Ældre litteratur om kvægavl
Forside ] Op ]

 
Ældre litteratur om kvægavl

 

Albrechtsen, J.: Ufrugtbarhed hos kvæget. 1916. 93s.
Andersen, I.B.H.: Bedømmelse af malkekvæget ved vore dyrskuer. 1890. 31s.
Andersen, J.: Et nyt system for malkekvægets bedømmelse. 1907. 95s.
Andersen, J.B.H.: Stambogsføringen i husdyravlen. 1888. 16s.
Appel, A.: Avlscentrer for kvæg af jydsk malkerace. 1900-1903.
Appel, A.: De vigtigste midler til fremme af kvægavlen i Danmark. 19s.
Appel, A. og P.A. Mørkeberg: Meddelelser om kvægbrugets udvikling i Danmark i de sidste 25-35 år og særlig dets udvikling på Fyen og Lolland-Falster. 1889.
Beck, N.: Meddelelser om resultaterne fra sammenlignende forsøg med forskellige kvægracer på Tranekær, 1905-1916.
Bendixen, V.: Kreaturløst jordbrug. 1923. 32s.
Bentsen, H.: Malkekvægets pleje. 23s.
Bonde, N.: Kvægavlen i Jylland, fra 1928ff.-ff
Brandt, H.: Avlscentret Sønder Elkjær v. Sulsted. 1901. 16s.
Brandt, H.: Det jydske kvægs udvikling i de forløbne 25 år. 1897. 42s.
Brandt, J.T.C. Kortfattet vejledning i husdyravl. 1885-86.
Bredkjær, N. og Chr. Moth Bundgaard: Kort vejledning i køernes fodring og malkning. 16s.
Bredkjær, N. og Chr. Moth Bundgaard: Regnskab over køernes ydelse og foder. 36s.
Buus, N.P.J.: I hvilket forhold stiller udbyttet af studefedning sig i sammenligning med indtægten af mejeridrift. 1866. 16s.
Buus, N.P.J.: Malkekøernes behandling sommer og vinter. Udg. 1875. 174s, udg. 1877 og 1884.
Buus, N.P. J.: Om malkekvæget i Danmark. 1883. 41s.
Christensen, A.M.: Kontrollære. 1921. 84s.
Clausager, H.: Det jydske kvægbrugs historie. 1905. 225s.
Effersø, R.C.: Landbruget og husdyrbruget paa Færøerne. 1886. 60s.
Fenger, R.: Kan kjødproduktionen betale sig under de nuværende forhold i Danmark? 1873. 28s.
Fisker, J.: Kvægavl og arvelighed. 1915. 107s.
Fisker, J.: Kvægavlsarbejdet og kvægavlen i Københavns amt. 1910. 220s.
Fisker, J.: Lommebog til brug ved uddrag af kontrolforeningsregnskaberne til benyttelse ved stambogsføring i tyreholdsforeningerne. 1909.
Frederiksen, A.M.: Kvægavlen på Samsø. 1914. 56s.
Frederiksen, L.: Kvægavl og kvægopdræt. 1920. 24s.
Frederiksen, L.: Kvægavl og mælkeproduktion i Danmark. 1932. 19s.
Frederiksen, L.: Nogle danske iagttagelser og forsøg vedrørende kvægets ydelse og fodring. 1928. 31s.
Frederiksen, L.: Om kvægets betydning for mennesket og samfundet. 1927. 12s.
Frederiksen, L.: Om offentlige foranstaltninger til kvægavlens fremme. 32s.
Frederiksen, L.: Oplysninger om nogle danske opdrætningsforsøg med kvæg. 1929. 14s.
Frederiksen, L.: Statistiske oplysninger om kvægholdet. 1924. 32s.
Friis, L.: Eksporten af danske avlsdyr til Rusland. 1901. 21s.
Fællesledelsen for kvægavl- og kontrolforeninger: Beretninger 1904ff.-f.
Goldschmidt, H.: Kvægbrugets udvikling i Danmark særlig i Sorø og Præstø amter i de sidste 25-35 år. 1890. 295s.
Goldschmidt, H.: Om opdrætningsforhold med særligt hensyn til kvæget. 1888. 22s.
