Svendborg Amtstidende
Forside ] Op ]

 
Svendborg Amtstidende

Kilde: forhandlingsprotokol l887-l911. Svendborg og Omegns Museum.

 

1887 den 2. Marts Eftmd. Kl. 5 holdtes et Møde paa Wandalls Hotel i Svendborg for at tage Bestemmelse om Overtagelsen af Svendborg Amtstidende eller Oprettelsen af et nyt Højreblad i Svendborg.
Prokurator Styrup indledede Mødet og meddelte, at der Løverdagen den 26 Februar d. A. var bleven afholdt et Møde af Byens og Omegnens Beboere efter Indbydelse af Frihedsforeningen og den Konservative Klubs Bestyrelser, paa hvilket Møde det vedtoges at virke hen til at faa en bedre redigeret Høirepresse og der nedsattes et Udvalg bestaaende af Prokurator Styrup, Hoteleier Wandall og Herredsfuldmægtig Schmidt for at forhandle med Redakteur Assam om Overtagelsen af hans Blad i Svendborg Amtstidende.
Styrup meddelte derefter, at der nu var tegnet en Aktiekapital af 30.100 Kr. og at et Interessentskab saaledes kunde stiftes i Henhold til den paa Mødet den 26 f.M. vedtagne Indbydelse, som han oplæste. Indbydelsen er saalydende:
"Et stedligt Høireblad, der stadig imødegaaer det herværende Venstreblads vildledende og ensidige Fremstillinger samt fremfører Høires Anskuelser med den fornødne Energi og Dygtighed, maa anses for en Nødvendighed for at Høires Sag kan faa den fornødne Støtte og Fremgang i Svendborg og Omegn.
Da Svendborg Amtstidende ikke fyldestgjør et absolut fornøden Fordring i Henseende til en selvstændig, energisk og dygtig Redaktion, samt da det kun har et ringe Antal  Læsere,særlig paa Landet, hvor " Sydfyns Tidende "næsten udelukkende holdes, endog af en stor Del af de henved 1200 Vælgere, som ved sidste Folkethingsvalg stemte paa Høires Kandidat, saa formener vi, at der nu bør gjøres alvorlige Skridt til at faa en bedre redigeret Høireavis hersteds, hvilket formentligt bør ske enten ved at kjøbe Svendborg Amtstiden de eller ved Oprettelsen af et nyt Blad. Vi have derfor paa et idag afholdt Møde be sluttet at indbyde Høiresin dede Medborgere til at ind træde i et Interessentskab til Kjøb af Svendborg Amts tidende eller hvis dette ikke kan ske til en rimelig Pris til Oprettelse af et nyt Høireblad hersteds og at tegne sig for Andele heri til Tilveiebringelse af den til Foretagendet fornødne Kapital, formentlig 40.000 Kr., hver Andel sættes til 100 Kr. der udbetales i Løbet af et Aar med 1/4 Del hvert Kvartal.
Alle Interessentskabets Stiftelse og Bladets Oprettelse vedkommende Spørgsmaal afgjøres ved Stemmegivning med simpel Majoritet. Hver tegnet Andel giver 1 Stemme, dog at Ingen kan ave mere end 50 Stemmer.
Interessentskabet anses stiftet saasnart der er tegnet Andele til et samlet Beløb af 30.000 Kr.

Svendborg den 26 Februar l887."

Styrup foreslog derefter Valg af en Dirigent og hertil valg te Forsamlingen Overauditeur Schrum, Svendborg.
Det nævnte 26 f.M. nedsatte Udvalg meddelte dernæst, at  det ved Forhandlinger med Redakteur Assam var opnaaet, at han havde erklæret sig villig til at sælge det af ham redigerede og udgivne Blad Svendborg Amtstidende til et Interessentskab saaledes at dette faaer Ret til Udgivelsen af Bladet og erholder overdraget al det ham tilhørende Bogtrykkeri Inventarium paa følgende Betingelser:
a. I kontant Kjøbesum erlægges 30.000 Kr. skriver treti Tusinde Kroner, hvoraf 10.000 Kr. betales ved Bladets Overtagelse den 1. April d. A., medens Resten udbetales i 3 paafølgende Kvartaler og forrentes med 4 pCt.
b. Interessentskabet betaler Redakteur Assam saalænge han lever et Beløb af 2000 Kr. aarlig og hvis hans nuværende Hustru overlever ham erholder hun saalænge hun lever 1000 Kr. aarlig.
Efter nogen Forhandling stillede Dirigenten derefter følgende Forslag under Afstemning:
1. Hvorvidt Interessentskabet skal betragtes som stiftet.
2. I bekræftende Fald hvorvidt Interessentskabet skal kjøbe Svendborg AMtstidende med tilhørende Bogtrykkeri paa de af Redakteur Assam stillede Betingelser.Begge disse Forslag vedtoges enstemmig.
Ved Afstemningen var 226 Stemmer med et Beløb af 22.600 Kr.repræsenterede.
Det blev derefter af Interessenterne vedtaget at nedsætte et Udvalg paa 5 Medlemmer til at affatte Kontrakt med Hr. Assam om Kjøbet af Svendborg AMtstidende, udarbeide Udkast til Vedtægter for Interessentskabet, fremkomme med Forslag til en Redakteur af Bladet og derefter indkalde Aktionærerne til en Generalforsamling.
 Til dette Udvalg valgtes Lehnsbaron Juel Brockdorff, Thorsing, Overauditeur Schrum, Prokurator Styrup, Hoteleier H. Wandall og Herredsfuldmægtig Schmidt, Svendborg.
Udvalget bemyndigedes til at træffe Arrangement med det ved Trykkeriet ansatte Personale om indtil Videre at vedblive deres Tjeneste og paa Interessentskabets Vegne vedtage Vilkaarene for Tjenesteforholdet; derhos erholde Udvalget Bemyndigelse til at søge Aktiekapitalen udvidet til 40.000 Kr. ved Tegning af yderligere AKtier.
Der fremlagdes endelig til Protokollen en Fortegnelse over Interessenterne (Aktionærerne)  og det af dem tegnede Beløb, som findes indført nedenfor.
Mødet hævet.
Schrum
Dirigent.

