Langelands Højskole
Forside ] Op ]

 
Langelands Højskole

Langelands Højskole.
 

[Norddahl Petersen: Danmarks Højskoler. 1909.]

På den frugtbare og folkerige ø Langeland har der for mere end 25 siden været tanker fremme om oprettelsen af en højskole. Den gang blev det imidlertid ved tankerne, og først i 1908 blev den gamle plan virkeliggjort, vistnok især efter tilskyndelse af den mand, der blev den ny højskoles leder, tidligere mejeribestyrer Kr. Kristensen-Tange.
Det er sikkert et særsyn nu om dage, at en mand i fyrrerne går bort fra det praktiske liv for at blive skolemand - tilmed ledende skolemand. I højskolernes første dage kunne det vel hænde om oprettelsen af en højskole. Den gang blev det imidlertid ved tankerne, og først i 1908 blev den gamle plan virkeliggjort, vistnok især efter tilskyndelse af den mand, der blev den ny højskoles leder, tidligere mejeribestyrer Kr. Kristensen-Tange.
Det er sikkert et særsyn nu om dage, at en mand i fyrrerne går bort fra det praktiske liv for at blive skolemand -tilmed ledende skolemand. I højskolernes første dage kunne det vel hænde. Men nu er det den gængse regel, at højskoleforstander bliver man først, når man har tjent sig op som menig lærer. Når imidlertid Tange i så sen en alder er gået bort fra det praktiske arbejde i mejeriet for at optage en gerning i højskolens tjeneste, så hænger det sammen med, at han gennem mange år har haft lyst til arbejde med ungdommens opdragelse og også har givet sig en del af dermed.

Helt fra sin tidlige barndom i et vestjysk gårdmandshjem har han været en rigtig læsehest. Alle sine dage har han gennempløjet de bøger, han på nogen måde kunne overkomme, først skønlitterære, senere mest historiske og biografiske værker. Men han nøjedes ikke med at læse bøgerne. Allerede mens han som dreng gik i skole, var det hans lyst at genfortælle det læste for kammeraterne, og efter hans konfirmation fortsattes denne genfortællen i de unges kreds ved alle deres sammenkomster.
Efter at han i tyveårs alderen havde været elev på Ladelund Landbrugsskole, blev han mejeristyrer på Stevns. Det var i firsernes bevægede dage, og blandt de livlige stevnsboere vaktes den unge mejerists interesse for de folkelige og politiske rørelser.
På mejeriet og i gården, som hørte til, var der en stor flok unge , og blandt disse blev Tange snart den samlende kraft. De søgte ind til ham i deres fristunder, og ved disse sammenkomster gik det løs med sang, fortællen og diskussion.
Da han senere blev bestyrer af et andelsmejeri, fortsatte han dette arbejde med at samle de unge, dels til aftenskole og gymnastik, dels til tvangfri sammenkomster, og igennem dette arbejde udviklede han sig jævnt og naturligt til at blive leder og lærer for ungdommen. Mere og mere kom han dog til at føle, at han manglede åndelig ballast til at kunne gøre fyldest i dette arbejde, og han besluttede sig derfor til at søge en rigere uddannelse. I to år besøgte han da Mellerup og Askov højskoler samt Dalum mejeriskole, hvorefter han atter søgte ind i praktisk virksomhed som bestyrer for Rudme andelsmejeri på Fyn. Her indrettede han dels et planmæssigt skolearbejde for sin egne folk, dels afholdt han kursus for omegnens mejerifolk. Desuden fortsatte han sit arbejde med at samle egnens ungdom til ugentlige møder, hvor der holdtes foredrag, oplæsning og diskussion.

Læreren ved Rudme friskole følte sig stærkt generet af Tanges aftenskoleundervisning]
I Rudme holdt Tange bryllup med Sofie Katrine Hansen fra Hyllested ved Dalmose, og han fandt i sin hustru en trofast støtte i sit alsidigt arbejde.
I 1894 kom han til Langeland som bestyrer af andelsmejeriet i Humble, og her udførte han og hans hustru et meget betydeligt arbejde for at samle og oplive egnens ungdom. Også i videre kredse har Tange i årenes løb vundet sig venner, særlig som talsmand for Henry Georges samfundsideer. Selv er han en ideel natur, men han forener en sund, praktisk sans med sin ideelle stræben.
Det er sikkert nok Tanges og hans hustrus arbejde på Langeland, der danner det væsentligste grundlag for den unge Langelands Folkehøjskole, som den 10. november 1908 begyndte sin virksomhed under Tanges ledelse.
Men forøvrigt fandt Tange både velvillig og forstående støtte hos mange af øens indflydelsesrige mænd, da han vovede sig ud på den ny bane. Og ved forenede kræfter blev det muligt at få rejst en særdeles smuk og anselig skole. Den ligger umiddelbart uden for Rudkøbing - højt og frit - med prægtig udsigt dels over Langelandsbæltet med de spredte småøer og Fyn i baggrunden, dels ind over den frodige ø med dens rigt afvekslende natur.

   
   
 
 

Send mail til mail@fynhistorie.dk med spørgsmål og kommentarer til denne web site.
Copyright © 2000  Sydfyn-info.dk A/S, hvor intet andet er angivet. www.fynhistorie.dk