Flintholm Gods skifteprotokol 1733-1738, I

 • Karen Rasmusdatter, Hundstrup, I-1, 08.10.1733
 • oo Hans Rasmussen
 • arving er hendes søster Mette Rasmusd. oo Niels Marqvardsen i Hundstrup.
 • Vurderingsmænd Rasmus Ibsen og Niels Mortensen begge Hundstrup.
 • Mette Rasmusd. fordrede efter et skiftebrev af 16.1.1726 4-1-6 samt for 3 potter brændevin.
 • Tjenestekarlen Povel Hansen for løn18-0-8
 • Maren Hansd. for løn 4-4-4
 • Degnen Jesper Jensen 0-4-0
 • Anna Smeds for 3 kander brændevin
 • Rasmus Bødker rede penge 0-1-0
 • Hans Steffensen rede penge 0-0-8
 • Knud Olufsen for aftjent 0-4-0
 • Margvar Nielsen for en ligkiste 2-2-0
 • Hans Mortensen, tjener på Flintholm, for tjeneste 0-2-8
 • Hans Rasmussens moder Johanne Rasmusd. for penge og varer, som hun har forstragt med 18-4-0.
 • Maren Jensdatter, Drejø, I-7, 13.01.1734
 • oo 1 Anders Rasmussen
 • Jens Andersen, 27 år
 • Rasmus Andersen, 24 år
 • Hans Andersen, 21 år
 • Niels Andersen, 9 år
 • oo 2 Jens Hansen
 • Johanne Marie Jensd. 6 år
 • Jens Andersen får arv efter sin fader Anders Rasmussen samt hans to brødre Erich og Jørgen Andersen,
 • som er indestående i boet.
 • Rasmus Andersen ligesom sin broder
 • Hans Andersen ligesom brødrene, men værgen Hans Erichsen lader dem stå i boet.
 • Niels Andersen ligesom brødrene, hans værge er Rasmus Rasmussen, Drejø
 • Johanne Marie Jensd. gangklæder samt opdragelse.
 • Anders Nielsen, Avernakø, I-11, 23.03.1734
 • oo 1 Maren Hansdatter (henvisning til skifte 21.09.1729)
 • Niels Andersen, 25 år
 • Rasmus Andersen, 19 år
 • Hans Andersen, 18 år.
 • Johanne Andersdatter, 23 år
 • Karen Andersdatter, 17 år
 • oo 2 Susanne Michelsdatter, lavværge Michel Jensen, som alt haver gården i fæste
 • Anne Marie Andersdatter, 1 1/2 år.
 • Børnenes værger og formyndere deres moder brødre Lars Hansen på Munkø og Hans Hansen, Avernakø.
 • Vurderingsmænd Michel Andersen, Svend Christensen, Hans Rasmussen, Peder Hansen, alle boende her i byen.
 • Kirsten Christensdatter, Drejø, I-23, 19.05.1734
 • oo Christen Hansen
 • Christian Christensen, 11 år,
 • Anders Christensen 3 1/2 år, som faderen var værge for.
 • Overværende ved skiftet: Jep Rasmussen, Hans Hansen, Anders Rasmussen, Hans Rasmussen,
 • alle boende på Drejø.
 • Ellen Pedersdatter, Drejø. I-26, 19.05.1734
 • oo Niels Rasmussen
 • Rasmus Nielsen, 8 uger
 • Overværende var Niels Jacobsen, Jeppe Henningsen, Hans Rasmussen, Niels Christensen,
 • alle boende på Drejø.
 • I boet var den del gæld, som skiftebrev af 3.5.1726 udviser, at den sal. kones søster Karen Pedersd. af Gud
 • med et svagt helbred er forlenet, at hun ikke selv kan fortjene føde og klæder, og derfor sin livstid er lovet
 • frit husværelse, kost og klæder samt seng, hvilket enkemanden lover at holde, mod at hendes efterladenskaber
 • til sin tid tilfalder gården.
 • Niels Nielsen Juel, Korshavn, I-29, 30.09.1734
 • oo Bodil Hansdatter, lavværge Bertel Christensen, som alt haver gården i fæste
 • Karen Nielsd., 7 år
 • På barnets vegne mødte som værge hendes næst beslægtede Lauers Juel her på Kaarshavn.
 • Vurderingsmænd var Rasmus Jørgensen og Niels Simonsen, Kaarshavn.
 • Peder Hansen, Avernakø. I-31, 28.03.1735
 • oo Maren Lauritsdatter
 • Peder Pedersen, 30 år
 • Rasmus Pedersen, 27 år
 • Hans Pedersen, 24 år
 • Laurs Pedersen, 18 år
 • Anna Pedersd., 21 år.
