[lok-foren/_borders/disc_ahdr.htm]

Re: Gårdhistorie fra Horne sogn - Horne ejerlav

Fra:
Kategori: Steder
Date: 03-02-00
Time: 09:52:38
Remote Name: 195.249.77.88

Kommentarer

Gårde i Horne sogn

Opstillet efter ejerlav og matr. nr. Kilde: La Cours Danske Gaarde 2. Og 3. Samling.

Ebbereholm

Ejer: Carl Christian Christensen, som overtog gården 1. Maj 1912, er født på ejendommen 29. Septbr. 1867 og gift med Kirsten Poulsen, født i Horne 19. Marts 1873. Matr. Nr. 5a m.fl. af Horne. Hartkorn 8-1-2-2 1/4. Ejendomsskyld 45.000 kr. Gårdens samlede areal 79 tdr. ld. Ebbereholm var fæste under hovedgården Hvedholm til 1873, da Carl Christian Christensens fader, Jørgen Peder Christensen, som hidtil havde haft ejendommen i fæste, frikøbte den. I hans slægt var Ebbereholm gennem flere generationer gået i arv som fæste. Alle bygningerne er af grundmur. Den meget anselige hovedbygning er opført 1912 fritliggende i den s. Side af gårdspladsen; den er skifertækket, bærer høj frontespice med 1 fags kvist og rummer en stor og god lejlighed. Avlsbygningerne er opførte 1868-70-71 og bærer alle stråtage. Udenfor den egentlige gårdplan er i 1913 bygget en stråtækket svinestald af bindingsværk. Til drift af de faste maskiner er installeret benzinmotor. Jorderne som er noget kuperede, ligger samlede omkring gården. Skoven og mosen er fraliggende c. 4 km mod vest og nord.

Lindekilde

Ejer: Hans Peder Hansen Lindekilde, som overtog gården 1. Maj 1908, født på ejendommen 27. Juni 1880 og gift med Maren Christensen, født på Knoldsborg i Horne sogn 7. Aug. 1885. Matr. Nr. 7a m.fl. af Horne Lillemark. Hartkorn 9-1-1-1½. Ejendomsskyld 46,000 kr. Gårdens samlede areal 91 tdr. ld. Lindekilde var tidligere fæste under hovedgården Hvedholm, men frikøbtes 17. Marts 1876 af Hans Peder Hansen Lindekildes fader, Hans Pedersen Lindekilde, i hvis slægt den gennem flere generationer var gået i arv som fæste. Hovedbygningen er opført i begyndelsen af det 19. Årh. I den s. Side af gårdspladsen; den er af bindingsværk med stråtag, avlsbygningerne er opførte dels i 1880erne, dels - kostald, svinestald og fjerkræhus i 1909; de er dels af grundmur, dels af bindingsværk, tækkede med strå og cementtagsten. Agermarken ligger samlet omkring gården. Skoven er fraliggende ca 6 km mod syd.

Bosemagaard

Ejer: Jørgen Pedersen, som overtog gården i 1889, født på ejendommen 22. Jan. 1856 og gift med Johanne Sørensen, født i Horne 26. 2. 1856. Matr. Nr. 8a m.fl. af Horne. Hartkorn 6-5-2-½. Ejendomsskyld 32,000 kr. Areal 51 tdr ld. Bosemagård var tidligere fæste under grevskabet Brahesminde, men frikøbtes af den nuværende ejer 1889, efter at hans fader, Peder Rasmussen og farfader, Rasmus Pedersen, havde haft den i fæste. Jorderne er noget bakkede. Bygningerne er opførte 1868 efter brand af grundmur med stråtage. Senere er bygget en rummelig kornhjælm.

Rørmose

Ejer: Hans Sørensen Greve, som overtog gården 1. Maj 1895, født i Horne 25. Febr. 1861 og gift med Johanne Jensen, født på ejendommen 7. Juli 1861. Matr. Nr. 12a m.fl.. Af Horne. Hartkorn 6-2-2-1 3/4. Ejendomsskyld 36,000 kr. Samlede areal 52 tdr. ld. Rørmose har tidligere været fæste under hovedgården Hvedholm, men frikøbtes 1874 af den daværende fæster, enke efter Hans Nielsen, i hvis slægt den var gået i arv som fæste i henved 200 år. 1889 overdrog hun ejendommen til sin søn, Niels Hansen Jensen, Hans Sørensen Greves svoger, af hvem han har købt den. Indtil 1899 lå bygningerne inde i byen, men dette år udflyttedes gården, og de nustående bygninger opførtes. Alt er af grundmur med undtagelse af den østlige staldlænge og materialhuset, der er af bindingsværk. Hovedbygningen, der ligger i den sydlige side af gårdspladsen, bærer stentag. Avlsbygningerne er tækkede med tegl og strå. Jorderne er samlede ved gården; kun 5 tdr. ld er fraliggende ca 4 km mod vest.

