Ryslinge Friskole
Forside ] Op ]

 
Ryslinge Friskole

Ryslinge Friskole l856

Historiske optegnelser i Kolds arkiv. Rigsarkivet, formentlig til brug for pjece, udgivet af Selskabet for den danske Almueskole.
 

I Ryslinge Sogn oprettedes i Marts Maaned l856 en Friskole. Da Skolen tog sin Begyndelse talte den 17 Børn. Inden Mai Maaneds Udgang var Børneantallet steget til 23, og i Sommerens Løb voxer Skolen saaledes at den, ved den afholdte Efteraars-Examen talte 32 Børn. Examen afholdtes i November og strax derefter forøgedes Skolen med 9 Børn.
Skolens Udgifter have i Halvaaret fra Marst til September været 184 Rd. af hvilke:
36 Rd. er udredet af Een Gaardmand i Sognet for Skolens Inventarie, Bord, Bænke osvv- samt Huusleie af Leiligheden.
25 Rd. er udredet af en anden Gaardmand for Bøger, Landkort osv. til Skolen
65 Rd. udredes til Lærerløn
50 Rd. betaltes i Kostpenge for Læreren
6   Rd. betaltes for Brændsel til Skolen og
2   Rd. udrededes til Lys Penge for Skolelæreren (½ Aar)
Disse 4 sidste Udgiftsposter =123 Rd., af hvilke 123 Rd, 44 Rd. indkom ved frivillige Bidrag, nemlig
fra Sognepræsten Pastor Birkedal R.af D. 30 Rd. (halvaarlig)
fra 2de Gaardmænd i Sognet hver 5 Rd. (halvaarlig)
fra 1 Gaardmand i Sognet 4 Rd. (halvaarlig).
Det øvrige udrededes af samtlige Forældre, som have Børn i Skolen saaledes:
1   Gaardmand betalte 11 Rd.
2   Gaardmænd betalte hver 10 Rd.
3   Boelsmænd betalte hver 4 Rd.
3   Huusmænd betalte hver 4 Rd.
13  Husmænd betalte hver 2 Rd.

Medlemsliste dansk friskoleforenings fynske afdeling l886ff.
Kilde:medlemsprotokol , Fynske afd., Dansk Friskoleforening.Biblioteket for det folkelige Arbejde, Ollerup.

Ryslinge Kreds 11.9. 1886
24.11 1886 9 medlemmer
16.12. 1886 4 medlemmer
Medlemmernes navne:

 1. Skrædder Anders Hansen (overstreget)
 2. Hmd. Jørgen Jensen, N.Dalshuse
 3. Gmd. Jens Kr. Berntsen, Ny Krumstrup
 4. Erik Hansen
 5. Gmd. Peder Hansen, Måreskov
 6. Ungkarl Nikolaj Pedersen ? evt. "smst"
 7. Lars Frederiksen, Ryslinge. fmd. (overstreget) bortrejst
 8. Popr. N.P. Pedersen
 9. Karl Povlsen
 10. Appel (Overstreget)
 11. Hans Jørgensen, tømrer
 12. Lærer Thomsen, Ryslinge. Formand
        Alfred Povlsen
        Gmd. Niels Nielsen, Ryslinge?
        Gmd. Jørgen Pedersen, Højvang, Ringe. Formand (1891)
        Niels Jørgensen d. ældre, Brangstrup
        Niels Jørgensen d. yngre, Brangstrup
        Skomager Jens Jensen
        Niels Jørgensen, Ejsmarken. Formand
        Lærer Skovrup
        Hans Jensen, Ryslinge
        Kaptajn Jørgensen, Lørup
   
   
  
 

Send mail til mail@fynhistorie.dk med spørgsmål og kommentarer til denne web site.
Copyright © 2000  Sydfyn-info.dk A/S, hvor intet andet er angivet. www.fynhistorie.dk