[lok-foren/_borders/disc_ahdr.htm]

Teglværks Litteratur

Fra:
Kategori: Skole
Date: 05-02-00
Time: 18:04:05
Remote Name: 195.249.77.27

Kommentarer

Teglværks Litteratur

http://www.jgberthelsen.suite.dk/literatur.htm#Litteratur

Spring til:

A - B - C - D - E - F - G - H - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - VW - Slut

LITTERATUR OM TEGLVÆRKER OG TEGLSTEN

Abrahamsen N: Palæomagnetisk undersøgelse af teglsten fra Pamhule skov. Antikvariske studier 3, 1979, s. 107-110, Kbh

Adriansen, Inge: Det sønderjyske teglværksprojekt - historie, indhold og resultater. I: Lokalhistorisk Journal, 1985 nr. 1, s. 3-10

Adriansen, Inge: Rendbjergfigurer. Pynt på facaderne på ejendomme i Sottrup Sogn. I: Årsskrift for Sottrup Sogn 1989, s. 29-35

Adriansen, Inge: Kvindeliv på teglværkerne ved Flensborg Fjord i 3 generationer, 1991, Cathrinesmindes venner

Adriansen, Inge: De Forenede Teglværker i Egernsund 1894-1994. Historisk Samfund for Als og Sundeved, 1994.

Adriansen I, Biering K, Christensen SO: Teglværker ved Flensborg fjord, 1984, Drama, Gråsten

Adriansen I, Christensen JK: Arbejderboligerne ved Cathrinesminde. Chatrinesmindes venner, 1993

Adriansen I, Jørgensen FB, Aabenhus A: Teglværksprojektet ved Flensborg Fjord, 1986, Teglværks projektet, Gråsten

Adriansen I, Christensen SO: Cathrinesminde Teglværk, 1988, Cathrinesmindes venner

Adriansen, Inge og Paulsen, Kim Jacobus: Teglværker ved Iller Strand. Cathrinesminde Teglværksmuseum, 1999

Andersen, Carl Johan Bruun: Hvor gode var "de gode gamle dage?" I: Årbog for Frederiksborg Historiske Samfund, 1990 s 63-68.

Andersen HJ, Jørgensen FB, Kjær E & Rose H: Kalk og tegl i 100 år. Kalk- oh teglværksforeningen af 1893 og Kalk- og teglinformation, Hasselager, 1993

Andersson L: Teglbränning, teori og praktisk tillämpning, 1927

Andersson Theodor: Lidt historie om Nivå dens befolkning og virksomhedens tilblivelse. Hillerød 1962.

Andersson, Theodor: Minder fra det gamle Nivaa. Frederiksborg Amtsavis 7/2 1963 og 9/2 1963.

Andersson, Theodor: Nivaa 1672-1942. Bondes Bogtrykkeri, København 1942

Andersson theodor: Nivågård Teglværks historie. Lerindustrien årgang 67, 1964, s. 116-122

Anonym: Aktieselskabet Ny Kalkbrænderi 1889-1964. Kbh 1964

Anonym: Allerød Sø´s historie. I: Nøglehullet, nyt fra Lokalhistorisk Arkiv & Forening i allerød kommune, 1989, nr. 1, s. 3-5 (om Blovstrød Teglværk)

Anonym: A/S Fakse Kalkbrud - Et tilbageblik over selskabets .... 1934

Anonym: Helsingørs Teglbrænderier i middelalderen. Lerindustrien 1934. s 122-126.

Anonym: Horsens Nye Kalkværk. Horsens Avis, artikelserie juli-sept 1978 (Kalkværket var også teglværk)

Anonym: Ringovnen på¨Nivågård Teglværk. 1985

Anonym: Teglværksforeningen af 1893. 12/4 1893-12/4 1918. Kbh? 1918

Anonym: Tønballegård Teglværk. I brochure om vandreture mellem Horsens og Juelsminde.

Anonym: Ziegel für das Kloster. Udgivet af Klosterhof Museum, Isenhagen. 39 sider, uden årstal

Arentoft, Eskild: Rady teglovn. BL88. (udg Møntergården)

A/S Ny Kalkbrænderi 1889-1964. C F Spangenberg (red)

Askgaard, H: Den Sønderjyske Industris udvikling fra 1920 til 1970. 1970, s. 102-122

Avenhaus, W: Rechnungsgrundlagen für entwurf und den betrieb Keramischer Brennöfen, 1948

Bager, A: Handel og industri. I: Bjerre Herredsbogen 1963. (heri om Juelsminde Teglværk)

Bayer, I T: Dansk Provindsindustri, statistisk fremstillet, København 1885

Bender, Willi: Lexicon der Ziegel. (ISBN 3-7625-3156)