 
Fortegnelse over Interessenterne i det den 2. Marts l887 stiftede Interessentskab til Overtagelse af Bladet Svendborg Amtstidende i Svendborg.
  
Navn Bopæl

Beløb

Irgens , Oberst  Svendborg 2    200
Aug. Schmidt, Herredsfuldmægtig Svendborg 5    500
Bendtsen, Læge Troense 1    100
E. Rosenørn Lehn, Baron Hvidkilde 5    500
J. Hansen, Skibsrheder,  Pasop 2    200
Henr. Wandall, Arkitekt  Svendborg 2    200
J. Nielsen, Skovrider Thorseng  1    100
Th. Petersen, Møller Svendborg 2    200
E. Albrectsen, Sagfører Svendborg 1    100
H. Udby, Købmand Svendborg 1    100
Chr. Baagøe, Købmand Svendborg 5    500
L. Bønnelycke, Købmand Svendborg 2    200
C. Lorentsen, Forpagter Hvidkilde 2    200
Viggo Elster, Købmand Svendborg 1    100
Vald. Petersen, Handelsagent Svendborg 1    100
Chr. Schandorff, Sagfører Svendborg 1    100
V. Jansen, Fuldmægtig Svendborg 2    200
Hans Wandall. Gæstgiver  Svendborg 10  1000
L. Schrum, Overauditør Svendborg 3    300
N.P.S. Hansen, Landinspektør Svendborg 1    100
C.S. Jensen, Bankdirektør Svendborg 2    200
F. Friis, Bankdirektør Svendborg 2    200
Vald. Hansen, Brygger Svendborg 2    200
N. Jensen, Mægler Svendborg 2    200
Vilhelm Brandt, Boghandler Svendborg 2    200
Nyholm, Apoteker Svendborg 2    200
Angelo Petersen, Læge Svendborg 2    200
H. Mølmark. Læge Svendborg 2    200
Petersen, Godsforvalter Thorseng 5    500
J. Hedegaard, Forpagter  Heldagergård 2    200
A. Tuxen, Skoleforstander Svendborg  1    100
J.P. Baagøe, Købmand Svendborg 5    500
H. Clausen, Proprietær Maegård 2    200
P. Bom, Skibsreder Thurø 5    500
R. Jørgensen, Translatør Svendborg 1    100
P. Styrup, Prokurator Svendborg 2    200
H. Clausen, Skovrider Dyrehavegård 1    100
J. Grønlund, Guldsmed Svendborg 1    100
C. Striegler, Købmand  Svendborg 1    100
C. Juel Brockdorff, Baron  Valdemar Slot

