Skomagermester Peter Mouritsen, København
 

 Breve fra skomagermester Peter Mouritsen, København [Originalen opbevares på Rosagergård, Vejstrup]

 

Breve til gårdejer Christen Hansen Rosager, Vejstrup
 

     Kjøbenhavn, Tirsdag Morgen
     den 17de Decbr 1867

 Kjære Ven!
For otte Dage siden, sagde Kirkegaard til P. Fenger, "at en af de første Dage fik Grundtvig sin Ansøgning bevilget", i Henhold hertil belavede han sig til at prædike i Søndags - i Fredags Aftes gik jeg ud til ham for at høre, hvordan det stod, der var endnu ingen Besked kommet, men han var da saa temmelig sikker paa at det kom, og at han kom til at prædike om ikke 4de Advent, saa dog til Juul. Jeg som i hele denne Sag har været noget Vantro, svarede den "gamle", at man kunde dog ikke være saa sikker, før man saa det, - hvad han ogsaa indrømmede-
 Igaar Mandag var der endnu intet kommet. - Da Dagene løber hen og det dog skal afgjøres hvem der skal prædike i Helligdagene, saa gik Köster igaar til Stiftsprovsten for at høre om der snart kom Besked. - men Stiftsprovsten som ifølge Kirkegaards egne Ord, ogsaa skal erklære sig over Gr. Ansøgning, han har endnu ikke set det mindste til den. --- i dag skal der spørges hos Kirkegaard, om Grundtvig kan prædike i Vartov til Juul! svarer Kirkegaard ikke bestemt Ja! saa skal vi ud at se om en passende Leilighed, hvor Gr. kan prædike i Julen.-
 Gamle Berg er her, han skal prædike paa Søndag i Vartov, om vi ellers under disse Omstændigheder kan bestemme noget i saa Henseende, jeg er glad ved at han er her, han og ?, de to kan man lide paa om her sker noget, gid du ogsaa var her. Det tegner til at blive en bevæget Juul.
 Dit Brev angaaende Skolen og Kragballe, det maa jeg vel vente med at besvare dels fordi jeg gjerne vil tale med Kragballe, først ogsaa til vi er kommet over Juulen med hvad den mulig skal bringe os. Da jeg jo er en del optaget af alt dette, som venter os.
     Tirsdag Aften.
 Efter hvad jeg nu erfarer saa har Kirkegaard svaret: at Sagen er afgjort. - Grundtvigs Begjæring er bevilget, imod Martensens Villie. - Nu prædiker altsaa Grundtvig paa Søndag - og Berg til Aftensang. Tiden er knap da Brevet skal afsted. Skulde det nu ikke ske saaledes, saa skal jeg sende nok et par Linier - gaar derimod alt som det nu tegner til, og jeg ikke faar skrevet oftere til dig paa denne Side Juul, saa vil jeg hermed tilønske Dig og alle dine en rigtig glædelig og velsignet Juul i Vor Herres Jesu Navn. Hils saa alle Vennerne og vær selv kjærligst hilset fra din
     Peter Mouritsen

     Kjøbenhavn, Onsdag Middag
     den 27de Mai 1868

 Kjære Ven!
I denne Time modtog jeg dit Brev! -allerede i Aftes hørte jeg, at Thomas Rørdam, som endnu igaar var her i Kbhvn. havde faaet Tilbudet fra Birkedal - men efter hvad jeg kunde faa ud af det, saa kommer der vistnok Afslag over til Eder.. Termansen har vel sagt dig, at jeg var meget betænkelig ved Th. Rørdam paa grund af hans Bryst - Svaghed. Det er jo imidlertid godt at der er gaaet Bud efter ham, dersom hans Nei skal være et Led i den Kæde, der skal ? Termansen til Eder, saa vil jeg haabe at der maa komme et Nei! fra Baagø, dersom der saa gaar Bud efter ham - for efter mit Kjendskab til ham, saa troer jeg ikke at han er Manden til Eder .. men lad nu Vor Herre raade derfor saa skal det nok lykkes.
 Vi er her i en hel Uvished om det paatænkte Vennemøde - her er endnu ingen Indbydelser kommet. Derimod indløb her i forrige Uge ikke mindre end tre Breve fra Beier i Odense, hvoraf det fremgik at L. Helveg umager sig for at faa et to dages 0 Møde istand i Odense den 16 - 17de Juni for at forhandle om Valgmenigheds Loven - paa den tredie Dag, da kunde hvem der vilde, tage til Ryslinge med Sønderjyderne. Bestyrelsen for den "Sønderjydske Missjon", eller hvad man vil kalde det - holdt strax Møde og Køster blev bemyndiget til at skrive til Helveg for at protestere imod en saadan Vending i den oprindelige Bestemmelse med Mødet, men vi har ikke hørt noget siden. I Mandags talte jeg med Brandt fra Rønnebæk og P. Fenger. Mødet med "Sønderjyderne" fandt deres Bifald, og Brandt lovede, hvis det blev ved den oprindelige Bestemmelse, da at komme med derover. - derimod var de begge misfornøiede med Helvegs Plan og vilde ikke have med den at bestille. Sagen er imidlertid den at den 15de /eller 16de/ skal der være Præsteconvent hos Vinther i Slotsbjergby, der skal Brandt og flere af vore Præstevenner møde. Det blev da en Aftale, at jeg en af de allernærmeste Dage, skulde melde Brandt bestemt Besked om, Mødet bliver som først bestemt, for Sønderjyderne i Ryslinge /eller paa Boltinggaard/ eller, om det bliver efter Helvegs Ønske i Odense, om Valgmenigheds Loven - i første Tilfælde vilde Br. se at faa Conventet lempet, saa han og flere kunde komme over til Eder - i andet Fald - saa kommer der vist ikke mange herfra.
 Saa kjære Ven! saadan staar vi i det herovre og hved hverken ud eller ind i denne Sag. Jeg er blevet anmodet om at sende Indbydelser til Topsø, Sadolin Leth og flere andre Mænd, som skulde med, men jeg kan under disse Omstændigheder ikke engang give dem et bestemt Svar. - send mig derfor hurtigst muligt, kun et par Linier, om Mødet bliver som først bestemt, eller, om Helvegs Forslag har seiret!
 Med Ønsket om en glædelig Pintsefest, være d kjærligt hilset din    Peter Mouritsen

