[lok-foren/_borders/disc_ahdr.htm]

Re: Gårdhistorie fra Horne sogn - Bjerne ejerlav

Fra:
Kategori: Steder
Date: 03-02-00
Time: 18:19:09
Remote Name: 195.249.77.69

Kommentarer

Gårde i Horne sogn

Opstillet efter ejerlav og matr. nr. Kilde: La Cours Danske Gaarde 2. Og 3. Samling.

Malmmose

Ejer: sognefoged Jens Christensen, som overtog gården 1. April 1911, er født i Horne 3. Decbr. 1854 og gift med Ane Nielsen, født på Tåstebjerg i Horne sogn 15. Septbr. 1857. Matr. Nr. 2a m.fl. af Bjerne. Hartkorn 6-7-3-2 3/4. Ejendomsskyld 40.000 kr. Gårdens samlede areal 53 tdr. ld. Malmmose har i sin tid været fæste under hovedgården Hvedholm, men frikøbtes 1891 af Jørgen Malmmose, søn af den sidste fæster i gården; af ham har Jens Christensen købt. Bygningerne er opførte i begyndelsen af forrige århundrede af bindingsværk med stråtage. Hovedbygningen imod syd. Senere er dog opført uden for den egentlige gårdplan en stor kornhjelm og i 1912 en grundmuret svinestald med stentag. Jorderne er et jævnt og behageligt terræn og ligger samlede omkring gården.

Stenbjerg

Ejer: Grevskabet Brahesminde. Gården er bortfæstet til Christian Jørgensen Stenbjerg, som overtog fæstet 1.4. [??]. C.J. Stenbjerg er født på ejendommen [??]. Driften lededes dog de sidste år af hans svigersøn, Rasmus Peter Stenbjerg. Matr. Nr. 5a m.fl. af Bjerne. Hartkorn 7-5-1-2½. Ejendomsskyld 39,000 kr. Gårdens samlede areal 69 tdr. ld. Stenbjerg er fæstegård under hovedgården Hvedholm og har gennem flere generationer været bortfæstet til samme slægt. Bygningerne er af bindingsværk med stråtage; hovedbygningen, der ligger mod syd, og den vestlige længe opførte 1809, den nordlige og østlige længe 1870. Udenfor den egentlige gårdplan er i Christian Jørgensen Stenbjergs tid opført en svinestald, en mølle, et materialhus og et brændselshus, tækkede dels med strå, dels med tegl og dels med cementsten. Jorderne strækker sig navnlig mod nord, og er et ret jævnt terræn, der fra øst skråner svagt mod nord og syd. Skoven er fraliggende c. 2 km mod vest, mosen c. 2 km mod NV.

Grøndal

Ejer: Hans Nielsen Krog, som overtog gården 1. Maj 1909, er født i Horne 14. Septbr. 1871 og gift med Jette Jørgensen, født på ejendommen 2. Aug. 1878. Matr. Nr. 6a af Bjerne. Hartkorn 8-0-2-2 3/4. Ejendomsskyld 42,000 kr. Gårdens samlede areal 78 tdr. ld. Grøndal har i sin tid været fæste under hovedgården Hvedholm, men frikøbtes 1873 af Niels Krog, som havde taget fæstet i arv 1843. 1875 overgik ejendommen til Niels Krogs svigersøn, Jens Jørgensen Krog, Hans Nielsen Krogs svigerfader, efter hvem han har taget den i arv. Hovedbygningen, der er forsynet med høj frontespice med 2 fag kvist, er opført 1910 i den østlige side af gårdspladsen af grundmur med stentag. Avlsbygningerne er opførte 1870 af bindingsværk med stråtage. Udenfor den egentlige gårdplan er bygget en svinestald og et materialhus, begge af granit med stentage. Marken, der ligger samlet ved gården, har en noget kuperet overflade. Mosen er fraliggende c 1 km og skoven c. 3½ km, begge mod vest.