Bergsøe: Den danske stats statistik II s 333-, 1847, København

Berthelsen, Jørgen G: Stemplede mursten og fliser. Karlebo Lokalhistoriske Forening, Karlebo 1996

Berthelsen, Ole: Fra det nordlige Sokkelund. Geografforlaget 1995

Biering, Carsten: Tegl og teglværker i København. I: Årbog for arbejderbevægelsens historie. Kbh 1992

Bispeskov, P: Teglvarer. I: Johs Andersen og Viggo Sten Møller(reds) Keramik. Jul Gjellerups Forlag, 1946, s 154-172

Bock, O: Die Ziegelfabrikation, 1894

Bock, O: Die Ziegelfabrikation. Bernh. Friedr. Voigt Verlag, Leipzig 1901

Boje, Per: Det industrielle miljø 1840-1940, 1976

Borup, F: Teglværksindustri, 1886, København

Brask, Gert: En teglværkshistorie - Sølyst i Nivå. Karlebo Lokalhistoriske Forening, 1982

Bruun, Daniel: Danmark, Land og folk, Nordisk Forlag, København 1921

Bruun, Henry: Den faglige Arbejderbevægelse i Danmark indtil år 1900. Skrifter udgivet af Instituttet for historie og samfundsøkonomi, V, 1938

Christensen, P: De gamle teglværker ved Dronninglund. Vendsysselske årbøger 1951-52

Christensen, Johannes T: Fra de små teglværker. I: Historisk samfund for Sorø Amt XXIII, 1935

Christensen, SO: Arbejderboliger på teglværkerne ved Egernsund. I: Fabrik og bolig, nr 2, 1981 s 3-18

Christensen, SO: Arbejderboligerne ved teglværkerne omkring Nybøl Nor og i Egernsund. I: PLUK fra forskningen i Sønderjylland, nr 2, 1982, s 1-7

Christiansen, Jørgen H, Bermann, Marianne, Sylvest, Eva og Trier, Else: Historien om et teglværk. Hakkemose teglværk 1847-1895. Byhistorisk Samling og Arkiv i Høje-Taastrup. 1995

Clausen, J: A/S De Forenede Teglværker i Egernsund 1894-1934, 1934

Dahl, Børge: Håndværkets, handelens og industriens udvikling indtil 1848. Roskilde 1981. Heri uddrag af J O Rawert: Danmarks industrielle forhold fra de ældste tider indtil begyndelsen af 1848

D.A.(Dansk Arbejdsgiver Forenings) Håndbog: (Liste over teglværker, der er medlem af foreningen) Diverse årgange

Dansk handel og industri, Kulturhistorisk Forlag, Odense 1934

Dansk Industriberetning. Udg. af Industriforeningen i København. 1906-. (indeholder oplysninger om start og nedlæggelse af teglværker, teglværksindustriens vilkår i det forløbne år mm)

Den Tekniske Forenings Tidsskrift. (artikler om teglværksteknologi), Diverse årgange

Dithmer, Hans Heinrich: Bemerkungen über die Beschaffenheit und Anvendung der Ziegelfabricate, mit Beziehung auf die aufzuführenden Gebäude, 1840, Flensburg

Duggen, Harald: Teglværker langs med Flensburg Fjord, Eget forlag, Skovsende 1989

Duus, Arne: Rendbjerg Teglværk 1783-1928. Cathrinesmindes venner, 1996

Duus, Claus: Topographisch-historische Darstellung der Halbnsel Sundewitt. Schlesvig, 1836

Dyssel, JA: Om indretningen og anlægget af smaae teglbrænderie ved landsbyerne, Kgl Landhusholdningsselskab, København? 1772. Udg. af W H Hansen. Skriftet er optrykt i Lerindustrien 1972 nr 5 s 70ff. Uddrag af skriftet optrykt i: Andersen, Lis Strunge: Danmarks Ruiner 6. Teglovne. Bevaringsarbejdet 1984. Skov og naturstyrelsen, 1992

Egebjerg Turistgruppe: Langhøj. Miljø- og råstofhistorisk center. 1997

(Elnegaard, Karl): Dansk Teglmesterforening 1899-1824

Eriksen, Th E: Den elektriske kraftinstallation på Nivågård Teglværk. Elektroteknisk Tidsskrift, 16 årg (1911-12) s 28-31

Eriksson, A: Murtegl og teglmurverk, 1932, Tegelbrukens Forsälj ab, Stockholm

Fakse Kalkbrud 1884-1934. (om Vråmose teglværk s 58)

Falk C: Teglfremstilling (1 udg), 1960, Kalk. og Teglværkslab, Hasselager. Ny revideret udgave 1977

Falk C & Krejbjerg J: Teglfremstilling (2 udg), 1991, Kalk- og Teglinformation, Hasselager

Finsen, Helge: Brændt ler og dansk bygningskunst. I: Johs Andersen og Viggo Sten Møller (reds) Keramik s 250-263. Jul Gjellerups Forlag, Kbh 1946.

