100 års jubilæum Baroniet Lehns Skytteforening d. 31.12. 1962
Forside ] Op ]

 
100 års jubilæum Baroniet Lehns Skytteforening d. 31.12. 1962

Materiale fra  Orla Dons Hansen. Afskrift foretaget af Hans Nørgaard, Egebjerg
 

I de bevægede år omkring 1864 samlede skyttesagen stor tilslutning i alle kredse i Danmark. De danske Skytteforeninger begyndte deres virksomhed i 1861 med artillerikaptajn Mønster som en ildnende agitator. Efter nederlaget i krigen 1864 fortsatte de deres virksomhed med revanchetanken som et klart ledemotiv. "Målet er Danmarks frelse", siger Mads Hansen i sin skyttesang: "Til våben brødre, tag bøssen fat".

1862: Baron O.D. Rosenørn Lehn, f. 1821 på Guldborgland, Lolland, d. 1892 som Danmarks udenrigsminister. Begravet på Lolland.
1862: Sognefoged, gårdejer Rasmus Hansen, Sørup, f. 1826-d. 1910. Bestyrelsesmedlem 1862-1882. Æresmedlem
1862: Kammerråd, sognefoged, gårdejer Hans Jensen, St. Jørgens, f. 1834-d. 1915. Bestyrelsesmedlem 1862-1880
................
Foreningerne organiseredes nu sogne- og amtsvis med en centralledelse. Skydeøvelserne suppleredes med eksercits, bajonetfægtning og gymnastik, det hele med et stærkt militærisk præg over sig. - Først senere afblegedes det nationale og militæriske islæt i de motiver, der bar skytteforeningerne, og det sportslige kom klart i forgrunden.
Ved et møde i Sørup skole den 31. december 1862 stiftedes en skytteforening, der på grund af dens oprindelse og det område den dækkede over, fik navnet Baroniet Lehns Skytteforening. Men allerede et par måneder forinden var der gjort et forarbejde for at hverve medlemmer. Initiativtageren var i første omgang kammerherre, lehnsbaron Otto Ditlev Rosenørn Lehn, Hvidkilde. Denne mand, der var en betydelig personlighed, blev indvalgt i landstinget i 1866, og han var Danmarks udenrigsminister fra 1870 til sin død i 1892.
Baggrunden for foreningens oprettelse var igen det før omtalte røre omkring skyttesagen, hvori folkets forsvarsvilje manifesterede sig. Indenrigsministeriet havde til amtmændene udsendt cirkulærer om oprettelse af skytteforeninger. Og Centralkomiteen for De danske Skytteforeninger havde i februar og november 1861 gennem den tids aviser (for Svendborgegnen Svendborg Amtstidende) udsendt opråb til befolkningen om dannelse af skytteforeninger, ligesom komiteen havde henvendt sig til de store jordbesiddere om assistance ved sagens gennemførelse. Sammen med tidens vågne nationalfølelse har hele dette røre om sagen uden tvivl været medvirkende til, at foreningen straks fik stor tilslutning.
Lehnsbaronen havde skaffet sig medhjælpere rundt i de sogne, hvori foreningen skulle virke. Han havde desuden stillet i udsigt, at han ville stille en skydebane i skoven Sophienlund til rådighed ved de første skydeøvelser, og at han økonomisk ville støtte anskaffelsen af geværer til skydeøvelserne.
Den 3. november blev der så rundt i sognene, der havde tilknytning til baroniet Lehn, fremlagt tegningsliste, og der tegnede sig i løbet af kort tid følgende antal medlemmer
I Sørup-Sct. Jørgens sogn...............112 medlemmer
- Egense sogn.................................. 48    do
- Kirkeby-Ollerup sogne .................102    do
- Øster Skerninge- Hundstrup sogne. 51    do
- Holmdrup-Heldager ...................... 15    do
- Senere tilkom                                 20 medlemmer
Der var altså ved starten                 348 medlemmer
Det var, som det ses heraf ikke nogen helt ringe begyndelse, der her var gjort. Der var på en måde dannet en hel lille amtsforening, selv om De danske Skytteforeningers amtsorganisationer først stiftedes i 1865. Øvelserne organiseredes på den måde, at hvert sogn havde sin egen skydebane, hvor de lokale skytter øvede sig. En gang om året blev der så holdt en skyttefest med kapskydning om udsatte præmier.
Hvert sogn havde sin lokale ledelse, der var underlagt en bestyrelse for hele foreningen.
Af de mere kendte blandt repræsentanterne ude i sognene kan nævnes:
For Sørup-St. Jørgens: proprietær Berthelsen, Lehnshøj, pastor Hornemann, Sørup, Lars Didriksen, gdr. Lars Rasmussen, tømrer Kristen Nielsen Lund og lærer Clausen, Sørup.
For Ollerup: pastor J.S. Brandt, bolsmand Rasmus Jensen, lærer Jacobsen og sadelmager Møller.
For Kirkeby-Egebjerg: gdr. Knud Jensen, Egebjerg, gdr. Hans Gemal, Kirkeby og Niels Hansen, Egebjerg
For Holmdrup: gdr. Peder Rasmussen, gdr. Bertel Pedersen, gdr. Peder Berthelsen og Nicolaj Smed.
For Heldager: Forpagter E. Clausen, Heldagergård, forpagter I. Clausen, Heldager Teglværksgård, tømrer Anders Jochumsen og smed G. Rasmussen.
For Øster Skerninge: gdr. Hans Ditlev Madsen, gdr. Jens Nielsen, Morten Rasmussen og gdr. Mads Pedersen
For Egense: gdr. Hans Olesen, gdr. Erik Hansen, Ellehavegård, sognefoged Niels Nielsen, gdr. Lars Hansen Juul, smed Erik Carlsen og væver Morten Nielsen.

Som det ses er det et nogenlunde bredt udsnit af befolkningen på egnen, men de fremtrædende personligheder har ikke holdt sig tilbage i denne sag, der da også havde den allerstørste bevågenhed.
Stifterne af foreningen var foruden lehnsbaron Rosenørn Lehn:
1) kobbersmedemester B.C. Scheel, der havde haft forretning i Svendborg, men senere var flyttet til Sørup. Han var formand fra 1862 til 1864.
2) gdr. Hans Jensen, Sørup, der døde allerede 1863.
3) sognefoged, gdr. Rasmus Hansen, Ryttergården, der var en meget fremtrædende mand. Han var veteran fra treårskrigen, ivrig venstremand, medlem af bestyrelsen for Sparekassen for Svendborg og Omegn og af Sørup sogneråd i en halv snes år. Formand for skytteforeningen fra 1866 til 1871. Han udnævntes til æresmedlem.
4) kammerråd, sognefoged og sognerådsmedlem Hans Jensen, Brydegård, Sørup-St. Jørgens. Han var medlem af bestyrelsen fra 1863 til 1872.
5)justitsråd, herredsfoged og birkedommer i Sunds-Gudme herred og Lehns birk Jacob Thorup, der også var en meget fremtrædende personlighed medlem af og viceformand for Svendborg borgerrepræsentation og kandidat til landstinget. Han var formand for  Baroniet Lehns Skytteforening fra 1864 til 1866.
 