 • Vurderingsmænd var Hans Michelsen og Peder Andersen, Michel Jensen og Hans Rasmussen,
 • alle boende i Avernakø by.
 • Anders Pedersen havde lånt den sal. mand 4 rd.
 • Svend Larsen do 11-4-0
 • Hans Pedersen do 6-4-0
 • Hans Hansen havde en arvepart til gode efter den sal. mands fader på 8 rd.
 • Den ældste søn Peder Pedersen, som alt har gården i fæste, lover at betale sine søskende deres arv,
 • samt al anden gæld.
 • Moderen som er i høj alder, lover Peder Pedersen ophold i gården.
 • Niels Mortensen, Avernakø. I-35, 06.06.1735
 • oo Kirsten Jørgensd. var til stede med Rasmus Rasmussen som havde fæstet gården,
 • Den sal. mands efterladte børn
 • Morten Nielsen, 12 år
 • Dorthe Nielsd., 15 år
 • Anna Maria Nielsd., 8 år
 • Anna Nielsd. 1/2 år.
 • På børnenes vegne mødte som formynder Hans Hansen, Avernak.
 • Vurderingsmænd Michel Andersen, Hens Rasmussen, Michel Jensen, Hans Michelsen alle samme steds.
 • Rasmus Jørgensen, Korshavn. I-40, 04.07.1735
 • oo Anna Jensdatter, for hende var Hans Larsen til stede, som alt har gården i fæste.
 • Den sal. mands efterladte børn
 • Johanne Rasmusd., 17 år
 • Maren Rasmusd., 7 år.
 • For børnene mødte deres farbroder Hans Jørgensen af Korshavn som formynder.
 • Vurderingsmænd var Laurits Pedersen og Bertel Christensen samme steds.
 • Ellen Jacobsdatter, Drejø. I-42, 13.08.1735
 • oo 1 Niels Hansen (Egeskov IV-93, 09.12.1721)
 • Jacob Nielsen, 16 år
 • Peder Nielsen, 12 år
 • oo 2 Christen Rasmussen
 • Niels Christensensen, 8 år
 • For de 2 ældste var deres morbroder Niels Jacobsen formynder.
 • Vurderingsmænd: Lars Rasmussen og Jens Hansen på Drejø.
 • Niels Pedersen, Drejø. I-43, 13.08.1735
 • oo Kirsten Hansdatter, værge og kierste var Jens Mortensen, som alt har fæstet huset.
 • Peder Nielsen, 10 år, værge Niels Rasmussen.
 • Vurderingsmænd Niels Jacobsen og Hans Rasmussen, alle i Drejø.
 • Anders Hansen, Drejø. I-44, 07.02.1736
 • oo Anna Nielsdatter
 • Hans Andersen
 • Vurderingsmænd Morten Rasmussen og Rasmus Clausen, Drejø.
 • Men da barnet straks efter faderens død den 10. oktober 1735 var hensovet, fremstod på enkens vegne
 • hendes værge Christopher Hansen, som havde gården i fæste efter den afdøde Anders Hansen, og sagde
 • at der ikke var andre rette arvinger efter manden.
 • Hans Andersen, Drejø. I-45, 05.06.1736
 • oo Karen Mortensdatter med værge Jens Rasmussen, som har fæstet gården
 • Morten Hansen, 2 år
 • Karen Hansdatter, 3 1/2 år
 • Peder Josepsen var værge for sønnen og Niels Jacobsen for datteren.
 • Anne Larsdatter, Korshavn. I-46, 24.04.1737
 • oo 1 Niels Rasmussen Juul, Egeskov IV-308, 20.11.1725
 • Maren Nielsdatter., 24 år
 • Rasmus Nielsen, 22 år
 • Mette Nielsdatter, 18 år
 • Gertrud Nielsdatter, 15 år
 • oo 2 Anders Simonsen
 • Niels Andersen, 8 år
 • Anne Marie Andersdatter, 3 år
 • Formyndere var Lars Rasmussen i Korshavn by og Hans Larsen i Munkøe.
 • Rasmus Rasmussen, Drejø by. I-53, 15.05.1737
 • oo Anne Nielsdatter, hendes kierste Rasmus Rasmussen har gården i fæste
 • Rasmus Rasmussen, 3 år
 • Niels Rasmussen, 14 uger.
 • Børnenes farbroder Jens Rasmussen boende i Drejø by og Niels Rasmussen og Jens Hansen samme sted.
 • Vurderingsmænd: Christen Hansen og Hans Hansen begge boende på Drejø.
 • Peder Andersen, Avernakø by, I-55, 18.06.1737
 • oo Anne Christensdatter
 • Anders Pedersen, 4 år
 • Inger Marie Pedersd., 14 uger.