i ganske usædvanlig Hastværk
Det er ikke i Sjælland, der ventes paa Besked, men saasnart jeg hører fra dig, skal der Bud til vor gamle Ven, Hjulmanden i Sønderjylland og til Frøken Pio i Nørrejylland, for hun vilde saa gjerne gæste dig ved denne Leilighed.
[Senere påtegning] I dette Øieblik er Køster her med Brev fra Birkedal, at det bliver ved den første Bestemmelse. Jeg har altsaa nu Svaret

     Kjøbenhavn den 19de Juli 1869

 Kjære Ven!
Hermed sender jeg nogle Meddelelser fra Appel og Sveistrup, om du vil give dem til Venner i din Kreds som ? Deltagelse, for den deri omhandlede Sag!
 Det Brev til Pastor Jørgensen sender jeg strax til ham, saa du har maaske allerede hørt fra ham.
 Jeg har nu tænkt om Gud og Lykken vil føie at tage Orlov fra Hiemmet den 4 -7 de Aug. - kan du imidlertid lettere faa det paatænkte Møde istand for Ex. Søndag den 8de Aug. saa kan jeg da nok for en gangs skyld svigte den "gamle" - det er Kirkedag Onsdag den 4de saa engang skal jeg være borte, saa det kan næsten ligesaa gjerne være Søndagen som Onsdagen - den 10de maae jeg være hjemme igjen, for da skal jo Indtoget være og skal Byen illumineres eller deslige saa kan jeg ikke godt være borte - Altsaa vil du være saa god at meddele mig hvilken Dag den 5 - 6te 7de eller 8de at Mødet bliver berammet?
 For at vi kan faa saameget Udbytte som muligt af vor Sammenkomst saa vil jeg forud meddele dig et par Spørgsmaal, som jeg iblandt andet gjerne vilde have bragt paa Bane
 For det første. "Er det egentlig nødvendigt at have Forstander, 1ste og 2den Lærer, kan Lærerne ikke være hinanden sideordnede, istedetfor over og underordnet?
 Og for det andet: Skal man ikke se at komme bort fra den faste Løn, for Lærerne, og lønne dem i Forhold til Skolens Virksomhed?
 Jeg har tænkt at det kunde være godt om du maaske forinden, havde Leilighed til at overveie disse Ting.
 Grundtvig har bestemt sig til endnu engang at holde Vennemøde, om det maa lykkes. Jeg tænker at Indbydelsen vil komme ud, maaske endnu i denne Uge.
 Saasnart du nu har faaet Mødet bestemt, vil du saa med et par Ord melde mig det for at jeg kan indrette mig derefter. Jeg tager sagtens herfra over Svendborg, da jeg har endel med Ba? at bestille. Jeg glæder mig til at træffe sammen med Appel og Poulsen hos dig. Frøken Pio kommer vist samtidig dertil ogsaa.
 Hils Poulsen og Math. Appel, og være selv med hele dit Huus kjærligt hilset fra din
      Peter Mouritsen
Jeg har hørt at Karen snart skal have Bryllup!

