Politiske partier i Danmark 1867
Forside ] Op ]

 
Nogle oplysninger om vore politiske foreninger.

[Dansk Folketidende 1867]

 

I et frit land, hvor befolkningen kan gøre sine forskellige anskuelser om de offentlige forhold gældende, må der nødvendigvis gives flere politiske partier, og jo mere de udvikle sig, desmere vil de stræbe at forøge deres indflydelse ved at slutte sig sammen i foreninger med valgte førere. Også hos os har sådanne dannet sig, men langtfra nået den udvikling, som de ville hos et i borgerlig selvvirksomhed mere fremskredet folk.

Den danske Folkeforening er hovedsamlingsstedet for Det nationalliberale Parti. Der fattes de beslutninger, som hidtil har været afgørende for landets styrelse, og intet andet parti har endnu formået at gøre det rangen stridig som landets mægtigste. Det valg af 25 repræsentanter, som fandt sted af den københavnske afdeling (1170 medlemmer) den 14. marts (1867) fortjener derfor mere almindelig opmærksomhed. Følgende blev valgte (* foran navnet betegner folketingsmand, efter navnet landstingsmand):
fhv minister Lehmann*,
"Fædrelandets" udgiver Ploug*,
"Dagbladets" udgiver *Bille,
professor (lærer ved Københavns Universitet) Clausen*,
brygger J.C. Jacobsen*,
grosserer * D.B. Adler,
fhv. minister *Hall,
skolebestyrer Mart. Hammerich,
professor Madvig*,
professor *Steen,
professor *Ussing,
fhv. grosserer *Alfred Hage,
formand for Sø- og Handelsretten *Klein,
skolebestyrer *Brix,
højesteretssagfører Brock*,
formand for borgerrepræsentanterne, tømmermester Kayser,
læge Ballin,
overretsmedlem * Rimestad,
højesteretsmedlem Buch,
professor Gram,
udg. af Dansk Månedsskrift M.G.G. Stenstrup,
borgermester *Larsen,
grosserer Thune,
pastor *Mørk Hansen,
fuldmægtig Rosenberg.
Man ser heraf, hvorledes partiets førere dels tilhører de ved universitetet ansatte lærere, dels de af dem dannede embedsmænd og dels den formuende borgerstand. Det har sin styrke i den lærde (desværre hos os temmelige ufolkelige) dannelse og i den bevægelige, ved handel og kunstflid erhvervede, formue (ikke den gennem jordegods nedarvede). Dets aldeles overvejende indflydelse i København stadfæstedes atter ved det valg til borgerrepræsentanter, som foretoges d. 22. marts, idet de mænd, der foresloges gennem dets blade, alle blev valgte, medens andre partier, selv hvor de forenede sig, ikke nær kunne sætte nogen igen.
I de øvrige dele af landet har foreningen derimod ikke ret kunnet få indgang; men ikke desmindre har partiet, som hvert rigsdags- eller rigsrådsvalg viser, også der en meget betydelig  indflydelse gennem sine blade og sine mange venner. Efter den sidste opgivelse, vi har set, havde den ingen afdelinger på Bornholm, Falster, Fyn eller tilliggende øer, og på Lolland 1, nwmlig i Nakskov og omegn med 455 medlemmer. På Sjælland havde dens 7 afdelinger kun 548 medlemmer, nemlig Esrum 52, Frederiksborg 81, Kalundborg 71, Ringsted 63, SLagelse 120, Køge 63, og Stevns 84. På Møn var der 150 medlemmer. I Jylland havde den 9 afdelinger med 1533 medlemmer, nemlig i Hjørring 168, Thisted 72, Ålborg 190, Randers 432, S. Hald herred 94, Silkeborg 64, Vejle 138, Kolding 244 og Lemvig 131. Endelig har den i London en afdeling med 60 medlemmer. I det hele altså 2.746 udenfor København.
Dens formand er Orla Lehmann, og de øvrige bestyrere er Adler, Bille, Klein og Steen.
Hvor stor indflydelse partiet har udenfor foreningen, kan alene ses deraf, at endog 4 af dets førere, Ploug, Adler, Alfred Hage og Klein, er valgte i kredse, hvor den slet ikke synes at have fundet indgang, og det samme gælder jo om mange af dets øvrige mænd.

