Vester Skerninge Skole 1850 afleveringsforretning.
Forside ] Op ]

 
Vester Skerninge Skole 1850 afleveringsforretning.

Vr. Skerninge - Ulbølle, Skolekommmissionens Forhandlingsprot. 1828 - 71 f. 53a + 53b

  
I Sogneforstanderskabets extraordinære Møde afholdt i Vester Skerninge Skole d. 21de Oktober 1850 blev den i samme Sogn Opførte nye Skolebygning synet til antagelse. I denne An ledning fandt Sogneforstanderskabet følgende at bemærke

Paa den vestre Gavl er den nordre Vindskee utæt for enden og maae derfor forsynes med en Liste, at den kan slutte til Spæret. Den søndre Vindskee paa samme Gavl bliver da, for Symetriens Skyld, ligeledes at forsynes med en lignende Liste.

Hællefaget i gavlen bør afpudses udspækkes under Taget samt udstegges

Den manglende Trappesteen, som efter Entrepennierens Forklaring er saa sver at den ikke kan transporteres, før den er tilhugget, forpligtes han til at lægge senere, saaledes at Forstanderskabet forbeholder sig Ret til at tage nærmere Syn over denne, naar den er lagt.

Angaaende Malingen, da er Alt hvad der efter Licita tinons Conditionerne bør males, een gang overstrøget (grundet) Den øvrige maling udsættes til foraaret, da det fugtige Vejrlig tilraader dette; hvor for Forstanderskabet forbeholder sig ved et senere Syn at antage denne Maling.

Klavremaskinens Opførelse udsættes ligeledes til Foraaret, under samme Forbehold fra Forstanderskabets side

For Sømmeligheds Skyld og for at undgaae Stank, kom man overens med Skolelærer Nielsen om at lægge Locummet i det vestre Hjørne bagved hans Hauge.
Da dette Locum endnu ikke er opført, forbeholder ligeledes Forstanderskabet sig ret til at tage Syn over samme til opdel endelig Antagelse. Sogneforstanderskabet antog saaledes den opførte Bygning, som forsvarlig opført efter Licitations Conditioner; dog med Reservation af ovenstaaende Forbehold.

Med Skolelærer Nielsen traf Forstanderskabet følgende Overenskomst om Aftrædelsen af den til Bygge og Gymnastikplads afstaaede Plads:
For Byggepladsen til Skolebygningen og Locummet, for en 2 alen bred Stie til Sidstnævnte og fornøden Plads til sammes Rensning, samt til Gymnastikplads fra Skolebygningens vestre Hjørne i lige Linie til Gaden og for Pladsen imellem Skolebygningen og Jørgen Rasmussens Tofte gives et aarlig Vederlag af 1 Td Byg betal efter Capitels Taxten; hvorhos tillige Skolevæsenet forbeholder sig fornøden Plads til Adgang paa Bygningens nordre Side til forefaldende Reparetioner, dog ikke i videre Udstrækning end 3 alen, ligeledes for indbefattet under samme aarlige Vederlag af 1 Td Byg. - Denne Accord gjælder for Nielsens Embedstid.

Skolepatronen Hr. Proprietair Lange blev befuldmægtiget til at udbetale Entrepeneuren de af Provsti et os Laante 500 Rbdlr.


Det forhandlede blev oplæst og bekræftet med Underskrift, tillige af Skolelærer Nielsen i Anled ning af ovenstaaende Accord.

transskription: Folmer Riis

  
  
  
   
   
   
 

Send mail til mail@fynhistorie.dk med spørgsmål og kommentarer til denne web site.
Copyright © 2000  Sydfyn-info.dk A/S, hvor intet andet er angivet. www.fynhistorie.dk