Breve fra frimenighedspræst L.B. Poulsen
Forside ] Op ]

 
Breve fra frimenighedspræst L.B. Poulsen, Bovlund

[købmand Rasmus Winckler, Nyborg. LAO]

 

Breve fra Poulsen til købmand Rasmus Winckler, Nyborg

 

Bovlund ved LygumKloster  17.2. 1875
Herr Kjøbmand Rasmus Winkler, Nyborg!

Som Svar paa Deres Forespørgsel kan jeg give Dem følgende Oplysninger:
Indtil for et Par Aar siden, vidste vi intet om "Dannebrog". Men da Johannes Clausen i Ryslinge med flere den gang satte sig i Bevægelse for ogsaa ved Pengebidrag at støtte vor Virksomhed i Sønderjylland, kom man paa den nationalliberale Side derover i stor Angst, da man frygtede for, saa hed det, at faa Kræfterne splittede ogsaa i den sønderjydske Sag. Der blev ført en del Forhandlinger om Sagen, som jeg her ikke nærmere skal gaa ind paa; men Enden blev, at en Opfordring fra Clausen med flere om Pengebidrag ikke bragte synderlig ind, og at vi fik Tilsagn om Pengeunderstøttelse, forsaavidt det behøvedes, fra "Dannebrog". I Henhold dertil har jeg, ogsaa forlangt og villigen faaet tilsendt vistnok i det Hele en 400 Rdl til forskjellige Øiemed. Om Appel har forlangt noget ved jeg ikke bestemt. Men hans Søn har idet mindste faaet en mindre Sum til Anskaffelse af gode danske Bøger til Udlaan. Niels Lindbergs Søster, der er Lærerinde herovre, men kun have en meget lille Løn, tror jeg ogsaa nok faar lidt Hjælp derfra for at holde sig. Dette er omtrent, hvad jeg ved om den Sag. Overfor mig har man været villig til at yde al den Understøttelse, jeg har forlangt, og først naar det viste sig, at man ikke ville støtte den grundtvigske Retning herovre i sin Virksomhed, vilde jeg raade til at trække sig tilbage fra "Dannebrog" og samle Midlerne fra den mere folkelige Side for sig selv, for at lade dem tilflyde os til Afbenyttelse efter vort Syn. Jeg tænker jo nok, at den anden Side, den nationalliberale faar Broderparten, men det lægger jeg mindre Vægt paa, naar der ikke nægtes vor Retning de nødvendige Midler. Det meste kommer maaske ogsaa ind fra denne Side hos Eder, fra den nationalliberale, mener jeg.
Alle disse Ting holder jeg forresten saa hemmelige som muligt, og dette vil De ogsaa nok erindre ved disse Oplysninger.
Det undrer mig slet ikke, at De og Ligesindede vil have Oplysninger om, hvad man sætter i Gang for de indsamlede Penge. Flere har spurgt mig om det samme, og vi ville i og for sig hellere kun staa i Forhold til vore Meningsfæller der hjemme, men som det endnu gaar, kan jeg dog ikke raade til en Skilsmisse ogsaa i dette Stykke. Det bliver jo forresten Eders egen Sag, og er der en Kreds hos Jer, som paa denne Maade vil støtte den sønderjydske Sag, med Pengemidler, men ikke synes om at lade det tilflyde nævnte Forening, er der jo ikke noget i Veien for at sende det uden videre til en Mand herovre, som man har mere Tillid til.
Med Kjærlig Hilsen til Dem og andre Venner
       L.B. Poulsen
 