 • På enkens vegne mødte Bertel Christensen i Korshavn, og for de umyndige børn deres farbroder
 • Michel Andersen i Avernakø by.
 • Vurderingsmænd: Hans Rasmussen, Hans Michelsen, Hans Hansen, Rasmus Rasmussen, alle i
 • Avernakø by.
 • Rasmus Larsen har overtaget fæstet af gården og lover at betale hvad der skyldes.
 • Susanne Cathrine Clausdatter, Drejø. I-59, 07.10.1737
 • oo Rasmus Clausen
 • Claus Rasmussen, 4 år
 • Rasmus Rasmussen, 1 1/2 år.
 • Vurderingsmænd: Jens Nielsen og Hans Hansen, begge i Drejø by.
 • I boet er gæld til Rasmus Clausens to søskende, en arv efter deres fader ifølge skiftebrev af
 • 3.10.1731, som Rasmus Clausen lover at betale.
 • Peder Josepsen, Drejø by. I-60, 08.10.1737
 • oo Anne Erichsdatter, hendes kierste Rasmus Andersen har fæstet gården
 • Jesper Pedersen, 19 1/2 år
 • Hans Pedersen, 14 år
 • Morten Pedersen, 10 år
 • Erich Pedersen, 5 år
 • Johanne Pedersd. 20år
 • Maren Pedersd., 16 år
 • Jep Henningsen påtog sig værgemålet for de to ældste sønner.
 • Hans Hansen påtog sig værgemålet for de to yngste sønner.
 • Hans Erichsen påtog sig værgemålet for de to piger.
 • Vurderingsmænd: Jens Nielsen, Jep Rasmussen, Hans Hansen, Christen Hansen, alle Drejø.
 • Niels Rasmussen, Drejø by. I-68, 08.10.1737
 • oo Maria Mortensdatter, lavværge Niels Strangesen, som ægter enken og fæster gården
 • den sal. mands arvinger:
 • Hans Rasmussen var selv til stede
 • Kirsten Rasmusd. til stede var hendes mand Jens Hansen
 • Bodel Rasmusd. hendes mand Morten Rasmussen var til stede
 • som alle er den sal. mands fuldsøskende samt Rasmus Andersen, som arver sin sal. moder Karen Rasmusd.,
 • som i lige måde var den sal. mandshelsøster. Da han er umyndig var hans fader Anders Rasmussen til stede.
 • Alle værende på bemeldte Drejø.
 • Peder Larsen, Avernakø by. I-69, 30.10.1737
 • oo Mette Hansdatter, lavværge Gregers Hansen, som har fæstet gården
 • den sal. mands børn, som var
 • Anders Pedersen, 29 år, som var til stede på egne vegne
 • Christen Pedersen, 20 år, for han var hans værge Hans Michelsen til stede
 • på sal. Lars Pedersens vegne hans efterladte søn Hans Larsen, hvis rette værge var Rasmus Hansen, de er
 • begge fra Avernakø by.
 • Vurderingsmænd: Michel Andersen, Michel Jensen, Hans Hansen, Hans Rasmussen, alle boende her.
 • Christen Pedersen som tjente i gården havde arv til gode efter sin sal. moder efter skiftebrev dateret
 • 10.4.1725.
 • Rasmus Rasmussen, Drejø. I-77, 16.12.1737
 • oo Kirsten Jacobsdatter
 • den sal. mands arvinger som er hans ægte søskende
 • Strange Rasmussen og
 • Maren Rasmusd., som begge boede på Drejø.
 • Anne Rasmusd., som boede i Stågerup
 • Som enkens lavværge var Jep Henningsen til stede, Strange Rasmussen mødte på egne vegne og
 • for Maren Rasmusd. mødte hendes mand Søren Nielsen, på Anne Rasmusd. vegne hendes mand
 • Hans Knudsen.
 • Vurderingsmænd: Jens Nielsen og Christen Hansen, begge Drejø by.
 • Rasmus Nielsen som har fæstet huset, lover at betale gælden.
 • Hans Larsen, Munkøe. I-81, 20.12.1737
 • oo Inger Rasmusdatter, lavværge Albert Rasmussen i Munkø
 • Lars Hansen som har gården i fæste, 17 år
 • Rasmus Hansen, 14 år
 • Hans Hansen, 12 år
 • Anna Hansd., 10 år
 • På børnenes vegne mødte deres farbrødre Rasmus Larsen boende i Avernakø og Svend Larsen.
 • Vurderingsmænd: Albert Rasmussen og Lars Christensen begge i Munkøe.