Femtejuni Folkeforening er siden sidste sommer (1866) navnet på den forening, der hidtil kaldtes Østifternes, hvori Folkepartiet på øerne fortrinsvis har samlet sig. Også i den er der nylig foretaget valg på bestillingsmænd nemlig af sogneformænd og næstformænd, og derefter den 10. marts af formand og næstformand af folketingskredsenes bestyrelse samt af medlemmer af fællesbestyrelsen. Denne vil i det næste foreningsår bestå af følgende:
skolelærer T. Kruse i Greve (for Københavns amt 4 folketingskreds),
gårdbestyrer Peder Jensen i Lejre (Kbhvns. A. 5),
gårdmand Hans Jensen i Udlejre (Frederiksborg amt 5), skolelærer H.P. Hansen i Asminderup (Holbæk amt 1),
gårdmand *Hans Jensen i Kundby (Holbæk amt 2),
gårdbestyrer Lars Dinesen i Kulby (Holbæk amt 3)
brandforsikringsbestyrer I.A. Hansen i Kbhvn. (Holbæk amt 4)
gårdmand Jens Rasmussen i Veddinge (Holbæk amt 5)
gårdejer Niels Olsen i Fredsgårde (Sorø amt 1)
gårdmand Lars Christophersen i Døjringe (Sorø amt 2)
gårdbestyrer J.Kr. Jensen i Hemmeshøj (Sorø amt 3)
maler P.E. Olsen i Kbhvn (Sorø amt 4)
førstelærer Kr. Nielsen på Hindholm (Sorø amt 5)
gårdejer L. Hansen i Bjelkerup (Præstø amt 1)
gårdmand J. Olsen i Kjederup (Præstø amt 2)
gårdmand H.Kr. Hansen i Aversi (Præstø amt 3)
bladudgiver J. Stilling i Præstø (Præstø amt 4)
gårdmand R. Christophersen i Snertinge (Præstø amt 5)
væver R.J. Hansen i HJelm (Præstø amt 6)
pastor Melby i Asperup (Odense amt 4)
sognefoged L. Andersen i Serup (Odense amt 6)
gårdmand Niels Larsen i Frørup (Svendborg amt 1)
gårdmand Christen Hansen* i Vejstrup (Svendborg amt 2)
gårdejer Morten Foged* i Illebølle (Svendborg amt 6)
dyrlæge H. Jensen i Stubbekøbing (Maribo amt 5)

Af disse navne ses straks modsætningen til den forrige forening. Bestyrelsen har kun et par mænd i København, men ellers er dens medlemmer bosatte omkring i landet; ingen, på en  enkelt undtagelse nær, med lærd dannelse; kun en præst, et par skolelærere og håndværkere samt en dyrlæge men iøvrigt lutter gårdmænd. Det er den jævne middelstand på landet, hvori denne forening har sin styrke. Hverken herremænd eller embedsmænd har kunnet finde sig tilrette deri, i al fald er blot et af dem bleven bestyrelsesmedlem. Derimod har den et langt større antal medlemmer end hin forening nemlig henimod 10.000, uagtet den med undtagelse af det nordlige Falster synes at være indskrænket til SJælland og Fyn med Langeland. Og endda er der 7 folketingskredse på Sjælland, foruden de 9 københavnske og 8 på Fyn, hvor den ingen medlemmer har, eller i al fald meget få.
Men hvert valg viser også, at Folkepartiet har mange medlemmer udenfor foreningen og kan sætte valg igennem på steder, hvor den slet ingen har. Med antagelsen af det ny navn var det nok tillige tanken at rydde en hindring af vejen for foreningens udbredelse til Jylland; men hidtil synes den dog ikke at have fået nogen udbredelse der. Dens formand har hidtil været J.A. Hansen, og han vil formentlig blive genvalgt.

