Breve fra redaktør M. Vogel-Jørgensen
Forside ] Op ]

 
Breve fra redaktør M. Vogel-Jørgensen, Svendborg Amtstidende

Breve fra Vogel-Jørgensen til Lars Dinesen.

 

Svendborg, 6. Februar 1888

Kjære Dinesen!
Fra Skovrider Clausen har jeg faaet Brev om, at De gjerne vil have fat paa nogle Nr. af "Sydfyens Tidende" med stærke Angreb paa Godsejerne.
Jeg troer ikke, at det bliver let at skaffe disse Blade - de ligger forud for den Tid, jeg har været her og ..? sig navnlig fra Valgperioden 1887. Jeg har selv gjentagne Gange søgt at faa Fingre i dem, men hidtil forgæves. Imidlertid skal jeg gjøre fornyede Anstrengelser.
Her gaar iøvrigt Alt godt. "Svendborg Amtstidende" er nu oppe paa det 9de Hundrede (imod lidt over 500 da jeg overtog Redaktionen); jeg haaber vi ved Aarets Slutning skulle have naaet de 1000.
     Med venlig Hilsen
      Deres hengivne
       M. Vogel-JørgensenSvendborg, 8. Maj 1888

Kjære Dinesen!
Tak for Deres Brev. De ved af mine Udtalelser, at jeg, navnlig efter forskjellige Oplysninger, som jeg har faaet fra Dem og Andre, deler Deres Standpunkt. Jeg har i Brev til Kjøbenhavn udtalt som min Opfattelse, at de vilde være et Forræderi overfor "Dagbladet" at lade det istikken for at faa "Politiken" til Gjengæld. Som Sagen er kommet, mener jeg, at man uanset Bestyrelsens Stilling bør stemme imod d`Hr. og agitere efter bedste Evne. Jeg har selv tænkt paa det Ønskelige i at tage til Kjøbenhavn, og naar det dog ikke bliver til Noget, vil jeg overfor Dem ganske ærlig tilstaa, at Grunden udelukkende er den, at jeg i Øieblikket ikke har Raad til det. Det forløbne Aar har i saa mange Retninger været mig dyrt, at jeg indtil videre ikke tør tillade mig Extraudgifter. Jeg skriver Dem dette  fordi jeg nødig vil have, at De skal tro, det kun skyldes en lunken Interesse for Sagen, at jeg ikke kommer.
Det skulde gjøre mig meget ondt, om Resultatet skulde komme til at afhænge af en enkelt manglende Stemme, men Resultatet paa mine Overveielser er blevet at Status for Tiden absolut siger nej til en Rejse.
Endnu engang Tak for Deres Henvendelse til mig og venlig Hilsen fra
       Deres hengivne
       M. Vogel-Jørgensen
 