Skovlyst

Ejer: Grevskabet Brahesminde. Gården er bortfæstet til Mads Andersen Lund, som overtog fæstet 1.4. 1906. M.A. Lund er født på ejendommen 2.7. 1864 og gift med Cathrine Christensen, født i Horne 22.3. 1884. Matr. Nr. 7a af Bjerne. Hartkorn 7-4-0-2 1/4. Ejendomsskyld 44,500 kr. Gårdens samlede areal 72 tdr. ld. Skovlyst, der er fæste under hovedgården Hvedholm, hovedsædet for grevskabet Brahesminde, har gennem flere generationer været bortfæstet til samme slægt. Mads Andersen Lunds oldefar, Anders Jørgensen var således fæster på Skovlyst i begyndelsen af forrige århundrede, og fra ham er fæstet gået fra fader til søn. Hovedbygningen, der ligger mod syd, og den vestlige staldlænge er opførte i begyndelsen af forrige århundrede, den østlige staldlænge derimod 1888, alle tre af bindingsværk. Laden er bygget 1887 af grundmur. Udenfor den egentlige gårdplan ligger svinestald og materialhus, der begge er ældre bindingsværksbygninger. Samtlige bygninger bærer stråtage. Jorderne falder bakkede vest for gården, jævne derimod mod øst.

Steenold

Ejer: Peder Johansen Larsen, som overtog gården i 1896, er født i Horne sogn 25.3. 1865 og gift med Marie Hansen Tornhøj, født på ejendommen 12.9. 1865. Matr. Nr. 8a af Bjerne. Hartkorn 6-6-1-1. Ejendomsskyld 36,000 kr. Areal 64 tdr. ld. Steenold var indtil 1881 fæste under grevskabet Brahesminde.

Gengserehøj

Ejer: Morten Hansen, som overtog gården 1.4. 1907, er født i Horne 9.4. 1848 og gift med Johanne Kirstine Pedersen, født på ejendommen 10.2. 1856. Matr. Nr. 9a af Bjerne. Hartkorn 7-6-1-3/4. Ejendomsskyld 40,000 kr. Gårdens samlede areal 67 tdr. ld. Gengserehøj har været fæste under hovedgården Hvedholm lige til 1907, da Morten Hansen frikøbte den. Hans hustrues slægt har gennem flere generationer været fæstere i gården, hendes fader således i c. 50 år. Den kønne, gamle hovedbygning, der ligger mod syd, er ligesom den østlige staldlænge opført 1807 af bindingsværk med stråtage, men de er endnu meget velholdte og solide. Hestestald, kostald og lade er byggede 1908-09 af grundmur med cementstenstage. Udenfor den egentlige gårdplan ligger en grundmuret svinestald og en vognportsbygning af bindingsværk, begge med stråtage. Gården er mod syd omgiven af haven, der fortsættes i den til ejendommen hørende skov. Jorderne falder noget bakkede.

Villa Viciosa

Ejer: Sognefoged Jens Christensen, som overtog gården 1. Novbr. 1900, er født på ejendommen 3. 12 1854 og gift med Ane Nielsen, født på Tåstebjerg i Horne sogn 15.9. 1857. Matr. Nr. 12a af Bjerne. Hartkorn 7-2-1-3 1/4. Ejendomsskyld 48,000 kr. Gårdens samlede areal 66 tdr. ld. Villa Viciosa var tidligere fæste under hovedgården Hvedholm, men frikøbtes 1876 af den daværende fæster, Christen Christensen, som i 1900 overdrog den til sin søn, Jens Christensen, som tillige ejede Knoldsborg og Malmmose i samme sogn. Oprindelig lå gården inde i Bjerne by, men da den der i begyndelsen af forrige århundrede blev afbrændt af indkvarterede spanske hjælpetropper, flyttedes den til sin nuværende plads ved sognevejen fra Horne gennem Bjerne til Dyreborg. Den meget anselige hovedbygning er fritliggende mod syd og er opført 1899 af grundmur med skifertag; den er forsynet med høj frontespice med 3 fag kvist og rummer en stor og herskabelig lejlighed. 3 store avlslænger er opført i årene 1855-65 af bindingsværk med stråtage. Og endelig er kostalden og svinestalden byggede af grundmur og granit, tækkede henholdsvis med strå og cementsten. Over indkørslen til gårdspladsen er bygget en smuk portal. Til drift af de faste maskiner er installeret petroleumsmotor. Jorderne, der har en noget kuperet overflade med hovedfald fra vest til øst, ligger samlede omkring gården.

