[lok-foren/_borders/disc_ahdr.htm]

Danmarks Nationale Privatarkivdatabase - Andelsbevægelsen

Fra:
Kategori: kildemateriale
Date: 26-03-00
Time: 08:57:12
Remote Name: 195.249.77.60

Kommentarer

http://danpa.dda.dk/index.asp

Søgeresultat

Søgningen fandt 4 registreringer. Indhold

| Stamkort | Henvisninger |

Reg. nr: 6156 (11-01 Erhvervsarkivet)

"Andelsudvalget"

*1899 , Ikke kendt kommune, Ikke kendt amt

Guide 3, s. 159: Vedtægter og vedtægtsudkast 1898-1989 (div.år), vedtægtsudvalgets referater 1965-73, materiale vedr. andelskongresser 1929-66, Andelsudvalgets mødereferater 1898-1985, forretningsudvalgets mødereferater 1898-1958, 1970-84, mødereferater vedr. dannelsen af Landbrugsrådet 1918-19, meddelelser fra udvalget til medlem- merne 1908-58, korrespondancejournal 1920-22, korrespondance 1898-1981, mødereferater fra Andelsbevægelsens Forskningsudvalg 1946-49, mødereferater fra Andelsudvalgets Olieudvalg 1947-60, materiale vedr. Andelsudvalgets EF-udvalg 1972-87, årsregnskaber 1898-1906, 1923-62, hovedbøger 1909-27, kassebøger 1904-60, regnskabsbilag 1959-65, sager vedr. beskatning af andelsforeninger 1910-39, artikler og foredrag om andelsbevægelsen 1920-60, materiale vedr. ud- stillinger 1924-42, materiale vedr. indsamlinger 1928-45, materiale vedr. lommebøger 1928-61 og u.å., materiale vedr. ungdomsoplysningsarbejde 1938-62, sager vedr. Anders Nielsen og hustrus legat 1940-64, korrespondance og abonnentliste til tids- skriftet »Produktion« 1960-65, diverse sager 1911-67. Andelsbladet: Abonnentprotokol 1902-1948, annonceprotokol 1938-58, korres- pondance 1908-1974, diverse sager 1900-62, div. statusregnskaber 1900-06, 1923-54, hovedbøger 1903-38, kassebøger 1910-40, div. annonceregnskaber 1900-37, 1965-68, regnskab over forfatterhonorarer 1900-44, div. regnskabsbilag 1917-65, billedarkiv. Andelsselskaber under Andelsudvalget: Div. vedtægter div.år, materiale til andels- statistik 1908-66, årsregnskaber, beretninger og materiale vedr. hhv. F.D.B. 1908-66, smøreksportforeninger 1943-65, De danske Mejeriforeningers Mælke- eksport 1920, svineslagterier 1914-64, Dansk Andels Ægeksport 1915-67, Danske Landboforeningers Frøforsyning 1915-67, kreatureksportforeninger 1914-66, andelsfjerkræslagterier 1934-65, foderstofforeninger 1909-66, Dansk Andels Gødningsforretning 1911-67, De danske Mejeriers Fællesindkøb og Maskinfabrik 1910-66, Mejeribrugets Emballagefabrik 1957-62 og Lollandske Mejeriers Fælles- indkøb div. år, materiale vedr. Dansk Andels Cementfabrik 1914-68, Dansk Land- brugs Andels-Maskinindkøb 1961-63, Andelsmaskinstationernes Landsforening 1952-55, kulforretninger og -foreninger 1914-66, andelsforsikringsselskaber 1909-67, Andels-Anstalten Tryg 1911-66, Mejeriernes og Landbrugets Ulykkesforsikring 1909-67, Andelspensionsforeningen 1914-67, Sognerådsforeningernes Ulykkes- forsikring 1914-67, Dansk Forsikring mod Stormskade 1929-35, Nerva 1954-63, Fællesvirke 1941-60, Andelsforeningernes Sanatorieforening 1911-64, Andels- banken og Foreningen af danske Andelskasser 1905-67, De samvirkende danske Andelsfiskesalgsforeninger 1920-63, Danmarks samvirkende Frugtsalgsforeninger 1920-63 og foreninger vedr. Kartoffelavl 1920-63, div. materiale vedr. hhv. De danske Mejeriforeningers Fællesorganisation 1932-44, Det danske Forlag 1942-63, Dansk Landbrugs Andels Maskinindkøb 1944-61, andelslivsforsikring 1900-11, Andels Syge- og Hjælpekasse 1911, Andelsskolen 1940-59, andelsrederi 1916-17, frugtsalgsforeninger 1946-48, andelsvaskerier 1946-48 og andelsfryseanlæg 1947-49. Medvirken i andre organisationer: Mødereferater fra hhv. Landbrugets Radioudvalg 1927-67, Landbrugets Filmudvalg 1940-76 og Landbrugets samråd for Forskning og Forsøg 1962-83, div. mødereferater og materiale vedr. hhv. Landbrugsrådet 1921-85, Landbrugets