[lok-foren/_borders/disc_ahdr.htm]

Nordens Historie - årstal

Fra:
Kategori: kildemateriale
Date: 24-02-00
Time: 20:47:01
Remote Name: 195.249.77.96

Kommentarer

http://inter03.dr.dk/P1/norden/dr/html/tidlinie.htm

NORDENS HISTORIE

Hør radio

Læs bogen

Se fjernsyn

Tag på tur

Historie i årstal

Historie links

Siden opdateres ikke længere

Årstal Kronologisk Begivenhedskalener ca. 870 Island koloniseres af norske vikinger. 930 Altinget i Island bliver oprettet. ca. 960 Den danske konge Harald Blåtand lader sig kristne. ca. 1000 Leif Eriksson sejler fra Grønland til Amerika. Island og Sverige kristnes og Grønland koloniseres af nordboerne. 1013 Vikingerne erobrer England. 1103 Lund i Skåne bliver ærkebispesæde for hele Norden. 1153 Nidaros (Trondheim) i Norge bliver ærkebispesæde. 1164 Uppsala i Sverige bliver ærkebispedømme. ca.1200 -1300 De islandske sagaer. ca. 1200 Den danske krønikeskriver Saxo skriver sit latinske storværk om danernes bedrifter. 1241 Jyske Lov. 1262 Den norske konge, Håkon Håkonson, anerkendes af Altinget som konge over Island. 1282 Første danske håndfæstning underskrives af Erik den 5. Klipping. 1293 Det Tredje Korstog i Finland fører til anlæggelsen af Viborg. 1323 Freden i Nöteborg: svensk-russisk grænsedragning på Det Karelske Næs. 1337-1453 Hundredårskrigen i Europa. 1346 Den svenske helgen Birgitta af Vadstena grundlægger Birgittinerordenen. 1350-89 Pestepidemier i Norden. 1361 Valdemar Atterdag erobrer Öland og Gotland. Hans datter, Margrete den 1., giftes med den norske konge Håkon den 6. 1363 Albrecht af Mecklenburg bliver svensk konge. 1368 Danmark angribes af Sverige i forbund med den tyske Hansa. 1378-1415 Det Store Skisma, hvor den katolske kirke har én pave i Avignon og én i Rom. 1389 Under et felttog i Sverige tages Albrecht til fange af danske tropper. 1397-1521 Kalmarunionen. 1426 Danmark indfører Øresundstolden. 1427-31 Danmark i krig mod det tyske hanseatiske forbund. 1429 Hanseatiske sørøvere belejrer og indtager Bergen. 1434 Bønderne i Dalarna gør oprør under ledelse af den lavadelige Engelbrekt Engelbrektsson. På et rådsmøde i Vadstena opsiger adelen deres troskab over for unionskongen, Erik af Pommern. 1435 I Sverige vælges Engelbrektsson til rigshøvedsmand. 1440-41 Dansk bondeoprør slås ned af Christoffer af Bayerns rytterhær. 1450 Det danske og svenske rigsråd mødes i Halmstad. 1453 Tyrkerne erobrer Konstantinopel. Det østromerske kejserrige ophører. 1455 Johann Gutenberg udsender den første trykte udgave af Bibelen. 1463 Svensk bondeopstand mod kongens skattepolitik. 1468 Det første danske stændermøde afholdes. 1471 I Slaget ved Brunkenberg besejres unionskongen Christian den 1. af svenskerne under ledelse af Sten Sture. 1477 Universitet i Uppsala grundlægges. 1479 Københavns Universitet grundlægges. 1492 Christoffer Columbus når Amerika. 1495 Mislykket russisk angreb mod Viborg i Finland. 1498 Vasco da Gama finder søvejen til Indien. 1502 Sverige løsriver sig fra Kalmarunionen. 1517 Martin Luther slår sine teser op på kirkedøren i Wittenberg. 1520 Den danske konge Christian den 2. erobrer Sverige. Det Stockholmske Blodbad. 1523 Gustav Erikson vælges som Gustav den 1. (Vasa), konge af Sverige. Christian den 2. fordrives fra Danmark. 