40  4000

J. Olsen, Driftsinspektør Vilhelmskilde 4    400
J.C. Jensen, Rebslager Svendborg 1    100
Knud Blinkenberg, Købmand Svendborg 2    200
F.F. Krull, Købmand Svendborg 2    200
E. Hansen, Kæmner   Svendborg  1    100
Andr. Sørensen, Bogholder Svendborg 1    100
 A.H.Gudme, Fabrikant Svendborg 1    100
J.M. Frahm, Lærer Skaarup 1    100
Hans Jensen, sognefoged  Brydegård  2    200
E.P. Clausen, Forpagter  Mullerup 1    100
A.J. Andersen, Forpagter Nielstrup 4    400
H.J. Kruuse, Proprietær Løjtved 5    500
Erik Clausen, Forpagter Heldager Teglværk  1    100
N. Erichsen, Proprietær  Skerninggård 1    100
E. Wognsen, Møller  Falle 1    100
W. Lange, Forpagter Ullemose  1    100
H. Kjær, Proprietær Edelsminde 1    100
P.J. Pedersens, Gårdejer Skaarup 1    100
Jes Jensen, Købmand Svendborg 1    100
C. Fog, Enkefru Svendborg 2    200
P. Styrup, Prokurator Svendborg 3    300
Walther, Kaptajn Svendborg 1    100
Bulow, Amtsforvalter Svendborg 2    200
J. Jacobsen, Sagfører Svendborg 2    200
Ludvig Riber, Købmand Svendborg 2    200
Lind, Frue Svendborg 2    200
Baagøe, Frk.     Møllergade, Svendborg 2    200
Vilh. Walther, Købmand Svendborg 1    100
M.C. Secher, Herredsfuldmægtig  Svendborg 2    200
Knox, Byskriver  Svendborg 1    100
Holm, Fuldmægtig Svendborg 1    100
Lund, Borgmester Svendborg 2    200
Jensen, Premiærløjtnant  Svendborg 1    100
Carl Olsen, Bager Svendborg 1    100
L. Lange, Fabrikant Svendborg 10  1000
Buchwald, Herredsfoged Svendborg 2    200
Havemann, Toldkontrollør Svendborg 1    100
Braae, Fotograf Svendborg 1    100
Eller?, Købmand Svendborg  1    100
Joh. Brone'?, Guldsmed Svendborg 1    100
P. Aarestrup, Købmand Svendborg 1    100
E.G. Brandt, Købmand  Svendborg 2    200
Frits Petersen, Købmand Svendborg 2    200
O.N. Lerche, Garver Svendborg 3    300
Georg P. Petersen, Apoteker Svendborg 4    400
I.R. Andersen, Skibsbygger Svendborg 2    200
I. Knudsen, Bødker Svendborg 1    100
H.C. Hansen, Brændevinsbrænder Svendborg  1    100
Jul. Levis?, Købmand  Svendborg 1    100
Brødr. Henriksen, Slagterm.  Svendborg 1    100
H. Andersen, Garver Svendborg 1    100
Qvade, Forpagter Lehnskov 1    100
L.S. Hansen, Skibsreder Svendborg 1    100
K. Rasmussen, Forpagter Skovlyst  1    100
Brockenhuus Schack, Amtmand Svendborg 30  3000
Jørgensen, Godsejer Tiselholt 2    200
L. Rasmussen, Proprietær Bøgeskovgård 5    500
Ahlefeldt Laurvig Bille, Greve Egeskov  10  1000
Enkefru Dons Hesselagergård 10  1000
Kammerherreinde de Sehested Broholm 10  1000
Rasmussen, Godsforvalter Broholm 1    100
Sehested, Hofjægermester Tangegård 2    200
Møller, Færgemand Vindeby 3    300
Rosenørn Lehn, Udenrigsminister København 50  5000
Bloc, Assessor Thorseng 1    100
Bintser, Præst St.Jørgensgård 2    200
Schaffelitsky de Muckadell, Baron Skjoldemose 2    200
Hansen, Etatsråd, godsejer Mullerup 5    500
M. Assam, Redaktør Svendborg 2    200
Møller, Distriktslæge Svendborg 2    200
Abel, Forpagter Glorup 1    100
Lange, Godsejer Flintholm 1    100
Friis, Kandidat, lærer Skaarup 1    100
Lindegaard, Hofjægermester Lykkesholm 2    200
  
1887 den 4 Marts Eftermd. Kl. 1 holdt det under den 2 dennes nedsatte Komite et Møde, hvor følgende Sager vare til Forhandling.
 1. Der fremlagdes Udkast til Kontrakt med Redaktør Assam angaaende Salget af Svendborg Amtstidende. Udkastet blev gjennemgaaet og approberet og bliver endelig Kontrakt. i Overensstemmelse med Udkastet at udfærdige og underskrive.
 2. Det overdrages Baron Juel Brockdorff og Prokurator Styrup at foretage en Reise til Kjøbenhavn for ved Forhandling med Amtmand Grev Brockenhuus Schack og Medlemmer af Høires Forretningsudvalg m. Fl. at komme til Kundskab om, hvorvidt der maatte være en Mand, som særlig egner sig til som Redakteur at overtage Ledelsen af Svendborg Amtstidende og i bekræftende Fald indlade foreløbige Underhandlinger med denne om Betingelser for Ansættelsen m.v. for derefter at fremkomme med Forslag til Komiteen.
 3. Det vedtoges indtil Videre at engagere det ved Svendborg Amtstidendes Trykkeri ansatte Personale og Hoteleier Wandall bemyndigedes til at træffe den i saa Henseende fornødne Overenskomst med Folkene.
 4. I Berlingske Tidende bliver at indrykke en Bekjendtgjørelse om at en Redakteur til et Høireblad søges.
Mødet hævet. Schrum, C. Juel Brockdorff, P. Styrup, Aug.  Schmidt, Hans Wandall.
 
 1887 den 11. Marts Eftmid. Kl. 1 holdt Komiteen et Møde, hvor følgende Sager vare til Forhandling.
 1. Baron Juel Brockdorff og Prokurator Styrup aflagde Beretning  angaaende en Redakteur til Bladet og meddelte, at ved Confeence med Høires  ledende Mænd var Opmærksomheden særlig bleven henledet paa Cand juris Vogel-Jørgensen, Redaktions sekretær ved Dagens Nyheder som en Mand, der vilde egne sig til at overtage Posten som Redakteur. Ved en mundtlig Forhandling med Cand.jur. Jørgensen havde denne erklæret sig villig til at entrere paa Pladsen og indgive Ansøgning.
 2. De indkomne Ansøgninger om Pladsen som Redakteur blev fremlagde til Protokollen og gjennemgaaede og det vedtoges for enkelte Ansøgeres Vedkommende at indhente nærmere Oplysninger og Udtalelser om deres Kvalifikationer forinden Komiteen tager Bestemmelse om Indstilling til Generalforsamlingen.
 3. Det overdrages til Styrup og Schmidt at udarbeide Ved- tægter for Interessentskabet og derefter fremlægge Udkast til samme for Komiteen..
Mødet hævet.
Schrum, P. Styrup, Aug. Schmidt, Hans Wandall.
 
