[lok-foren/_borders/disc_ahdr.htm]

Re: Gårdhistorie fra Horne sogn - Horne ejerlav

Fra:
Kategori: Steder
Date: 03-02-00
Time: 20:02:18
Remote Name: 195.249.52.118

Kommentarer

Gårde i Horne sogn

Opstillet efter ejerlav og matr. nr. Kilde: La Cours Danske Gaarde 2. Og 3. Samling.

Blågård

Ejer: Grevskabet Brahesminde. Gården er bortfæstet til enkefru Lund, som tiltrådte fæstet 12.7. 1910 ved sin mands, Mads Madsen Lunds død. Fru Lund er født i Horne 4.1. 1847. Matr. Nr. 9a af Horne. Hartkorn 7-4-3-½. Ejendomsskyld 40,000 kr. Gårdens samlede areal 60 tdr. ld. Blågård er fæste under hovedgården Hvedholm, hovedsædet for grevskabet Brahesminde. Den er gennem mange slægtled gået i arv som fæste i samme familie, senest af Hans Nielsen, som havde den i fæste i c. 50 år indtil 1902, da Mads Madsen Lund overtog brugen af den. Gården ligger tæt nord for landevejen til Bøjden og er opført 1855, kostalden dog først 1909 som tilbygning til laden. Den store, teglhængte hovedbygning er af grundmur og ligger i den sydlige side af gårdspladsen. Laden og de 2 sidelænger er derimod af bindingsværk, kostalden af grundmur. Alle avlsbygninger bærer stråtage. Endelig er i 1903 udenfor den egentlige gårdplan bygget en grundmuret svinestald med stentag. Jorderne, som er noget kuperede, strækker sig navnlig mod nord. Skoven er fraliggende c. 6 km mod SV.

Hesseløje

Ejer: Grevskabet Brahesminde. Gården er bortfæstet til Niels Andersen Nielsen, som overtog gården 1.5. 1904. N.A. Nielsen er født i Horne 14.5. 1862 og gift med Maren Tornehøj, født på ejendommen 20.4. 1865. Matr. Nr. 26 af Horne. Hartkorn 8-7-3-2 3/4. Ejendomsskyld 45,000 kr. Gårdens samlede areal 92 tdr. ld. Hesseløje er fæste under hovedgården Hvedholm. Niels Andersen Nielsen overtog brugen af ejendommen efter sin svigerfader, Jeppe Hansen Tornehøj, der havde haft den i forpagtning fra 1870erne. Hovedbygningen er opført i begyndelsen af forrige århundrede af bindingsværk; den ligger i den sydlige side af gårdspladsen og rummer en stor og god lejlighed. Af bindingsværk er ligeledes 2 af avlslængerne, der er bygget c. 1880, medens den tredie avlslænge er opført 1905 af grundmur. Materialhuset er bygget 1909 af granit og hesteomgangshuset 1908 af brædder. Samtlige bygninger bærer stråtage. Jorderne, der er højest mod syd med jævnt fald mod nord, ligger samlede omkring gården. Skoven er fraliggende c. 3 km mod SV.

Røde Klintegård

Ejer: Grevskabet Brahesminde. Gården er bortfæstet til enkefru Marie Jørgensen, f. Poulsen, som overtog fæstet i 1895 ved sin mands, Rasmus Jørgensens, død. Fru Jørgensen er født i Horne 5.7. 1846. Matr. Nr. 34a af Horne. Hartkorn 6-5-3-0. Ejendomsskyld 36,000 kr. Gårdens samlede areal 66 tdr. ld. Røde Klintegård er fæste under hovedgården Hvedholm. Bygningerne er opførte 1807 af bindingsværk med stråtage. Hovedbygningen ligger mod syd, omgiven af haven. Marken, der er noget bakket, ligger samlet omkring gården. Skoven er fraliggende c. 1 km mod vest.

Sønderlund

Ejer: Grevskabet Brahesminde. Gården er bortfæstet til Søren Jørgensen Greve, som overtog fæstet 1.4. 1906. S.J. Greve er født i Horne 1.4. 1876. Matr. Nr. 46 m.fl. af Horne. Hartkorn 8-6-0-1½. Ejendomsskyld 40,000 kr. Gårdens samlede areal 77 tdr. ld. Sønderlund er fæste under hovedgården Hvedholm. Hovedbygningen, der ligger i den sydlige side af gårdspladsen er ligesom laden og hestestalden opført i begyndelsen af forrige århundrede af bindingsværk med stråtage. Kostalden, der er opført 1908, og svinestalden, opført 1906, er derimod begge af grundmur, den første med stråtag, den sidste med stentag. Til drift af de faste maskiner er installeret petroleumsmotor. Markerne ligger samlede omkring gården og er overvejende jævne og bekvemme.