De første skyttefester
Øvelserne er så gået deres gang efter foreningens stiftelse i slutningen af 1862 og under ledelse af de udpegede sognebestyrelser. Allerede næste sommer fik skytter fra foreningen lejlighed til at vise, hvad de havde lært. Skyttesagens stifter og leder kaptajn Mønster holdt den 27. juli 1863 møde i Caroline Amalielund, og ved denne lejlighed ønskede han at overbevise sig om resultatet af arbejdet, der blev udført i baroniet Lehns Skytteforening. Fra Egense mødte her smed Carlsen med to skytter, fra Sørup Poul Sørensen med 3 skytter og fra Ollerup Rasmus Jensen med 2 skytter. De viste deres færdighed, og kaptajnen erklærede sig tilfreds med resultatet.
Den 19. september 1863 stod der i Sydfyns Tidende følgende annonce:
Skytte- og folkefest
Fredagen den 25. September kl. 8 Formiddag afholdes  en Skytte- og Folkefest i Ollerup Præstegaards Skov,  hvortil indbydes.
De som ikke er Medlemmer af Skytteforeningen  betaler Entréen med 1 Mark.
Bestyrelsen for Baroniet Lehns Skytteforening 1862  d. 19. Sept.

Der blev ved denne fest uddelt en lang række præmier til de bedste skytter. - Der blev forøvrigt sparet på krudtet, idet hver skytte kun fik 2 skud med i bedømmelsen.
Nr. 1 i konkurrencen blev Kristen Nielsen Lund, Sørup med 17 point (af 20). Han fik som præmie et sølvur.
Nr.2 blev Johs. Jørgensen, Kogtved, ligeledes med 17 points og med et sølvur som præmie.
Nr. 3 Morten Rasmussen, Øster Skerninge.
Nr. 4 Johan Jensen, Sørup.
Nr. 5 Hans Jensen, Sørup
Nr. 6 Niels Jørgensen, Egense

Opløsningstendenser
Allerede i 1866 indtraf den første af de mange skæbnestunder, foreningen efterhånden skulle komme ud for. Formanden i foreningen, justitsråd Jakob Thorup havde indbudt kaptajn Edvard Nielsen, De danske Skytteforeningers ivrige og utrættelige agitator til et møde med skytterne fra Baroniet Lehns Skytteforening. Formanden var ikke selv tilstede. Men det var hans plan, at foreningen skulle indmeldes i Svendborg Amts Skytteforening, og det var denne plan, kaptajnen skulle agitere for. Resultatet blev, at skytterne fra Holmdrup gik ud og indmeldte sig i Skårup sogns Skytteforening.
På samme måde gik skytterne fra Heldager til Tved Skytteforening. [Påtegning Heldager 1869]
Ollerup-Kirkeby danner 1867 deres egen forening, der ligeledes indmeldes i Svendborg Amts Skytteforening
Tilbage er skytterne fra Egense, Sørup og Øster Skerninge
1 I sit referat fra mødet skriver redaktør Gottlieb Petersen, Svendborg Avis, at man må formode, Baroniet Lehns Skytteforening nu opløses, hvad han øjensynligt også mener vil være  det bedste.
Mere Frafald
Der opstår imidlertid en del uro i rækkerne. Man er misfornøjet med, at der kun holdes en enkelt kapskydning, mens medlemmerne i Svendborg Amts Skytteforening har lejlighed til at deltage i flere.
I 1892 melder så skytterne fra Sørup sig ud og danner deres egen forening under Svendborg Amts Skytteforening.
I 1896 finder det samme sted i Egense og Øster Skerninge, men her dog kun for en del af skytternes vedkommende. [Øster Skerninge Skytteforening oprettet 1896]
Også ved denne lejlighed har der åbenbart været tale om opløsning af foreningen, og igen er det Lars Hansen Juul, der lægger sig i selen for at holde den i gang. Han averterer, at de skytter, der vil fortsætte i foreningen kan melde sig til ham. Og den 18. juni holdes der en ekstra generalforsamling hos brugsuddeler Niels Larsen, Øster Skerninge. Her har man vedtaget at fortsætte. Og den 5. juli holdes der skyttefest i Eskemosen, Øster Skerninge [Påtegning Åge Larsen, Øster Skerninge]

Gymnastikken et led i øvelserne
Allerede fra første færd var visse gymnastiske øvelser med i skytteforeningens øvelsesprogram. Det ser imidlertid ud til, at gymnastik har stadig større råderum i foreningen. I 1874 modtager således ledelsen en hest til springøvelser. Senere oplyses det, at hjemsendte værnepligtige virkede som delingsførere og stod for såvel skyde som gymnastikøvelserne. I Øster Skerninge afdelingen stod således Sofus Hansen Granhøj for øvelserne , i Sørup Hans Hansen Hulgård og i Egense Peder Knudsen. Alle disse 3 var hjemsendte soldater.
Det blev også reglen, at der ved skyttefesterne var konkurrence i gymnastik, og der uddeltes præmier til de dygtigste gymnaster. Disse præmier var dog aldrig så værdifulde som skydepræmierne.
[Påtegning: 1878 deltog 10 gymnaster i stævne i Svendborg Amts Skytteforening] [Ny påtegning: Mon der var tale om Landsgymnastikfesten i Svendborg 1878?]
Ved en skyttefest i 1879 blev således smed N. Larsen, Egense, nr. 1 i gymnastikkonkurrencen.
Hans Hansen, Egense blev nr. 2
Peder Juul, Sørup nr. 3
Mads Andersen, Øster Skerninge nr. 4
I 1894 deltager gymnaster fra foreningen i en opvisning ved en skytte- og gymnastikfest i Odense.
1900 ophører skytteforeningen med de gymnastiske øvelser.

Skiftende tilslutning
Gennem årene sker der stadig forandringer med hensyn til det område, hvorfra foreningen henter sine medlemmer. I et par perioder er der skytter med fra Skarø.
[Påtegning: 1881-83 Skytter fra Lunde-Stenstrup som egen kreds under Bar. L.Sk.]
I 1898 indmelder en kreds af skytter fra Vester Skerninge sig i Baroniet Lehns Skytteforening. De melder sig dog ud igen i 1903 [Min påtegning: Det stiftes Vester Skerninge selskabelige Skyttelaug]
Men kernen i Egense holder fast og foreningen holdes i  gang gennem alle årene.
Fra 1954 opgives foreløbig riffelskydningen, og man nøjes med salonskydning dels på en bane ved Pavegård og dels i forsamlingshuset. Der er heller ingen passive medlemmer i foreningen mere. I 1935 forlader skytterne fra Øster Skerninge, Baroniet Lehns Skytteforening for at indmelde sig i sogneforeningen.
I 1938 optages Baroniet Lehns Skytteforening i Svendborg Amts Skytteforening med betegnelsen 73a. Hermed ophører foreningen som selvstændig forening direkte under De danske Skytteforeningers overledelse.