Foreningen Dannebroge ,[Nationalliberal forening. Rundskrivelse. Bilag til brev fra frimenighedspræst L.B. Povlsen, Bovlund til Købmand R. Winckler, Nyborg. LAO],
Foreningen Dannebroge, som siden 1865 har bestaaet her i Nyborg, og som begyndte med et betydeligt Medlemsbidrag, der imidlertid i Aarenes Løb svandt ind i den Grad, at Foreningen i sidste Halvdel af 1873 var saagodtsom opløst, har nu faaet et saadant Opsving, at Medlemsantallet der i denne Maaned er 256, ingensinde har været saa stort.
Grunden til dette Opsving have vi følt Trang til at bringe til videre Kundskab, fordi vi troe, at Foreningen ved den af os brugte Fremgansmaade, naar denne kom til Kundskab vilde vinde Indgang, navnlig de mange Steder, hvor den endnu slet ikke existerer. Det er ikke nogen trøstelig Kjendsgerning, at Danmarks Livssag, Opretholdelsen og Bevarelsen af det danske Sprog i Sønderjylland og dermed Retten til Gjenerhvervelsen af denne Landsdel, er saagodtsom uændset hos Landbefolkningen og i det største Antal Kjøbstæder.
Vor Fremgansmaade har da været Følgende; undertegnede E. Nielsen, som den der var bleven tilbage af Foreningens tidligere Bestyrelse i Nyborg, fattede den Tanke, at Manden, hvis Tid til offentlig Virksomhed paa saamange Maader er taget i Beslag, burde afløses af Kvinden i denne Sag, der i fuldeste Maal er en Troes- og Haabs-Sag, og saaledes upaatvivlelig nærmest maatte ligge for Kvinden.
Med disse Betragtninger for Øie henvendte jeg mig i Januar til de medunderskrevne 28 Kvinder, som uden Nølen gik ind paa at tage Sagen i Arv efter Mændene.
Capitain Nielsen havde derefter et Møde i Febr. med os Kvinder, i hvilket Sagens Maal nærmere blev belyst, og i hvilket Capt. sluttede med at bede os om at være Talsmænd for den danske Sag i Sønderjylland, om muligt dens Apostle.
Dette Hverv have vi med vor Kjærlighed til Sønderjyden og den danske Sag efter bedste Evne røgtet; vi have paa mange Steder fundet Interesse for Sagen; blandt Medlemmerne findes flere Tjenestetyende, ja eet Tyende har endogsaa uopfordret bedet om at maatte yde Bidrag.
I Begyndelsen af hver Maaned gaae vi selv rundt til de Medlemmer (for Størstedelen Kvinder), som hver især af os have faaet indtegnede, indkræve Bidraget (8 Skl. maanedlig), hvorefter Capitain Nielsen den 15de i hver Maaned kommer til os for at hente det indkrævede Bidrag.
I Marts Maaned have vi atter havt et Møde med Capitain Nielsen, hvilket vi ligesom Februar-Mødet begyndte og sluttede med Sang, til hvilken Ende hver af os havde medtaget Skyttesanbogen; den sønderjydske Sag var atter her paa Bane. - Saadanne Møder have vi troet kunde styrke os i vor Gjerning og ligesom knytte os nøiere til hinanden i vort Arbeide til det fælles Maal; næste Møde er ansat til October Maaned.
Man vil see, at Ordningen er simpel og hovedsagelig bestaaer i hvert Sted at fine en Mand og et vist Antal Kvinder, som kunne tage Sagen i deres Haand, idet disse Kvinder ved deres personlige Vandring hver Maaned, hver til sine Medlemmer, holder Interessen oppe hos disse; naar dertil kommer høist 2 á 3 Møder om Aaret for de ledende Kvinder, er Sagen dermed endt.
Ved vort sidste Møde besluttede vi som foranført at lade denne vor Ordning komme til videre Kundskab, idet vi haabe, at Ordningen paa Steder, hvor Foreningen endnu ikke er oprettet,  derved kunde finde Efterfølgelse til Gavn for vort lille Fædreland og til Styrke og Opmuntring for vore sønderjydske Brødre, der ere saa udholdende i deres Kamp mod Preussernes Fortydskning og saa trofaste mod det Fædreland, fra hvilket de for Tiden ere adskilte. Lad os erindre, at vor Ret til den danske Del af Sønderjylland er tabt i det Øieblik, det danske Maal er fortrængt. Ligeoverfor Preussernes Anstrængelser for at indføre tydsk Maal i Nordslesvig bliver en passiv Holdning fra vor Side en Forbrydelse, som vil straffe sig haardt.
Kunne vi fri os for Samvittighedsnag i denne Retning ved et ubetydeligt Pengebidrag, saa slippe vi sandelig for godt Kjøb.
Denne vor Henvendelse, som er ledet af Kjærlighed til Fædrelandet og vore sønderjydske Brødre, og som vi sende Hovedbestyrelsen til videre Fordeling og Afbenyttelse, bede vi modtaget og opfattet med det samme kjærlige Sindelag, i hvilket det er afsendt.

Nyborg den 25de Marts 1874.
Augusta Andersen                        Fine Birch
Handskemager Andersens hustru    Kjmd Birchs Hustru

Christiane Bierre                       Hanne Borring
Overauditeur Bierres hustru     Glarmester Borrings Hustru

Marie Brandt                     Birgitte Christensen
Lærerinde                  Photograph Christensens Hustru

Karen Christensen                Pouline Christensen
Enke efter Skræder Christensen Postexpedient Chr.sens hustru

Laura d`Origny                   Hanne Henningsen
                            Kjøbmand Henningsens Hustru

Anna Hjorth                      Sophie Jensen
Pastor Hjorts Hustru        Bankbestyrer Jensens Hustru

Adolphine Jensen                 Camilla Jensen
Herredsfuldm. Jensens Hustru Smed, Capt. Jensens Hustru

Tekla Jørgensen                  Caroline Kroyer
Enke efter Spillemand Jørgensen Capitain Kroyers Hustru

Kirstine Knudsen                 Marie Kyster
Kjøbmand Knudsens Hustru     Bøssemager Kysters Hustru

Natalie Madsen                   Emilie Ohmeyer
Skomager Madsens Hustru      Kjøbmand Ohmeyers Hustru

Caroline Petersen                Julie Petersen
Skibsfører Petersens Hustru  Murmester Petersens Hustru

Anna Skovgaard                  Line Schønemann
Lokomotivfører Skovgaards Hustru Boghandler Schønemann H.

Thalie Staggemeyer              Bine Sørensen
Capitain Staggemeyers Hustru  Lieutenant Sørensens Hustru

Marie Trunderup                 Sanne Østerbye
Stabssergent Trunderups Hustru Saddelmager Østerbyes Hustru

Edvard Nielsen
Capitain i 7de Bataillon

 
 

Send mail til mail@fynhistorie.dk med spørgsmål og kommentarer til denne web site.
Copyright © 2000  Sydfyn-info.dk A/S, hvor intet andet er angivet. www.fynhistorie.dk