Goldschmidt, H.: Rentabilitets-fodringsforsøg med malkekvæg til belysning af værdien af lucernehø. 1920. 83s.
Gylling Holm, J.: Den kunstige sædoverførings organisation og økonomi. 1943. 36s.
Hansen, K. og V. Steensberg: Forskellige opdrættede køers holdbar og ydelse. 1950. 48s.
Hofman-Bang, N.O.: Respirationsapparatet, dets betydning og anvendelse ved rationelle forsøg over hornkvægets mælkeydelse. 1917. 180s.
Hovmand, H.C.: Om smitsom yverbetændelse hos malkekvæget. 1942. 5s.
Hvass, F.: Tyreholdsforeningerne under Randers amts husholdningsselskab. 1888. 50s.
Jensen, H.: Kvægets avl, fodring, behandling, bedømmelse, bygning i sund og syg tilstand. 1877. 128s.
Jensen, H.: Om huusdyrhold. 1874. 27s.
Jensen, H.: Ny maade at bedømme heste og kvæg ved dyrskuer. 1885. 15s.
Jensen, R.: Kvægbrugets udvikling i Holbæk amt. 1903. 123s.
Jensenius: Oksehold. 1872. 19s.
Jessen, P.: Fedeskuet i Kjøbenhavn. 1884. 19s.
Jessen, P.: Forskjellige forhold vedr. kvægtrafikken i ind- og udland. 1881. 35s.
Jessen, P.: Om vort kjødmarked i Storbritanien. 1877. 17s.
Jessen, P.: Vort kvægmarked i England. 1885. 22s.
Johannsson, I: Arvelighedslæren og dens anvendelse i husdyrbruget. 1942. 47s.
Jørgensen, R. Vink mod ufrugtbarhed og yversygdomme hos kvæg. 1934. 68s.
Kastrup, N.P.: Kvægavlens forædling. 1860. 24s.
Kjeldsen, C.M.: Malkekvægets fodring, røgt og pleje. 1915. 78s.
Kjær Nielsen: Beretninger om den 2-årige konkurrence mellem hele kvæghold i Fyns stift. 1906-12.
Kjær Nielsen og L. Lambæk: Kortfattet kontrollære. 1912. 20s.
Klüver, C.C:: Tabeller til ved 2. mål at bestemme hornkvægets brutto- og nettovægt. 1865. 32s.
Kristjansson, G. og K. Hansen: Forsøgskvægbesætningen på Favrholm igennem 15 år. 1944. 79s.
Kühn, J.: Kvægets hensigtsmæssigste ernæring. 1875. 220s.
Kvægavlsforsøg: 1. beretn. om rentalibitets-fodringsforsøg med malkekøer i 1902-03. 1903. 52.
Kvægavlsforsøg: Beretning om den 2 årige konkurrence mellem hele kvæghold i Sjællands stift. 1908-16.
Kvægavlsforsøg: Foreløbige oplysninger om nogle forsøg med malkekøer 1922-24
Kvægavlsforsøg: Forsøg med malkekøer. 2 eller 3 gange malkning daglig. 1912. 50s.
Kvægavlsforsøg: Forsøg med malkemaskiner. 1910. 79s.
Kvægavlsforsøg: Oversigt over forsøgslaboratoriets arbejder 1940-44.
Kvægeksport: Kvægexportmødet i Esbjerg 1893. 58s.
Kvægeksport: Meddelelse om foranstaltninger for at bevare for Danmark en uhindret indførsel af levende kreaturer til Storbritanien. 1877. 40s.
la Cour, J.B.C.: Docent Stribolts theorier Jerseykøer contra dansk malkekvæg. 1904. 102s.
la Cour, A.: Kvægbesætningens størrelse. 1876. 21s.
la Cour, A.: Om maal og midler ved udviklingen af vort malkekvæg. 1888. 20s.
Land Jensen, H.: Jerseykvæget. Jerseyforeningens 25 års jubilæum. 1927. 56s.
Langmack, P.V.: 2. beretning om undersøgelse af de enkelte køers mælk. 1921. 160s.
Larsen, L. Hansen: Kostaldens hygiejne. 1931. 145s.
Larsen, L. Hansen: Om afkomsundersøgelser og arveanalyser i dansk kvægavl. 1935. 10s.
