Støtten til højskolerne
Forside ] Op ]

 
Venstre i Svendborgkredsen.

Rundskrivelse 1881.

 
[ Vindinge kommunale arkiv. Sager vedr. aftenskole og Rosilde friskole. LAO]

Til det ærede Sogneraad for Vindinge Sogn
I Svendborg Amts Skoleråds sidste møde, den 29 f.m., forelå der, som det vil være det ærede sogneråd bekendt, andragender fra de tre højskoler heri amtet om tilskud af skolefonden.
Medens det fra den ene side blev foreslået at yde hver af de tre højskoler et lige stort tilskud, da de have et lige stort elevantal, var der, efter hvad der hidtil foreligger, andre i rådet, som af flere, skolen og dens virken uvedkommende grnde, helt og holdent ville udelukke højskolen i Vejstrup fra tilskud. Det sidste forslag gik vel ikke igennem, men det lykkedes heller ikke at få det første igennem, idet det med 1 stemmes majoritet blev vedtaget, at Vejstrup højskole ikkun skulle have et tilskud af 400 kr., hvorimod der blev bevilget 600 kr. til Ryslinge højskole og 400 kr. samt ekstra for iår 100 kr. til den i Ollerup.
Da det erfaredes rndt omkring i de kommuner, hvori vi er bosiddende, at den ene stemme, der forvoldte, at Vejstrup højskole blev støttet ringere end de andre, skyldtes amtsrådsmedlem L. Hansen, som er valgt til amtsrådets større halvdel af delegerede fra amtets sogneråd, medens de øvrige amtsrådsmedlemmer, der have opnået valg på samme måde, stemte for at give et lige stort tilskud til alle tre skoler, vakte det overalt en meget stærk misfornøjelse mod hr. L. Hansens optræden i denne sag, hvor han langtfra har handlet i overensstemmelse med ønskerne hos den befolkning, han repræsenterer.
I håbet om, at de forskellige sogneråd i amtet nære samme anskuelser i så henseende som befolkningen i de af dem repræsenterede kommuner, have vi på opfordring  herved tilladt os at fremkomme med en henvendelse til samtlige sogneråd i amtet med forslag om, at disse vedtage at tilkendegive hr. amtsrådsmedlem L. Hansen, at han i denne sag ikke har handlet i overensstemmelse med sine vælgeres ønske, og at disse derfor må opfordre ham til at indgive begæring om entledigelse fra sin bestilling som amtsrådsmedlem, hvilket han ikke længere indtager med sine vælgeres tillid.
Under forventning af, at det ærede sogneråd vil tiltræde denne vor udtalelse, bedes det af sin midte at udvælge et medlem til at medunderskrive en henvendelse som anført til hr. L. Hansen.
Sognerådets behagelige resolution i denne anledning bedes velvilligst tilstillet medunderskrevne gårdejer L. Hansen Juul, Egense mark pr. Sørup station.

Ved nærværelse i Svendborg, den 8. juli 1881.


L. Hansen Juul
Egense
S. Hansen
Egense
Poul Sørensen
Kogtved   
 Poul Juul
 Sørup
       
P.A. Saxdorff 
Sørup
Rasmus Nielsen
Rødskebølle
Søren Madsen
Rødskebølle 
P. Poulsen
Skårup
       
Fr. Pedersen
Skårup
P. Hansen
 Skårup
L. Pedersen 
Holmdrup
Hans Andersen
Øster Åby
       
P. Erik Nielsen
Åbyskov, Skårupøre
C. ALbrechtsen
Bjerreby
Niels Sørensen
Gjesinge
A-J. Ømann
Melby
       
Niels Larsen
Tved    
Hans Thomsen
Tved   
Peder Mortensen
Tved

 
       
Poul Henriksen
Tved
Rasmus Pedersen
Ollerup

 

 

...............
Note:  Venstre havde fremgang ved valget af den større del af amtsrådet i Svendborg amt, tirsdag den 27. april 1880. Mens der hidtil havde været 4 fra venstre samt L.P. Clausen, Ærø fra højre lykkedes det nu at få Clausen udskiftet med venstremanden, gårdfæster Jens Larsen, Kragnæs på Langeland. Venstres 5 medlemmer af rådet stod nu lige med den mindre dels 4 + den kongevalgte formand, amtmanden. Jens Lund, forstander på Vejstrup højskole havde forsøgt at sætte den radikale sognefoged P. Hansen, Øster Skerninge igennem i stedet for den moderate L. Hansen, Nr. Broby, men forsøget blev afværget af de moderate valgmænd, ikke mindst p.g.a., at Mikael Pedersen stod til genvalg. Resultatet blev altså genvalg af Niels Hansen, Oure, Mikael Pedersen, Svindinge, Lars Hansen, Nr. Broby og Anders Hansen Tange, Gestelev, nyvalg af Jens Larsen i stedet for L.P. Clausen.

 
 

Send mail til mail@fynhistorie.dk med spørgsmål og kommentarer til denne web site.
Copyright © 2000  Sydfyn-info.dk A/S, hvor intet andet er angivet. www.fynhistorie.dk