Fischer-Møller H: Teglværkskemi, 1906, Statsprøveanstaltens laboratorium, København, J Frimodts Boghandel

Foss, Alex.: Nogle punkter af de finere Teglværksvarers teknik. Den tekniske forenings årsskrift 1886-87, s76-, Kbh 1887

Flytkjær, H C: Tørv, tegl og mergel. Rindom Hardsyssel Årbog 1978, s. 5-8

Frank, Peter: Husmænd i Vestsalling rejste et andelsteglværk. Skiveegnens Jul 1984

Fredriksson, Nils: Kompendium i Teglteknik, del 1 og 2, 2 udg 1946, A B Försökstegelbruket Svedale, Sverige

Graugaard, Esben: Peder Teglbrænders teglværk i Vestervig. Sydthy Aarbog 1994, s 20-26

Gausdal I: Lilleskov Teglværk i Tommerup, Foreningen Lilleskov Teglværk, Tommerup

Hald, J C: Det Kongelige Landhusholdningsselskab. Beskrivelse af landets amter (herunder teglværksdrift)

Hansen, Eigil: Bladstrup Teglværk. Fynske minder, 1971. Odense Bys Museer, Odense 1972

Hansen, Klaus Erik Hamann: Fra tegl til brød!. Skivebogen, Bind 87, 1996, s 106-123.

Hansen, Hans Munk: Teglbrænding i Rinkenæs sogn. Cathrinesmindes Venner, 1992

Hansen, Martin: Hedehusene, Kallerup og Baldersbrønde gennem tiderne. (Heri Hakkemose- og Hedehusene Teglværk). Hedehusene 1974

Hansen S: Varvighed i danske og skånske senglaciale aflejringer. Danmarks Geologiske Undersøgelser, II række nr. 63, 1940

Hansen, Th Kr: Teglbrænderi i ældre tid. I: Sprog og kultur. 1952, bind 19, p 1-9.

Harsberg, Vibeke: Teglværker på Broagerland 1850-1864. I: Broagerland VIII. Lokalhistorisk Forening for Broagerland, 1994.

Hartmann, Peter og Johnson, Helge: Hedehus - Teglværket i 100 år. A/S Hedehus- Teglværket 1896-1996.Byhistorisk Samling og Arkiv i Høje-Taastrup Kommune 1996

Hartmann, Sys: 50 Palæer og landsteder, 1990 (om Ordrup Teglgård s. 134)

Haupt R: Die Bau- und Denkmäler in der Provinz Schleswig-Holstein, 1924

Hedegaard, E: Bladstrup Teglværk, Den Fynske Landsby, 1985. (Sejerskovvej 20, 5260 Odense)

Hjermind, Jesper: Brokkernes budskab. Skalk 1995, s 16-17

Holgersen, Ole: Der lå engang et teglværk. Tubberup Tidende 1983 nr 7 s. 13-15

Housted, Erik: Lidt om teglværkerne i Erritsø og omegn. Lokalhistorisk Arkiv for Fredericia og omegn, Årsskrift 1986, Fredericia 1987.

Hundsbøl, Lis Møller: Da bonden brændte tegl. Tofterup 1982.

Hyldtoft, Ole: Moderne Teglværksteknik i 1850´erne. Dampteglværket Sorthat og Aldersro. Danmarks Tekniske Museums Årbog 1988. p 5-55.

Hyldtoft, Ole: Fem danske industrimonumenter. I: Fabrik og Bolig, 1989, nr 2 s 18-30 (Nivaagaard Teglværk)

Hyldtoft, Ole: Foreign Technology. Danish brick and tile industry. I: Kristine Bruland (ed): Technology transfer and Scandinavian Industrilization. Oxford 1991

Hyldtoft; Ole Teknologiske forandringer i dansk industri 1870-1896. Odense 1996.

Håndbog for bygningsindustrien, 1999. Kan ses på www.hfb.dk

Jacobsen, Christian: Skærver, tegl og mosetørv. Råstoffer på Viborgegnen. Viborg Leksikon 5, Viborg 1987

Jarrum, Erik A og Fransen, Søren: Villingebæk Fiskerleje. I: Gilleleje Museum, 1993, bind 30 s 3-40.