1887 den 14 Marts holdt Komiteen et Møde (Frav. Baron Juel Brockdorff).Følgende  Sager vare til Forhandling:
 1. Udkast til Vedtægter for Interessentskabet fremlagdes og vedtoges af Komiteen i den Form, hvori de bliver at fremlægge for Generalforsamlingen.
 2. Samtlige indkomne Ansøgninger om Redakteurposten bleve fremlagte tilligemed de af Komiteen indhentede Oplysninger; den af Cand. jur Vogel Jørgensen indgivne Ansøgning var ledsaget med nogle af ham skrevne Artikler i Bladet Dagens Nyheder.
  Efterat Ansøgningerne paany var blevne gjennemgaaede enedes Komiteen om for Generalforsamlingen at indstille Cand. jur. Vogel Jørgensen af Kjøbenhavn til Posten som Redakteur.
 3. Det vedtoges at indvarsle til en Generalforsamling Fredagen den 18. dennes Eftmd. Kl. 4 paa Wandalls Sal og at udsende Indbydelse til Interessenterne; paa Generalforsamlingen bliver følgende Gjenstande at sætte under Forhandling og Afgjørelse:
  a. Kontrakt med Redakteur Assam om Overtagelsen af Svendborg Amtstidende fremlægges,
  b. Udkast til Vedtægter for Interessentskabet,
  c. Indstilling fra Komiteen om Redakteur,
  d. Valg af Medlemmer til Bestyrelsen m.v.
Mødet hævet.
Schrum, Aug. Schmidt, Hans Wandall, P. Styrup.
 
1887 den 18. Marts Kl. 4 holdt Interessenterne til Udgivelse af Høirebladet Svendborg Amtstidende Generalforsamling paa Wandalls Hotel i Henhold til udgaaet Indbydelse fra den nedsatte Komite.
Overauditeur Schrum aabnede Generalforsamlingen og foreslog til Dirigent Herredsfoged  Buchwald, som valgtes.
Paa Komiteens Vegne stillede Overauditeur Schrum derefter følgende Gjenstande under Forhandling:
 1. Kontrakten med Redakteur Assam oplæstes og vedtoges.
 2. Udkastet til Vedtægter for Interessentskabet blev gjennemgaaet og vedtoges efter nogen Forhandling.
 3. Til Redakteur indstillede Komiteen Cand. juris Vogel Jørgensen, Redaktionssekretær ved Dagens Nyheder og han valgtes af Generalforsamlingen med 220 Stemmer , medens Translateur Jørgensen af Svendborg fik 19 Stemmer.
 4. Valg af Bestyrelse for Interessentskabet. Valget foregik med Stemmesedler og havde følgende Udfald:
  1.   Overauditeur Schrum 210 St.
  2.   Baron Juel Brockdorff 205 St.
  3.   Prokurator Styrup, 210 St.
  4.   Forpagter Hedegaard, Helagergård, 208 St.
  5.   Skibsreder Bom, 206 St.
  6.   Driftsinspekteur Olsen, 200 St.
  7.   Skovrider Clausen, 197 St.
  8.   Fabrikant L.Lange, 196 St.
  9.   Rebslager Jensen, 179 St.

medens enkelte Stemmer var spredte.
Til Revisor valgtes enstemmig Herredsfuldmægtig Secher, Svendborg.
Generalforsamlingen blev hermed sluttet.

Buchwald. Dirigent.

(Bestyrelsen konstituerede sig med Schrum som formand og Styrup som næstformand.)

  
Svendborg Amtstidende efter l9l0

Kilde: Forhandlingsprotokol 1887-l9ll. Svendborg og Omegns Museum.

 

Den aarlige Generalforsamling afholdtes den 13. Juli l9l0 paa Wandalls Hotel.
Formanden, Direktør Holst, aabnede Generalforsamlingen og bød Velkommen.
Til Dirigen valgtes Sagfører Albretsen.
Redaktør Andersen oplæste Regnskabet og aflagde Beretning. Regnskabet godkendtes enstemmigt.
Til Bestyrelsen gjenvalgtes Forpagter Theilman, der fratraadte efter Tur.
Revisorerne, Agent Sauerberg og Bogholder Andr. Sørensen gjenvalgtes.
Dermed var Dagsordenen udtømt.
Udenfor Dagsordenen fremsatte Købmand H.O. Hansen nogle politiske Bemærkninger, der gik ud paa, at han ønskede, at Amtstidende skulde tage mere Hensyn til Højre i Svendborg By.
Efter en kort Diskussion mellem Købmand Hansen, Redaktør Andersen og Forpagter Theilmann sluttede Dirigenten Generalforsamlingen.
 

Bestyrelsesmøde den 13. Juli l9l0.
Til Formand genvalgtes Direktør Holst og til Næstformand Forpagter Theilmann. Til Forretningsudvalget valgtes Dhr. Hallberg, Nielsen og Holst. Det vedtoges at yde Bogholder Vald. Petersen et Gratiale af Kr. 200 for det foreløbige Regnskabsaar.
Johan Holst, Theilmann, Harald Halberg.