     Kjøbenhavn den 28de Aug. 1869
 Kjære Ven!
Saa har din Broder da glemt at sig dig og de andre gode Venner, at de skulde ikke vente paa nogen anden Indbydelse end den, der staar i "Dansk Folketidende". Køster mente at den var tilstrækkelig.
 Jeg har i den sidste Tid gaaet og tænkt paa, mon ingen vil føre den sønderjydske Menighedssag frem paa Mødet? Der er dog saa mange gode Mænd tilstede som med kærlig deltagelse bærer denne Sag i deres Hjærter. Jeg blev derfor rigtig glad, da jeg saa af dit Brev, at de samme Tanker er faldet dig paa Sinde. Ved vor sidste Forhandling med Sveistrup, om denne Sag, blev vi enige om at vi skulde være støtter og vente, navnlig vente paa hvad de sønderjydske Christne vilde gjøre. Det er altsaa dem (Sønderjyderne - og iblandt dem, hvem kan nærmere være kaldet dertil end Appel og Poulsen/ der skal give Stødet og føre Sagen frem. - Forinden jeg taler med Grundtvig derom, mener jeg derfor det vil være rigtigt at vente og se hvad Poulsen skriver derom - forøvrigt har jeg tænkt paa om vi kunde faa Lykke til, Appel, Poulsen, dig og nogle faa andre Venner at være sammen hos mig for pgl. Tirsdag Aften den 7de og tales ved om disse Ting forinden de kommer frem i det store Møde. Maaske Vorherre da vil unde os at samles
i Hans Vingers Skygge.
I en gylden Aftenstund
Under Sang da atter bygge
Paa den gamle Klippegrund.
Da Køster selv sælger Adgangskort dennegang, saa slipper jeg derved det trættende og anstrengende Besøg af maaske 4-500 Mennesker, jeg glæder mig derfor til, dennegang mere end tidligere, at skulde nyde godt af mine kjære Venners Besøg og Nærværelse.
 For at sikkre Eder Adgangskort, saa vilde jeg dog bede dig om saasnart du kan at lade mig vide hvor mange der omtrentlig kommer, - om jeg skal bestille Qvarter, - og om muligt, hvornaar de kommer.
 Nu maa du ikke tilmaale dig opholdet her altfor karrigt - om det kunde lykkes, saa skulde vi gjerne om Fredagen, den paatænkte Tour til det nordlige Siælland. Jeg vilde meget gjerne at din Broder kom med.
 Nu er Poulsens Brev kommet. Jeg skal nu en Dag i Ugens løb gaa ud til den "gamle" og forebringe ham Sagen.
Med hjærtelig Tak for sidst, være du saa kjærligt hilset fra din       Peter Mouritsen

     Kjøbenhavn den 22de Nov. 1869

 Min kjære Ven!
Jeg har skammet mig over at jeg ikke endnu har svaret paa det første Brev angaaende Pastor Berg. Det er ikke fordi at jeg ikke helt og fuldt deltager med dig i denne Sag, men du hved jo nok, hvordan jeg sidder kjørt fast i det. Aanden er villig men Kjødet - det ved du nok hvordan det er - ja jeg skulde rigtig dele Glæden med dig, om det kunde slaa til at gamle Berg kunde blive Fripræst i Veistrup. Jeg har i dag skrevet til ham, om hvad der er i gjære - han vil jo naturligvis undskylde sig med sit svage Helbred, men er det Vor Herres Villie at han endnu i sin Aftenstund skal bruges til en lille Gjerning i Kirke Ageren saa faar han jo nok Kræfter baade til at svare Ja og til at udrette gjerningen, og vi ønsker jo dog at ikke vor, men Vor Herres gode Villie maa ske ogsaa i denne Sag.

 Hvad nu det andet du skriver om angaar, nemlig Skolens Brug dersom Berg tager imod Indbydelsen og kommer til Eder - da tænker jeg ikke at det skal have nogen Nød dermed. Naar det Spørgsmaal engang ligger for til Afgjørelse, saa skal det vel nok lykkes at faa en eller vel endog to af Modstanderne til at se, at naar Skolen i Veistrup vilde lukke sine Dørre for en fri og folkelig Forkyndelse af Christendommen, og ikke vilde unde en fri og frivillig "Ordets Tjener" Huusly - at ?, kunde man ikke have synderlig Maal om Skolens Fremtid, naar dette blev rigtig klart for Bestyrelsen, saa tænker jeg at ikke en Eneste af dem havde Mod til at være Modstandere - men som sagt det har vist ingen Nød.
 Maatte det nu lykkes dig og de to andre Mænd, Boisen og R.Hansen at blive enig med Berg, saa at I til Julegave kunde give ham Kaldsbrev og han til Nytaar, I og med Jesus Navnet, ? til Eder og i Fælleskab  ? et lille Paulus for det "gamle Ord, som endnu gjør Underværker".
 Under Valgmenigheds Forhandlingerne blev der i sin Tid ofte talt om de Unge som Frimenigheds Præster. For mig staar det rigtignok lidt anderledes, jeg troer det er de Gamle i Herrens Tjenneste, de ældste i Menigheden, de prøvede i Troen og de erfarne i Livet der, om jeg saa maa sige, kan voxe op til en saadan Tjenneste at være Fripræst i en Fri Menighed.
 Da jeg med Levende Deltagelse følger denne Sag, saa maa du ikke være for karrig med at melde mig naar der sker noget.

 Hils Poulsens og Jens Lund fra mig og vær selv kjærligt hilset fra din Ven og Broder Peter Mouritsen.

Pastor Bergs Adresse er
Thorsager Præstegaard over Aarhus

Set slaar nok omtrent til at gl. Berg faar Brevet om denne Sag samtidig med at du faar dette.
 

   

 

 

Send mail til mail@fynhistorie.dk med spørgsmål og kommentarer til denne web site.
Copyright © 2000  Sydfyn-info.dk A/S, hvor intet andet er angivet. www.fynhistorie.dk