Breve fra skovrider H.G. Clausen, Dyrehavegård
Forside ] Op ]

 
Breve fra skovrider H.G. Clausen, Dyrehavegård

Kilde:MF. Lars Dinesens privatarkiv. Rigsarkivet

 

Confidentielt!

Hr. Statsrevisor Dinesen!
Efter sikkert Forlydende er Skovrider Schrøder /en paa Lolland meget velkjendt ivrig Venstremand og meget ivrig Agitator/ paa Lungholm udseet til Skovrider paa Petersværft, han skal efter Sigende være anbefalet af Bech paa Voldbygaard.-
Da der i Vordingborg Kredsen er arbeidet saa ivrigt for Høiresagen, og Høire har vundet endel Terrain der, synes mig nok, at det vilde være sørgeligt, om en saadan Mand skulde komme til at virke i modsat Retning. Han skal , efter hvad jeg har hørt fra Lolland, være meget anset mellem Venstrebønderne og have gode Talegaver.-
Liebe, Holmblad og Isberg? ere i Curatellet for de Suhrske Arvinger, som eie Petersværft. Mon de vide, at han er venstre? Kan der gjøres og virkes noget imod, at Venstremænd belønnes med bedre Tjenester eller Embeder, synes mig dog, det bør gjøres. Tjenesten bliver, efter hvad jeg hørte idag i Svendborg, givet bort i denne Uge, saa hvis De kan og vil virke noget derimod, maa det gjøres strax. -
      Deres ærbødige
        H.G. Clausen
Dyrehavegaard 15 April 1886

Jeg er overbeviist om, og stoler fuldt og fast paa, at mit Navn ikke bliver nævnt , hvis De omtaler denne Sag, men at De har det ad Rygtets Vei.-
Det gaar smaat her i Svendborg, Folk ere ikke til at puste Liv i; jeg after at tale med Kammerjunker Bulow, om han kan og vil hjælpe mig. -
 
 
 

 Privat.

Hr. Statsrevisor Dinesen!

Jeg tillader mig at tilskrive Dem et Par Linier, da jeg er bange for, at der i Svendborg By ikke bliver arbeidet tilstrækkeligt for at faa et godt Valgmandsvalg til Landsthinget. Sagen er efter min personlige Mening den, at den conservative Klub ikke er sig sin Opgave ret bevidst; den bør dog vistnok støtte Frihedsforeningen, bør ved sine unge Kræfter agitere før Valgene, det er ikke nok, at den holder Gilder, Fanetog odsl., den bør daglig arbeide og søge at hverve Folk til den høire Side. Tiden er for alvorlig til Gøgl, og derfor tager jeg mig den Frihed at sende Dem disse Linier for at sætte Dem lidt ind i Situationen her i Svendborg.
Af Frihedsforeningens Bestyrelse er Bærthelsen flink, har brændende Følelse for Sagen, men han har ikke Autoritet nok til at kunne lede og faa Folk til at arbeide. Styrup er aldeles ubetalelig, ganske udmærket paa sin Plads 14 Dage a 3 Uger før  Valgene, nogen bedre Leder og Styrer i de Dage kan ikke faas, han er praktisk og forstaaer udmærket at organisere Valgene, men i Mellemtiden mellem Valgene er hans Tid saa optaget, at han ikke kan overkomme mere end sine private Sager. Vi mangle en Leder , som Nyborg i sin Tid havde i Clausen (konsul Clausen, død ca, l885), men en saadan, der tilstrækkelig Anseelse og Myndighed er ikke til at finde her. De andre i Bestyrelsen giøre intet hverken i Byen eller paa Landet.
Vi have inddelt Byen , saavidt jeg erindrer i 25 Kredse, og havde til hver Kreds en Formand, der under Valgene skaffede Vælgerne tilstede. Af disse ere imidlertid flere døde, nogle blevne aflægs og gamle, saa der trænges til unge friske Kræfter,  der i Mellemtiden mellem Valgene kunne arbeide hver i sit Distrikt for at skaffe flere Medlemmer, og som tillige kunne være villige, naar Bestyrelsen ønsker det, at assistere os med Opkrævning af frivillige Bidrag, Afskrivning af Lister osv. (Penge mangle vi jo altid, saa det meste Arbeide maa gjøres frivilligt).  Dertil have vi ment, at den conservative Klub iblandt andet kunde og burde afgive Folk, men intet er endnu gjort. Her soves der, men jeg tror, at de kunne vækkes. Det er af stor Vigtighed ved Landsthingsvalget , at der ikke kommer flere end 2 Venstremænd ind fra Fyn, og der bør vistnok gjøres alt i Byerne for at stille alle Høiremænd paa Benene til det almindelige Valg. Tør jeg henlede Deres Opmærksomhed paa Byerne her i Fyen, og maa det være mig tilladt at fremsætte den Tanke, om det ikke kunde være til stor Gavn og Nytte, hvis De kunde offre saa megen Tid, at De i Løbet af Sommeren holdt et Møde i hver Kjøbstad i Fyen med Høireforeningerne og de conservative Klubbers Bestyrelser, hvortil da kunde indbydes nogle flere Mænd, som vedkommende Bestyrelser mente ville være virksomme, og de da paa hvert Sted lagde Bestyrelserne sagen ret paa SInde, fremstillede for dem, at det ikke er nok at arbeide i den sidste Tid, men at der bør agiteres ligesom i Kjøbenhavn i Mellemtiden, samt hvilke Opgaver de conservative Klubber bør stille sig; uden Iver og Sammenhold kommer vi ingen Vegne. Det vilde dog være altfor sørgeligt, hvis Landstinget herfra Fyn skulde faae tilvæxt i Venstreretning.
De er besjælet af en saa glødende Fædrelandskjærlighed og er i Besiddelse af saamegen Autoritet, at Deres Ord vistnok ville kunne trænge ind og vække de Sovende op.
Jeg haaber, at De ikke tager mig det ilde op, at jeg af Iver for vor fælleds Sag har uleiliget Dem med disse Linier, og vil nu henstille til Dem, om dette Forslag kunde finde Gjenklang hos Dem. Jeg haaber, at disse Linier kun betragtes som aldeles private.
     Deres ærbødigste
       H.G. Clausen