Selvstændig forening under De danske Skytteforeninger
Men der findes folk, der ser anderledes på det. Og Lars Hansen Juul, Egense og Lars Rasmussen, Sørup, indrykker i Svendborg Avis en indbydelse til et møde i Hestehaven , Sørup, hvor man vil søge foreningen reorganiseret.
Dette lykkes åbenbart. Thi den 11. juni samme år afholdes foreningens skyttefest i Christinedals Skov, hvortil også tidligere medlemmer af foreningen indbydes.
Men bruddet med De danske Skytteforeninger har medført, at foreningen ikke får tilskud fra ministeriet, men foreningerne under den store organisation får det. Den må helt ud klare sig selv til 1875.
Det går imidlertid. Der er stadig liv i foreningen. Den 25. juli 1876 på årsdagen for Istedslaget i 1850 holdes en stor skyttefest med skydning og med taler. Hans Rasmussen, Egense og Åge Larsen, Øster Skerninge opnår begge 1 præmie og får hver et gevær. Lærer Dahl taler om heltene fra Istedslaget, translatør Jørgensen, Svendborg, taler om de nationale minders betydning, og lærer Clausen, Sørup om menneskelivets mål.
Samme år opnår foreningen anerkendelse som en selvstændig forening under De danske Skytteforeninger og kan igen få tilskud.
Foreningens seje forkæmpere
Dette er i korte træk foreningens historie. Trods alle omskiftelser har den vist en forbavsende livskraft gennem de skiftende tider. I en lang periode, og i den for foreningen mest skæbnesvangre periode, holdt en enkelt mand Lars Hansen Juul, Egense sammen på det hele. Han var den, der sammenkaldte skytterne, da det hele syntes at gå i opløsning. Han satte anden gang liv i arbejdet. Og uden hans virke var det hele uden tvivl gået i stå. Ialt var han formand 16 år . Han døde i 1914.

Formænd gennem de 100 år.
1862-1864 B.C. Scheel, Sørup
1864-1866 herredsfoged og birkedommer Jacob Thorup, Svendborg
1866-1870 sognefoged Rasmus Hansen, Sørup
1870-1871 kaptajn Lüders, Rødskebølle
1871-1872 gårdejer Rasmus Hansen, Sørup
1872-1881 gårdejer Mads Pedersen, Øster Skerninge
1881-1889 Lars Hansen Juul, Egense
1889-1891 skolebestyrer Gundesen, Sørup friskole og højskole
1891-1893 gårdejer Søren Hansen, Egense
1893-1896 lærer L.T. Knudsen, Rantzausminde, Egense
1896-1897 lærer Johan Jørgensen, Øster Skerninge
1897-1899 gårdejer Lars Hansen Juul, Egense
1899-1900 gårdejer Søren Hansen, Egense
1900-1906 gårdejer Jens Christiansen, Øster Skerninge
1906-1908 husmand Jens Hansen, Ballen
1908-1913 gårdejer Lars Hansen Juul, Egense
1913-1915 købmand Mads Hansen, Egense
1915-1916 fiskehandler Julius Larsen, Egense
1916-1919 gårdejer Hans Rasmussen, Egense
1919-1922 Møller N.C. Andersen, Egense
1922-1926 gårdejer Hans Rasmussen,Egense
1926-1928 malermester Fr. Christensen, Egense
1928-1930 vejmand Marius Johansen, Skovsbo, Egense
1930-1935 bager Carl Christiansen, Øster Skerninge
1935-1936 husmand Ernst Nielsen, Egense
1936-1939 gårdejer Niels Karl Nielsen, Egense
1939-1943 gårdejer Jørgen Rasmussen, Egense
1943-1946 brugsuddeler Aksel Jensen, Egense
1946-1948 smedemester Jens Christensen, Egense
1948-1952 husmand Ernst Nielsen?, Egense
1952-1954 husmand Herluf Hansen, Rantzausminde, Egense
1954-1955 tømrermester Poul Hellemann, Egense
1955-1957 bådebygger Jens Christensen, Egense
1957-1958 medhjælper Egon Rasmussen, Egense
1958-1959 tømrermester Poul Hellemann
1959-     gårdejer Henrik Eriksen, Egense

Æresmedlemmer
1866 B.C. Scheel
1870 gårdejer Rasmus Hansen, Ryttergården, Sørup
1875 redaktør Gottlieb Petersen, Svendborg Avis
1912 Lars Hansen Juul, Egense
1926 gårdejer Hans Rasmussen, Møllegården, Egense
.............................

Lehn Skytteforening, Egense 1862-1962
    Indledning.
Ifølge bevarede optegnelser er Lehn Skytteforening startet år 1862. Stiftelsesdagen nærmere beteg. d. 31. dec. 1862 i Sørup Skole. Men allerede flere md. før den tid var enkelte mænd i gang med at samle medlemmer til foreningens start. Af de bevarede optegnelser fremgår det, at allerede d. 22. okt. 1862 havde foreningen fået lovning på en plads til de første skydeøvelser. Det kan deraf ses, at foreningens begyndelse må ligge tilbage til omkring sept. okt. 1862.
Foreningen bestod ved starten af medlemmer fra flere sogne. Rettere sagt af sogne henhørende under det daværende baroni Lehn (Hvidkilde).
Dette skyldes i særlig grad, at den mand, som tog initiativet til foreningens oprettelse, var den daværende besidder af baroniet Lehn.
Kammerherre, lensbaron Otto Ditlev Rosenørn Lehn, f. 1821 på Orebygård på Lolland, som søn af kammerherre baron Henrik Chr. Rosenørn Lehn til Guldborgland. Baron Otto D R. Lehn overtog baroniet Lehn 1860. Blev i 1866 medlem af landstinget, fra 1870 til sin død 1892 Danmarks udenrigsminister. En broder til baronen var den mangeårige sognerådsformand i Egense kommune, baron Erik R. Lehn, "Hvidkilde"- O.D.R.L. ligger begr. i Tårs ved Sakskøbing En af landets største jordbesiddere
.................
Baroniet Lehns Skytteforening var faktisk en lille  amtsforening. Af ældre foreninger kan nævnes den sønderjyske sammenslutning Skytteforeningen for Als, Sundeved og Åbenrå amt, stiftet 15.12. 1862, bl.a. på initiativ af kaptajn Edvard Nielsen, der ligeledes var primus motor ved oprettelsen af Svendborg Amts Skytteforening, hvis stiftende møde afholdtes den 13. november 1865
......................
Skyttearbejdet påbegyndt i Hundstrup 1862
Kreds Øster Skerninge-Hundstrup tilsluttet Baroniet Lehns Skytteforening.
Kammerherre O.D. Rosenørn Lehn, Hvidkilde opfordrer i 1862 sognene under Lehns Birk til at danne skyttekredse v. sogneforstanderne, sognefogder, præster og lærere.
Følgende kredse med egne kredsforstandere oprettet 1862: 1) Sørup 2) Egense 3) Ollerup- Kirkeby 4) Øster Skerninge- Hundstrup 5) Heldager 6) Holmdrup.
Samlet i en stor forening Lehns Skytteforening under ledelse af B.C. Scheel, Sørup, tidl Svendborg.
Kredsforstander for Øster Skerninge-Hundstrup Hans Ditlev Madsen.
1863 skyttefest i Ollerup Præstegårds skov hos pastor Brandt, Ollerup
1863 forsøger Mads Hansen i Hundstrup at danne en særskilt kreds for Hundstrup sogn.
På grund af for lidt tilslutning søger han forbindelser i Vester Skerninge og Ulbølle sogne.
I maj 1863 oprettes så en skytteforening for sognene Vester Skerninge- Hundstrup-Ulbølle under navnet Palnatoke. Foreningen tilsluttede sig straks DDS og fik derigennem gevær og ammunition tildelt. I løbet af 1863 foretages den første præmieskydning i Vester Skerninge.
..........................
 

