Vejen og Omegns Kontrolforening
Forside ] Op ]

 
Forhandlingsprotokol for Vejen og Omegns Kontrolforening

[Verdens første kontrolforening]

 
Afskrift af Vejen Kontrolforenings første forhandlingsprotokol, desværre kun for de allerførste år af foreningens levetid.
Oversigt over det historiske forløb for dannelse af verdens første kontolforening fås bedst via foreningens forhandlingsprotokol:
 

År 1895, den 24.januar sammenkaldt til møde på Lille Skovgård i Vejen for at forhandle om oprettelse af en Kontrolforening for Vejen og Omegn. Man enedes om oprettelsen af en sådan, hvorefter loven for samme vedtages og foreningen dannedes af følgende medlemmer. B.Boisen, Doreathesminde, S.P.Knudsen, Lille skovgård, L.Rasmussen, Vandam, H.Olsen, Baungård, J.Lauridsen, Grønvang, R.Møller, St.Dalgård, N.Pedersen, Fr.Hansen, Øster Haugård, P.Kjems, Askov Nygård, N.Just, Askov Nørgård, forstander L.Schrøder, Askov, J.Madsen, Maltbæk samt Niels Hansen, Maltbæk (senere tilskrift: 365 køer, 13 medlemmer).
Ved samme møde enedes man om at antage kontrolassistenten Conradi som foreningens assistent og begynde foreningens virksomhed fra 29.april 1895.
Man valgte derefter S.P.Knudsen, Lille skovgård til foreningens formand og regnskabsfører.
Mødet hævet.
Udaterede underskrifter: S.P.Knudsen    Boe Bøjesen    C A R Møller    Peter Kjems    Kr.Kirk
År 1896 den 11.februar afholdt Vejen og Omegns Kontrolforening ekstraordinær generalforsamling på Lille skovgård, hvor følgende forhandledes.
Foreningens love gennemgået og befandtes formålstjenlige.
Det vedtages at indgå til regjeringen med ansøgning om statstilskud til foreningen.
Det vedtoges for det kommende År at regne prøvemalkningen for de forerådende 14 dage i stedet for som hidtil for de kommende 14 dage.
Til bestyrelse for det indeværende År valgtes foruden S.P.Knudsen Rudolf Møller og bestyrer Kirk, Askov.
Til revisor valgtes L Rasmussen og H Olsen.
Såfremt statstilskud ikke opnås er loven ???? for det kommende Dr.
Generalforsamlingen hævet  .S.P.Knudsen    Boe Bøjesen    Rasmussen    Møller    Kr.Kirk   Peter Kjems.
Efter generalforsamlingen afholdtes bestyrelsesmøde. Bestyrelsen enedes om at leje Kontrolassistenten Konradi som foreningens assistent igjen for det kommende År 1.mar. 1896 til første maj 1897 på samme betingelser som forrige År, nemlig for en Årlig løn på 400 kr, samt for 10 kroner for det 13. medlem. Mødet Hævet.
S:P.Knudsen    Kr.Kirk    C A R Møller
Torsdagen den 30.juli 1896 afholdtes den Årlige generalforsamling for kontrolforeningen hos S.P.Knudsen, L.Skovgård, hvor regnskabet for året 95-96 fremlagdes og godkendtes af alle de tilstedeværende medlemmer.
Et forslag fra fabrikant Lauridsen gående ud på at drage fodringsregnskabet for svinebesætningen ind under det arbejde, der for tiden udføres, behandledes. Forslaget vandt bifald, men man mente dog endnu, at det indtil videre kun kunne ske på  kontrollens bekostning, hvorfor man indtil videre stillede sagen i bero.
Det afgående bestyrelsesmedlem S.P.Knudsen genvalgtes med alle stemmer mod ingen.
Rasmussen, Vandamsgård genvalgtes som revisor. Generalforsamlingen Hævet.
Fr.Hansen    S.P.Knudsen,    ? Madsen?    Kr.Kirk    Peter Kjems Tirsdagen den 29.december 1896 afholdt bestyrelsen for kontrolforeningen møde hos Fr.Hansen i Askov, hvor der forhandledes et forslag gående ud på at bringe svinebesætningen ind under kontrollen med regnskabsføring og vejning), hvilket forslag bestyrelsen enedes om at fremme. Ligeledes besluttede man at lade afholde en ekstraordinær generalforsamling på Schrøders gård onsdagen den 6.januar 1897.
S.P.Knudsen    C A R Møller    Kr.Kirk
Onsdagen den 6.januar 1897 afholdtes ovennævnte generalforsamling, hvor følgende forhandledes:
Punkt 1: Efter bestyrelsens indbydelse var følgende mænd indbudte, L Fredslund, Vejen, N P Jørgensen, Vejen og Jørgen Boesen, Askov, Ebbe Madsen, Vejen, Ebbesen, Sønderskov Mølle, Jens Sørensen, Askov, deraf mødte de 3 førstnævnte.
Punkt 2: Forslaget om vejning af svin og regnskabsføring over samme vedtoges, ligeledes vedtog man at føre regnskab over opdrættets fodring. For at få dette forøgede arbejde udført, mentes det nødvendigt at antage en assistent mere, hvorved det tillige blev muligt at optage de ovennævnte 6 mænd som nye medlemmer.
Generalforsamlingen vedtog, at assistenterne skal føre stambog over de køer, som hvert medlem selv ønsker bogført over. Ligeledes vedtog man, at foretage vejning af hele kvægbesætningen for hvert halvår, samt regelmæssig optegnelse over fodringen af ungkvæget samt  m??? og fodervægt.
Kredsen, hvori hver assistent for sig skulle arbejde, tænkes ordnet således: 1.kreds: Dr.Bøjesen, S P Knudsen, Rasmussen, Fru Olsen, L Fredslund, N P Jørgensen og Johs.Lauridsen. 2.kreds: Ebbe Madsen, Rudolf Møller, N Pedersen, Fr.Hansen, Jørgen Boesen, Jens Sørensen, P.Kjems, N Just, Schrøders, N Hansen, Jeppe Madsen, Ebbesen, Sønderskov Mølle.
Vejningen af kreaturerne skal finde sted hvert Halvår. Svinene vejes hver 4.uge, dog kan de medlemmer, som ønske det, forlange vejning hver 14.dag. Optegnelse over fodringen af ungkvæg, kalve og svin sker regelmæssigt hver 14.dag samtidig med fedtkontrolleringen. Udgiftens fordeling med hensyn til de forøgede nye apparaters anskaffelse foreslåes og vedtages at være således: De tiltrædende medlemmer betaler forlods et lige så stort bidrag pr kontrolkodag som de gamle foreningsmedlemmer allerede i afvigte regnskabsår har betalt. Resten af udgiften til nyt materiel fordeles ligeligt på samtlige medlemmer i foreningen efter de almindelige regler. Udgiften til løn af assistenten, nyt materiel, kemikalier og andet lignende fordeles efter antal kontrolkodage, dog således at en kontrolkodag regnes lige med 5 svin i 1 dag. Svinekontroldagene findes ved, at der hver 14. dag noteres antal svin i besætningen over 5 uger, og dette antal lægges til grund for beregningen.
Forslaget til måden, hvorpå regnskabet skal føres, samt udarbejdelse af skemaer, stambøger og hovedopgørelser udarbejdes af bestyrelsen, som i dette øjemed kan søge sig fornøden assistance. Dette arbejde tænkes færdigt til først i marts måned, således det kan forelægges på en ny generalforsamling ved de tid.
Fr.Hansen  Johs.Lauridsen    for fru Olsen / Olav Olsen    S P Knudsen   Niels Pedersen    Bøjesen   Niels Peder Jørgensen   Laust Fredslund    CAR Møller    Jørg Boesen    Kr.Kirk