Grønnemosegård.

Ejerinde: enkefrue Laura Krog, f. Wie, som overtog gården i 1913 ved sin mands, Hans P. Johannes Krogs død, født i Horne sogn 2.10. 1877. Matr. Nr. 13a m.fl. af Horne. Hartkorn 7-3-1-2½. Ejendomsskyld 33,000 kr. Areal 52 tdr. ld. Grønnemosegård var tidligere fæste under grevskabet Brahesminde. Den sidste fæster var Hans Krog, som frikøbte gården og 1880 efterfulgtes af sin søn, Hans Peder Krog (død 1893). Hans søn, Laura Wies afdøde mand, overtog gården 1912, men døde allerede året efter. Bygningerne er dels af grundmur, dels af bindingsværk, alle med stråtag.

Nordvang

Ejerinde: enkefru Ane Kathrine Hansen, født Pedersen, som overtog gården i 1908 ved sin mands, Hans Hansens død, født på ejendommen 5.3. 1838. Matr. Nr. 14a af Horne. Hartkorn 7-6-2-1/4. Ejendomsskyld 31,000 kr. Areal 57 tdr. ld. Nordvang købtes 1875 fri fra fæste under grevskabet Brahesminde af Hans Hansen..

Signehøjgård

Ejer: Rasmus Hansen Storm, som overtog gården i 1911, født i Faldsled 27.7. 1872 og gift med Anna Christine Madsen, født på ejendommen 22. 10. 1872 Matr. Nr. 15a af Horne. Hartkorn 6-3-0-2. Ejendomsskyld 33,000 kr. Areal 50 tdr. ld. Signehøjgård blev 1874 frikøbt fra fæste under grevskabet Brahesminde af Mads Hansen Madsen, efter at hans fader, Hans Madsen, havde haft den i fæste. M.H. Madsen var Rasmus Hansen Storms svigerfader; han var på sin egn en meget fremragende mand. De noget bølgeformede jorder strækker sig mod nord. Bygningerne er opførte 1879 efter brand, hovedbygningen med tegltag, avlsbygningerne med stråtage.

Nørlund

Ejer: Knud Peder Sørensen, som overtog gården 1. Novbr. 1903, er født i Horne 4. Marts 1873 og gift med Karen Mortensdatter Jørgensen, født i Horne 2. Novbr. 1870. Matr. Nr. 16a m.fl. af Horne. Hartkorn 7-0-1-2. Ejendomsskyld 36,500 kr. Gårdens samlede areal 55 tdr. ld. Nørlund har tidligere været fæste under hovedgården Hvedholm, men frikøbtes i 1870erne af den daværende fæster, Søren Sørensen, som døde 1899. Ejendommen overgik da ved arv til hans plejedatters datter, frk. Anna Clausen, af hvem Knud Peder Sørensen har købt. Gården er opført 1856 med undtagelse af svinestalden, der er bygget i 1911. Den grundmurede hovedbygning er fritliggende mod vest, og er, ligesom den ligeledes grundmurede svinestald, tækket med cementtagsten. De øvrige avlsbygninger er af bindingsværk med stråtage. Jorderne strækker sig navnlig mod NV over et noget kuperet terræn.

Tippelsbjerggård

Ejer: Christian Rasmussen, som overtog gården i 1897, født på ejendommen 26.6. 1864. Matr. Nr. 19a af Horne. Hartkorn 5-2-3-1 3/4. Ejendomsskyld 30,000 kr. Areal 45 tdr. ld. Tippelsbjerggård, der oprindelig var fæste under grevskabet Brahesminde, ligger ved forbindelsesvejen mellem Bøjden og Assens landeveje. Bygningerne er opførte i 1860erne af grundmur med stråtage.

Øxnebjerg

Ejer Carl Christian Hansen, som overtog gården 23. Febr. 1910, er født på ejendommen 8. Maj 1875. Matr. Nr. 24a af Horne Lillemark. Hartkorn 7-5-1-2 1/4. Ejendomsskyld 35,000 kr. Gårdens samlede areal 64 tdr. ld. Øxnebjerg har tidligere været fæste under hovedgården Hvedholm, men frikøbtes 20. Maj 1874 af den daværende fæster, Mads Hansen, hvis fader ligeledes havde haft gården i fæste. Mads Hansen døde 27. Marts 1899, hvorefter enken sad som ejer, til hun overdrog ejendommen til sin søn, Carl Christian Hansen. Gården er opført 1868-69 af grundmur, tækket med cementtagsten og strå. Svinestalden er dog bygget 1911 udenfor den egentlige gårdplan. Hovedbygningen, der ligger mod syd, omgiven af en stor og smuk have, er mod gårdsiden forsynet med høj frontespice med kvist; det er en stor bygning, som rummer en god og hyggelig lejlighed. Jorderne strækker sig navnlig øst for gården. Skoven er dog fraliggende c. 6 km. Mod SV.