      No 1
    PROTOCOL
      for
    BARONIET
      LEHNS
    SKYTTEFORENING 1862

Ifølge Anmodning fra herr Kammerherre Baron Rosenørn Lehn, at oprette en Skytteforening for Baroniet, paatoge Undertegnede sig at udstæde Circulaire til Underskrift, som Deeltagere i samme, i de forskjellige Sogne.
Listerne udgik den 3. Novbr. 1862 og der tegnede sig for        [1864]
Sørup og St. Jørgens  Sogne     112 Medlemmer   [133 do.]
Egense                         do         48       do            [ 77 do.]
Kirkeby og Ollerup       do        102       do            [135 do.]
 Østerskjerninge og Hundstrup     51       do            [ 47 do.]
Holmdrup og Heldager               15        do           [ 33 do.]
     Ialt                                       328 Medlemmer   [425 do.]
Tilkommer senere                       20   do
 
hvorved Foreningen stiftedes.
Skydebanen er ved Skrivelse af 22 Octbr. 1862 fra Herr Kammerherren, tilladt at være i Sophienlund ved Sørup Skole
      Sørup den 31. Decbr. 1862
      B. Scheel  Hans Jensen
 

Medlemmer Kirkeby og Ollerup                  [kontingent]
Rasmus Jensen, bolsmand                           3 mk.
Peder Rasmussen                                       3 -
Hans Larsen Møller                                    3 -
Hans Hansen                                              3 -
Niels Larsen
Hans Hansen
Laurs Hansen
Peder Rasmussen                                         3 -
Peder Simonsen                                            3 -
Niels Hansen                                                3 -
Hans Rasmussen                                          3 -
Christian Pedersen                                        3 -
S. Jakobsen
Rasmus Jensen                                             3 -
Niels Jensen Kudsk                                       3 -
Peder Jensen
Christen Andersen                                         3 -
Rasmus Pedersen Hjulmand                           3 -
Hans Rasmussen                                           3 -
Hans Andersen
Rasmus Rasmussen                                        3
Johannes Hansen
Knud Pedersen
Martin Pedersen, Urte Mølle
Anders Sørensen
Jens Hansen                                                  3 -
Jens Hansen
Anders Hansen Vest                                      3 -
Anders Jensen                                               3 -
Anders Hansen Vest (overstreget)                  3 -
Anders Pedersen
Niels Hansen                                                  3 -
Jeppe Hansen                                                 3 -
Morten Andersen
Niels Nielsen                                                   3 -
Rasmus Jensen                                                3 -
Morten Frandsen                                              3 -
Peder Rasmussen                                             3 -
Peder Andreasen
Peder Hansen                                                3 -
Hans Jørgen Johansen                                    3 -
Rasmus Jespersen husmand                            3 -
Hans Clausen                                                3 -
Anders Pedersen
Johan Frederik Pedersen
Jens Peter Knudsen                                      ?
Rasmus Pedersen                                         ?
Niels Hansen                                                ?
Michael Jørgensen                                       ?
Lars Pedersen                                               ?
N. Hansen, Egebjerg                                 ?
Jørgen Andersen                                         ?
Poul Pedersen                                           ?
Rasmus Jørgensen                                        ?
Hans Jensen                                                 ?
Hans Jørgensen Andersen                             ?
Rasmus Hansen                                           ?
Niels Hansen                                                ?
Søren Jensen                                                ?
Lars Jensen                                                 ?
Rasmus Pedersen                                         ?
Peder Andersen                                          ?
Anders Christian Nielsen                            ?
Poul Christian Rasmussen                            ?
Hans Jensen                                                 ?
Jørgen Christensen                                      ?
Hans Rasmussen                                          ?
Knud Eriksen                                            ?
Lars Knudsen                                            ?
Mads Møller                                             ?
Hans Larsen                                                 ?
Peder Madsen                                            ?
Peder Christiansen                                      ?
Peder Tomasen                                           ?
Mads Jørgensen                                          ?
Koe ? Hansen                                            ?
Hans Rasmussen, gårdmand                        ?
Jeppe Poulsen                                           ?
Knud Andersen                                           ?
N.J. Eriksen                                                ?
Peder Rasmussen, gårdmand                        ?
Henrik Rasmussen, tømrer                            ?
Teglmester Fromm                                        ?
Peder Nielsen                                               ?
Claus Nielsen                                               ?
Rasmus Hansen                                           ?
Peder Smed [formentlig Peder Nielsen, smed] ?
Hans Henrik Knudsen                                 ?
ulæseligt på kopien
Hans Peder Jørgensen                                3 -
Lars Andersen Stokholm
Rasmus Rasmussen                                    3 -
Niels Hansen
Mads Andersen
Christen Jensen
Christen Hansen                                         3 -
Laurs Pedersen                                          3 -
husmand Mads Pedersen, Kirkeby
ungkarl Christian Andersen
Hans Christian Andersen
Jens Christensen
Hans Jørgensen                                           3 -
Knud Hansen                                              3 -
Hans Johansen                                            3 -
møller Niels Pedersen                                    3 -
Jens Christiansen                                        3 -
Hans Christian Andersen                              3 -
Mads Pedersen                                            3 -
Hans Jensen                                                  3 -
Ole Peder Nielsen                                        3 -
Frits Hansen                                                 3 -
Frederik Pedersen                                        3 -
Mads Henriksen                                           3 -
Jens Henriksen                                               3 -
Anders Rasmussen                                     3 -
Frederik Nielsen                                         3 -
Knud Jacobsen                                            3 -
Rasmus Petersen                                          3 -
Rasmus Nielsen                                           3 -
Rasmus Rasmussen                                     3 -
Peder Rasmussen                                          3 -
Hans Rasmussen                                           3 -
Ingvard Hansen                                           3 -
Johannes Hansen                                          3 -
Martin Nielsen                                               3 -
Jens Nielsen                                                 3 -
Morten Madsen                                            3 -
Anders Hansen                                            3 -
Hans Møller Larsen                                       3 -
 