Bestyrelsesmøde den 25. Marts l9ll.
Fraværende var Har. Halberg.
Formanden omtalte Bogholder Vald. Petersens langvarige Sygdom og meddelte at Petersen  ventede at kunne genoptage sit Arbejde paa Amtstidendes Kontor i Løbet af April Maaned. Bestyrelsen er indforstaaet med at Vald. Petersen udbetales fuld Gage under sin Sygdom.
Bestyrelsen vedtog at anmode Hr Bogholder Lundsgaard om at tiltræde Revisionen istedetfor afdøde Bankkasserer Sørensen og tillige om at være behjælpelig med Avisregnskabets Afslutning. Med Udfærdigelsen af nu Aktiebreve til Greve Ahlefeldt Laurvig Lehn vedtoges det at vente indtil Bestyrelsen  er fuldtallig tilstede.
Behandlingen af Spørgsmaalet angaaende Købet af Folkebladet vedtoges det ligeledes at udsætte indtil den samlede Bestyrelse er tilstede, men vedtog at søge dette Bestyrelsesmøde afholdt om Mandagen den 3die April, hvorom nærmere Tilsigelse vil være at udsende.
Efter Kassebogen skal der være en Beholdning af Kr. 76 -47 Øre som var tilstede.
Mødet hævet.
Johan Holst, Theilmann, J. Nielsen, Muurgaard?

Bestyrelsesmøde den 14de Mai l911.
Alle Medlemmerne var tilstede.
Regnskabet fremlagdes. Efter endt Revision underskreves Regnskabet af Formanden paa Bestyrelsens Vegne. Regnskabet udviser et Overskud af 2054 Kr. 39 Øre, hvilket Beløb det vedtoges at foreslaa Generalforsamlingen at overføre til næste Driftsaar. Bestyrelsen nedlægger sine Mandater. Dagen for Generalforsamlingen fastsattes af Formanden til  Afholdelse i sidste Halvdel af Juni Maaned. Til Revision vedtoges det at foreslaa Dhr. Laurberg og Lundsgaard.
Fra Redaktør Andersen og Mægler Hansen, Thurø var fremkommen en Opfordring om en extraordinær Generalforsamling med Behandling af nedennævnte Forslag:
"Afgjørelse af om der efter de stedfundne Forhandlinger skal ske en Sammenslutning mellem de to Dagblade "Svendborg Amtstidende" og     " Folkebladet for Svendborg Amt".
Denne Opfordring var underskrevet af Mægler H.A. Hansen og Redaktør A. P. Andersen.
Efter Samraad med Forslagsstillerne , Redaktør Andersen vedtoges det at optage de to Interessenters Forslag som Punkt 4 paa Dagsordenen paa den ordinære Generalforsamling.
Johan Holst, Muurgaard, Theilmann, Harald Halberg, J. Nielsen.

Bestyrelsesmøde den 16. Juni l9ll.
Fra Redaktør Andersen forelaa en Anmodning om at faa det i Bestyrelsesmødet den 14. Mai l9ll indsendte Forslag af Red. Andersen og Mægler H.A. Hansen, Thurø, ændret i en af Foreslagsstillerne i samme Skrivelse affattet Form og derefter optaget paa Dagsordenen for den ordinære Generalforsamling.
Bestyrelsen var indforstaaet med, at det ændrede Forslag optages paa Dagsordenen.
Generalforsamlingen fastsættes til Fredagen den 30te Juni Kl. 4 paaa Wandalls Hotel.
Mødet hævet.
Johan Holst, Muurgaard, Theilmann, Harald Halberg, J.Nielsen.

