Forsvarssagen
Forside ] Op ]

 
Forsvarssagen/Estrups provisorier

Brev fra gdjr.Rasmus Ovesen, Stighovedgård, Øster Skerninge til kapt. Edvard Nielsen l8.decbr. l884.

 
Kjære E. Nielsen!
De henstiller i Deres ærede Brev af l3 Decbr. til mig, at vi endelig maa vælge Granit istedet for Sandsten, og jeg maa sige paa Komiteens og egne Vegne, vi er aldeles enige med Dem. - Naar det kun drejede sig om Sandsten eller Granit, saa var Sagen let afgjort, thi jeg har hele Tiden fra jeg hørte at der var bestemt Sandsten beklaget det, og ment at det var dog lovlig simpelt og uholdbart. - Men der er et Par Pengespørgsmaal, og det er her at Vanskeligheden kommer!. Aksel Hansen forlanger jo 150 Kr.! - alt er det ene, - og det andet er, at Sogneraadet for at overtage Monumentet ogsaa vil have en Sum, hvormeget kan ikke bestemt siges, men vil vel blive ca. 500 Kr. - og saa bliver der Kassemangel, og hvem skal betale?- En vil ikke, og en anden kan ikke! - der staar vi. Havde vi mindst 200 Kr. mere, saa var det let gjort, men faa flere Penge ind her ude paa Landet er vist umuligt især nu da Indsamlingen er sluttet. - Jeg har skrevet 2 Breve til Aksel Hansen, hvori jeg har bedet ham om, endelig at skaffe os Monumentet af Granit, og han har i et Brev som jeg modtog for c, 8 Dage siden ladet mig vide, at det ikke drejede sig om Sandsten eller Granit, men kun om Monumentets Størrelse! - Det bliver altsaa Spørgsmaalet 3 Al. l4 Tom. eller 4 Al. 22 Tom.-
Igaar har jeg faaet et Brev fra Aksel Hansen, hvori han skriver: "Monumentet vil for den accorderede Sum blive af finthugget Granit og af en respektabel Størrelse".
Jeg tænker mig her, at han vælger en Størrelse mellem de ovennævnte Maal. - Men han henstiller paany til os, at tænke over Sagen, at skaffe de l50 Kr., da det saa vil blive bedre.- Ja saadan staar vi i det! vil De nu meddele mig Deres Mening om Sagen og hvad tror De der bør gjøres? - Minister Rosenørn har for c. 4 Uger siden sendt os 50 Kr. Hvad der vilde ske om vi bad ham om at se paa Bysten, kan jeg ikke vide. - Efter Aksel Hansens Brev, har De jo været der og godkjendt Bysten. - Om vi kan faa Mads Hansens Enke til ogsaa at tage den Øjesyn ved jeg ikke.
Nu foreløbig nok om dette!
Den anden Sag som De skriver om, Forsvarssagen, ja den er næsten værre! - Da jeg efter at have talt med Dem paa Mødet i Stenstrup kom hjem saa tænkte jeg ogsaa straks alvorlig paa at tage mig af Sagen, men ved at forhøre mig flere Steder, hvor jeg havde lit Haab om at træffe lit Interesse for Forsvaret kom jeg til den Erkjendelse at i ØsterSkjerninge-Hundstrup Sogne var i Øjeblikket ingen Stemning for den Sag. - Hvor jeg har talt om det, har jeg bestandig faaet den Besked, at saalænge Estrup sad for Styret, var der ingen Tanke om at den Sag vilde blive ordnet. - Jeg er ogsaa tildels af samme Mening og skjønt jeg ikke ønsker et Venstreministerium, saa maa jeg beklage at han ikke for længe siden ahr trukket sig tilbage. Hvor daarlig en Person end berg er, sa tror jeg at han baade kan og vil føre Forsvarssagen igennem hvis han blev Minister! - Dette støtter jeg paa den Stemning, som jeg ved er oppe i en stor Del af vor bedste Venstremænd. Men desværre Hadet til Estrup er i Øjeblikket stærkere end Kjærligheden til Danmarks Forsvar. Med disse Iagttagelser for Øje er det jeg har ment at jeg burde trække mig tilbage og det er derfor at jeg ikke har givet Svar paa det tilsendte. -
Om vi kommer med en Opfordring med l500 Underskrifter paa snart at faa den sag ordnet, saa var det en let Sag for Modpartiet at skaffe l5000 paa aat det ikke hastede. Jeg er ogsaa kommet til klarhed om, at som Sagerne staar, da gjør den Slags Opraab mere Skade end Gavn , for der bliver kun leet af det. -
Jeg talte igaar med P.R. Møller, Lindholm om denne Sag, og skjønt vi begge ønskede den Fremgang, saa var vi i Øjeblikket af den Mening, at det ikke vilde naa sig under Estrups Ledelse.
Til Slut en venlig Hilsen fra P. Møller og fra
                               Deres hengivne
                                     Rasmus Hansen
      Østerskjerninge d. l8 Decbr. l884.
    
   
   
 

Send mail til mail@fynhistorie.dk med spørgsmål og kommentarer til denne web site.
Copyright © 2000  Sydfyn-info.dk A/S, hvor intet andet er angivet. www.fynhistorie.dk