Øster Skerninge, Hundstrup og Gundestrup

Jesper Rasmussen
Jens Nielsen                                                 3 -
Hans D. Madsen                                           3 -
Hans Jørgensen                                           3 -
Morten Rasmussen                                     3 -
Hans Hansen                                              3 -
A. Ovesen                                                    3 -
Frands Jespersen                                         3 -
A. Mikaelsen                                                 3 -
Mads Rasmussen                                           3 -
Jakob Knudsen                                            3 -
Søren Madsen
Rasmus Hansen                                            3 -
Mads Pedersen                                            3 -
Lars Christiansen                                overstreget
H.Hans Ovesen                                        do
Rasmus Johansen                                          3 -
Peder Jensen                                                 3 -
Hans Jensen                                                  3 -
Rasmus Andersen                                          3 -
Anders Jensen                                            3 -
Claus Trap                                        overstreget
Jens Hansen                                               do
Rasmus Pedersen                                      3 -
Peder Hansen                                             3 -
Henrik Madsen                                            3 -
Lars Laursen                                        overstreget
Aage Larsen                                               do
Hans Laursen                                              do
Jørgen Jensen                                             do
Jørgen Laursen                                        3 -
Anders Larsen                                         3 -
Jens Larsen                                           overstreget
 Hans Henrik Jensen                                 do
Morten Mortensen                                   do
Niels Mortensen                                        do
Morten Mortensen                                   do
Julius Rasmussen                                       do
Lars Hansen?                                             do
Lars Hansen Smed                                   do
Anders Larsen                                          do
Peder Rasmussen                                    do
Lars Hansen                                            do
Niels Pedersen                                         do
Hans Jørgensen, ungkarl                            do
Jens Nielsen, ungkarl                                  do
Jens Jensen                                             3 -
Frederik Johan Rasmussen                         3 -
Moritz Hansen                                           3 -
Hans Christiansen                                       3 -
Aage Larsen                                             3 -
Peder Andersen
Lars Rasmussen                                          3 -
Frits Rasmussen
Jens Andersen                                           3 -
Peder Andersen                                          ?
Andreas Nielsen                                         ?
Hans Sørensen                                           ?
Nielsen                                                     3 -
Rasmus Hansen                                           ?
Peder Jørgensen                                         ?
Rasmus Hansen                                           ?
Hans Hansen                                             ?
Peder Andersen                                          ?
Fritz Rasmussen                                         ?

[uddrag af forhandlingsprotokol, kopier]
24. juni 1863
....leveret til bolsmand Rasmus Jensen, Ollerup og gårdmand Knud Jensen, Egebjerg, til Ollerup og Kirkeby medlemmer af skytteforeningen til brug 3 "taprifler" , som de modtog, ligeledes til samme brug for Øster Skerninge og Hundstrup modtog gårdmand Jens Nielsen og gårdmand Hans Ditlev Madsen af Øster Skerninge 3 taprifler, ligeledes til brug for Egense sogn modtog Hans Olsen og gårdmand Erik Hansen af Egense 3 taprifler, 5 taprifler er endnu i formandens værge, 3 til Sørup, 1 til Heldager og 1 til Holmdrup, tilbage blev en kvittering for 14 stk. taprifler fra Centralkomiteen i København læst og underskrevet af samtlige tilstedeværende

B. Scheel, sognefoged Rasmus Hansen, gårdmand Hans Jensen, Brydegård, bolsmand Rasmus Jensen, Ollerup, gårdmand Knud Jensen, Egebjerg, gårdmand Jens Nielsen, gårdmand Hans Ditlev Madsen, Øster Skerninge, gårdmand Hans Olsen, gårdmand Erik Hansen af Egense.

Den 27. juni 1863 leverede jeg gårdmand Bertel Rasmussen [rettet til Bertel Pedersen) i Holmdrup en af de rifler som jeg af Centralforeningen for Skytteforeninger i København har modtaget. Tillige en mandtalsliste over dem der i Holmdrup er medlemmer af Baroniet Lehns Skytteforening.
Den 27. juni 1863 leverede jeg formanden for Sørup sogneforstanderskab, hr. pastor Hornemann en ansøgning om en skydebane for sognets skytter

Den 1. juli 1863 leverede jeg til gårdmand Jens Nielsen i Øster Skerninge en skydestol og skive til brug i Øster Skerninge og Hundstrup, og tillige et eksemplar af lovene.

I Kirkeby sogn er Knud Jensen, gårdmand i Egebjerg og Hans Gemal formand? i Kirkeby, Niels Eriksen Smed, Jens Christiansen, dem som leder skytterne ved øvelserne, den 4. juli 1863 leverede jeg til Kirkeby en skydestol og en skive med formand Knud Jensen, tillige et eksemplar af lovene.

Den 10. juli 1863 bekom gårdmand Hansen Olesen i Egense til brug for Egense sogn en skydestol, en skive, et eksemplar af lovene. E. Karlsen Smed formand.

Den 11. juli 1863 bekom bolsmand Rasmus Jensen af Ollerup til brug for Ollerup en skydestol og en skive.

....Indbydelse afholdt en Generalforsamling for Sørup sogns Skytteforening for at vælge bestyrere og lærere for de skydende medlemmer og blev der valgt som fører Poul Sørensen, samt Christen Nielsen Lund og Peter Rasmussen som medbestyrere, alle tre desuden som lærere.
B. Scheel, R. Hansen, H. Jensen

Den 27. juli 1863 var baroniets skytteforening efter opfordring af hr. kaptajn Mønster fra København, mødte i lystskoven Caroline Amalielund ved Svendborg, for Egense sogn E. Karlsen Smed med tvende skytter, for Sørup sogn gårdmand Poul Sørensen med 3 skytter, for Ollerup sogn, bolsmand Rasmus Jensen med tvende skytter, for at vise deres færdighed med skydning til skive og bad hr. kaptajn Mønster at meddele dem hans fulde tilfredshed med deres skydning.

Den 21. august 1863 leverede jeg formanden for Baroniet Lehns Skytteforening i Sørup sogn gårdmand Poul Sørensen 119 adgangskort til skyttefesten i Ollerup Præstegårdsskov med ordre at uddele og opkræve det årlige kontingent 3 mk. pr. medlem af skytteforeningen i Sørup sogn.

Den 22. august 1863 leverede jeg formanden for Baroniet Lehns Skytteforening i Ollerup  og Kirkeby sogn, 120 adgangskort til skyttefesten i Ollerup Præstegårdsskov med ordre at uddele og opkræve det årlige kontingent 3 mk. pr. medlem og have kontingent opkrævet og afleveret til mig inden 5. september 1863. Adgangskortene var fra nr. 120 til nr. 239.

Samme dato afleverede jeg gårdmand Hans Ditlev Madsen i Øster Skerninge til medlemmerne af ovennævnte forening i Øster Skerninge og Hundstrup, 50 stk. adgangskort, til skyttefesten i Ollerup Præstegårdsskov, at uddele og opkræve kontingent med 3 mk. pr. medlem og sende mig inden 5. september 1863. Adgangskortene var fra 240 til nr. 289.

Samme dato leverede jeg smed Erik Karlsen i Egense til medlemmerne i Egense sogn, 50 stk. adgangskort til skyttefesten i Ollerup Præstegårdsskov til at uddele til skytteforeningens medlemmer, og opkræve det årlige kontingent, og aflevere til mig 5. september 1863.

.........

ligeledes skal opkræve 3 mk.pr. stk. og levere mig d. 5. september 1863.

Den 29. august 1863 modtog jeg af Centralkomiteen i København [rifler?] til brug ved skytteforeningen.

Den 30. august 1863 bekom gårdmand Knud Jensen i Egebjerg 3 [rifler?] til brug for medlemmerne af Baroniet Lehns Skytteforening i sognet, tillige blev sendt en instruktion i skydning til formanden Knud Jensen og en ditto til bolsmand Rasmus Jensen i Ollerup. [Samme?] dato blev sendt en dito til formanden i Egense sogn, Erik Carlsen.

Den 5. september 1863 afsendte jeg med bolsmand Rasmus Jensen en riffel til gårdmand Jens Nielsen i Øster Skerninge for ... til Hundstrup for der at blive.

Den 6. september 1863 blev sendt til hr. E. Clausen til Heldager en riffel.

