Breve fra P. Bojsen, Gedved
Forside ] Op ]

 
Breve fra P. Bojsen, Gedved

Breve fra Seminarieforstander Peter Bojsen, Gedved Seminarium

 

P. Bojsen
Gjedved

Hr. Kjøbmand R. Winckler i Nyborg
Hermed følger de omtalte Lister. Ikkun Vælgere over Myndighedsalderen optages overalt som Medlemmer af vor Forening
Med Høiagtelse deres
       P. Bojsen
 Gjedved 10de Septbr. 1877
 

Gjedved den 4de Maj 1878

Til
Hr. Kjøbmand R. Winckler
     Nyborg
Deres Brev af 4de[?] har jeg modtaget, men jeg beder Dem om endelig ikke at gjøre Alvor af Deres og Kredsens Udtrædelse af Grundlovsværneforeningen før efter Generalforsamlingen. Paa denne vil det vistnok komme til et alvorligt Sammenstød mellem de to Fraktioner i Venstre, og jeg tror, at det vil være politisk uklogt, om den moderate side svækker sin Styrke ved at enkelte udtræder forud. - Hvis den radikale Retning imod Formodning faaer Flertal paa Generalforsamlingen paa Generalforsamlingen og vil benytte sin Overvægt til at godkjende de 6  Medlemmers Færd, saa er det Tid for Mindretallet at melde sig ud i sluttet Flok, og denne Udtrædelse vil da faa en ganske anden Betydning, end om enkelte Kredse forud melder sig ud. .. Jeg beder Dem at samtale med Meningsfæller herom, og jeg haaber, at De da vil komme til den Slutning, at det er vigtigt at afvente Generalforsamlingen. Denne skal afholdes i Aarhus strax efter Høst.
Deres med højagtelse forbundne
       P. Bojsen

 
P. Bojsen til Sofus Høgsbro

Gjedved, 13. September 1878

Kære Høgsbro.... Mødet i Aarhus den 18de tegner til at blive meget stormende. Der er dog ingen tvivl om, at Berg var kommen i mindretal, hvis Jørgen Pedersen i sin forunderlige Blindhed ikke havde afholdt Fynboerne fra at møde; men han bliver ved sit. - Han har sikkert derved paataget sig et stort ansvar - følgen bliver nu, at Berg bemægtiger sig saavel kassebeholdningen som hele organisationen. - Hans forslag - som mærkelig nok fremkommer under Chr. Schnaks mærke og navn, gaar ud paa at faa ethvert stænk af moderation kastet ud af foreningen. - Hvad jeg her skriver, beder jeg Dem om maa betragtes som en fortrolig meddelelse kun imellem os. - Det er min agt til Bergs forslag at stille en motiveret dagsorden omtrent saalydende:
"Idet Forsamlingen udtaler som sin Opfordring til alle venstresindede Rigsdagsmænd, at de - afset fra, om de for Øjeblikket ere adskilte i to eller flere Grupper - dog ville enes om at bekjæmpe ethvert Ministerium, der tilsidesætter Grundloven og i Haabet om, at denne Kamp, ledet med Sejghed og Udholdenhed, maa føre til Sejr for de folkelige Grundsætninger,  paa hvilke vor Forening er bygget, og navnlig til, at intet Ministerium dannes, som ikke nyder Tillid hos Vælgerbefolkningens store Flertal, gaar man over til næste Sag paa Dagsordenen."-
Hvis denne dagsorden vedtages, falder Bergs mistillidsvotum bort; jeg tror, det er rigtigst at tvinge de Bergske folk til at stemme imod dagsordenen - men betingelsen er, at Berg intet faar at vide om denne dagsorden, da han ellers forpurrer dens fremkomst. - Jeg har derfor ikke talt med et menneske derom; det er min agt at gøre vedtagelsen af denne dagsorden til kabinetsspørgsmaal for min vedbliven i bestyrelsen. - Jeg tør ikke tilraade de moderate kredsformænd at gaa ud af foreningen; dette vil jo kun føre til, at Berg (som bliver formand i den ny forening) ogsaa bemægtiger sig disse kredse til, at indbyrdes skal danne et passivt parti - mulig forholdene kunde i tiden blive ganske anderledes. - Grunden til, at jeg skriver dette til Dem, er, at jeg gerne vilde høre, hvad De mener om denne sag - i disse tider er jo gode raad dyre. - Saavidt jeg kan skønne, vil Berg have neppe 2/3 af forsamlingen, og han faar kun denne overvægt ved hjælp af de sjællandske kredse..
Deres hengivne     P. Bojsen