Produktionsog Afsætningsudvalg (senere Landbrugets Afsætningsråd og Landbrugets Afsætningsudvalg) 1948-63, 1982-84, Landbrugets Oplysningskontor (London) 1947-63, Landbrugsorganisationernes Udvalg for teknisk-økonomiske undersøgelser 1960-73, Foreningen af danske Landbrugsblade og Landbrugsjournalister 1963-65, Socialpolitisk Forening 1946-59, Det danske Selskab 1949-62 og Dansk Nationalkomite for rationel Organisation 1947-61. Medvirken i regeringsudvalg og kommissioner: Mødereferater og div. materiale vedr. hhv. Grønlandskommissionen 1949, Regeringsudvalget for teknisk bistand under FN 1951-76, Landbrugsministeriets produktivitetsudvalg 1952-76, Næringslovskommi- sionen af 1954 1954-69, Udvalget for Danmarks økonomiske samarbejde med andre lande 1956-59 og Landbrugsministeriets kontaktudvalg 1958-76, mødereferater fra Landbrugsministeriets udvalg vedr. technical assistance under Marshall-hjælpen 1950-61, sager vedr. hhv. andelsseminarer i samarbejde med I.L.O og F.A.O 1953-67, Landbrugets Informationskontor 1953-61, Landbrugsministeriets Drifts- økonomiudvalg 1971-76, aktie- og sparekasselov 1914, konsularinstruktion 1922, næringslov 1924-31, lov om prisaftaler 1931, check- og veksellovgivning 1931, priskontrolrådet 1939-40, udvalget for økonomisk samarbejde med Tyskland 1940-41, bogføringskommissionen 1949-51 og trustkommisionen 1953. Medvirken i internationale organisationer: Mødereferater, materiale og korres- pondance vedr. hhv. International Co-operative Alliance 1910-83, Internationaler Ausschuss für zwischengenossenschaftliche Beziehungen 1928-39, Nordens Bondeorganisationers Centralråd 1940-64, International Federation of Agricultural Producers 1947-83, International Labour Organisation 1935-66 og u.å., FNs Food and Agriculture Organisation 1946-66 og u.å., UNESCO 1949, OEEC/OECD 1957/76 og div. internationalt samvirke 1921-66. Arkiver med tilknytning til Andelsudvalget: Severin Jørgensens arkiv: Breve til Niels Knudsen, Børkop 1900-11. De danske Mejeriforeningers Fællesorganisations patentudvalg: Korrespondance og sager 1920-28, sager vedr. maskinfabrikken »Danmark«, Århus 1918-34. A. Akselsen Drejers arkiv: Korrespondance 1921-64, foredrag, artikler og manuskripter 1920-63. FDB's Oplysningsudvalg: Mødereferater og korrespondance 1938-61. Brugsforeningernes Organisation vedr Arbejdsforhold (B. 0. VA.): Generalforsamlings- og bestyrelsesmødereferater 1940-44, sager vedr. medlemsforhold 1939-44, korrespondance og sager 1940-44, regnskaber og bilag 1940-44. Ikke ordnet materiale: Sager vedr. Monopolrådet, EDB-rådet, ATP's repræsentantskab, Lønmodtagernes Garantifond, Husdyrbruget, Planteavlsudvalget, Ungdomsudvalget, Andelsbevægelsens Kontaktudvalg vedr. U-landene, Det koo- perative Fællesforbund, FDB's oplysningsafdeling, Mellemfolkeligt Samvirkes repræ- sentantskab, Forbrugerkommissionen, Forsikringskommissionen, I.C.A, I.C.A.P., I.F.A.P., Dansk Management Center, Foreningen af Danske Landbrugsblade og Landbrugsjournalister, Andelsbevægelsens kontaktudvalg for Grønland, Krogerup Høj skoles repræsentantskab, Foreningen Nordens repræsentantskab, Det danske Selskabs repræsentantskab, N.B.C., I.R.U., COGECA, CEPFAR, Danish American Trade Council, Oplysning om Det danske Teater, VELA-eksport, Andelsudstillingen i Washington 1967, Food-Centre i Birmingham, D.L.A.M., Aktielovskommissionen, Grønlandskontakt, Andelsfinancieringsinstitut, slagteriregnskaber, FDB fakturabind, Anders Nielsens og Sv. Høgsbros Legater, vedtægter vedr. »kuriøse andelsfore- tagender«, Kompensationsudvalget, Landbrugets Finansieringsfond, Hudefonden, Jordbrugsøkonomisk Institut, Udvalget vedr. Mejeribrug, Prognoseudvalget, Danpo-rekonstruktionen, Danida, forureningsbekæmpelse, Danmarks Erhvervsfonds konsulenttjeneste, S.U.C., Dansk Arbejdsgiverforening m.v.