Hanneslyst

Ejer: Jørgen Hansen, som overtog gården 1.4. 1902, er født i Bjerne 31.8. 1873 og gift med Karen Pedersen, født i Håstrup 17.3. 1875. Matr. Nr. 13a af Bjerne. Hartkorn 6-4-3-1/4. Ejendomsskyld 38,000 kr. Gårdens samlede areal 51 tdr. ld. Hanneslyst var fæste under hovedgården Hvedholm lige til 1902, da Jørgen Hansen købte den til fri ejendom, samtidig med at han overtog den efter sin moder, der som enke sad inde med fæstet efter sin tidligt afdøde mand, Klaus Madsen. Sydøst for hovedbygningen et meget stort dam, og som altid ved rige, underjordiske tilløb holdes fyldt med klart og frisk vand. Bygningerne er opført 1816 af bindingsværk med stråtage. Jorderne som omringer gården til alle sider, er et ret højtliggende terræn, der fra øst falder jævnt mod syd og vest.

Noralund

Ejerinde: Enkefru Maren Krog, f. Jørgensdatter Kej, som overtog gården i 1910 ved sin mands, Jørgen Peder Jørgensen Krogs død. Fru Krog er født i Horne 12.3. 1851 Matr. Nr. 14a m.fl. af Bjerne. Hartkorn 7-0-5-1 3/4. Ejendomsskyld 46,000 kr. Gårdens samlede areal 68 tdr. ld. Noralund var indtil 1874 fæste under hovedgården Hvedholm, men frikøbtes den gang af den daværende fæster, Jørgen Jørgensen Krog, som først i 1880erne overdrog den til sin søn, Jørgen Peder Jørgensen Krog. Den smukke hovedbygning er opført c. 1850 i den sydlige side af gårdspladsen af grundmur med tegltag og rummer en stor og god lejlighed. Avlsbygningerne er ligeledes af grundmur, opførte i 1880erne og tækkede med strå og cementsten. Udenfor den egentlige gårdplan ligger svinestald, materialhus og maskinhus, alle af bindingsværk med stråtage. Marken strækker sig navnlig mod SØ og er ret jævn af overflade.

Ørnehøj

Ejer: Grevskabet Brahesminde. Gården er bortfæstet til enkefru Kirsten Egelund, f. Jørgensdatter Sønderlund, som overtog fæstet 1887 ved sin mands, L.P. Madsen Egelunds, død. Fru Egelund er født i Horne 18.4. 1844. Matr. Nr. 15 m.fl. af Bjerne. Hartkorn 7-7-3-2 1/4. Ejendomsskyld 48,000 kr. Gårdens samlede areal 80 tdr. ld. Ørnehøj der skylder en tæt ved gården liggende høj sit navn, er fæste under hovedgården Hvedholm, hovedsædet for grevskabet Brahesminde, og er så langt tilbage, man ved besked, gået i arv som fæste i samme slægt. Hovedbygningen, der ligger mod syd og den vestlige staldlænge er opført i begyndelsen af det 19. Århundrede af bindingsværk med stråtage. Svinestalden er bygget ca 1890 af grundmur med stråtag og den østlige staldlænge 1910 af grundmur med cementstenstag. Jorderne ligger samlede omkring gården og har en jævn og god overflade.