 • Johanne Hansdatter, Drejø by. I-82, 12.02.1738
 • oo 1 Niels
 • Johanne Kirstina Nielsd., på hvis vegne mødte hendes mand Peder Erichsen.
 • oo 2 Søren Hansen
 • Maren Sørensd., 22 år
 • Karen Sørensd., 17 år, som faderen Søren Hansen var værge for.
 • Vurderingsmænd: Christen Hansen og Jep Rasmussen, begge boende her i byen.
 • Ungkarl Hans Andersen, Drejø, som boede og tjente sammesteds., I-83, 12.02.1738
 • Arvinger er hans søskende
 • Jens Andersen boende på Hjortøe og
 • Rasmus Andersen i Drejø by.
 • Niels Andersen, 13 år
 • Johanne Maria Jensd., 11 år, som hendes farbroder Hans Hansen, Drejø var værge for.
 • I boet var et tilgodehavende ifølge et skifte dateret 13.1.1734 på 13-4-9.
 • Jens Hansen og hustru Maren Rasmusd., Drejø by, I-84, 13.02.1738
 • Arvinger er deres efterladte fælles og stifbørn, som er:
 • Johanne Maria Jensd., 11, som den sal. kone var stifmor til, på hendes vegne mødte hendes
 • halvbroder Rasmus Andersen, der af byen
 • Hans Jensen, 1 1/2 år
 • Anna Jensd., 13 uger.
 • På de sidste børns vegne var til stede deres farbroder Hans Hansen, der af byen. Peder Larsen har fæstet gården.
 • Vurderingsmænd: Christen Hansen, Jep Henningsen, Jep Rasmussen, Niels Jacobsen, alle boende i Drejø by.
 • Efter vurderingen blev skiftet udsat til 22.4.1738.
 • Rasmus Andersen i Drejø fordrede arv efter hans sal. broder Hans Andersen ifølge skiftebrev af 13.1.1734:
 • Rd. 23-0-14. Niels Andersen efter samme skiftebrev Rd. 22-2-14. Johanne Marie Jensd. ditto Rd. 5-2-0.
 • Strange Rasmussen, Drejø. I-105, 22.04.1738
 • oo Maren Hansdatter
 • Hans Strangesen, 29 år, som har gården i fæste
 • Karen Strangesd., 24 år, på hendes vegne mødte som værge Jens Nielsen, der i byen.
 • Vurderingsmænd: Hans Erichsen og Niels Rasmussen, begge i Drejø by.
 • Rasmus Mortensen, Hundstrup. I-106, 30.05.1738
 • oo Kirsten Mortensdatter, lavværge og kierste Hans Hansen, som har fæstet gården
 • Karen Rasmusd., 16 år
 • Anna Rasmusd., 14 år
 • Anders Rasmussen, 7 år
 • Maren Rasmusd., 2 1/2
 • På de umyndige pigebørns vegne var til stede deres farbroders søn Morten Jespersen boende i
 • Eskebjerg. og deres morbroder Niels Mortensen i bemeldte by.
 • Vurderingsmænd: Lars Andersen og Christen Hansen i samme by.
 • Inger Hansdatter, Avernakø by. I-108, 10.06.1738
 • oo 1 Peder
 • Rasmus Pedersen, 38 år
 • Anders Pedersen, 36 år
 • Karen Pedersd., 39 år boendes på Hjortø
 • Maren Pedersd., 26 år.
 • oo 2 Hans Hansen
 • Anders Pedersen mødte for sin søster Karen Pedersd., da hendes mand formedels sygdom ikke kunne komme.
 • For Maren Pedersd. var hendes mand Gregers Hansen, der i byen til stede.
 • Vurderingsmænd: Hans Michelsen, Michel Andersen, Hans Rasmussen, Michel Jensen, alle i byen.
 • Hans Larsen, Munkøe. I-115, 09.08.1738
 • oo Inger Rasmusdatter, lavværge og kierste Jens Christensen har fæstet gården
 • Lars Hansen, 18 år
 • Rasmus Hansen, 15 år
 • Hans Hansen, 12 år
 • Anne Hansd., 10 år
 • For børnene mødte deres farbrødre som værger: Rasmus Larsen, Avernakø og Svend Larsen, Munkøe.
 • Vurderingsmænd: Michel Jensen og Gregers Hansen begge i Avernakø by.
 • Svend Larsen havde ifølge skiftebrev af 26.10.1718 til gode 10-0-0. Rasmus Larsen ditto 8-3-0

 

Optegnelser af Karin Jørgensen


 

Send mail til mail@fynhistorie.dk med spørgsmål og kommentarer til denne web site.
Copyright © 2000  Sydfyn-info.dk A/S, hvor intet andet er angivet. www.fynhistorie.dk