Efter generalforsamlingen holdtes bestyrelsesmøde, hvor man enedes om at supplere sig med Fr.Hansen, Johs.Lauridsen og om muligt med Niels Pedersen eller Jens Johansen, Ladelund for at fD et udkast til førelse af regnskab. Det overdroges formanden at sammenkalde til et møde og at få indgivet andragende til ministeriet. Mødet Hævet.
S P Knudsen   CAR Møller   Kr.Kirk
Den ovenfornævnte af formanden indkaldte ekstraordinære generalforsamling afholdtres på Grønvang torsdagen den 1.april 1897.
Man vedtog som første punkt de af det nedsatte udvalg udarbejdede forslag til specifikation af foderet i 5 rubrikker. ligesom bestyrelsen bemyndigedes til at anskaffe de dertil nødvendige bøger.
Desuden vedtog man ved regnskabsføringen over de enkelte malkekøer at lade trykke og benytte et af Jens Johansen udarbejdet skema til summarisk oversigt over alle malkekøers ydeevne og foder for hver 14.dag.
Endvidere vedtog man at benytte det af Udvalget udarbejdede skema for regnskabsføring over svin med den af Lauridsen tilføjede Ændring over specifikation af foderet samt med ret til selv at benævne afdelingerne efter ønske, og endeligt at affald regnes lig med valle eller 12 pd. pr. foderenhed.
Endelig vedtog man at benytte et af F.Hansen og R Møller udarbejdet skema til brug ved regnskabsføring efter kalve og opdræt.
Efter generalforsamlingens anmodning gav Fr Hansen tilsagn om at ville udarbejde et forslag til stambogsføring, som forelægges kontrolforeningens bestyrelse til vedtagelse, hvorefter det tages i brug.
Det henstillede at enhver så vidt mulig slutter sit regnskabsår omkring 1.maj.
Som sidste punkt på dagsordenen vedtog man: bestyrelsen supplerer sig med Lauridsen og Rasmussen og søger oplysninger om vanskeligheden ved anskaffelsen af en kreaturvægt samt overvinder disse og bringer sagen i orden.
Generalforsamlingen hævet.   Kr.Kirk.   S P Knudsen   CAR Møller.