1534-35 Bondeoprøret Skipper Klement-fejden i Jylland. 1534-36 Grevens Fejde i Danmark slutter med: 1536 Reformationen i Danmark og Norge. Christian den 3.s håndfæstning nævner ikke Norge som et rige. 1541-50 Reformationen i Island. 1541 Forliget i Brömsebro mellem Danmark og Sverige. 1542-43 Dackefejden i Småland i Sverige. Den største bondeopstand i Nordens historie. 1543 Nicolaus Kopernikus' værk om det solcentrerede verdensbillede sættes på den katolske kirkes liste over forbudte bøger. 1544 Sverige bliver arvekongedømme. 1548 Det Nye Testamente oversættes til finsk. 1550'erne Skånemarkedet ved Skanør mister sin betydning. 1555 I Sverige udgiver Olaus Magnus en illustreret beretning om det nordiske folks historie. 1555-57 Den Russisk-Svenske Krig. 1563-70 Den Nordiske Syvårskrig. 1568 Erik den 14. styrtes i Sverige og efterfølges af Johan d. 3. 1570-95 Sverige i krig mod Rusland. 1572 Akershus bliver sæde for den øverste administration i Norge. De protestantiske huguenotter fordrives fra Frankrig - nogle af dem slår sig ned i Norden. 1579 Den danske teolog og bibelhumanist Niels Hemmingsen afskediges fra sit professorat ved Københavns Universitet. 1580 Tycho Brahe bygger observatoriet Stjerneborg på Hven. 1588 Den Spanske Armada forliser på vej mod England. 1595 Freden i Teusina mellem Sverige og Rusland. Kexholm len overdrages til Rusland, der til gengæld anerkender de svenske besiddelser i Estland. Første bind af Arild Huitfeldts Danmarks Riges Krønike udkommer. 1592 Sigismund, søn af den svenske Johan den 3., bliver konge af Polen. 1602 Dansk monopol på handelen med Island. 1609-17 Rusland og Sverige i krig. 1611 Novgorod i Rusland indtages af svenske tropper. 1611-13 Kalmarkrigen mellem Sverige og Danmark-Norge. 1616 Det danske Ostindisk Compagni grundlægges. 1617 Freden i Stolbova. Rusland afstår Kexholm len og Ingermanland til Sverige. 1618-48 Trediveårskrigen. Den svenske konge, Gustav den 2. Adolf, indtræder i krigen i 1630. 1620 Fyrsten af Tanjore på Indiens Coromandelkyst overlader et stykke land, Trankebar, til Danmark. 1625 Kejserkrigen. Christian den 4. går ind i Trediveårskrigen i sin egenskab af hertug af Holsten, men lider nederlag i slaget ved Lutter am Barenberg i Tyskland. 1627 Tyske kejserlige tropper besætter Jylland. 1628 Det svenske regalskib (orlogsskib) Vasa kæntrer og synker. 1629 Ved våbenstilstanden i Altmark efter konflikten mellem Polen og Sverige anerkender Polen Sveriges ret til Livland. 1632 I Slaget ved Lützen i Tyskland sejrer den svenske konge, Gustav den 2. Adolf, men bliver selv dræbt. 1633 Den italienske fysiker Galileo Galilei tvinges af Inkvisitionen til at afsværge sin viden om, at jorden ikke er centrum i universet. 1640 Åbo Akademi anlægges i Finland. 1641 I Torstenssonfejden erobres Skåne af svenske tropper. 1645 Freden i Brömsebro. Danmark afstår Gotland, Ösel og Halland, samt de norske områder Härjedalen og Jämtland til Sverige. 1648 Den Westfalske Fred afslutter Trediveårskrigen. 1654 Dronning Kristina af Sverige abdicerer og konverterer til katolicismen. 1657-60 Karl Gustav-krigene mellem Danmark og Sverige. 