Emil Jensen: Troelstrup Teglværk ved Haslev. Historisk samfund for Sorø Amt, Årbog 1993

Jensen, Niels: Danske industribaner. J Fr Clausens forlag, 1980

Johansen, Ernst: Teglværksdrift i Galten Kommune. Annales. Galten Egnsarkivs årsskrift 1988, nr. 8 p 100-113.

Jonassen, Otto: Drejø. 1989 (heri om Drejø teglværk)

Josephsen, Niels Brøndum: Med ler og tegl. I: Købstadsmuseet "Den Gamle BY", 1984, s. 117-174

Jørgensen, Annelise Stockflet: Træk af Gadevangs historie. I: To skovbyer. Nødebo og Gadevang, 1982, årg. 1 s 26-29 (Gadevang Teglværk)

Jørgensen, Caspar: Fredede fabrikker opført efter 1840. Fabrik og bolig nr 1, 1992, s 40-41

Jørgensen, Holger: Horsens Nørrestrand. Horsens Museum.

Kalk- og Teglværkslab: Teglindustriens tørringsanlæg, 1976, Kalk- og Teglværkslab, Hasselager

Kalk- og Teglværkslab: Teglindustriens tunnelovne, 1979, Kalk- og Teglværkslab, Hasselager

Kerl, Bruno: Handbuch der gesammten Thonwaarenindustrie, 3 udg, 1907, Friedrich Bieweg und sohn, Braunschweig (findes i Nationalmuseets bibliotek i Brede)

Kiirdal, Flemming: "Den sidste mohikaner". Birkerød Lokalhistorie, 1996, årg. 7, nr 3 s 8-10. (om Tornevang teglværk)

Koch, Jan: Bagte sten. Skalk 1973 s. 3-9

Kgl Landhusholdningsselskab ved sekr. Hald: Om små teglværker. 1833

Kongeriget Danmarks Handelskalender, 1887-88

Korch, Morten: Sin egen sti. (Roman) København 1911.

Korch, Morten: Guldglasuren. (Roman) København 1913.

Korch, Morten: Det gamle teglværk. (Roman med kraftigt selvbiografisk islæt) København 1942.

Korch, Morten: Tæl kun de lyse timer. (Selvbiografi)

Korch, Morten A: Der går ingen lige vej. (Biografi) Branner og Korch, 1980

Korse A: Teglbrændingens historie på Broagerland, Fra Als og Sundeved XXXVII, 1958, Historisk samfund, Sønderborg

Kragelund, T Tobiassen: Gamle vestjyder fortæller om tegl- og kalkbrænding. Nationalmuseet 1953.

Kraks Vejviser. Københavns vejviser 1770-1863 Person register for København. Fra 1863 bliver T Krak redaktør og udgiver. Fra 1863 Personregister, real-, fag- og firmaregister, og fra 1864 husregister. Fra 1905 udvides Kraks vejviser til at omfatte hele landet. Der er herefter et samlet, systematisk fagregister for hele landet (med liste over eksisterende teglværker)

Kraks Legat: Danmarks ældste forretninger. 1 udg 1910 indeholder oplysninger om bestående forretninger grundlagt før 1860. 2 udgave 1915 indeholder oplysninger om bestående forretninger grundlagt før 1871, mens 3 udgave fra 1940 indeholder oplysninger om bestående forretninger fra før 1901.

Kraks Legat: Kraks Blå bog. Biografisk årbog udgives fra 1910.

Kristiansen, Bodil: Landsbyen Bregninge. I: Landsbyerne Øster Bregninge og Vester Bregninge. Ærøs Natur- og Energiskole, 1996 (heri om bregninge teglværk)

Kühn, Hans Joachim: Von Nonnen, Nasen und Mönchen. I: Monumente. Magazin für Denkmalkultur in Deutchland. 4 Jhg. nr. 5/6 1994

Kähler, Gustav: Ungdomserindringer, Axel Simmelkiær, København 1907. Genoptrykt Korsør Bogtrykkeri, 1953

Kähler, Gustav: Fortsættelse af mine ungdomserindringer fra 1907. Findes som manuskript fra 1910 og er genoptrykt sammen med "Ungdomserindringer" (se ovenfor)

Kaae, Alfred: Ulfborg, bd 2, Ulfborg 1956 (om Skærum Mølle og Vosborg Teglværk s. 87-88)

Lagerlöf, Selma: Selander. Juleroser 1941, Gyldendal

Lampe, Jens Kongsted: Teglværker i det østlige midtjylland. Østjydsk Hjemstavn, 1994 p 86-104