Den 7. september afsendte jeg med Hans Ditlev Madsen til Jens [Nielsen?] gårdmand i Øster Skerninge en riffel til Hundstrup for der [at blive?]

År 1863 den 18. september var skytteforeningens bestyrelse for[samlet?] i Ollerup Præstegård, forat træffe aftale angående dagen til skyttefestens afholdelse. Man blev enig om at fast[sætte?] fredagen den 25. september hertil, i hvilken anledning [sel?]skabet måtte samles ved Ollerup Præstegård kl. [7?] morgen, selve skydningen måtte begynde kl. 8.
B. Scheel, Knud Jensen, H.D. Madsen, Rasmus Jensen, Erik Carlsen, Poul Sørensen.

Bestyrelsen er bleven enig om følgende bestemmelser ved hovedsk[ydningen?]
1) Der skydes efter løbende nummer fra nr. 1 og videre til enden?
2) Enhver vil blive opråbt tre gange og er han ikke tilstede til skydning, falder hans skud bort.
3) Alle foreningens rifler skal bruges til hvert sogn, og enhver at skyde med den riffel der er ved hånden.
4) Skydes der ens points trækkes der lod.

B. Scheel, H. Jensen  C.N. Lund  P. Sørensen  Erik Carlsen
Rasmus Jensen  D.D. Madsen

[Skytte-& folkefest  i 1863
Fredag d. 25.9. 1863 kl. 8 formiddag afholdes en Skytte- og folkefest i Ollerup Præstegårds Skov , hvortil indbydes.
De, som ikke er medlemmer af skytteforeningen betaler entreen m. 1 mark.
 Bestyrelsen for Baroniet Lehns Skytteforening 1863 d. 19.-9.
[Efter Johs. Jensen: Sørup Sogns Historie]]
[Svendborg Amtstidende d. 28. september (Meddelt) 1863
Baroniet Lehns Skytteforening afholdt den 25. september sin årlige præmieskydning. Kl. 7 om morgenen samledet "toget" i Ollerup og drog med musik i spidsen til den af hr. pastor Brandt velvillig overladte skov, hvor festen afholdtes. Henimod 320 skytter deltog i skydningen, og af 50 gevinster tilfaldt der Sørup og St. Jørgens sogn 13, Ollerup og Kirkeby 12, Egense 12, Øster Skerninge og Hundstrup 6, Heldager 5 og Holmdrup 2.
Festpladsen var af omegnens ungdom smukt pyntet med flag og kranse, og da vejret var godt, havde der samlet sig mange mennesker.]
Ledere af skydningen var:
Herredsfoged , justitsråd Thorup, Lehns Birk, pastor Brandt, Ollerup, pastor Hornemann, Sørup, St. Jørgens, proprietær Berthelsen, Lehnshøj, B.C. Scheel

Bestyrelsen:
B.C. Scheel, Sørup, formand, Knud Jensen, Egebjerg, Hans Ditlev Madsen, Øster Skerninge, Rasmus Jensen, Ollerup, Erik Carlsen, Egense, Poul Sørensen, St. Jørgens, E. Clausen, Heldager, Bertel Pedersen, Holmdrup, Hans Jensen, Brydegård
 
 

[Efter Johs. Jensen: Træk fra Sørup sogns historie]
Der blev ved denne fest uddelt en lang række præmier til de bedste skytter. Der blev forøvrigt sparet på krudtet, idet hver skytte fik 2 skud med i bedømmelsen.
Nr. 1 i konkurrencen blev Kristen Nielsen Lund, Sørup med 17 point (af 20) Han fik som præmie et sølvur. - Nr. 2 blev Johannes Jørgensen, Skovsbo, ligeledes med 17 point og med et sølvur som præmie. - Nr. 3 Morten Rasmussen, Øster Skerninge, - Nr. 4 Johan Jensen, Sørup, - Nr. 5 Hans Jensen, Sørup, - Nr. 6 Niels Jørgensen, Egense.
 

Den 19. oktober 1863 ordineret 12 minirifler uden sabelbajonet fra kaptajn Mønster i København

Den 6. november 1863 var jeg hos hr. kammerherre baron Rosenørn Lehn på Hvidkilde og bad ham at benytte den lovede skydebane i Sophienlund, men jeg bekom ingen tilfredsstillende svar.

Den 14. november 1863 kom hr. skovrider Clausen til mig og hilste fra kammerherre baron Rosenørn Lehn på Hvidkilde, at skytteforeningen måtte få en skydebane i Christinedal, når jeg fandt den passende, jeg lovede at tage den i øjesyn, og der på give ham besked, jeg skulle her til henholde mig til Poul Ludvigsen.

Den 16. november 1863 var jeg med Poul Ludvigsen i Christinedal og beså den oven omtalte skydebane, som jeg antog god, og var på foreningens vegne tilfreds med den,, hvorfor jeg samme dag tilskrev skovrider Clausen, at jeg var tilfreds med den mig tilbudte skydebane.
       B. Scheel
 

År 1864 den 31. januar vare undertegnede samlede på birkekontoret i Svendborg. Et udkast til forandrede love for skytteforeningen Lehns Birk blev fremlagte og debatteret af de tilstedeværende og efter at udkastet med adskillige forandringer var bleven vedtagen til fremlæggelse for generalforsamlingen, blev det vedtaget at generalforsamlingen skal bekendtgøres afholdt i Sørup skole den 19. marts næstkommende eftermiddag kl ??
 
B. Scheel  Knud Jensen  E. Clausen  Rasmus Hansen
Bertel Pedersen   Peder Hansen  Rasmus Jensen  Erik Carlsen

År 1864 den 19. marts blev en generalforsamling for skytteforeningen afholdt i Sørup skole efter foregående bekendtgørelse i Svendborg Amtstidende og Sydfynske Tidende.
Den hidtilværende formand B. Scheel fremlagde regnskabet for det forløbne år, hvoraf .. beholdningen udgjorde 56 rd. 3 mk. 12 sk. Til .... revisorer at gennemgå dette regnskab .. valgte sognefoged R. Hansen og skolelærer Clausen.
Det under 31. januar vedtagne udkast til nye [love] fremlagdes og diskuteredes og blev .........

År 1864 Skytternes navne:
Kirkeby
N. From
Fr. Chr. Mackeprang
Jens Knudsen
Christen Madsen
P. Nielsen
Lars Knudsen
Hans P. Rasmussen
Jens Hansen
Hans Chr. Andersen
Hans Nielsen
Anders Pedersen
Christoffer Hansen
Peder Rasmussen
Knud Jensen
Rasmus Rasmussen
Smed Niels Eriksen
Rasmus Pedersen
Niels Nielsen
Hans Madsen?