Stieager

Ejerinde: Enkefru Marie Kirstine Stage, f. Greve, som overtog gården i 1911 ved sin mands, Mads M. Jørgensen Stages død. Fru Stage er født i Horne 23.2. 1873. Matr. Nr. 16a af Bjerne. Hartkorn 6-1-1-1. Ejendomsskyld 39,000 kr. Gårdens samlede areal 70 tdr. ld. Stieager blev i 1874 frikøbt fra fæste under hovedgården Hvedholm af den daværende fæster, Jørgen Nielsen Stage, i hvis slægt gården gennem flere generationer har været fæste. 1901 gik den i arv til hans søn, Mads M. Jørgensen Stage. Gården ligger bekvemt for sine jorder, der har en noget bakket overflade med hovedfald mod syd. Hovedbygningen, der ligger mod syd, er opført i begyndelsen af forrige århundrede af bindingsværk; det er en hyggelig, gammel bygning, der ud mod havesiden er udvidet ved en tilbygning. Også materialhuset er af bindingsværk, medens de egentlige avlsbygninger er opførte i 1870erne af grundmur. Alle bygningerne bærer stråtage. Udenfor gården findes en fritstående vindmølle til formaling af det foderkorn, der anvendes i bedriften.

Kabelhøj

Ejer: Johannes Hansen Knold, som overtog gården 1.5. 1895, er født på ejendommen 5.1. 1870 og gift med Marie Kirstine Nielsen, født i Horne 8.8. 1869. Matr. Nr. 17a m.fl af Bjerne. Hartkorn 6-6-3-½. Ejendomsskyld 38,000 kr. Gårdens samlede areal 71 tdr. ld. Kabelhøj har tidligere været fæste under hovedgården Hvedholm, men frikøbtes i begyndelsen af 1870erne af Johannes Hansen Knolds fader, Hans Andersen Knold, der 1851 havde overtaget fæstet ved giftermål med enken efter Niels Knold, der var fulgt efter sin fader, Lars Jørgensen, som fæster i gården. Denne ligger ved vejen fra Fåborg til Dyreborg på en lille pynt, "Knolden", der kun ved en smal landtunge er forbundet med fastlandet. Af denne beliggenhed har ejerens slægt taget navn. Hovedbygningen, som er forsynet med høj kvist med frontespice, er opført fritliggende i den nordlige side af gårdspladsen 1859 af grundmur. Ældre er derimod den østlige længe, som er sat af granit. Den sydlige længe er bygget 1901 og den vestlige 1911, begge af grundmur. Denne sidste har cementstenstag, medens de øvrige avlsbygninger bærer stråtage. Jorderne, som er en del bakkede, ligger samlede omkring gården. Mosen er fraliggende c. 3½ km og skoven c. 6 km begge mod NV.

Elmelund

Ejer: Hans Sørensen Elmelund, som overtog gården 11. Juni 1882, er født på ejendommen. Matr. Nr. 18 m.fl. af Bjerne. Hartkorn 7-6-1-2. Ejendomsskyld 45,500 kr. Gårdens samlede areal 70½ td. Ld. Elmelund var i sin tid fæste under hovedgården Hvedholm, men frikøbtes i 1874 af den daværende fæster, Søren Hansen Elmelund, Hans Sørensen Elmelunds fader, efter hvem han har taget den i arv. Hovedbygningen, der ligger frit i den sydlige side af gårdspladsen er ligesom den østlige staldlænge opført 1811 af bindingsværk. Samme materiale er benyttet til den vestlige staldlænge 1896, medens den nordlige længe er opført 1895 af grundmur og svinestalden i 1897 af støbte mure. Alle bygningerne bærer stråtage. Jorderne, der er noget bakkede, ligger samlede omkring gården. Mosen er fraliggende c. 2 km mod nord. På marken tæt vest for Elmelund findes 2 kæmpehøje, der på Nationalmuseets foranstaltning er fredlyste.