Svendborg, 22. Maj 1888

Kjære Dinesen!
Tak for Deres Brev, som først og fremmest bragte den behagelige Efterretning, at vi kunde vente at se Dem paa Grundlovsdagen, hvad jeg slet ikke havde turdet haabe, da jeg  jo veed, at De til den Dag er overbeleiret med Anmodninger. Overraskelsen var derfor dobbelt fornøielig.
Lad mig forud vide, hvornaar De kommer; Brockenhuus Schack spurgte forleden meget ivrig derom; jeg svarede, at jeg endnu ikke vidste det, men nok ventede at faa det at vide nogle Dage iforvejen. Kan De saa ikke slaa Dem lidt til Ro her? Nu er her kjønt og frisk.
Ogsaa Efterretningen om Journalistforeningens Generalforsamling glædede mig; forøvrigt synes jeg, at d`her, der har havt Tro til Venstremændene, maatte have faaet Øjnene op ved "Politikens" Artikel Morgenen efter.
At jeg ikke lader Horth faa Ordet hos mig er en Selvfølge, jeg har iøvrigt i private Breve gjentagne Gange uforbeholdent sagt ham min Mening om Sagen, og navnlig har jeg oplyst ham om, at det beroer paa en Feiltagelse, naar han synes at staa i den Formening, at "Dagbladet" skulde have søgt at lægge sin Indflydelse i Vægtskaalen overfor mig - og formodentlig ogsaa andre Højreredaktører i Provinsen.
Deres Forbittrelse paa C. kan jeg godt forstaa, men De har muligvis selv Nøglen til hans Optræden, ialtfald er jeg aldeles paa det Rene med, hvad der har bevirket, at han har stillet sig som Tilfældet er. - Al Fantaseren om Journalistforeningens Opløsning og Dannelse af en ny er jo latterlig; det Første kunne d`Her ialtfald ikke sætte igjennem, træde ud kan de ganske vist og danne en ny; men jeg antager ikke, at de ville overlade de Tilbageværende den Kapital paa ca 20000 Kr., som Foreningen jo nu ejer; det betænke de sig nok paa. At Bestyrelsen er traadt af er jo ingen forfærdelig Ulykke, selv om d`Her ikke ville gjenvælges, er der jo heldigvis andre Medlemmer, hvem Ledelsen kan overdrages.
Lad mig nu - helst før - ialtfald senest nogle Dage forud for Deres Ankomst faa et Par Ord fra Dem.
      Venlig Hilsen fra
       Deres hengivne
       M. Vogel-Jørgensen
 


Svendborg, 27. Maj 1888

Kjære Dinesen!
I Bladene saa jeg forleden, at De var bleven forhindret ved en pludselig Upasselighed fra at holde Foredrag i Højres Vælgerforening; men da jeg senere Intet har seet om Sygdommen, haaber jeg, at det vel har været en forbigaaende Upasselighed.
Hvad vor Grundlovsfest angaaer, da er det mere end tidsnok, naar De kommer her Kl. 3,5 med Middagstoget fra Odense. Af Hensyn til Arbejderne, som heldigvis ere ganske talrig repræsenterede i Klubben, tør vi nemlig iaar paa en Hverdag, der her tillige er Arbejdsdag, ikke sætte Festen før Kl. 6.
Fra Aug. Schmidt har De vel faaet Brev om, at der kun bliver to Talere, saa at De faaer baade Fædreland og Grundlov i Forening til Deres Tale.
Vi gjøre et Forsøg paa at faa Juel-Brockdorff eller Brockenhuus-Schack til at tale for Kongen, lykkes det ikke, bliver det rimeligvis mig, som faar den Del af Programmet.
Hvad det angaar at forhindre, at De kommer til at bo hos B-S, da lader det sig let gjøre. Vi bestiller altid her fra Klubben paa Forhaand Værelse til vore Gjæster paa Wandalls  Hoteel, netop for at d`Her kunne være stillede aldeles uafhængige, og skulde De faa Brev fra B-S, kan De jo ganske rolig svare, at De allerede er Klubbens Gjæst og har faaet Meddelelse om, at der er sørget for Leilighed til Dem. Noget Andet er jo, om han gjerne vil se Dem til en Middag, hvis De kan slaa Dem til Ro her et Par Dage, hvad vi jo Alle, og ikke mindst jeg, vilde være glad ved.
Jeg haaber nu, at disse Linier atter træffer Dem i Besiddelse af Deres sædvanlige Kæmpekraft og sender Dem en venlig Hilsen
      Deres Hengivne
      M. Vogel-Jørgensen.
 