1658 Ved Freden i Roskilde afstår Frederik den 3. Skåne, Halland og Blekinge og Bornholm samt Midt-Norge og Båhuslen til Karl den 10. Gustav. 1658-59 Karl den 10. Gustav belejrer og stormer København, men bliver slået tilbage. 1660-61 Stændermødet i København vedtager Danmark som arvekongedømme for Frederik den 3. og hans efterkommere. Enevælden indføres. Ved freden i København genvinder Norge de områder, der var afstået i freden i Roskilde. 1660-72 Formynderregering for den svenske konge Karl den 11. 1668 Universitetet i Lund grundlægges. 1675-79 Skånske Krig. Christian den 5. forsøger forgæves at genvinde provinserne øst for Øresund. 1680 Den karolinske enevælde i Sverige. 1683 Danske Lov afløser de gamle landskabslove. 1687 Norske Lov. 1697-98 Misvækstår i Finland. Næsten en tredjedel af befolkningen dør. 1703 Den russiske zar Peter den Store grundlægger Sankt Petersborg. 1700 og 1709-20 Store Nordiske Krig mellem Sverige og Danmark-Norge. 1709 Sverige lider et afgørende nederlag til Rusland i Slaget ved Poltava. 1713-21 Stora Ofreden. Store dele af Finland holdes besat af Rusland. 1716 Peter Wessel "Tordenskjold" sænker en større svensk transportflåde ved Dynekilen. 1718 Den svenske konge Karl den 12. bliver skudt ved i Halden i Norge. I Sverige afskaffes enevælden og Frihedstiden indledes. 1721 Freden i Nystad: Sverige afstår de baltiske provinser til Rusland. Hans Egede sendes af Frederik den 4. til Grønland som missionær. 1733 Danmark køber den vestindiske ø Sankt Croix af Frankrig. Stavnsbåndet indføres i Danmark. Den svenske botaniker Carl von Linné udgiver Systema naturæ, der får stor betydning for botanik og zoologi. 1736 Konfirmationen indføres i Danmark og Norge. 1743 Ved Freden i Åbo afstår Sverige store landområder til Rusland. 1751 Norges nordgrænse fastlægges ved traktat mellem Danmark-Norge og Sverige. I traktaten indgår den såkaldte "Lappekodicil" om samernes rettigheder. 1756-63 Den Preussiske Syvårskrig. 1757-62 Sverige i krig mod Preussen. 1762 En ekstraskat udløser massiv modstand i Norge og saboteres af embedsmændene. 1770 Under Struensees magtperiode oplever Danmark og Norge en kort periode med reformer påvirket af oplysningstiden idealer. 1772 Gustav den 3.s statskup i Sverige afslutter Frihedstiden. Regeringsreformen i Finland 1773 Danmark afstår Delmenhorst og Lauenborg til Rusland, mod at Rusland afstår fra arvekravet på Slesvig-Holsten. 1776 Den amerikanske uafhængighedserklæring. Adam Smith udsender An Inquery into the Nature and Causes of the Wealth og Nations. Den Kongelige Grønlandske Handel får monopol. 1783-84 Voldsomme jordskælv og vulkanudbrud hærger Island med omfattende hungersnød til følge. Bondeuro i Syd-Norge, ledet af Kristian Lofthus. 1788 Sverige angriber Rusland. Finske officerer, Anjalaforbundet, gør oprør mod den svenske konge Gustav den 3. I Danmark indleder kronprinsens regering de store landboreformer. Stavnsbåndet ophæves. 1789 Den Franske Revolution. 1790 Den svenske forfatter C.M. Bellmans hovedværk, Fredmans Epistlar, udkommer. 1792 Gustav den 3. myrdes i Stockholm. 1798 Lægmandsprædikanten Hans Hauge starter en vækkelses- bevægelse i Norge, den såkaldte haugianisme. 1800 Det islandske Alting, der i mange år kun har fungeret som domstol, ophører. 