Kildemosegård Ejer: Johannes Andreas Milling, som overtog gården i 1909, er født på ejendommen 17.9. 1879 og gift med Kirsten Andersen, født i Horne sogn 21.7. 1877. Matr. Nr. 19a af Bjerne. Hartkorn 8-3-0-1 3/4. Ejendomsskyld 32,000 kr. Areal 57 tdr. ld. Kildemosegård købtes i begyndelsen af 1870erne fri fra fæste under grevskabet Brahesminde af Jens Milling, en søn af den sidste fæster Hans Milling. Efter Jens Millings død 1909 gik gården i arv til hans søn, Johannes Andreas Milling. Bygningerne er af bindingsværk med stråtage, ældre, men gode og velholdte. I hestebesætningen findes nogle højt præmierede avlsdyr.

N. Millings gård i Bjerne Ejer: Niels Milling, som overtog gården i 1915, er født i Horne sogn 22.8. 1879 og gift med Johanne Milling, født på ejendommen 16.2. 1886. Matr. Nr. 20a af Bjerne. Hartkorn 7-1-3-1 3/4. Ejendomsskyld 31,500 kr. Areal 54 tdr. ld. Gården frikøbtes 1890 fra fæste under grevskabet Brahesminde af Jørgen Jørgensen Milling (død 1913), Niels Millings svigerfader. Tidligere var den gennem flere slægtled som fæste gået i arv i samme familie. Bygningerne er ældre, stråtækkede bindingsværkshuse, men gården agtes i en nær fremtid udflyttet og nybygget i midten af marken.

Aasevang Ejer: Niels Jørgensen Milling. Gården er bortforpagtet til Marius Lund, som tiltrådte forpagtningen 1906; han er født i Bjerne 9.11. 1873 og gift med Anna Cecilie Rasmussen, født i Svanninge sogn 3.12. 1877. Matr. Nr. 21a m.fl. af Bjerne. Hartkorn 7-5-0-2. Ejendomsskyld 30,000 kr. Areal 58 tdr. ld. Aasevang købtes 1874 fri fra fæste under grevskabet Brahesminde af Niels Jørgensen Milling,, som fulgte efter sin fader, Jørgen Hansen Milling, der 1830 havde opnået fæstet vev at ægte enken efter Niels Nielsen Præstekjær, som selv havde fået fæstet 1799. Fra 1906 er gården bortforpagtet til Marius Lund. - Bygningerne er dels af bindingsværk og dels af grundmur med stråtage. Både i heste- og kvægbesætningen findes gode, præmierede avlsdyr.

Knoldsborg

Ejer: Sognefoged Jens Christensen, som overtog gården 1. April 1877, er født i Bjerne 3. Decbr. 1854 og gift med Ane Nielsen, født på Tåstebjerg i Horne sogn 15.9. 1857. Matr. Nr. 22 af Bjerne. Hartkorn 8-1-3-3/4. Ejendomsskyld 47,000 kr. Gårdens samlede areal 76 tdr. ld. Gården bortforpagtet til Jens Christensens søn Morten Christensen. Knoldsborg var fæste under hovedgården Hvedholm, til den 1875 blev frikøbt af den daværende fæster, Morten Sørensen, som allerede 2 år efter overdrog den til sin svigersøn, Jens Christensen, der tillige er ejer af Malmmose og Villa Viciosa i samme sogn. Hovedbygningen er af bindingsværk, opført i begyndelsen af det forrige århundrede i den sydlige side af gårdspladsen. Avlsbygningerne er opført 1877 af granit og er meget stærke og solide. Alle bygningerne bærer stråtage. Jorderne ligger samlede ved gården med undtagelse af 8 tdr. ld ager og 3 tdr. ld skov, der er fraliggende c. 3½ km mod vest ved Sinebjerg.

[lok-foren/_borders/disc_aftr.htm]

Send mail til mail@fynhistorie.dk med spørgsmål og kommentarer til denne web site.
Copyright © 2000  Sydfyn-info.dk A/S, hvor intet andet er angivet. www.fynhistorie.dk