Langberg H: Danmarks bygningskultur I og II, Nordisk forlag, 1955

Larsen, Anna: Husmænd og Teglværksfolk. I: Fra Københavns amt 1936-37, Roskilde 1938

Larsen N-H: Stemplede vingetagsten, Bygningsarkæologiske studier, 1986 s. 101-110

Lauridsen, Henning R: Kalk- og Teglværker. Indledende undersøgelser på Struer og Thyholmegnen. FRAM 1984 p 88-120

Lervareindustrien, 1907 eller 1908-? (fortsættelse af Nordisk tidsskrift for Lervare- og stenindustri)

Lund, Frode: Teglværker på Ærø. I: Fynske Minder 1968, s 234-249, Odense 1969

Lund H, Millech K (eds): Dansk Bygningskunst fra oldtid til nutid, Hirschsprung

Madsen, Ernst: Kathrinebjerg Teglværk. Egnsbogen, Grindsted-Billund, 1991, s. 21-25

Malmgren, N: Danmarks Industrielle Etablissementer i billeder med tekst. Serien 1, 1888.

Malmgren, N: Danmarks Industrielle Etablissementer i billeder med tekst. Serien 2, 1889.

Meyer-Nellm G: Handbuch der Brickologie (Ziegelkunde). Wuppertal 1985

Mikkelsen Kent: Vosborg Teglværk på Skærum mølle, 1986

Miljøministeriet, Fredningstyrelsen: Industribygninger og deres bevaring, København?

Millech K, Fisher K: Danske arkitekturstrømninger 1850-1950, 1977

Mortensen, Henrik Bugge: Ler, tegl og prægtige bygningsværker. Forlaget Rebild, 1998. (100 års jubilæumsskrift for Volstrup teglværk ved Sæby)

Mortensen, Rasmus: Balle Sogn, 1946. (heri om teglværkerne i Lysbro)

Møller E: Tegl 800 år i Danmark. Tegl 8, 1964, Teglinform, Hasselager

Møller BB: Mursten. Brug mursten til dit hus, 1934

Møller SE (red): Kalk og tegl i dansk byggeri. 1968, Kalk og teglværksforeningen af 1893

Nationalmuseet: Gamle vestjyder fortæller om tegl- og kalkbrænding, 1953

Nielsen A: Industriens Historie i Danmark. Bind III, 1944, København

Nielsen, Axel: Det gamle teglværk. I: Brødeskov jul, 1987 s 10-13. (Hammersholt teglværk)

Nielsen, Carl: Min fynske barndom

Nielsen, Flemming: Tegl i Nordjylland. Fremstilling og anvendelse o. 1200-1800. Hæfte 1. Forlaget Bygholm, Frederikshavn 1988.

Nielsen, Flemming: Tegl i Nordjylland. Fremstilling og anvendelse o. 1800-1900. Hæfte 2. Forlaget Bygholm, Frederikshavn 1989.

Nielsen H: Teglværket, i: Faglig læsning 14 årgang, 1941

Nielsen, Jytte og Kristensen, Frits Beck: Risby teglværker og deres ejere. I: Henning Sørensen (red) Risby - en gammel by i en ny skov. Udg: Lokalhistorisk Samlings Venner, Albertslund, 1996

Nielsen, Niels Løgager: Skitser til en industrihistorie. Teglproduktion i Djurs Nørre, Djurs Søndre og Mols Herreder. Historisk Aarbog fra Randers Amt 1989 p13-22.

Nielsen S: En middelalderlig teglværksindustri i Pamhule skov nær Haderslev. Antikvariske Studier 3, 1979 s. 87-106, Kbh.

Nordisk tidsskrift for lervare- og stenindustri, Kbh, 1898-1906 el 1907. (fortsætter som Lervareindustrien)

Nordiske Industriudstilling 1888 (Materiale i Erhvervsarkivet, Århus)

Nørgård H: Teglværkerne ved Stenstrup Issø, I: Årbog for Svendborg og omegns museum s54-68, Svendborg, 1988

Nørgaard, Olaf: Hillingsø Teglværk 1875-1906. I: Historisk Årbog for Thisted amt 1965, Thisted 1965

Nørregaard, Georg: Arbejdsforhold indenfor Dansk Haandværk og Industri 1857-1899. København 1943. Genoptrykt 1977, Selskabet for udgivelse af kilder til Danmarks Historie, København .

Ohlsen, Sven: Teglværker i Hoptrup sogn. I: Langs fjord og dam. Lokalhistorie omkring Haderslev, 1996, s 62-67

Olesen, Alfred: Lejregårds Teglværk. Lerindustrien 15/9 1933

Ottosen, M: Rapport: Teglværksundersøgelsen 1986. Museernes samarbejdskreds for industri og håndværk.