Gambjerggård

Ejer: Søren Kej, som overtog gården i 1913, er født på ejendommen 16.9. 1857 og gift med Ane Sørensen, født i Horne 7.12. 1856. Matr. Nr. 25a m.fl. af Horne. Hartkorn 6-1-1-3/4. Ejendomsskyld 30,000 kr. Areal 45 tdr. ld. Gambjerggård blev 1913 af Søren Kej frikøbt fra fæste under grevskabet Brahesminde, efter at hans forfædre gennem flere slægtled havde haft den i fæste. Bygningerne er dels ældre bindingsværk, dels grundmur med stentage, opførte 1913.

Broholm

Ejer: Morten Hans Mortensen, som overtog gården i 1915, er født på ejendommen 9.5. 1877 og gift med Gjertrud Johanne Elmelund, født i Horne sogn 29.4. 1883. Matr. Nr. 28a af Horne. Hartkorn 5-1-0-2½. Ejendomsskyld 32,000 kr. Areal 46 tdr. ld. Broholm ligger 1½ km syd for Horne by og har oprindelig været fæste under grevskabet Brahesminde, men frikøbtes 1890 af Lars Mortensen, Morten Hans Mortensens fader, hvis svigerfader, Niels Nielsen, forud havde haft gården i fæste. Jorderne er noget kuperede. Bygningerne er opførte 1912 efter brand af grundmur med stentage. På marken vest for gården findes en af staten fredet kæmpehøj, kaldet "Duershøj".

Langemosegård

Ejer: Mads Marius Milling Sørensen, som overtog gården i 1894, er født i Horne sogn 10.12. 1868 og gift med Laura Milling, født på ejendommen 13.8. 1871. Matr. Nr. 29a af Horne. Hartkorn 4-7-0-0. Ejendomsskyld 24,000 kr. Areal 41 tdr. ld. Langemosegård købtes 1874 fri fra fæste under grevskabet Brahesminde af Lars Poulsen, hvis plejedatter er gift med Mads Marius Milling Sørensen. Gården ligger ca 1½ km syd for Horne, omtrent midt på sine noget kuperede jorder. Bygningerne stammer fra 1849, da gården udflyttedes fra byen, og er dels af grundmur, dels af bindingsværk med stråtage.

Bjældemose

Ejer: Poul Andersen Jensen, som overtog gården 31. Juli 1908, er født på ejendommen 27. Novbr. 1879 og gift med Johanne Jensen, født i Horne 3. Aug. 1881. Matr. Nr. 43 m.fl. af Horne. Hartkorn 9-3-2-1 3/4. Ejendomsskyld 49,500 kr. Gårdens samlede areal 74 tdr. ld. Bjældemose var tidligere fæste under hovedgården Hvedholm, men blev frikøbt 1872 af Peder Jensen, i hvis slægt den gennem flere generationer var gået i arv som fæste. Efter hans død i 1902 sad hans enke inde med ejendommen, til hun i 1908 skødede den til sin søn, Poul Andersen Jensen. Den meget anselige skifertækkede hovedbygning er opført 1891 af grundmur i den sydlige side af gårdspladsen. De tre store avlslænger er bygget i 1850erne af bindingsværk med stråtage. Udenfor den egentlige gårdplan ligger en svinestald, bygget c. 1875 af grundmur med tag af pandeplader, en kornhjelm og et motorhus, det sidste opført 1912, da der installeredes petroleumsmotor til drift af de faste maskiner. Jorderne er navnlig øst for gården en del kuperede og skråner ned mod vest.

Egelund

Ejer: Niels Sørensen Elmelund, som overtog gården i 1891, er født i Horne sogn 17.8. 1858 og gift med Karen Nielsen, født på ejendommen 1.3. 1861. Matr. Nr. 45a m.fl. af Horne. Hartkorn 5-6-3-2 1/4. Ejendomsskyld 32,000 kr. Areal 52 tdr. ld. Egelund ligger smukt ved vejen fra Horne til Bøjden. 1891 frikøbtes den fra fæste under grevskabet Brahesminde af den daværende fæster, Niels Hansen, som havde overtaget fæstet efter sin svigerfader, Rasmus Sørensen, der selv havde det efter sin svigerfader, Jørgen Olsen. Niels Sørensen Elmelund er Niels Hansens svigersøn.