Dyrehavegaard 16 Juni l886

PS. Nogle Exemplarer af Revolutionaire Tilløb antager jeg nok at kunne anbringe her nogle Venstre Gaardmænd, naar jeg ved Leilighed kunne faa dem tilsendte.
 

Privat

Hr. Statsrevisor Dinesen!
Da Folketinget nu er opløst og nye Valg udskrevne, vil jeg tillade mig aldeles privat at tilstille Dem et Par Linier til Deres Overveielse.
Som Dem vel alt bekjendt stiller Baron Juel Brockdorff sig her, men har endeel Høire imod sig efter sin Optræden ved sidste Valg. Det er en stor Feil og uforsvarligt, at Høire kan være saa splidagtigt , saa smaaligt, men der maa nu gjøres Alt for at baade vi her og alle Høire hele Landet over holde sammen og træde kraftigt op.
Mon det ikke kunde være hensigtsmæssigt, at der fra Høires Ledere i Kbhvn udgik en indtrængende Opfordring til alle Høire om at slutte sig sammen , afgive deres stemmer og skaffe saamange af deres undergivne ( Husmænd odsl) til at stemme med Høire. Naar en saadan Opfordring blev tilstillet Formanden for hver Vælgerforening til Uddeling til Proprietairer, Forpagtere og Lignende, kunde det dog være, at der vilde komme Liv i nogle Døde, at endeel Høire, som have foresat sig ikke at stemme, kunne blive betænkelige og omvende sig.
Da Valget skal foregaa i Vinteren, vilde det være en stor Skam, om der ikke kunde sættes endeel Høiremænd ind i Kredse, hvor der er Sømænd, der nu næsten alle er hjemme.
Det tilkommer naturligviis ikke mig at blande mig ind i Sager, hvori De bedre kan dømme end jeg, og derfor beder jeg Dem ogsaa optage disse Linier som en aldeles privat og ærbødig Henstillelse til Deres Overveielse.-
Dyrehavegaard 10. Januar 1887
         Ærbødigst
        H.g. Clausen
 

Hr. Statsrevisor Dinesen!
Da jeg stadig - naturligviis uden at holde og derved støtte Bladet - følger Sydfyenske Avis læser de mest infame Artikler imod Høire og seer, hvorledes det besudler Godseierne, saa har det forundret mig meget at see, at Flere af Dher Godseiere i en Omkreds af 2 a 3 Miil fra Svendborg jævnlig benytte dette Blad til at indrykke betalte Avertissementer om Skovauktioner, hvorved de ikke alene pekuniært støtte denne galdesyge Avis, men ogsaa skade Høireavisen.
Kunde der ikke raades Bod paa denne unaturlige Støtte af et af Danmarks nederdrægtigste Blade? Kunde der ikke fra Høirebestyrelsen ske en direkte Henvendelse til Dher, der vel ikke vide, hvad det er for et infamt Blad, de støtte, om for Fremtiden kun at benytte Høireavisen til Avertering af deres Skovauktioner og lignende aldeles private Ting. I mange Aar har Stamhuset Taasinge, Skjoldemose og Baroniet Lehn kun benyttet Svendborg Amtstidende, og Ingen af os har kunnet klage over, at Auktionerne gik mindre godt, at der kom færre Folk, end tidligere, da begge Aviser bleve benyttede, saa der er aldeles ingen Grund til at støtte Venstreavisen og skaffe dem videre Udbredelse, tværtimod bør Godsejerne, der for en Deel selv have Part i Højreavisen, gjøre Alt , for at den kan finde Indgang hos Befolkningen.
Jeg tillader mig at sende et Udklip af Auktioner, der har været indrykket i Sydfyenske Avis i Vinter, samt anbefale denne Sag til Deres nærmere Overveielse.
Dyrehavegaard d. 2. Februar 1888
     Kirkeby St. ærbødigst
     Fyen                H.G. Clausen

 Påt: er besørget 26.2. 88  ( LD).

 
 

Send mail til mail@fynhistorie.dk med spørgsmål og kommentarer til denne web site.
Copyright © 2000  Sydfyn-info.dk A/S, hvor intet andet er angivet. www.fynhistorie.dk