Svendborg, 14. Juni 1888

Kjære Dinesen!
Som De nok mindes, har jeg gjentagne Gange talt om Nødvendigheden af, at vi faa en anden Postmester her i Byen. Hidtil har det heddet sig, at den nuværende tog sin Afsked til Oktober. Nu siges det, at han har betænkt sig. Troer De det dog ikke muligt, at Ministeren kan bestemme sig til i saa Tilfælde af give Fyren hans Afsked, han er nu 75 eller 76 Aar gammel, og rent ... ?  fra den politiske Side af Sagen er det et gyseligt Svineri, der hersker paa Kontoret. At der er jævnlig uorden med Postsagernes Udlevering er endda det Mindste; men et lille, betegnende Exempel kan jeg anføre. Jeg betalte en Dag en Postopkrævning fra Kjøbenhavn. Omtrent 3 Uger senere faaer jeg fra den Paagjældende Brev om, at han ingen Penge havde faaet - jeg undersøgte Sagen, ja Posthuset her havde "glemt" at afsende Beløbet. Idag modtog vi her paa Kontoret en Postopkrævning, der slet ikke var til os; den havde først været sendt til en Mand her i Byen, som heller ikke skulde have den; saa blev hans Navn slettet og vort sat istedet; nu gaaer den fra os videre Byen rundt til den engang finder den rette. Hele Posttjenesten besørges omtrent udelukkende af Drenge, thi ?  Postmesteren har etableret et Slags Pensionat i sit Hjem - formodentlig en ret indbringende Forretning for ham, men til lidet Gavn for Byens Beboere.
Tænk paa Sagen og lad mig høre fra Dem derom.
Med Tak for sidst en venlig Hilsen
       fra Deres hengivne
       M. Vogel-Jørgensen
 


Svendborg, 24. September 1888

Kjære Dinesen!
Disse Linier kun for at trykke Deres Haand i Anledning af Dr. Vogelius`s Erklæring; den slog den sidste Planke ud i Skuden.
Det har i det Hele gjort mit Hjerte godt engang at se Sandheden sagt rent ud med Hensyn til Aand og Tone i det paagjældende Blad, hvis Virksomhed ialtfald udenfor Kjøbenhavn langt mere skader end gavner Højre.
Ellers kun venlig Hilsen fra
      Deres hengivne
       M.Vogel-Jørgensen
Er der taget nogen Bestemmelse m.H.t. Tiden for Højres Delegeretmøde?
 


Svendborg, 9. Oktober 1888

Kjære Dinesen!
Tak for Brevet; selvfølgelig interesserede det mig at faa Sagens videre Gang at høre, skjønt jeg intet Øieblik tvivlede om, at der vilde og maatte blive givet Dem fuld Oprejsning; det forekommer mig overhovedet for galt at en Fyr som Fr. H. skal kunne spille en fremtrædende Rolle indenfor Højre. Det eneste, som forundrer mig, er at Matzen ikke var istand til at tage anden Afdeling af Sagen med Ro, naar han dog har maattet finde sig i den første, som dog vel heller ikke har været ham ganske behagelig. De har jo imidlertid kun al Grund til at være tilfreds med Resultatet; men, som sagt, jeg nærede ingen Tvivl om, hvorledes det vilde blive.
Hvad den anden Sag angaaer kjender De jo min Mening og vil altsaa paa Forhaand vide, at jeg finder Deres Holdning fuldstændig konsekvent og vistnok ogsaa den, der bedst fører til et ønskeligt Resultat. Skeer der noget yderligere i den hele Affaire, vil jeg selvfølgelig sætte Pris paa om De vil holde mig a`jour dermed. Der medfulgte kun to breve, Deres til Hvidberg , og det fra Grove til Dem og dem vedlægger jeg; men De skrev til mig tre; det tredie har jeg imidlertid ikke faaet. Hvis Carstensen har set Deres Brev til Hvidberg, hvad han vel nok har, har han da faaet ren Besked; men samtidig har han jo faaet at se, at der er Folk, som kunne ? Trofasthed og Ordholdenhed. - Egenskaber som jo ikke findes hos Alle.
Endnu engang Tak for Deres Meddelelser, at De ved denne som ved enhver anden Lejlighed fuldt ud kan stole paa den strengeste Diskretion haaber jeg, at De ikke tvivler om.
Fra min Kone som for mig selv sendes Dem en venlig Hilsen.
     Deres hengivne
      M. Vogel-Jørgensen

 
 

Send mail til mail@fynhistorie.dk med spørgsmål og kommentarer til denne web site.
Copyright © 2000  Sydfyn-info.dk A/S, hvor intet andet er angivet. www.fynhistorie.dk