Paulsen, Kim Jacobus: De danske teglværker 1997. Cathrinesminde Teglværksmuseum, 1997

Pedersen, Helle Bjerrum: Nogle teglværker i det gamle Fjends herred. Skiveegnens Jul ´95

Pedersen, Kenno: Helsingørs Teglværker. I: Kenno Pedersen: Helsingør - Historiske tidsbilleder s 49-54. Nordisk Forlag for videnskab og teknik. Helsingør 1984.

Pedersen, Kenno: Nogle af de tidlige industrier i Helsingør.

Petersen, Egon Westergaard: Teglbrænderslægter gennem 300 år 1675-1976. Duplikeret bog, som findes i Landsarkivet for Nørrejylland, Viborg. Lånes ikke ud.

Petersen, Peter: Teglværket i Ny Skovbøl. Sønderjysk Månedsskrift, 61 årgang, 1985, s 39-46

Petresch-Christensen C: Lidt om gamle teglstensmærker navnlig de på Skagen fundne, Jydske Samlinger 5,IV,1, Århus 1938 s 230-235

Pihl, Ole: Anvisning til, paa en ny og forbedret maade at anlægge og drive Teglverk. København 1802. Universitetsboghandler Brummers forlag

Pfefferkorn, Rudolf: Norddeutsche Backsteingotik. Hamburg 1990.

Pinkl V: Das Einsetzen der verschiendenen ziegelsorten, 1927

Rasmussen J & Meyer O: Gamle Teglværker, 1968, Nyt Nordisk Forlag Arnold Busk, København 1968

Rawert OJ: Kongeriget Danmarks industrielle forhold fra de ældste tider til begyndelsen af 1848, 1850. Store dele genfortalt i: Børge Dahl: Håndværkets, handelens,og industriens udvikling indtil 1848.

Roland, Anders: Äldre Taktegel. Sveriges Tegelindustriförenings populära yrkesböcker No. 6, Helsingborg 1912

Rowden E: The firing of bricks, 1964

Rudkøbing Byhistoriske arkiv: Rudkøbing - Dengang. Byen i billeder 1865-1915. (heri billede af Rudkøbing teglværk)

Rung, Grete: Ringovnen på Skullerupholm Teglværk. Årsskrift fra Roskilde Museum. 1995 s99-108.

Rupp, Erwin & Friedrich, Günther: Die Geschichte der Ziegelherstellung. Bonn 1993

Rørmand, Gunnar: Sleth Teglværk. Jysk Åbent Universitet, Årsopgave i Lokalhistorie 1987.

Schmidt A: Die Brennöfen der Gross- und Feinkeramik und die Mörtelindustrie, 1948

Schlöpfer P: Die wärmetechnischen Grundlagen des ofenbetriebes, 1935

Schovelin, Jul: Frederiksholms Tegl- og Kalkværker. I: De danske byerhverv i tekst og billeder, København. København 1904.

Seisbøll, Lise (red): Til kunst skal du brændes . Keramisk kunst fra Tommerup 1985-1998, Rhodos 1998

SID: Arbejdsmandens historie i 100 år, Fabrik, Transport, Byggeri

Solvang, Gunnar: Hegnetslund Teglværk og lervarefabrik. Årbog for Køge Museum 1991 s. 5-26

Sommerfeldt, E J: Forelæsninger over Huusbygningskunsten 1, 1878

Steenberg, J: Studier i dansk og nordtysk teglstensarkitektur i det 13. århundrede, GEC Gad

Strømstad, Poul: Et industrihistorisk monument - Nivågård teglværks ringovn. I: Peter Dragsbo og Nina Fabricius (reds): Kulturbevaring og dagligt liv. Statens Museumsnævn 1987.

Surland, Axel: Danmarks Arkitekter, Arbejdets bygninger. 2 udg 1985, Gyldendal. (ISBN 87-00-94834-9

Svenson E: Byggematerialer III, Kbh, 1911

Søgård, Helge: Teglstensmærker i "Den Gamle By". Den Gamle By, årbog 1944 s 35-45

Søndergaard, Steffen M og Tuxen, Poul: Gamle huse i Sønderho. 1980 (heri murstens stempler)

Sørensen, Egon: Hverdage i Hillerød. I: Årbog for Frederiksborg Amts Historiske Samfund, 1990 s 127-138

Sørensen, Palle: Polakkerne og Nivå. Frederiksborg Amts avis, 29/6 1982

Sørensen, Th: Statistik over ulykkestilfælde under arbejde, Kbh 1882. (Statistik for året 1880)

Sørensen, Th: Ulykkestilfælde under arbejdet i Kongeriget Danmark 1880-1884. 1887

Teglindustriens tekniske tjeneste: Fremstilling, Tegl 1, 1960, København

Teglværkernes Håndbog: Dansk Teglmesterforening og Kalk- og Teglværksforeningen af 1893.