Forhandlingsprotokol fortsat:
Amtet har under 8. oktober 1864 kommunikeret Baroniet Lehns Birks Skytteforening Indenrigsministeriets skrivelse af 6. f.m., hvorefter der tilstås foreningen 1 minriffel til at udstilles som præmie ved foreningens præmieskydning og 1 miniriffel til brug ved foreningens øvelser samt et beløb af 20 rd.
Ministeriet har derhos ytret at de rifler, der.... skytteforeningen til brug ved deres øvelser ikke bliver foreningens ejendom, men kun at anse som udlånt til foreningen til afhjælpning af en tilstedeværende trang til gode skydevåben ved deres øvelser.
Når derfor vedkommende forening opløser sig eller dens virksomhed måtte være så ringe, at våbnene henstå til ingen nytte, ville disse være at aflevere til ...., der vil kunne dispenseres ...  efter ... bestemmelser.
................. kammerherre baron Rosenørn Lehn .... har overladt foreningen 3 stk. minirifler med .... Disse er senere tilstillet foreningen, hvis viceformand B. Scheel under 24. decbr. har modtaget dem
 Thorup
 

 

År 1865 den 15. marts blev efter forudgået bekendtgørelse afholdt generalforsamling i Sørup skole. Regnskabet for sidste år blev fremlagt.
Valg foretoges af formand, viceformand og 2 revisorer.
Hertil valgtes:
   Formand, justitsråd Thorup
   Viceformand, hr. B. Scheel
   Revisorer: skolelærer Clausen og gdr. Rs. Hansen af Sørup
De fem riffeler uddeltes efter lodtrækning til brug i sognene ..Sørup erholdt nr. 1, Øster Skerninge nr. 2, Heldager og Holmdrup, der under et benytter riffelen nr. 3, Egense nr. 4 og Kirkeby nr. 5. Ollerup erholdt således ingen
Det vedtoges at der i årets løb anvendes indtil 100 rd. af kassens midler og det indkommende kontingent til en præmieskydning i juli måned. .................

...................
til Tved sogn og Holmdrup til Skårup sogn, hvilke 2 sogne ville komme til at udgøre en skyttekreds, hver kreds under een kredsforstander.
I hvert sogn ansættes en sognebestyrelse på 3 medlemmer. Fmd. Anders Jochumsen af Heldager meddelte at i Heldager er 20 unge skytter, der ønsker at indtræde i Amtsskytteforeningen [Svendborg Amts Skytteforening,
[Opløsningstendenser
 Allerede i 1866 indtraf den første af de mange skæbnestunder, foreningen efterhånden skulle komme ud for. Formanden i foreningen, justitsråd Jakob Thorup havde indbudt kaptajn Edvard Nielsen, De danske Skytteforeningers ivrige og utrættelige agitator til et møde med skytterne fra Baroniet Lehns Skytteforening. Formanden var ikke selv tilstede. Men det var hans plan, at foreningen skulle indmeldes i Svendborg Amts Skytteforening, og det var denne plan, kaptajnen skulle agitere for. Resultatet blev, at skytterne fra Holmdrup gik ud og indmeldte sig i Skårup sogns Skytteforening.
På samme måde gik skytterne fra Heldager til Tved Skytteforening. [Påtegning Heldager 1869]
Ollerup-Kirkeby danner 1867 deres egen forening, der ligeledes indmeldes i Svendborg Amts Skytteforening
Tilbage er skytterne fra Egense, Sørup og Øster Skerninge]
 
Forhandlingsprotokol fortsat:
En udmeldelse hvorefter formanden og viceformand udtræder af foreningen blev fremlagt.
Regnskabet for 1865 blev fremlagt med bilag.
Til at revidere dette regnskab valgtes skolelærer Clausen og gmd. Rs. Hansen, begge af Sørup.
Generalforsamlingen hævet.

B. Scheel  A. Jochumsen  Morten Nielsen
J.P. Knudsen  Bertel Pedersen  Christen Nielsen Lund
     Edvard Nielsen

ulæseligt

.................

 
Som opbevares hos viceformanden, gårdmand P. Hansen i Øster Skerninge.
Den forhenværende formand i foreningen, gårdmand Rasmus Hansen, Sørup optages som æresmedlem af bestyrelsen.
Det vedtages at de unge skytter, der står for udskrivning, skulle deltage i eksercits og andre øvelser. Udeblives 2 gange i træk uden lovligt forfald, da betales en mulkt af 8 skl.
Det vedtages at øvelserne iår tage sine begyndelse søndag den 8. maj, og at øvelserne fastsættes fra kl. 3,4,5 efter delingsformændenes bestemmelse og varer mindst to timer

E. Lüders     P. Hansen       Hans Sørensen
 formand     viceformand       Aage Larsen
   C. Iversen    H. Jørgensen   Lars Juul
           R. Hansen          H. Rasmussen

År 1870 den 14. juli mødte Lehn Birks Skytteforenings bestyrelse i Egense skole , hvor da blev foretaget følgende:
1) Præmieskydningen blev bestemt til afholdelse den 2. august.
2) det blev bestemt at møde hos værtshusholder Pedersen i Svendborg, lørdagen den 30. juli for at købe præmier til skyttefesten.
3) det blev bestemt at indføre festens afholdelse 2 gange i avisen, nemlig begge aviser

.............

Ialt 136 medlemmer

År 1872 d. 9. oktober holdt bestyrelsen for Baroniet Lehns Skytteforening møde i anledning af at have været tilbudt forening en "bagladnings Riffel" til bllig pris. Bestyrelsen blev enig om at købe .. riffel, og det overlades til formanden at købe.
M. Pedersen  Hans Sørensen  Anders Mortensen
Lars Hansen Hans Christiansen Poul Johannesen
Den ovenomtalte riffel nr. 28457 er købt ..

Regnskab over Baroniet Lehns Skytteforenings indtægter og udgifter i året 1872:

Indtægter                           Rigsdaler     mark     skilling
Beholdningen fra forrige år            19       3          3
Medlemmernes bidrag af Ø. Skerninge    16
    do         do   af Sørup               20       3
    do         do   af Egense              36
Indkommet for billetter                  29       1
Fra sparekassen ingen bilag           10
Stadepenge                                     5       2
                                         Ialt    136 rdl.  3 mk.   3 skl.
 
 

 Udgifter
Et reminton gevær                        22 rdl.   ?       ?
[desuden 22 poster].
                                          Ialt    133 rdl.   5 mk.   6 skl.
Udgift fragår, overskud                    2 rdl.   3 mk.  13 skl.

................

Den 26. juni 1875 holdt bestyrelsen for Baroniet Lehns Skytteforening møde i Svendborg , hvor det vedtoges, at dets årlige skyttefest skal afholdes den 15. juli d.å..I anledning heraf overdrages det til bestyrelsens formand Mads Pedersen og sognebestyrelsesmedlem Christian Iversen at erholde tilladelse dertil i en af baroniets skove.

Det overdroges til Søren Hansen, Rasmus Eriksen og Poul NIelsen Juul at besørge den fornødne ordning såvel ved festpladsen som ved skydebanen.

Ved lodtrækning tilfaldt det Øster Skerninge at skyde først og møde kl. 7 på stedet, derefter Egense møder kl. 8 og Sørup kl. 9.

Redaktør Petersen i Svendborg [redaktør Gottlieb Petersen, Svendborg Avis] blev på grund af flere udviste tjenester optaget som æresmedlem af foreningen.

