Kerteminde Højskole
Forside ] Op ]

 
Kerteminde Højskole

Kerteminde Højskole [Norddahl Petersen: Danmarks højskoler. 1909]
  

Chr. Kold holdt i en årrække højskole i landsbyen Dalby på Hindsholm - den lange halvø mellem Odense fjord og Storebælt.
Allerede helt fra forrige hundredårs begyndelse havde der blandt denne halvøs befolkning været ikke så lidt åndeligt røre. Midt i den tørre rationalismes tid havde herude ikke så få taget del i gudelige forsamlinger, og i århundredets sidste halvdel dannedes der en grundtvigsk valgmenighed i Kerteminde, hvilken fandt stærk tilslutning ude på Holmen.
 Det føltes da også som et stort savn, da Kolds skole flyttedes til Dalum, og endnu større føltes savnet, da Kold døde, og skolen i Dalum senere omdannedes til landbrugsskole.

Mere end en gang var der da også ude på Hindsholm planer fremme om igen at få begyndt en højskole og særlig lige i begyndelsen af dette hundredår var der stærke kræfter i gang for at få disse planer virkeliggjorte.
Alligevel blev det ved tanken. Den mand , man ønskede som forstander, turde ikke vove forsøget. Og mange af egnens højskoleinteresserede mænd og kvinder var vistnok ved at opgive håbet om, at planen nogen sinde ville blive gennemført.
Da fremkom der imidlertid fra anden side planer om at få oprettet en fiskerihøjskole, udelukkende beregnet på at give unge fiskere folkelig og faglig oplysning.
Hovedmanden for denne bevægelse var en ung fiskerifoged, cand.mag. Otterstrøm, og hans planer fik støtte fra mange sider, ikke blot inden for fiskernes egne kreds.

I fiskerbyen Kerteminde rejstes der straks en agitation for at få skolen anlagt enten i selve byen eller i dens umiddelbare nærhed, og byens råd tilbød gratis byggeplads.
Otterstrøm tog også imod tilbudet, men forskellige hindringer stillede sig i vejen for skolens oprettelse, og en tid så det ud, som om også denne plan skulle strande.
 
Som sin første medhjælper i arbejdet på fiskerihøjskolen havde Otterstrøm udset sig en yngre højskolelærer Alkærsig, og mellem denne og et udvalg, der tidligere var nedsat til at arbejde for en højskoles oprettelse, kom det nu til forhandling. Man tænkte sig at kombinere de to planer - i alt fald foreløbig - således at der oprettedes en højskole efter almindeligt mønster, og i læ af denne eller veds siden af den kunne så fiskeriskolen stilfærdig vokse frem.

Disse forhandlinger førte endelig til et resultat. Med støtte både fra byen og fra egnens befolkning rejste Alkærsig i sommeren 1908 en smuk og anselig skole på en bakke tæt nord for Kerteminde og ved novemberstid samme år begyndte skolen sin virksomhed. Fiskeriskolen - under Otterstrøms ledelse - blev midlertidigt installeret i et par lejede villaer nær ved højskolen, og de to virksomheder har efter evne gensidig støttet hinanden.

Forstander Søren Alkærsig er en vestjysk bondesøn. Sin uddannelse har han erhvervet sig dels på højskoler, dels ved selvstudium. I længere tidsrum har han været lærer på Mellerup og Vinding højskoler. Særlig i det danske folks historie er han meget velbevandret i, og en enkelt del af dansk kulturhistorie har han gjort til genstand for førstehånds studier. Gennem sine foredrag gør han indtryk af at være en grundig og solid skolemand, og fra sit eget livs oplevelser sidder han inde med et ikke ringe kendskab til ungdommens krav og trang.
   
   
  
 

Send mail til mail@fynhistorie.dk med spørgsmål og kommentarer til denne web site.
Copyright © 2000  Sydfyn-info.dk A/S, hvor intet andet er angivet. www.fynhistorie.dk