Ordinær Generalforsamling  afholdtes den 30te Juni l9ll paa Wandalls Hotel Kl. 4 Eftermdg.
Formanden indledede med at mindes afdøde Bankkasserer? Andr. Sørensen, der i mange Aar var Interessentskabets Revisor. (Forsamlingen rejste sig).
Til Dirigent blev valgt Sagf. Rs. Poulsen, der konst. Generalf. lovl. Indkaldt.
1) Redaktør Andersen aflagde Beretning og oplæste Regnskabet for afvigte Regnskabsaar. Efter nogen Discussion mellem Købmand H.O. Hansen og Redaktør ANdersen  blev der enstemmig givet Bestyrelsen Descharge for Regnskabet.
2) Efter at den samlede Bestyrelse havde nedlagt Mandaterne valgtes enstemmig til Medlemmer af Bestyrelsen de Herrer Fabrikant Halberg, Direktør Holst, Sagf. Lacoppidan Petersen, Hofjægermester  Neergaard og Landsthingsmand Theilmann.
3) Til Revisorer valgtes Bogholder Lundsgaard og Handelsagent Bilh. Sauerberg enstemmig.
4) Forslag fra en Interessent om Overtagelse af Folkebladet for Svendborg Amt og Udvidelse af Amtstidendes Interessentskabs Kapital.- Redaktør Andersen anbefalede at vedtage Forslaget, som blev oplæst.
Efter en længere Diskussion vedtoges Forslaget ved skriftlig  Afstemning med 364 Stemmer . Mod Forslaget blev afgivet 125 Stemmer og 3 Stemmesedler var blanke.
Efter at Dirigenten havde meddelt dette Resultat , ...Forslaget efter Dirigentens Afgjørelse var lodlig vedtaget, nedlagde Sagfører Albrectsen Protest imod, at Forslaget er vedtaget, idet han formente, at der til dets Vedtagelse kræves en Majoritet af 5/6 af de afgivne Stemmer, hvilken Majoritet  ikke er opnaaet.
Til Protesten sluttede sig Kæmner Gammelgaard, og Kjøbmand H.O. Hansen.Sagfører Albrectsen forbeholdt sig og sine Meningsfæller  at søge afgjort ved Domstolene Gyldigheden af den efter Diri gentens Formening vedtagne Beslutning.
Bestyrelsen erklærede, at den opfattede Lovene ligesom Dirigenten havde gjort det, og opfordrede de proteste rende  til kort at angive, hvor paa det begrundedes, Lovenes paragraf 12 med den deri angivne Majoritet  skulde anvendes og ikke paragraf 13.
Sagfører Albrectsen bemærkede i Anledning af den fremsatte Opfordring, at han ikke for Tiden finder Anledning til at angive de Grunde, som han har sin Formening om at den i Lovenes paragraf 12 angivne Majoritet skulde anvendes.
Bestyrelsen bemærkede, at det var dens Pligt, snarest muligt at udføre Generalforsamlingens Beslutninger og maatte følgelig anmode de protesterende om  inden en passende kort Frist at iværksætte de retslige Skridt, som de mente var deres Ret at foretage.- Foretoges saadanne ikke maatte Bestyrelsen fralægge sig alt Ansvar.
Dirigenten forespurgte om flere tilstedeværende ønskede Ordet eller yderligere Tilførsel til Protokollen. Da dette ikke var Tilfældet erklærede Dirigenten Generalforsamlingen for hævet.
Rasmus Poulsen.

Bestyrelsesmøde den 30te Juni l9ll.
Til Formand genvalgtes Direktør Holst og til Næstformand Landsthingsmand Theilmann.
Det vedtoges foreløbig at afvente de retslige Skridt  der maatte blive foretaget mod den paa Generalforsamlingen vedtagne Beslutning angaaende Overtagelsen af Folkebladet.

Johan Holst, Harald Halberg, Lacoppidan Pedersen, Muurgaard, Theilmann.

Bestyrelsesmøde den 4de Juli l9ll. Følgende vedtoges: Bestyrelsen bemyndigede Sagfører Lacoppidan Pedersen i Forbindelse med Amtstidendes .... til at indlede de foreløbige Forhandlinger med Aktieselskabet Folkebladet for Svendborg Amt om Kjøb af Folkebladet for Svendborg Amt i Henhold til det paa den ordinære Generalforsamling den 30te Juni vedtagne Forslag, der afsendtes ...
Meddelelse til Bestyrelsen for Folkebladet for Svendborg Amt.