Flintenæs

Ejer: Poul Andreas Poulsen, som overtog gården 1. Novbr 1904, er født på ejendommen i febr. 1871. Matr. Nr. 48 m.fl. af Horne. Hartkorn 8-5-2-2. Ejendomsskyld 48,000 kr. Gårdens samlede areal 74 tdr. ld. Flintenæs var fæste under hovedgården, Hvedholm, indtil Anders Poulsen, som havde taget fæstet i arv efter sin fader, i begyndelsen af 1870erne købte den fri. Han døde 16. Novbr. 1901, hvorefter hans enke sad inde med gården, til hun i 1904 overlod den til sin søn, Poul Andreas Poulsen. Den gamle hovedbygning er opført i begyndelsen af forrige århundrede i den sydlige side af gårdspladsen. Avlsbygningerne er opførte af grundmur i årene 1880-88. Alle disse bygninger bærer stråtage. Udenfor den egentlige gårdplan ligger en teglhængt svinestald og et paptækket brændseshus, begge af grundmur. Jorderne er ret jævne; de ligger samlede omkring gården.

Kokrog

Ejer: Peder Milling, som overtog gården 1. Maj 1882, er født på ejendommen 22. April 1844 og gift med Maren Andersen, født på Tåstebjerg i Horne sogn 8. Novbr. 1854. Matr. Nr. 49a m.fl. af Horne. Hartkorn 8-1-3-½. Ejendomsskyld 45,000 kr. Gårdens samlede areal 79 tdr. ld. Kokrog har i sin tid været fæste under hovedgården Hvedholm. Den sidste fæster var den tidligere folketingsmand, senere landstingsmand Rasmus Milling, hvis enke i 1874 frikøbte ejendommen og i 1882 skødede den til sin søn, Peder Milling. Den kønne, gamle hovedbygning er opført i begyndelsen af forrige århundrede af bindingsværk. Laden og staldlængerne er byggede af grundmur i 1895 og 1905. Udenfor den egentlige gårdplan ligger en grundmuret svinestald og et brændselshus af bindingsværk. Alle tagene er af strå. Jorderne ligger samlede omkring gården og er noget kuperede.

Svenneregård.

Ejer Rasmus Madsen Højby, som overtog gården 1. Novbr. 1906, er født i Svanninge 19. Maj 1882 og gift med Johanne Lund, født i Horne 12. Decbr. 1880. Matr. Nr. 50a m.fl. af Horne. Hartkorn 8-1-1-1/4. Ejendomsskyld. Gårdens samlede areal 63 tdr. ld. Svenneregård, der tidligere var fæste under hovedgården Hvedholm, frikøbtes c. 1872 af den daværende fæster, Hans Pedersen, som 1885 skødede den til sin søn, Mads Højby. Han døde 1906, hvorefter hans enke overdrog ejendommen til den nuværende ejer ved dennes giftermål med deres plejedatter. Hovedbygningen, der ligger mod syd, omgiven af en køn, gammel have, er opført 1806 af bindingsværk med stråtag. Af samme materialer er den østlige længe, som er bygget i 1890erne. Laden og materialhuset er bygget 1908 af grundmur med stentage og den vestlige staldlænge 1913 af grundmur med tag af pandeplader. De faste maskiner drives ved en stor, fritstående klapsejlmotor. Jorderne strækker sig navnlig mod syd. Skoven og mosen er fraliggende c. 4 km mod syd og vest.

Udenby

Ejer: Søren Christoffersen, som overtog gården 1. April 1883, er født i Håstrup 26. Novbr 1854 og gift med Hansine Pedersen, født i Håstrup 26. Septbr. 1855. Matr. Nr. 53a af Horne. Hartkorn 6-0-2-2. Ejendomsskyld 38,000 kr. Gårdens samlede areal 50 tdr. ld. Udenby var fæste under hovedgården Hvedholm til den i 1873 blev frikøbt af den daværende fæster, Knud Nielsen, som dog straks overdrog ejendommen til sin søn, Jørgen Knudsen, af hvem Søren Christoffersen har købt. Bygningerne er opførte 1856 efter ildsvåde og er alle af grundmur. Hovedbygningen tækket med tegl, avlsbygningerne med strå. Hovedbygningen ligger i den sydlige side af gårdspladsen omgiven af en stor, køn have. Jorderne har en noget bølgeformet overflade. Skoven er fraliggende c. 6 km mod vest. 1884 begyndte Søren Christoffersen et fællesmejeri på Udenby og købte der til gennem mange år egnens mælk. Men efterhånden som andelsmejerierne dukkede op, blev vilkårene vanskeligere for fællesmejerierne, og Søren Christoffersen nedlagde da mejeriet og byggede 1898 tæt øst for avlsgården de ret udstrakte teglværksbygninger, i hvilke der drevedes en betydelig industri, til hvilken ejendommens lerjorder afgav rigeligt og godt materiale.

[lok-foren/_borders/disc_aftr.htm]

Send mail til mail@fynhistorie.dk med spørgsmål og kommentarer til denne web site.
Copyright © 2000  Sydfyn-info.dk A/S, hvor intet andet er angivet. www.fynhistorie.dk