Teglværksbladet. Udg. af Dansk Teglmesterforening af 1899. 1902-1903 (Indgår herefter i Nordisk Tidsskrift for Lervare- og sten-industri)

Teglværksforeningen af 1893 gennem femogtyve aar 12 april 1893 - 12 april 1918, København 1918

TEK-SAM: Teglbranchen og dens arbejdsprocesser, 1979, TEKSAM RUC, Roskilde

Therkelsen, Harald: Storindustri ved Daugård strand. (Daugård Teglværk). Hedenstedposten ca 1980-85.

Thomsen L: Teglproduktion i Danmark, Råstofkont. Teknolog. nr3, 1980, København

Tornehave, Bodil: Teglproduktion på Bornholm. I: Robert Egevang og Johannes Thoms (eds) Rønne købstad i 650 år. Rønne Byforening 1977

Trier, Else: Høje-Taastrup Kommune i fortid og nutid. (Heri hedehusene Teglværk, Hakkemose Teglværk mm). Udg. Høje-Taastrup Kommune 1993.

Tordrup, Søren: Teglstens mærker fortæller meget om fortiden. I: Orientering. Køge Museum, 1 årg. nr. 1, 1977.

Tychsen H & Frederiksen C: Matzens Teglværk, Iller, 1989, Catrinesmindes venner

Verdensudstillingen i London 1851. "Official descriptive and illustrated Catalogoue of the great Exhibition".

Waldegg, Edmond H von: Die Kalk-, Ziegel- und Röhrenbrennerei, 1861, Theodor Thomas, Leipzig,

Waldegg Edmond H von: Die Ziegel- Röhren- und Kalkbrennerei, 4 udgave, Theodor Thomas, Leipzig 1891

Valentiner, Otto: Den gamle geværfabrik i Hellebæk. Hellebæk-Aalsgård Egnshistoriske Forening, 1992

Wetlesen, A Wessel: Teglværksforeningen for Jylland. 5 december 1898 - 5 december 1923. Århus 1923.

Wetlesen AW: Teglværksforeningen for Jylland 1898 5 dec 1948, 1948, Aarhus

Wijnblad Carl: Afhandling om Mur og Tak=Tegelbruks Indrättande. Stockholm 1762. Findes på Det Kongelige Bibliotek.

Willerslev, Richard: Studier i dansk industrihistorie 1850-1880. Einar Harchs forlag, København 1952. Genudgivet af Selskabet for udgivelse af kilder til dansk historie, København 1978.

Willerslev, Richard: Den glemte indvandring. Den svenske indvandring til Danmark 1850-1914. 1983, Gyldendal

Windoffer B: Bachsteinbanten - zwischen Lübeck und Stralsund, Berlin 1990

Ziegeleitechnische Jahrbuch

?forfatter?: Ziegel als gestaltendes element, Interbuch, Berlin, 1961

LITTERATUR OM ARKÆOLOGISKE UDGRAVNINGER AF TEGLVÆRKER

Abrahamsen N: Palæomagnetisk undersøgelse af teglsten fra Pamhule skov. Antikvariske studier 3, 1979, s. 107-110, Kbh

Andersen, Lis Strunge: Danmarks Ruiner 6. Teglovne. Bevaringsarbejdet 1984. Skov og naturstyrelsen, 1992.

Arkæologiske udgravninger i Danmark. Det arkæologiske nævn, Kbh: 306/1990, 153/1991

Berthelsen JG, Hessel T, Jensen OL, Mikkelsen H: Kakkelmageren. Hørsholm Egns Museum Årbog 1995. Hørsholm 1996.

Christensen, P: De gamle teglværker ved Dronninglund. I: Vendsysselske Aarbøger 1951 s 130-143, Hjørring 1951

Dyssel JA: Om Indretningen og Anlægget af smaae Teglbrænderier ved Landsbyerne. Kgl Landhuusholdnings-Selskab, Kjøbenhavn, 1772, Udg af WH Hansen. Uddrag af dette arbejde er optrykt i: Andersen: Lis Strunge: Danmarks Ruiner 6.

Faye, Aa: Helsingør Bymuseum 1973-76, Heri: Teglovn i Gurre. Helsingør Bymuseum, Årbog 1973-76, s. 55-72.

