Lumby Landboskole
Forside ] Op ]

 
Lumby Landboskole

 Lumby LandboskoleSletten fik sin første højskole i 1859. Den lå i Lumby, halvanden mils vej nord for Odense, og var oprettet efter tilskyndelse fra Hindsholm Landboforening. Den var nok nærmest tænkt som en modvægt mod Kolds Skole og skulle især lægge vind på en fyldig kundskabsmeddelelse.
 I adskillige år var Lumby højskole ret godt besøgt. Sine fleste elever fik den fra Nordfyn. Men nogen stor indflydelse i egnen fik dog aldrig. I 1893 afgik den ved en blid og stille død, og dens afgang efterlod næppe noget føleligt savn.

.......................................
Lumby Landboskoles arkiv findes på LAO.
Herfra har jeg taget følgende dokument:

 "Hr Forstander Knud Frantzen virkede ved den nu nedlagte Landboskole i Lumby som Forstander og Førstelærer fra 1868-1889, 21 Aar.
 Siden 1883 har Undertegnede som Formand i Bestyrelsen og Sognepræst i Lumby paa det høieste kendt ham og hans Virksomhed.
 Det er vitterligt, at Lumby Landboskole ved Hr. Frandsens Tiltræden vandt et udmærket godt Navn. Der blev arbeidet saa dygtigt og med saa indgribende Betydning for de Unges Fremtid i enhver Henseende, at Forstander og Skoletid (to Aar) blev uforglemmelig for saare Mange. Tiderne førte det med sig, at den gamle Skole ikke kunde staa sig mod de ny Skoler og med Sorg har jeg i min Tid set den brave Forstander kæmpe med Haab imod Haab - med stor Familie og svagelig Hustru - med ringere og ringere Løn, saa vi tilsidst ikke kunde blive ved at byde saa flink en Mand saa ussel en Løn.
 Han var med hele sin økonomiske Eksistens uden nogensomhelst privat Formue, bunden til Skolen, indtil vi stod ved umulighedens Grændser.
 Det er mit og Manges Haab og Bøn, at der maa i Retfærdigheds Navn rækkes den nys yderlig svage og halvblinde gamle Mand en velfortjent Hjælp."

[udateret og uden signatur]

I Lumby Landboskoles arkiv findes foruden en regnskabsprotokol en række breve fra politikeren Klaus Berntsen, der var officielt udpeget til at skulle medvirke ved salg af skolen, og af et brev fremgår, at Berntsen meget nødig ville sælge til Indre Mission, hvis højskoler han ikke ønskede til Fyn. Brevene er fra 1899-1900.
Desuden findes en timeplan m.m.

   
   
 
 

Send mail til mail@fynhistorie.dk med spørgsmål og kommentarer til denne web site.
Copyright © 2000  Sydfyn-info.dk A/S, hvor intet andet er angivet. www.fynhistorie.dk