Arnholm

Ejer: Grevskabet Brahesminde. Gården er bortforpagtet til Jørgen Sørensen Stage, som overtog forpagtningen 1.5. 1895. J.S. Stage er født på ejendommen 1.4. 1861 og gift med Anna Sofie Andersen, født i Svanninge 7.8. 1886. Matr. Nr. 54 m.fl. af Horne. Hartkorn 8--2-0-0. Ejendomsskyld 40,000 kr. Gårdens samlede areal 72 tdr. ld. Arnholm hører under hovedgården Hvedholm. Jørgen Sørensen Stage har overtaget forpagtningen efter sin fader, Søren Jørgensen Stage, til hvis slægt ejendommen har været bortforpagtet gennem flere generationer. Hovedbygningen, som er over 100 år gammel, ligger i den sydlige side af gårdspladsen og er af bindingsværk med stråtag. Avlsbygningerne er opførte i 1890erne og 1903 af grundmur med stråtage. Jorderne, der er højest mod syd, falder over et noget bakket terræn mod nord. Skoven er fraliggende c. 4 km mod SV.

Egensbjerg

Ejer: Grevskabet Brahesminde. Gården er bortfæstet til Mads R. Sørensen, som overtog gården 1.4. 1906. M.R. Sørensen er født på ejendommen 19.1. 1856 og gift med Hanne Sørensen, født i Horne 14.11. 1862. Matr. Nr. 55a af Horne. Hartkorn 8-1-3-2 3/4. Ejendomsskyld 47,000 kr. Gårdens samlede areal 82 tdr. ld. Egensbjerg er fæste under hovedgården Hvedholm. Mads R. Sørensen overtog brugen af gården efter sin moder, der sad inde med fæstet siden 1887, da hendes mand døde. Han havde fået fæstebrev på gården 1854. Hovedbygningen er opført 1865 i den sydlige side af gårdspladsen af grundmur. Avlsbygningerne er opførte 1866 og i 1880erne af bindingsværk. Alle bygningerne bærer stråtage. Udenfor den egentlige gårdplan ligger svinestald, vognporte og materialhus. Egensbjerg ligger på det højeste af sin mark, omgiven til alle sider af sine noget bakkede jorder. Skoven er fraliggende c 3½ km mod SV.

Dyssemark

Ejer: Grevskabet Brahesminde. Gården bortfæstet til Anders Sørensen Greve, som overtog fæstet 1.4. 1905. A.S. Greve er født på ejendommen 5.6. 1875 og gift med Marie Egelund, født på Bjerne Mark 14.12. 1874. Matr. Nr. 56 af Horne. Hartkorn 8-5-0-1. Ejendomsskyld 47,000 kr. Gårdens samlede areal 77 tdr. ld. Dyssemark er fæste under hovedgården Hvedholm. Gennem forrige århundrede var den bortfæstet til Jeppe Greve og efter ham til hans søn, Søren Jeppesen, der døde 1888, hvorefter hans enke sad inde med fæstet, til hendes søn i 1905 overtog det. Hovedbygningen, der er opført 1808 i den sydlige side af gårdspladsen, og laden, som er bygget 1857 er begge af bindingsværk, medens staldlængerne, der er opførte 1901 og 1905, er af grundmur. Alle disse bygninger bærer stråtage. Udenfor den egentlige gårdplan ligger et materialhus og et brændselshus, begge af grundmur med stentage. Jorderne som fra syd skråner jævnt ned mod nord, ligger samlede omkring gården.

Hognkrog

Ejer: Grevskabet Brahesminde. Gården er bortfæstet til Henrik Larsen, som overtog fæstet 1.4. 1907. H. Larsen er født på ejendommen 12.7. 1867. Matr. Nr. 57 af Horne. Hartkorn 8-0-1-0. Ejendomsskyld 42,000 kr. Gårdens samlede areal 72 tdr. ld. Hognkrog er fæste under hovedgården Hvedholm. Henrik Larsen overtog fæstet efter sin fader, Christian Larsen, som havde tiltrådt det c. 1862. Bygningerne er af bindingsværk med undtagelse af laden og svinestalden, der er grundmurede; den sidste bærer stentag, medens alle de øvrige bygninger er stråtækkede. Ældst er hovedbygningen, som er opført 1807. Avlsbygningerne er opførte 1865-81., svinestalden dog i 1908. Jorderne er en del bakkede, men ligger iøvrigt godt samlede omkring gården. Kun skoven er fraliggende c. 6 km mod SV.

[lok-foren/_borders/disc_aftr.htm]

Send mail til mail@fynhistorie.dk med spørgsmål og kommentarer til denne web site.
Copyright © 2000  Sydfyn-info.dk A/S, hvor intet andet er angivet. www.fynhistorie.dk