Vesterdal Højskole
Forside ] Op ]

 
Vesterdal højskole

Vesterdal højskole. 
 

[A. Norddahl Petersen: Danmarks Højskoler.1909]

Middelfartegnens befolkning har igennem lange tider været stærkt åndeligt interesseret. Ikke ret mange steder samler folkelige og kirkelige møder større tilhørerskarer end her. Og i politisk henseende har Middelfartkredsen altid hørt til de mest levende.
Men har der ikke rejst nogen højskole ved selve Middelfart, så har der dog i den nærmeste omegn været gjort flere forsøg på at få en skole i gang.
Allerede i 1865 oprettede den senere grundlægger af Ryslinge højskole, præsten Johannes Clausen, en ungdomsskole i Kauslunde, en mils vej øst for Middelfart. Den lededes nærmest i Indre Missions retning, men bestod forøvrigt kun i tre år og var vistnok meget småt besøgt.
I 1880 blev der i nabosognet til Kauslunde oprettet en grundtvigsk højskole af seminarist Laurids Jonsen, der tidligere havde været lærer ved Rudme friskole og siden ved Vrigsted højskole. Den kom til at hedde Vesterdal Folkehøjskole og oprettedes for forstanderens egne midler. Den ny skole fandt imidlertid kun ringe tilslutning, og i 1884 opgav Jonsen sin stilling for at overtage ledelsen af en ny høj højskole i Vestbirk ved Horsens.
Bygningerne blev derefter benyttet på forskellig måde. En tid var der således børnehjem, der bl.a. blev bestyret af den kendte redaktør Sundbo i Esbjerg.

Endelig i 1896 blev skolen købt af landbrugskandidat Christoffer Gaarde, der genoptog højskolevirksomheden. Før skolen blev åbnet foretoges forskellige forandringer og forbedringer, og to år efter byggedes en stor og tidssvarende gymnastiksal. Siden er der blevet indkøbt en del jord til solen, og om vinteren gives der - foruden almindelig højskoleundervisning -tillige en ret omfattende undervisning i landbrugsfag, ligesom der er særskilt kursus for kontrolassistenter.
Siden 1896 har skolen været besøgt af ca. 350 karle og 200 piger.
Forstander Gaarde er født på Lerbæk mark ved Vejle den 19. april 1864. Faderen var husmand og sønnen måtte indtil sit attende år arbejde ved landbruget. Han kom derefter i to vintre på Grejsdalens højskole og siden et år på Herning realskole, hvorfra han tog præliminæreksamen. Efter at han derpå i et par år havde haft plads som huslærer, blev han i 1888 elev på Landbohøjskolen i København. Herfra dimitteredes han to år efter som landbrugskandidat og fik straks plads som lærer på Ribe Mælkeri- og Højskole.
Fire år tilbragte Gaarde i den gamle grænseby med de mange minder fra svundne dage. Så blev han i et par år lærer og økonom ved Ask Højskole, og herfra købte han i 1896 Vesterdal Højskole som han siden har ejet og ledet.
Forstander Gaarde har i årenes løb været en flittig deltager i mange af statens feriekursus og i de såkaldte universitetskursus med dertil knyttede rejser såvel i ind- som udland.
Han er anden gang gift, og hans hustru - en datter af lærer Sørensen i Sneum og søster til hans første hustru - har været ham en dygtig medhjælper i det ofte vanskelige arbejde.
Som de fleste mindre højskoler har nemlig også Vesterdal haft sine kriser. Men  skolen synes nu at være endelig rodfæstet, og forstander Gaarde kan glæde sig ved en stadig stigende tilslutning til sin virksomhed.

   
   
 
 

Send mail til mail@fynhistorie.dk med spørgsmål og kommentarer til denne web site.
Copyright © 2000  Sydfyn-info.dk A/S, hvor intet andet er angivet. www.fynhistorie.dk