Det således med underskrifter bekræftet og mødet hævet.
Mads Pedersen Lars Hansen  Chr. Iversen
Rasmus Pedersen Søren Hansen  P.N. Juul
Morten Jespersen Niels Hansen Hans Christiansen
Rasmus Eriksen

[Orla Dons Hansens notater:
1877  træhest til Øster Skerninge
Skarø optages i Lehn Skytteforening
1878  1 træhest anskaffes til Egense og Sørup
Den hidtilværende til brug i Øster Skerninge og Skarø
1879  Taprifler indsendes til overbestyrelsen
Voltigerhest ankom til SØrup kreds
1880  Gymnastikredskaber ank. til kredsene
Stenstrup-Lunde optages i foreningen
Tale om deltagelse af skytter v. landsstævne i ? [Nyborg  81?].

Forhandlingsprotokol fortsat:

Den 21. august [1880] afholdt Baroniet Lehns Skytteforening møde i Svendborg, hvor det vedtoges at afholde den årlige præmieskydning og skyttefest, mandagen 30 dennes i skoven Tankefuld, hvor det ved lodtrækning tilfaldt Egense at skyde som nr. 1, Øster Skerninge 2, Sørup 3, Skarø 4, og LundeStenstrup 5. Det overdroges til H. Jensen, Lars Didriksen og Lars Hansen at ordne såvel skyde- som festplads.

Dette således vedtaget og med underskrifter bekræftet.
Mads Pedersen Lars Hansen Hans Jensen L. Didriksen

Bestyrelsen: Mads Pedersen, Øster Skerninge
             H.H. Rasmussen, SØrup
             Lars Hansen Juul, Egense
             H. Christensen, Egense
             Anders Mortensen, Egense
             H. Jensen, Sørup
             Hans Sørensen, Egense
             Poul Nielsen Juul, Sørup
             Aage Larsen, Øster Skerninge
             Morten Jespersen, Øster Skerninge

År 1881 den 27. marts afholdt Baroniet Lehns Skytteforening efter forud sket bekendtgørelse i Svendborg Avis sin årlige generalforsamling i Egense skole, hvorda foretoges følgende:
1) Regnskabet for året 1880 der var revideret og godkendt fremlagde til eftersyn ,
det viser en indtægt af.................... 456 kr.  23 øre
             udgift .......................         324 -    22 -
             altså beholdning..............   132 kr.   1 øre

2) Der fremlagdes en oversigt over foreningens virksomhed i det foregående år.

3) Derpå foretoges følgende valg:
   Til formand valgtes gårdmand Lars Hansen Juul i Egense
   Til revisorer genvalgtes lærer Petersen i Egense og
        lærer Clausen i Sørup

4) Det vedtoges at Lunde Stenstrup forsåvidt det danner en selvstændig kreds for eftertiden kun betaler 1 kr. som medlemskontingent-

5) Med hensyn til det kommende års virksomhed vedbliver det som det foregående år.

Det således vedtaget og generalforsamlingen hævet.

Niels Hansen Lars Hansen  Mads Pedersen
Jørgen Nielsen L. Didriksen
N.H. Nielsen M. Jespersen Chr. Didriksen
 

År 1881 den 2. juli holdt bestyrelsen for Baroniet Lehns Skytteforening møde hos Bækmann Hansen i Svendborg, hvor der vedtoges følgende:

1) Vedtoges det at afholde skyttefest d. 25. juli i skoven Tankefuld ved Skovsbo.

2) Ved lodtrækning vedtoges det, at Lunde skyder nr. 1, Skarø nr. 2, Egense nr. 3, Sørup nr. 4, Øster Skerninge nr. 5. Skydningen begynder om morgenen kl. 6

3. Det vedtoges at bestyrelsen møder fredagen den 14. om fmd. kl. 9, og møder hos Bækmann Hansen.

4) Det vedtoges at tilstå delingsføreren i Sørup 3 kr. imod at han overtog kommandoen over alle de unge skytter ved skyttefesten i Nyborg

5) Det overdroges til Hans Jensen, Lars Didriksen og Niels Juul at ordne såvel skyde som festplads ved skyttefesten.

6) Med hensyn til beværtningen blev det bestemt, at der for hvert sogn måtte møde et lukke og et åbent telt, hvilket overdroges til ovennævnte tre herrer at ordne.
Dermed sluttes mødet
L.H. Juul  Rasmus Hansen H. Jensen  Niels Juul
Søren Hansen  Niels Jensen  Lars Didriksen
     Niels Hansen Nielsen

Skytterne Baroniet Lehns Skytteforenings 5 kreds Lunde Stenstrup
1881
Lars P. Larsen
Rasmus Nielsen Nyholm
Hans Rasmussen
Vilhelm Henriksen
Mads Nielsen
Jens Jensen
Knud Kristian Rasmussen
Anders Poulsen
Anders Kristiansen
Markvard Jensen
Lars Jensen
Peter From Jensen
H.P. Ludolphsen
Mads Hansen Skov
 Rasmus Hansen Skov
Hans Pedersen
Niels Petersen
Peter M. Hansen
Milius Bekker
Laurits Andersen
Lars Rasmussen
Hans Rasmussen
Henrik P. Povlsen

    Faneindvielsen d. 14. juli 1867
1867 -  Lehn Skytteforenings  - kreds 2  -  Egense
Søndag, d. 14. juli blev ved Egense skole indviet en fane, som de unge kvinder af Egense havde skænket til den derværende skyttekreds under Baroniet Lehns Skytteforening.
En meget talrig forsamling havde indfundet sig for at overvære indvielsen, der foretoges af pastor Jens Sofus Brandt, Ollerup.
Efter at Plougs digt "Nu Øxen er ved foden lagt -" var afsungen, skildrede Brandt i et særdeles veltalende foredrag Dannebrogs betydning for folket. "Der var en tid, da Dannebrog kun sås vaje fra toppen af vore skibe, og det er ej længe siden, at den gaves soldaten i hånden; men vi se den nu vaje rundt omkring, selv på bøndernes gårde; den er bleven folkets ejendom, og herover må man glæde sig. Den blev givet os i Volmerslaget 1219 i en kamp, da Danmark kæmpede for kristendommen, for ånden og livet. Men man begyndte så at bruge Dannebrog i erobringskrige, og en tid syntes det, at Danmark derved skulle blive et stort rige; men det var ikke på den måde, vi skulle vinde storhed, erobringerne tabtes, den ene efter den anden, nu sidst tabtes også vort eget land Slesvig, fordi man ved dette ville vinde Holsten; vi have herved fået et sår, som let kan forbløde os, hvis det ej i tide bliver lægt. Men jeg håber dette, thi at Dannebrog er blevet folkets ejendom vidner om, at folkeånden er vakt. Vel er vi et lille folk i en afsides krog, men vi har og vor særegne opgave at løfte, at kæmpe for kristendommen og folkelivet. I den frihed vi eje vil både tro og folkeånd udvikle sig kraftigt.
 De ord der stå på fanen: "Naar dette Banner bæres høit, I seire", - vil jeg lægge på hjerte; thi fanen skal løftes hørt, både i troen på den almægtiges bistand og fædrelandskærligheden."
Pastor Brandt sluttede sin tale med fremsigelsen af følgende af ham forfattede digt:
Vær hilset du danske flag
Vær hilset på land og bølge
Vær hilset på bondens tag
Med folkeånden ifølge.

   
   
   
 

Send mail til mail@fynhistorie.dk med spørgsmål og kommentarer til denne web site.
Copyright © 2000  Sydfyn-info.dk A/S, hvor intet andet er angivet. www.fynhistorie.dk