsund.Men i konkurrencen med de ældre skoler i Vejstrup,Ryslinge og Ollerup har den haft vanskeligt ved at klare sig. Bedst besøgt er vistnok den til skolen knyttede håndværkerafdeling, der ledes af lærere fra Svendborg tekniske skole.
Forfatteren Anton Nielsen, der bosatte sig i Svendborg, efter at han havde opgivet arbejdet på Vester Skerninge Højskole, havde en tid i halvfemserne timer på skolen. Og i enkelte år var elevtallet ret anseligt. Hertil bidrog også indførelsen af fællesundervisning for karle og piger i vinterskolen - en skoleform, der dog her så lidt som andet steds har slået rigtig an..
Hvor en mindre højskole ligger nogenlunde isoleret, kan den ofte få en ikke ringe betydning for det lokale oplysningsarbejde.Men også på dette område hæmmes gerningen i Sørup på grund af det nære naboskab med den større Ollerup Højskole. Der er kun en halv mil mellem de to skoler.

Ankerstrøm:
Friskolen stod i nært forhold til Vejstrup Valgmenighed, og der blev i en årrække holdt månedlige sammenkomster i friskolen med valgmenighedens præst Rasmus Pedersen som taler, ligesom de fleste af børnene blev forberedt til konfirmation og konfirmeret i Vejstrup. De månedlige møder fortsattes enere som regelmæssige  gudstjenester i Skt. Nikolaj kirke i Svendborg. Efterhånden optoges også uddannelsen af unge piger til forskolelærerinder. Men da skolen først i 90'erne også begyndte med højskoleundervisning og husholdningskursus, kom børneskolen til at stå i skygge, og i l893 tog en del af forældrene deres børn ud af Sørup Friskole, og oprettede en ny friskole i Svendborg, der fik navnet Svendborg Privatskole.
Dette tog Gundesen sig meget nær, for det var gamle venskabsbånd, der blev revet i stykker, skriver en gammel elev,møbelhandler Peder Lund,Svendborg,  hvis fader var den mand, der gjorde den største indsats for oprettelsen af Svendborg Friskole.
Året efter (Gundesens død l909) blev højskolen nedlagt, men en kreds af forældre forsøgte at fortsætte børneskolen som almindelig privatskole.  Denne er dog forlængst gået ind.

   
   
 
 

Send mail til mail@fynhistorie.dk med spørgsmål og kommentarer til denne web site.
Copyright © 2000  Sydfyn-info.dk A/S, hvor intet andet er angivet. www.fynhistorie.dk