1801 Slaget på Reden ud for København. Den engelske flåde tvinger Danmark-Norge ud af det væbnede neutralitetsforbund. 1807 Krig mellem Danmark og England. Københavns bombarde-ment. Englændernes flådeblokade i de følgende år afskærer Norge fra Danmark og hindrer korneksporten til Norge. Den såkaldt florissante periode slutter i Danmark. 1808-09 Den Russisk-Svenske Krig. Rusland erobrer Finland. Den norske hær standser en svensk invasion i Norge. 1809 Freden i Fredrikshamn. Sverige afstår Finland til Rusland. Finland bliver storfyrstendømme under zaren. På Borgå Landdag modtager zar Aleksander den 1. stændernes ed. Statskup i Sverige. Gustav den 4. Adolf abdicerer. Svenske regeringsreformer. 1810 Den franske marskal Jean Baptiste Bernadotte hyldes i Sverige som kronprins og antager navnet Karl Johan. 1812 Helsingfors bliver Finlands hovedstad. 1813 Statsbankerotten i Danmark. Universitetet i Kristiania (Oslo) åbnes. 1814 Kielerfreden mellem Sverige og Danmark. Danmark afstår Norge, men tilkendes Island og Færøerne. Det mere end 400-årige kongefællesskab ophører. I Eidsvoll nær Kristiania vedtages Norges forfatning den 17.maj. Almindelig undervisningspligt indføres i Danmark. 1814-15 På Wienerkongressen mellem de europæiske lande besluttes det, at Norge, med bibeholdelse af Eidsvollforfatningen, skal være i personalunion med Sverige. 1815 Slaget ved Waterloo. 1818 Islands nationalbibliotek oprettes. 1827 Folkeskolelov i Norge. Jordreformen, "laga skifte" i Sverige. 1830 Julirevolutionen i Frankrig. 1831 Forordning om rådgivende stænderforsamlinger i Danmark. 1832 Götakanalen i Sverige færdigbygges. 1837 Formandskabslovene i Norge indebærer kommunalt selvstyre. 1837-41 Det kommunale styre reformeres i Danmark. 1840'erne Finskhedsbevægelsen vinder frem. 1842 Folkeskolelov i Sverige. Undervisningen bliver kommunalt ansvar. 1844 Den første folkehøjskole åbner i Rødding i Sønderjylland. 1845 Det islandske Alting genoprettes som rådgivende forsamling. 1847 Den første danske jernbanestrækning mellem København og Roskilde åbner. 1848 Februarrevolutionen i Frankrig. Enevælden afskaffes i Danmark. En grundlovgivende rigsforsamling vælges. Marx og Engels udsender Det Kommunistiske Manifest. 1848-51 Den 1. Slesvigske Krig, Treårskrigen. Slesvig-holstenerne får hjælp af Preussen. 1849 Den danske grundlov, Junigrundloven, vedtages. 1851 Jøder får adgang til at bosætte sig i Norge. 1852 Det færøske Lagting oprettes som rådgivende forsamling. 1854 Monopolet på handel med Island ophæves. 1856 Saimakanalen i Finland åbnes, og kryolitminen i Ivigtut i Grønland anlægges. 1859-60 Statholderstriden mellem Sverige og Norge. Statholderembedet forbliver ubesat til 1873. 1860'erne Masseudvandringen fra Norden til USA begynder. Frem til 1. Verdenskrigs udbrud i 1914 udvandrer mere end 2 mio., hvoraf ca. 750.000 kommer fra Norge, ca. 1,1 mio. fra Sverige og omtrent 300.000 fra Danmark. I perioden 1880-90 er der også stor udvandring fra Island. 1862 Den svenske kemiker og ingeniør Alfred Nobel patenterer dynamit. 1863 Den finske Landdag sammenkaldes for første gang siden 1809 Sprogforordningen i Finland fastlægger, at finsk og svensk er jævngyldige som administrationssprog. 