Lawtz, O.: Praktiske anvisning til kvægavl og meieridrift særlig for mindre jordbrug. 1880. 92.
Madsen, M.M.: Malkekoen. 1907. 152s.
Martens, J.D./ C. Dalgas: Kvægavlen og meieridriften paa hollændergaardene i det holsteenske og slesvigske. 1854. 312s.
Moombie, W./ E. Møller Holst: Kvægfedning, kvæghandel og kvægavl. 1868. 104s.
Michelsen, G.: Nye og sikre kendetegn paa at vælge de bedste malkekøer. 1846. 74s.
Mørkeberg, P.A.: Avlscentrer for kvæg af rød malkerace 1899-1903.
Mørkeberg, P.A.: Om kvægavlens ledelse i Danmark. 14s.
Mørkeberg, P.A.: Rød dansk malkerace
Mørkeberg, P.A.: Smitfields julefedeskue 1888. 1889. 19s.
Nielsen, A. Chr. m.fl.: Regnskab over kvægopdræt. 1927. 36s.
Nielsen, M.: Kvægets ydrelære. 1913. 44s.
Nielsen, M. og C. Rasmussen: Kalveopdræt og kalvesygdomme. 1919. 31s.
Næsgaards kvægbesætning 1909-1929. 42s.
Okholm, L.: Kvægfedning. 1917. 104s.Pedersen, J.Fr. og M. Hansen: Fællesledelsen for kvægavls- og kontrolforeninger i Fyns stift. Beretninger for 1908ff.-f.
Petersen, G.: Om sommer-staldfodringen. 1879. 74s.
Plum, M.: En undersøgelse af de ved Kollekollebesætningens dannelse anvendte avlsmetoder og deres virkning. 1937. 43s.
Poulsen, S.: Beretning om virksomheden i Tvindelstrup og Sigersted tyreforeninger. 1911.
Prosch, V.: Nutidens strømninger i husdyravlen. 1879. 86s.
Prosch, V.: Om kvægavlen i det nordvestlige Jylland. 1873. 21s.
Rasmussen, H.J. m.fl.: Kvægavl og kvægopdræt. 1920. 253s.
Rottensten, K.: Iagttagelser og undersøgelser over nedsat frugtbarhed hos kvæg. 1948-50.
Saxtorph, W.: Beretn. om Frederiksborg amts kvægavlerforenings kreds indtil 1892. 1893. 72s.
Sponneck, W.: De i England gjældende bestemmelser om indførsel af fremmed kvæg. 1885. 98s.
Steen, M.: Huusdyravl. 1873. 46s.
Steen, M. Kvægfedning. 1874. 47s.
Steensberg, V.: Proteinmængdens indflydelse på ungkvægets vækst. 1947. 103s.
Stribolt, V.: Principperne i vor kvægavl. 1904. 84s.
Svendsen, A.: Kvægavl og kvægopdræt. 1906. 224s.
Svendsen, S.K.: Handelsfejl hos heste, køer og svin. 48s.
Søndergaard, Chr.: Kvægavlsbevægelsen. 1902. 158s.
Sørensen, E.: Forsøg med kunstig sædoverføring udført på Samsø. 1939. 196s.
Sørensen, H.: Beretn. til Fyens stifts patriotiske selskab om undersøgelse af præmierede tyres afkom. 1901. 31s.
Thesen, O.: Om fedekvæget og dets behandling. 1874. 93s.
Toftemark, L.E.: Kvægholdet. 1924. 144s.
Tveter, H.: Om salg og export af fedekvæg. 1873. 64s.
Wenzel Eskedal, H.: Orienterede undersøgelser og forsøg med ungkvæg m.m.. 1924-30. 141s.
Westergaard, H. Kreaturforsikringen i Danmark. 1903. 54s.
Ærsøe, H.: Husdyrbrugs-forsøgsvirksomheden i Danmark 1882-1942
Østergård, P.S.: Bearbejdning af talmateriale vedr. malkekøers ydelse v. Lars Frederiksen. 1932. 38s.
Østergaard, P.S: 50 års kvægforsøg 1883-1933. 1934. 424s.
  
   
    
    
   
    
   
   
   

 

 

 

 

 

Send mail til mail@fynhistorie.dk med spørgsmål og kommentarer til denne web site.
Copyright © 2000  Sydfyn-info.dk A/S, hvor intet andet er angivet. www.fynhistorie.dk