År 1897, den 24.juni afholdtes bestyrelsesmøde, hvor følgende forhandledes:  1) Man enedes om, at den af Konradi udarbejdede årsopgørelse kunne passere som manuskript til en artikel i Mælkeritidende.  2) Ved lodtrækning afgjordes det, at Rudolf Møller går af ved generalforsamlingen som bestyrelsesmedlem.  3) Det overlodes til formanden at bestemme sted og tid for generalforsamlingens afholdelse. Bestyrelsesmødet afsluttet..   Kr.Kirk.   S P Knudsen   CAR Møller

Lørdagen den 2.oktober 1897 afholdtes en lovlig indvarslet ordinær generalforsamling på Vejen Stationskro, hvor følgende forhandledes.
Det reviderede regnskab for Året 1896-97 oplæstes og godkendtes. Rudolf Møller genvalgtes som bestyrelsesmedlem og Rasmussen som revisor.
Rasmussen fremsatte forslag om: Punkt 1, halmens værdi nedsættes til 5 pd. pr. foderenhed. Forsamlingen ønskede at udsætte spørgsmålets endelige afgørelse til næste generalforsamling, medens den gamle ordning bibeholdes til maj 1898. Punkt 2, kontrolassistenten undersøger om foderet af hø og halm stemmer med det opgivne. Dette menes at have været assistentens pligt fra begyndelsen af, så ingen ny vedtagelse antages for nødvendig.
Punkt 3, vægtspørgsmålets endelige afgørelse. Forsamlingen finder ordningen fra i foråret brugelig dog således, at vægtens ejere modtager betaling for sidste halve År, dette udredes af medlemmerne som benytter den med 5 øre pr. malkeko.
Foreningens kasserer bemyndiges til at opkræve 1 kr. pr. ko for sommerhalvåret 97.
Når foreningens Årsopgørelse er udregnet færdig bemyndiges bestyrelsen til at lade det trykke i løbet af 8 dage i et antal efter bestyrelsens skøn. Generalforsamlingen sluttet.
CAR Møller    Bojesen    Kr.Kirk    S P Knudsen    N Just    Joh Lauridsen    Niels Pedersen    Jens Sørensen
Efter endt generalforsamling afholdtes bestyrelsesmøde, hvor S P Knudsen, Lille skovgård valgtes til formand.
Kr.Kirk   CAR Møller Lørdagen den 12/2 1898 afholdt bestyrelsen for Vejen og Omegns Kontrolforening møde hos R Møller, Dalgård, hvor følgende forhandledes.
Man foreslår at optage følgende 4 nye medlemmer, Pedersens Enke, Skodborghus, N Pilekjær, P Madsen og Anton Kristensen.
Man tænker sig af den grund ruterne ordnede således: at Skodborghus, pilekjær og N Madsen indlemmes i den søndre, medens Anton Kristensen, N.Pedersen, Dalhus og Fr.Hansen flyttes ind i den nordre rute.
For så vidt assistenterne kunne udføre arbejdet, kunne enkelte husmænd få kontrolleret.
Bestyrelsen foreslår samtidig hosliggende form for stambogsføring til brug i foreningen. Ligeledes foreslår man at leje de nuværende assistenter.  Kr.Kirk   CAR Møller    S P Knudsen
Mandagen den 21.februar 1898 afholdtes en lovlig indvarslet generalforsamling På Vejen Stationskro, hvor følgende forhandledes:
Generalforsamlingens flertal kan tiltræde, at man optager de af bestyrelsen foreslåede 4 nye medlemmer. Samt at den foreslåede rute benyttes, dog Rasmussen, vandamsgård, sikres assistenten 2 dage hver anden omgang. Ligeledes vedtog man, at enkelte husmænd kan få kontrolleret, hvis assistenten kan udføre arbejdet, og at de erlægger samme betaling på prøve som medlemmerne, og at de selv anskaffer apparater til vejning og prøveudtagning.
Som næste punkt vedtog man, at elever kan optages som lærling hos assistenten efter den regel, at 10 dage er det mindste tidsrum, han optages på, og at han erlægger 2 kr. pr. dag til foreningens kasse, disse penge fordeles med 1,50 kr til værten og 50 øre pr. dag til assistenten.
Endelig forhandledes spørgsmålet om halmens værdi. Man vedtog at fra 1.maj 98 sættes halmens værdi til : 1 foderenhed = 5 pd. halm. angående spørgsmålet om stambogsføring vedtog man af afvente de af statskonsulent Appel og Fr.Hansen til dette brug udarbejdede lister. vægtspørgsmålet bringes atter i erindring til bestyrelsens velvillige omsorg. Generalforsamlingen sluttet
Niels Just    Bojesen   CAR Møller    S P Knudsen    Peter Kjems    Kr.Kirk    Lauridsen    Jens Sørensen    L.Fredslund   Olav Olsen   Fr.Hansen   Niels Peter Jørgensen    Jørg N Boesen

   
   
   
 

Send mail til mail@fynhistorie.dk med spørgsmål og kommentarer til denne web site.
Copyright © 2000  Sydfyn-info.dk A/S, hvor intet andet er angivet. www.fynhistorie.dk