Fischer-Møller H: Teglværkskemi, 1906, Statsprøveanstaltens laboratorium, København, J Frimodts Boghandel

Gulddal, M E: En middelalderlig teglovn fra Bruunshåb. I: Fra Viborg Amt 1958 s 7-21

Hansen, B A: En teglovn i Grønholt. Fredensborg-Humlebæk lokalhistoriske forening, 1984, s. 4-8

Hansen, B A: Et 700-årigt teglværk. I: Danmarks Længste udgravning, København 1987 s 130-134

Hansen, B A: Middelalderlige teglovne - med udgangspunkt i de senere års fund. Bygningsarkæologiske Studier, 1985, s. 7-16

Hansen, B A: Et 700-årigt teglværk. I: Danmarks længste udgravning, Piul Kristensens forlag, 1987, s. 130-134

Hansen, B A og Sørensen, M Aa: Bistrup Teglværk, Hikuin 6, 1980

s. 223-264

Koch, J: Bagte sten. Skalk 1973 s. 3-9

Larsen, Anne-Christine: En teglovn ved Trollesminde. Glimt af et af middelalderens fornemste håndværk. NoMus, nr 2 s 6-10, 1993 Hillerød

Larsen, Anne-Christine: Nye undersøgelser af teglovne i Nordsjælland. I: Arkæologi i Frederiksborg Amt, 1983-1993, Frederiksborg Amts museumsråd, 1993.

Mortensen, R: En middelalderlig teglovn. Vejle Amts Årbøger 1916, s. 1-20.

Møller E: Tegl 800 år i Danmark. Tegl 8, 1964, Teglinform, Hasselager

Møller-Christensen, V: Æbelholt Studier. Fra Frederiksborg Amt, Årbog 1948. Hillerød 1949

Møller Christensen, V: Æbelholt Kloster. Nationalmuseet, 1982.

Nielsen K: En Tegelugn i Lemmeströ - en av de älste i Skåne? Ale, Historisk tidsskrift för Skåneland nr. 1, 1978 s. 13-24.

Nielsen, K K: Historisk forenings udgravning i Farum Lillevang. Årsskrift 1953. Udgivet af Historisk forening for Vejrløse kommune, s. 11-13

Nielsen, K K: Fund af middelalderligt pottemagerværksted i Farum Lillevang. Frederiksborg Amts Historiske Samfunds årbog 1955, s. 1-6

Nielsen, K K og Larsen, T W: Udgravningerne i Farum Lillevang. Årsskrift udgivet af Historisk forening for Værløse kommune, 1971, s. 28-35.

Nielsen S: Et middelalderligt teglværk i Pamhule skov. Antikvariske Studier 2, 1978, s. 220-222.

Nielsen S: En middelalderlig teglværksindustri i Pamhule skov nær Haderslev. Antikvariske Studier 3, 1979 s. 87-106, Kbh.

Nørgård H: Teglværkerne ved Stenstrup Issø, Årbog for Svendborg og omegns museum s54-68, 1987

Pedersen, Kenno: Teglovnen i Gurre udgravet. I: Jul i Nordsjælland. 1975, årg. 30 s 21-22

Rasmussen J & Meyer O: Gamle Teglværker, 1968, Nyt Nordisk Arnold Busk, København

Rigsantikvarämbetet och Sveriges Tegelindustriförening: Tegelbruk.

Sylvest, Bent: En middelalderlig teglovn i Kirkholm. I: Bjerre Herreds Bogen s 137-140. Glud Museum 1963

Thomsen, Albert: En middelalderlig teglovn ved Holbæk. I: Fra Holbæk amt XI,2,1943 s 176-182

Tornbjerg, S A: En middelalderlig teglovn ved Æbelholt Kloster. I: Antikvariske Studier 4, 1980, s. 317

Vest, Kjeld Borch: Odense Middelalderlige Bispegård. I: Hikuin 13, s. ?

Wijnblad, C: Afhandling om Mur og Tak-Tegelbruks Inrättande. Stockholm 1762.

Spring til:

A - B - C - D - E - F - G - H - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - VW

Dette er kun et udvalg. Hvis du har behov for yderligere oplysninger, så kontakt mig:

Jørgen Gymoese Berthelsen. Strandvænget 4, DK 2960 Rungsted

Tlf 4586 3609, e-mail: jgb@dadlnet.dk

Gå til:

Hjemmeside Teglværks database Teglværks litteratur Utrykte kilder Teglhistorie på internettet

Udg. 30/08/99

[lok-foren/_borders/disc_aftr.htm]

Send mail til mail@fynhistorie.dk med spørgsmål og kommentarer til denne web site.
Copyright © 2000  Sydfyn-info.dk A/S, hvor intet andet er angivet. www.fynhistorie.dk