Note: Redaktør Jørgen Pedersen har sammen med folketingsmand Anders Tange modvirket en sammenslutning mellem den fynske vælgerforening og Grundlovsværneforeningen. Først på året 1878 er der i Fyns Tidende ført en forhandling om dette spørgsmål.
Ved Grundlovsværneforeningens generalforsamling i Århus d. 18. september, hvor flere af Folketingets Venstres rigsdagsmænd havde givet møde, men ingen af d. forenede Venstres var tilstede, forkastedes P. Bojsens forslag med 102. st. mod 27. - Mindretallet træder ud af bestyrelsen, og højskoleforstander Jens Lund bliver formand i stedet for P. Bojsen.
 

      Gedved 9/1 [18] 87
Kære Kristensen Randers!
Tak for de tilsendte penge - som jeg naturligvis havde glemt. Jeg sender de 12 exempl, men vælger at sende dem indbundne (en gammel mark pr. bind), hvilket jeg antager, at eleverne vil foretrække. - det bliver således 16 Kr. istedet for 12 Kr. - men det er bindet ærligt værd.
Ja jeg fik på hovedet i Slagelse - det var der ikke mange, som havde troet - men der blev købt stemmer i en sådan udstrækning, at der neppe før er præsteret noget lignende. - det gik indtil 200 Kr for en stemme; sejren har kostet højre frygteligt og dog er der årsager nok til at få valget kasseret, da der er al sandsynlighed for, at Korsørerne har begået svig i stor målestok - når der alligevel ikke klages, er det min skyld, fordi jeg nødig vilde have en lignende kampagne i vinter. - Jeg var nær gået til - var syg hele tiden, og kan nu have? hele vinteren for at komme til hægterne igen - min gamle skade fra 1877. - Ja det er usselt at være så svagelig.
I det hele er der ingen grund til at hænge med næbet - venstre har afgivet langt flere stemmer end nogensinde; at mænd som Hvid, Wederkinch, Bluhme ere komne ud, er ingen? ulykke - nederlaget er egentlig opstået mest derved, at vore Københavnske oppositionsblade har skildret forholdene derinde altfor  lyse - så kommer tilbageslaget så meget værre. - Højre har ført den underjordiske krig i stor udstrækning og har brugt pengemagten mere end nogensinde.
Vi må holde modet oppe og arbejde for sejr næste gang - jeg tænker dette skal snarere hærdne os. At Lüttichau blev valgt i R har jeg ikke noget imod - det er en mand som kan udrette noget godt.
     Hils alle gode venner
     Deres hengivne
        P. Bojsen

 Hr. Højskoleforstander Kristensen Randers                Ollerup pr. Svendborg

   Hvor gjerne jeg vilde i Svendborg tale
   For Friskolemænd lade Kværnen male;
   Hvor gjerne jeg vilde beskue de Sole,
   der skinner saa lifligt paa Ollerup Skole;
   Saa end ej en dag kan i Juni jeg snappe,
   Da Tiderne er saa gruelig knappe,
   Og jeg skal mig rappe,
   Amtsraadets Veje at lappe.
   Men kommer vi først til Juli,
   Saa var det ikke umuli,
   Jeg kunde paa Vej Kjerteminde
   En dag til Ollerup rinde.
   Nu maa jeg vente
   Til Tiderne vil sig lempe,
   Men venlig Hilsen jeg sender
   Til alle de gjæve Venner.
       PB. Gjedved 25.5.96

   
   
   
 

Send mail til mail@fynhistorie.dk med spørgsmål og kommentarer til denne web site.
Copyright © 2000  Sydfyn-info.dk A/S, hvor intet andet er angivet. www.fynhistorie.dk