 
Svendborg Amtstidende. Aktionærfortegnelse 1. april l9l2
 
Navn Bopæl
 Andersen, A.P. Redaktør Kværndrup
Aadal, Sparekassedirektør Kværndrup
Aadal, Viggo, Stationsforstander  Ellested
Ahlefeldt, Laurvig Lehn, Greve  Hvidkilde
Andersen, A.P. Teglværksejer Stenstrup
Andersen, Chr., Cyklefabrikant  Gerritsgade, Svendborg
 Andersen, A., Gæstgiver  Svendborg
Andersen, Herluf Sortebro
Andersen, Sine Oure
Andersen, Hans, fhv. Gårdejer Sortemose, Brudager
Andersen, Lars. Gårdejer Brudager
Andersen, P., Gårdejer Thurø
Andersen, H., Gårdmandsenke Fredegaard, Brudager
Alber, Eduard, Viktuealiehandler Svendborg
Blom, Johan, Tandlæge Svendborg
Berg, H.Chr.V., Købmand Svendborg
Berg, Frederik, Købmand  Svendborg
Broch, Chr., Garver Møllergade, Svendborg
Broch, Axel, Købmand Torvet, Svendborg
Baagøe, Chr., Købmand Gerritsgade, Svendborg
Brydegaard, J.L. Jensen, Snedker St. Jørgens, Svendborg
Brandt, N.H., Tømrermester  Pasop, Svendborg
Buch, Anders P. Gårdejer Voldstrup, Rudme
Christensen, Kirstine Vejstrup
Christensen, H.J., Sognefoged Ollerup
Egebjerg, Hans Rasmussen, Redaktør Svendborg
Egebjerg, Josefine Svendborg
Egebjerg, Anna  Svendborg
Egebjerg, Ivar Svendborg
Egebjerg, Gudrun Svendborg
Egebjerg, Laurits  Svendborg
Egebjerg, Frederik, Redaktionssekretær Silkeborg
Egebjerg, Niels, Redaktør Nyborg
Egel, V., Elektriker Kattesundet, Svendborg
Friis, A., Læge St. Nicolajgade, Sv.
Friis, Mix, frue St. Nicolajgade, Sv.
Franke, Emil, Slagtermester Møllergade, Svendborg
From, Nikolaj, Gårdejer Egebjerg pr. Stenstrup
Frandsen, Søren, Gårdejer Vormark pr. Hesselager
Feldthusen, P., Møller Staus, Taasinge
Gammelgaard, R.A., Tømrer Ulbølle
Granhøj, Sofus,  Gårdejer Øster Skerninge
Halberg, Harald, Fabrikant Svendborg
Holst, Joh. L., Direktør Svendborg
Husen, Joh.     ? Lundevej, Svendborg
Hjorth, A., Købmand Møllergade, Svendborg
Hulgaard, Hans, Gårdejer Sørup pr. Svendborg
Husen, Ejner, Redaktionssekretær? Marstal
Hansen, Niels, Gårdejer Egebjerg pr. Stenstrup
Hansen, H.Kr., Gårdejer Gudme
Hansen, Anna, enke Vejstrup
Hansen, Købmandsenke  Trunderup, Kværndrup
Hansen, Johs N.S., Smed Gudbjerg
Hansen, H.M., Købmand Kværndrup
Hansen, H.P., Murermester  Gudbjerg
Hansen, Morten, Gårdejer  Galdbjerg pr. Gudme
Hansen, Hans, Gårdejer, Gravvænge pr. Sortebro
Hansen, H.Andr., Fotograf Hesselager
Hansen, Lars, Gårdejer Nymark, Gudme
Hansen, Hans Kr., Tømrermester Egebjerg pr. Stenstrup
Hansen, Rasmus, Tømrer Gudbjerg
Hansen, Vald., Direktør Svendborg
Hansen, Vald., Vinhandler  Svendborg
Jensen, Jens, Møller   Sundshøj pr. Stenstrup
Jensen, Anna, ? Grønnemose, Oure
Jensen, Lars, Gårdejer Lunde pr. Stenstrup
Jensen, P., dyrlæge  Kværndrup
Jensen, Hans, Husmand Oure
Jensen, Sine Oure
Jensen, Rasmus, Gårdejer Møllegård, Trunderup
Jensen, A.P., Mejeribestyrer Gudbjerg
Johansen, H.P., Købmand Torvet, Svendborg
Johansen, J.P., Købmand Gudbjerg
Jespersen, P., Sognefoged Gudbjerg
Jørgensen, Lars, fhv. Skibsfører Thurø
Kauffmann, C.M., Købmand Svendborg
Kielberg, Chr.G., Boghandler Svendborg
Kristensen, N.P. , Møllebygger Svendborg
Kristensen, Rasmus, Gårdejer Bleggården, Gravvænge
Kock, Jørgen, Urmager Kattesundet, Svendborg
Knudsen, Jens, Gårdejer Egebjerg pr. Stenstrup
Krøigaard. P.S., Lærer Aversi pr. Haslev
Laursen, Laurits, Teglværksejer Juelsbjerg, Stenstrup
Lauritzen, C.P., Købmand  Svendborg
Lacoppidan Pedersen, Sagfører Svendborg
Lundsgaard, V., ?  Svendborg
Lykke, Peder, Gårdejer Ellerup pr. Gudme
Larsen, Rasmus, Møller  Ulbølle
Larsen, Julius, Tømrer Brudager pr. Sortebro
Larsen, Jens, Gårdejer  Egebjerg pr. Stenstrup
Larsen, R. Skov, fhv. Smed Dongshøjrup
Larsen, Mads, Gårdejer  Kirkeby
Larsen, Ejner  Lykkensprøve, (Skaarup?)
Larsen, Niels, Gårdejer  Lykkensprøve, (Skaarup?)
Larsen, Anne Johanne Amalie Trunderup
Larsen, Rasmus, Gårdejer Ellerup
Lange, Vald., Direktør Gudme
Lange, Vald., Direktør Svendborg
Lange, Jens, Direktør Klampenborg
Lange, Hans, Fabrkant  Svendborg
Lindegaard, P.N., Sognefoged  Vejstrup
Lund, Hans, Friskolelærer Øster Aaby  , Skaarup
Lund, H.Chr., Sadelmager Svendborg
Lebæk, J.P., Husejer, fhv. Gårdejer Bøjlsvang, V. Skerninge
Lundsgaard, Hans, Gårdejer Trunderup pr. Kværndrup
Melson, Erhard, Købmand Svendborg