1864 Nederlaget i 2. Slesvigske Krig medfører, at Danmark må afstå Slesvig, Holsten og Lauenborg til Preussen og Østrig. Næringsfriheden indføres i Sverige. 1865 Den finske mark, som introduceredes i 1860, løses fra den russiske rubel. 1866 Med vedtagelsen af repræsentationsreformen i Sverige afløses Stænderriksdagen af et tokammersystem. Folkeskolelov i Finland. 1870-71 Den Fransk-Tyske Krig. Det tyske kejserrige oprettes. 1871 Socialdemokratiet i Danmark bliver stiftet af Louis Pio. Dansk Kvindesamfund oprettes. Pariserkommunen. 1872 En arbejderdemonstration i København splittes af politiet og militæret i "Slaget på Fælleden". 1874 Islands Alting får lovgivende magt. 1875 Den nordiske møntunion mellem Danmark, Norge og Sverige træder i kraft. 1878 Bokmål og Landsmål ligestilles i Norge. 1882 Det første andelsmejeri i Danmark stiftes. 1884 Med Johan Sverdrups venstreregering er parlamentarismen indført i Norge. 1885-94 Provisorietiden i Danmark under konseilspræsident J.B.S. Estrup. 1893 Fridhjof Nansens polarskib Fram afsejler fra Oslo med kurs mod Sydpolen. 1889 Det svenske socialdemokrati grundlægges. 1890 Den forventede levealder overstiger 50 år i Sverige og Norge. 1890'erne Gryende færøsk nationalbevægelse. 1892 Voksende krav om norsk udenrigspolitisk selvstændighed fra Sverige. 1898 Svensk LO stiftes. 1899 Februardekretet i Finland markerer starten på russificeringspolitikken. Det finske socialdemokrati, SDP, dannes. Norsk LO stiftes. Storlockout i Danmark ender med en hovedaftale mellem arbejdsgiver-organisationen og fagforeningerne (Septemberforliget). 1900 I Norge vedtages Loven om Forsorgsvæsenet. Norsk Arbejdsgiverforening, NAF, stiftes. 1901 Systemskiftet i Danmark. Parlamentarismen indføres. Nobelpriserne uddeles første gang. 1904 Island får selvstændig regering. 1905 Unionen mellem Sverige og Norge ophører. Den danske prins Carl udråbes til konge i Norge og tager navnet Håkon den 7. Norsk Hydro bliver oprettet. På Færøerne stiftes Selvstyrepartiet og Sambandspartiet. 1906 Stænderlanddagen i Finland afløses af et etkammersystem med almindelig valgret for mænd og kvinder over 24 år. 1909 Bergensbanen mellem Kristiania (Oslo) og Bergen indvies. 1911 Oprettelsen af et islandsk universitet, Háskóli Islands. Den norske Polarforsker Roald Amundsen når som den første Sydpolen. 1913 Kvindelig valgret indføres i Norge. 1914-18 1. Verdenskrig. De nordiske lande er neutrale. 1915 Grundlovsreformen i Danmark giver valgret til kvinder og tyende ved Rigsdagsvalg. Albert Einstein fremsætter den generelle relativitetsteori. 1917 Revolution i Rusland. Finland erklærer sig selvstændigt. Parlamentarismens gennembrud i Sverige. Danmark sælger De Vestindiske Øer til USA. 1918 1. Verdenskrig ophører 11. november. I Finland udkæmpes borger-krigen mellem "de røde" og "de hvide". Den finske republik udråbes. Island bliver en selvstændig stat i personalunion, dvs. i kongefællesskab, med Danmark. Danmarks befolkningtal er over 3 millioner.

[lok-foren/_borders/disc_aftr.htm]

Send mail til mail@fynhistorie.dk med spørgsmål og kommentarer til denne web site.
Copyright © 2000  Sydfyn-info.dk A/S, hvor intet andet er angivet. www.fynhistorie.dk