Den jyske Folkeforening skulle omfatte Folkepartiet i Jylland, men har endnu mindre formået det end 5. juni foreningen på øerne. Den synes at have sin styrke i Randers-,Århus- og Skanderborg amter, kræver ikke noget bestemt medlemsbidrag og har måttet arbejde med et forholdsvis betydeligt underskud. Dens formand er forsikringsbestyrer dr. phil. G.H. Winther og dens sekretær landmåler Reinholdt Jensen. SÅvidt vi har kunnet erfare, har der ikke i den sidste tid fundet ny valg sted. Befolkningens store spredthed på mange steder i Jylland, de dårlige forbindelsesmidler og jydens ulyst til at indtræde i større politiske foreninger lægger her ejendommelige hindringer i vejen. Men, når det nationalliberale parti herpå bygger noget håb om bedre at kunne beherske valgene der end på øerne, viste det sidste folketingsvalg, at det ialfald i mange egne aldeles forregnede sig, og dette vil forhåbentlig mere og mere blive tilfældet, efterhånden som den egentlige befolkning vågner til bevidsthed om sin ret og pligt.

Femte Juni Folkeforeningen har til medlemmer af sin fællesbestyrelse valgt
lærer Kruse i Greve
gårdejer O. Mogensen* i Thorkildstrup
lærer Hansen Ølstykke*
lærer H.P. Hansen i Asmindrup
gårdmand Hans Jensen i Kundby
gårdbestyrer Lars Dinesen i Kulby
J.A. Hansen i Kbhvn
Møller Andresen* i Nygård
gårdmand N. Olsen i Fredsgårde
Alberti* i Kbhvn.
gårdbestyrer J.C. Jensen i Hemmeshøj
gårdmand N. Jensen i Bjerre
førstelærer C. Nielsen på Hindholm
gårdejer M. Olsen* i Spjellerup
gårdmand P. Madsen* i Vedskølle
gårdmand H.C. Hansen i Aversi
redaktør Stilling i Præstø
lærer Petersen* i Knudsby
væver N.J. Hansen i Hjelm
sognefoged H. Madsen* i Gamborg
sognefoged M. Jeppesen* i Norup
gårdejer P. Skytte i Havnsø
De med * betegnede er trådte istedetfor andre, og mærkelig nok er det ikke mindre end halvdelen. En anden mærkelighed er det, at det sidste års næstformand P.E. Olsen, ikke er genvalgt; men allerede forrige år blev heller ikke den tidligere næstformand Müllen, genvalgt; men allerede forrige år blev heller ikke den tidligere næstformand Müllen genvalgt. Endnu er dog valgene fra Svendborg amts 1,2 og 6 folketingskredse ikke bekendte. Det er nok første gang, at Alberti får sæde i fællesbestyrelsen og det er værd at lægge mærke til, hvad indflydelse det vil få på foreningens virksomhed.

Femte Juni Folkeforeningens fællesbestyrelse har valgt J.A. Hansen til formand med 15 stemmer af 19 og Alberti til næstformand med 8 stemmer af 16. Tre har slet ikke stemt, og de 3 kredse fra Svendborg amt har endnu ikke valgt medlemmer af fællesbestyrelsen. Mon de er udtrådte af foreningen? Det ville da være et bevis på den her i bladet tidligere ytrede formening, at foreningen måtte sygne hen, efterat dens formand havde stemt mod den grundlov, den var sat til at værne om.

 
 

Send mail til mail@fynhistorie.dk med spørgsmål og kommentarer til denne web site.
Copyright © 2000  Sydfyn-info.dk A/S, hvor intet andet er angivet. www.fynhistorie.dk