Markussen, Niels, Gårdejer   Vejstrup
Møller, Peder R., Forfatter Vester Skerninge
Møller, V.F., Direktør  Ørkildsgade, Svendborg
Møller, Carl, Møbelhandler  Gerritsgade, Svendborg
Malte Mulle?, Sognepræst Bjerreby, Svendborg?
Mackeprang, Johs., Godsejer Egensevej, Svendborg
 Michaelsen, Jens, Gårdejer Trunderup pr. Kværndrup
Mortensen, H.P. , fhv. Købmand Vejstrup
Madsen, Morten, Gårdejer Ollerup
Madsen, Marie   Frøken  Ollerup
Madsen, Niels, Gårdejer Vejstrup
Nielsen, H.P., Branddirektør Vejstrup
Nielsen, Kancelliraad Hvidkilde
Nielsen, Rasmus, Mejeriforpagter Kirkeby
Nielsen, N.E., Gårdejer Holmdrup
Nielsen, V., Direktør Maskinfabrikken Svendb.
Nielsen, Magnus, Tobaksfabrikant Svendborg
Nielsen, Hans, Kirkeværge Vejstrup
Nielsen, Nicolaj, fhv. Smed Gudbjerg
Nielsen Anders, Gårdejer Nørremosegård pr. Kværn
Nielsen, R.C., Gårdejer Ollerup
Nielsen, Martin, Gårdbestyrer Sterregård, Hundstrup
Nielsen, H.P., Mejeribestyrer Høje pr. Stenstrup
Nielsen, Lars, Gårdejer  Langå, Rygård
Nielsen, Oluf, Gårdejer  Kohavegården, Vejstrup
Nissen, A.S. Købmand Møllergade, Svendborg
Nissen, F., Rentier  Svendborg
Neergaard, W., Hofjægermester Fårevejle pr. Rudkøbing
Neergaard, Viveke de Hofjægermest.
Olsen, M., Mejeribestyrer Svendborg
Olsen, Anton, Købmand Møllergade, Svendborg
Ovesen, Rasmus (Hansen), Husejer Øster Skerninge
Ottosen, Jens, Gårdejer Høje pr. Stenstrup
Poulsen, Rasmus, Sagfører Lundevej, Svendborg
Poulsen, Johannes, Købmand Brogade, Svendborg
Petersen, Emil    ? Hattefabrikant? Svendborg
Petersen, A., Restauratør  Svendborg
Petersen, M.Chr. Vinhandler Svendborg
Petersen, Vald., Bogholder  Valdemarsgade, Svendb.
Petersen, A., Proprietær Bøgeskovgård, Skaarup
Petersen, Ingvard, Konsul Møllergade, Svendborg
Petersen, Axel, Vinhandler St. Jørgensvej, Svendb.
Pedersen, Niels, Gårdejer Gravvænge, Sortebro
Pedersen, Rasmus, Pastor emer. Lundevej, Svendborg
Pedersen, Kristjan, Gårdejer  Skovsbo, pr. Sørup
Pedersen, Lars, Hjulmand  Refsvindinge
Pedersen, Bolette Gudme
Pedersen, Jørgen, Friskolelærer Egebjerg pr. Stenstrup
Pedersen, Karen, Lærerhustru  Egebjerg pr. Stenstrup
Pedersen, H. Chr., Rentier  Faaborgvej, Svendborg
Pedersen, Hans Julius, Gårdejer Langå pr. Rygård
Pedersen, Emanuel, Friskolelærer Kadsebølle, Rudkøbing
Pedersen, Proprietær A.Chr. D.  Forhåbningslund
Qvaade, Forpagter Nielstrup
Rasmussen, P. Brændeskovgård
Rasmussen, Morten, Gårdejer Vejstrup
Rasmussen, H.Th., Gårdejer Lunde pr. Stenstrup
Ring Andersen,  Ørkildsgade
Rask, H.Kr., Gårdejer Hønsehaven pr. Stenstru
Rask, N. ? , Gårdejer     Vemmenæs
Rasmussen, Hans, Fabrikant  Gravvænge pr. Sortebro
Rasmussen, Rasmus P., Gårdejer Dongshøjrup pr. Kirkeby
Rasmussen, Niels, husmand   Brudager
Rasmussen, J., Lærer  Thurø
Rasmussen, H.P., Skovfoged Sortebjergvænge
Rasmussen, Lars, Mejeriejer ?  pr. Nakskov
Rasmussen, R., Børnehjemsforstander Ollerup
Rasmussen, R.P., Gårdejer Brudager
Rasmussen, Søren, Gårdejer  Kværndrup Vænge
Riber, Ludvig, Konsul Svendborg
Rise, Svend, Gårdejer Langå
Rasmussen, H., Postekspeditør? Svendborg
Rasmussen, H.P., ? Svendborg
Skræp, C., Kreaturhandler Albjerg, Oure
Sauerberg, V., Agent  Svendborg
Sørensen, Preben, Bogholder Svendborg
Sørensen, Chr., Biografdirektør  Svendborg
Sørensen, H.N., Snedkermester  Vejstrup
Sørensen, Jens, Sognefoged Vindeby pr. Svendborg
Sørensen, ??, Landmand Brudager
Sørensen, Carl Emil,  ?          Svendborg
Skov, Morten, Gårdejer, enke Ulbølle
Skov, Søren, Gårdejer Vaarø pr. Svendborg
Stockholm, H.J., Sognefoged Dongshøjrup
Storm, Købmandsenke Gudme
Stærmose, Købmand   Høje pr. Stenstrup
Søndergaard, Konditor Møllergade, Svendborg
Theilmann, J., Forpagter     Hvidkilde
Tuxen, Aage V., Skoleforstander Navigationsskolen
Thomsen, Hans, Husmand Tved
Wiggers, Fr., Fabrikant  Egensevej, Svendborg
Wiggers, Joh., Fabrikant Lundevej, Svendborg
Vogel Jørgensen, Enkefru  Svendborg
 Wilken?, Carl, Fuldmægtig  Møllergade, Svendborg
Wilken?, Hedevig, Fru Møllergade, Svendborg
Vest, Clara, Frue      Svendborg
   
   
   
 

Send mail til mail@fynhistorie.dk med spørgsmål og kommentarer til denne web site.
Copyright © 2000  Sydfyn-info.dk A/S, hvor intet andet er angivet. www.fynhistorie.dk