Guide 4, s. 127: Direktør, gårdejer Anders Nielsen, Svejstrup Østergård og hustru Kristine Nielsens mindelegat: Forhandlingsprotokoller 1942-86, depotbog 1942-71.

| Start | Søgning | Om arkiverne | Projektet | Links | Vejledning |

Indhold

| Stamkort | Henvisninger |

Reg. nr: 2014 (11-01 Erhvervsarkivet)

"Fællesforeningen for Danmarks Brugsforeninger (FDB), engroshandel og fabriksvirksomhed, København"

*1896 København, København kommune, København amt Margarinefabrikker, Fremstilling af næringsmidler iøvrigt, Tobaksfabrikker, Sæbefabrikker, Kosmetikfabrikker, Pudse- og rensemiddelfabrikker, Engroshandel med kød, kødvarer, fjerkræ, vildt, Engroshandel med isenkram, husholdn. art., kunsthåndværk og antikviteter, Engroshandel med cykler, knallerter og dele hertil, Grossist- og detailhandelsbranchens organisationer

Guide 2, s. 16 registratur nr. 70: Sekretariatet: Korrespondance 1915-38, medlemscirkulærer 1902-33, markedsberet- ninger 1921-41, brugsforeningsvedtægter, opgørelser over brugsforeningernes omsætning m.v. 1915-45, lærekontrakter 1921-33, udklip vedr. andelsbevægelsen 1917-40, statistiske opgørelser vedr. FDB og brugsforeninger 1866-1939. Regnskabsafdelingen: Statusbøger 1887-1925, generalhovedbøger 1887-1927, hovedbøger for kreditorer, afdelinger, brugsforeninger m.v. 1893-1953, journaler 1887-1937, kassebøger 1888-1952, låne-, andels og dividendekonti 1898-1937, omkostningsbøger 1895-1946, lønningsbøger 1915-46, vekselbog 1910-25, div. memorialer 1896-1953, div. fakturaer m.v. 1927-53, div. faktura og vareoversigter remburser 1920-32, bankbilag 1916-51. Kolonialafdelingen: Beholdningsbøger 1910-36, vareopgørelser 1898-1932, købs- bøger 1905-28, kalkulationsbøger 1905-27, slutsedler for div. varer 1922-51, div. sager 1889-1932. Manufakturafdelingen: Beholdningsbøger 1910-37, specialhovedbøger 1921-36, kalkulationsbøger 1914-45, prisbøger 1898-1925. Isenkramafdelingen: Brevkopibog 1913, tilbuds- og ordrebøger 1906-46. Cykelafdelingen: Varehovedbøger 1922-40, varejournaler 1929-39, fortegnelser over udleverede cykler 1932-46, købsbog 1915-37, kataloger og prislister 1910-38. Reklameafdelingen: Udklip 1939-42, reklameskilte, fotos, lysbilleder. Revisions- og konsulentkontoret: Revisionsprotokol 1924-29, medlemslister 1924-26, korrespondance 1924-29, regnskabsstatistik 1924-26, brugsforeningsregnskaber 1913-48, hovedbøger for FDB's og DLF's (Danske Landboforen. Frøforsyning), forsøgsgårde 1916-38, årsregnskaber m.v. for samme 1916-52. Århus-afdelingen: Statusbøger 1889-95, hovedbog for Severin Jørgensen 1890-92, hovedbøger 1896-1955, kassebøger 1892-1948, varebøger 1939-48, fakturabøger 1950-51, fragtbøger 1947-48, kladde 1943-56, prisbøger for manufakturvarer. Kolding-afdelingen: Journal 1887-1905, kassebøØger 1892-1901, dividendebog 1890-95, kundebog 1899-1912, toldbog 1899-1902, lageropgørelser 1890-1901. Randers-afdelingen: kassebøger 1892-99. FDBs tobaksfabrik, Esbjerg: Hovedbog 1902-23, journal 1901-22, brevkopibog 1901- 24. FDBs Fabrikker, Viby: Fabrikationsbøger 1907-91, byggesager 1934, overens- komster 1924, lønningsbog 1930-31, ekspeditionsbøger 1923-32, firmablade 1954-64, fotos og lysbilleder 1907-89.

| Start | Søgning | Om arkiverne | Projektet | Links | Vejledning |

Andelsudvalget, 1899,

København

Fællesforeningen for Danmarks Brugsforeninger (FDB), engroshandel og fabriksvirksomhed, København, 1896, København

Høng

Arthur Schaadts foredrag om andels- bevægelsen i Finderup præstegård d.18.2.1998. Specielt om Høng Brugsforening og Høng Camentbergfabrik , - , Finderup sogn

Sønderborg

Sander Larsen, Helmer Saxgaard Nørremark 7 , - , Ulkebøl sogn

[Vis alle] | Start | Søgning | Om arkiverne | Projektet | Links | Vejledning |

[lok-foren/_borders/disc_aftr.htm]

Send mail til mail@fynhistorie.dk med spørgsmål og kommentarer til denne web site.
Copyright © 2000  Sydfyn-info.dk A/S, hvor intet andet er angivet. www.fynhistorie.dk