Friskolen på Langhøjs Mølle, Stenstrup sogn
Forside ] Op ]

 
Friskolen på Langhøjs Mølle, Stenstrup sogn

Lunde Friskole

Optegnelser l856. Kolds arkiv. Rigsarkivet
 

I Stenstrup Sogn, Svendborg Amt er der paabegyndt en Friskole. Hr. Møller Hansen (Peder Hansen) antog i September l856 en Lærer (Sibast) til sine tvende Sønner, men indrettede det saaledes, at Egnens Børn kunde, naar Forældrene maatte ønske det, for en billig Betaling nyde Underviisning i Skolen, og 9 Børn søge nu Skolen. Af disse er:
2 Gaardmands Børn, som hver betale 10 Rd. aarligt,
1 Boelsmands Søn, som betalte 7 Rd.,aarligt
3 Husmands Børn, som betale 5 Rd. hver.
1 fattigt Pigebarn, der intet betaler.

Hvilket giver en Indtægt for Skolen af 42 Rd. Udgifterne beløber sig til:
Istandsættelse af Skolelokale, Anskaffelse af Inventarium, Bøger osv. 50 Rd.
Aarlige Udgifter: Skolens, Inventariets Vedligeholdelse, Opvarmning m.m. Løn,Kost osv. til Læreren 300 Rd.

Viser det sig, at Skolen den vinde Interesse har Møller Hansen isinde at opføre en egen Skolebygning.
 

Kilde: Folkebladet Fylla, l873
Lunde Friskole
har hidtil siddet tilhuse på Langhøjs Mølle, hvor den oprettedes for 17 år siden. Møller P. Hansen og hans hustru, der nu i 10 år har siddet enke efter ham, har hele tiden omfattet skolen med en virksom og opofrende kærlighed, hvorved det er blevet muligt, at ikke blot velhavende gårdmandsbørn, men også den fattige husmands børn har kunnet få godt af skolen. Ung og uprøvet, kun 20 år gammel, kom P. Olsen (Sibast) dertil som lærer lige fra først af, og der har han siden i de 17 år selv gået i livets skole, med undtagelse af den tid han l863-64 var indkaldt til krigstjeneste, og det er et yndigt forhold, der i disse år har udviklet sig imellem ham og husets folk som mellem skolefolket i det hele taget, og det skønnes let, hvilken glæde det må være både for ham og for møller Hansens efterladte at se en virkelig livsglad ungdom vokse op omkring sig med kærlighed til fædernelandet og kærlighed til livet i småt og stort for timeligheden og evigheden, ja vi håbe en dygtig slægt både til hånd og mund. I foråret l866 afgik møllerens yngre broder Niels Hansen ved døden, frydende sig ved det liv, som varer evig, som den sol, der aldrig går ned, og han tænkte da også på friskolerne, som han indsatte til medarvinger med sine søskende og deres æt, idet han med deres hjertelige minde på sit dødsleje afgjorde som sin sidste vilje, at større summer skulle tilfalde friskolen i hans broders hus og dens lærer  og friskolen i hans fødeby, Egebjerg, Kirkeby sogn, ligesom han heller ikke glemte den mand, der i l864 hjalp til med skolen; den nuværende lærer ved den danske skole eller folkelige friskole i Odense, Morten Eskesen. Ved hjælp af dette arvegods og ved yderligere opofrelse af møller P. Hansens arvinger, som ved udlæg af jord, ved at holde håndværksfolkene med kost, såvelsom og ved de andre skolefolks opofrelse med kørsler osv., har Olsen nu i år kunnet få rejst et eget skolehus med rigelig bolig til læreren og med en rummelig skolestue, der kan udvises til møder ved  hjælp af en foldevæg af brædder. Skolen ligger smukt, med en herlig udsigt især i syd og sydvest til Lunde, Fuglehaven , den høje Egebjergbanke i "de fynske Alper", Krogenlund, Stenstrup, Løjtved osv. Den ligger på Stenstrup sogns grund, men dog nærmere Lunde end Stenstrup kirke, begge i Stenstrup præstesogn, og da Langhøjs mølle sædvanlig kaldes Lunde Mølle i daglig tale og skolen desuden hidtil har havt sit folk fra Lunde sogn, er skolens navn nu bleven Lunde friskole. Skønt byggearbejdet endnu ikke er endt, er det dog skredet så vidt frem, at huset nu kan tages i brug, og det blev dertil indviet i onsdags den 3die septbr. ved et møde af en 3-400 mennekser med sang og tale. Olsen var bleven overrasket ved de mange vennegaver af boskab, blomster osv., og  kl. 2 eftermiddag åbnede han mødet med sangen:"Den signede dag med fryd vi ser". Derefter fik sognepræsten for Ollerup og Kirkeby J.S. Brandt ordet og mindede om to ord af Kold og derefter talte med sang ind imellem højskoleforstander Ludvig Schrøder fra Askov og J.P. Lebæk fra Kolds Skole, præsten Lorentsen fra Gisle og friskolelærer Klaus Berntsen fra Højby. Og da endelig Birkedal fra Ryslinge havde talt og endt med at fremsige dåbspagtens ord og bede fadervor, takkede Olsen og mødet endte med:"Alt står i Guds faderhånd". Om indholdet af talerne skal vi siden give en sammentrængt meddelelse.

   
   
 
 

Send mail til mail@fynhistorie.dk med spørgsmål og kommentarer til denne web site.
Copyright © 2000  Sydfyn-info.dk A/S, hvor intet andet er angivet. www.fynhistorie.dk