Nørre Åby Brugsforening
Forside ] Op ]

 
Nørre Åby Brugsforening

 
Nr. Åby brugsforening, der er oprettet 13. februar 1886, begyndte med 80 medlemmer. Af den første bestyrelse lever endnu to, nemlig fhv. friskolelærer Th. Jensen og rentier H.P. Nielsen, Koldinghuse.
Olaf Nielsen sæde i bestyrelsen fra 1902,

Jubilæumsskrift i uddrag:
Nr. Åby Brugs 1886 - 13. februar - 1961
Baggrunden for oprettelsen af Nr. Åby brugsforening siges at være flere. Bl.a de politiske brydninger, der kunne sætte sindene i bevægelse, og vel ikke mindre den folkelige vækkelse, som også sporedes på denne egn. I 1883 byggede man øvelseshuset, året efter en ny friskole og i 1888 mejeriet Ålund. I de gamle protokoller findes flere navne, der går igen i de forskellige foretagender. Det vidner om en vågen og interesseret befolkning, der i fællesskab prøver at løse opgaver af såvel økonomisk som åndelig art.
Først på året 1886 blev der indbudt til et møde i øvelseshuset med det formål at få oprettet en brugsforening, og på den stiftende generalforsamling blev følgende valgt i bestyrelsen:
skræddermester Hans Hansen, Koldinghuse, formand og kasserer
friskolelærer Th. Jensen, friskolen, regnskabsfører
gårdejer Jens Jørgen Nielsen, Gadstrup Nygård
maltgører Hans Kr. Larsen, Åbylund
gårdejer Hans Peter Nielsen, Koldinghuse
væver A. J. Thinesen, Åbylund
gårdejer, sognefoged, Rasmus Jørgensen, Brangstrup
Til revisorer valgtes
gårdejer Julius Jensen, Margård
og gårdbestyrer J.P. Knudsen, Byllerup

Brugsforeningens beliggenhed blev til en vis grad bestemt af det såkaldte læbælte omkring byerne. Der måtte ikke oprettes en selvstændig forretning inden for 11 km. afstand fra Middelfart. Man indrettede butikslokale i den fraflyttede gamle friskole, der kunne også blive plads til lager i en bagbygning. I årlig leje skulle betales 45 kr. Inventaret til butikken købtes for 48 kr. Til startkapital optog man et lån på 400 kr. i Nr. Åby sparekasse, senere på året blev det forhøjet til 700 kr.
Det første bestyrelsesmøde blev afholdt den 24. januar og under dette møde antog man landpost Peter Anton Jensen og hustru Petrine Jensen til uddelerpar. I løn skulle de have 3% af udsalgssummen. Foreløbigt skulle butikken kun holdes åben tirsdag og fredag, og i første omgang nøjedes man med at forhandle almindelige kolonialvarer.
Mange vanskeligheder opstod da mennesker uden kendskab til handel skulle starte en forretning. Hvor skulle man få varer fra? Fællesforeningen for Danmarks Brugsforeninger blev først stiftet i 1895. Der var en jysk og en sjællandsk indkøbsforening, men de var endnu så små og ubetydelige, at de varer, man derigennem kunne få, langt fra var tilfredsstillende. Det blev derfor gennem grossister og købmænd, man skulle have varerne, men da købmændene ikke var interesserede i den ny konkurrent, blev det svært at skaffe gode varer til forretningen. Under de betingelser startede Nr. Åby brugsforening den 13. februar 1886.
Sammenholdet og samarbejdet i den nyoprettede brugsforening må have været godt, for omsætningen steg fra år til år, så man kunne holde åben hver dag. Lokalerne blev for trange og Peter Anton Jensen besluttede da for egen regning at bygge et nyt hus ved siden af det gamle. I nybygningen indrettedes en tidssvarende butik og lejlighed. P.A. Jensen vedblev at være landpost, og Petrine Jensen måtte sammen med sine børn forestå uddelingen af varerne. Således holdt de ud i 16 år, men da var begyndelsesvanskelighederne også overvundet.
I 1902 besluttede aktionærerne at bygge egen bygning. Samtidig antog man Anna og Hans Jørgensen som uddelerpar fra 1. april, og i de følgende 38 år fortsatte de dette arbejde, som blev til stor værdi for Nr. Åby brugsforening. De var unge og kunne tillige bruge al deres tid og kræfter i foreningens tjeneste. Hans Jørgensen kunne snakke med alle fra de mindste til de ældste, og Anna var ferm til at ekspedere. Nye medlemmer kom til, og omsætningen steg. Det blev også lettere at få gode varer til butikken. Brugsforeningsbevægelsen gik sin sikre gang ud over landet. Fællesforeningen blev storleverandør af kvalitetsvarer, og så var der heller ikke længere mangel på varer fra andre firmaer.
Den 19. juni 1919 vedtoges det på en ekstraordinær generalforsamling at ophæve A/S Nr. Åby brugsforening og lade det overgå til en nystiftet selvejende forening Nr. Åby brugsforening. Den form for medlemsskab som brugsforeningen fremdeles har.
Fra 1. april 1940 afløste Agner Jørgensen sin far som uddeler. Han havde både den praktiske og teoretiske uddannelse i orden, sådan som tiden nu kræver det. Besættelsestidens varemangel med de mange rationeringer og restriktioner kom til at stille store krav til den ny uddeler, om han ellers skulle fordele de rationerede varer retfærdigt.
Som allerede nævnt opførtes brugsforeningens nuværende bygning i 1902. Efterhånden fandt man bygningens indretning utidssvarende og i 1936 blev butikken udvidet og moderniseret. Facaden fik en tiltrængt ansigtsløftning med store butiksvinduer.
 Allerede hen på sommeren 1886 rejste den første regnskabsfører Theodor Jensen og A. J. Thinesen trådte da til og forestod dette arbejde til sin død i 1905. Han afløstes af friskolelærer Olaf Nielsen, som derefter var foreningens regnskabsfører til april 1942. Derefter overtog forstander Hans Hansen arbejdet til oktober 1958. Fra den tid har fru Welinder været foreningens regnskabsfører.
De hyppige formandsskifter i brugsforeningens første år kunne tyde på, at der har været visse vanskeligheder forbundet med denne stilling. Allerede efter 5 års forløb faldt der dog ro om denne post. Det er også vigtigt, at der ikke skiftes formand for ofte, da det altid vil tage nogen tid for en ny mand at komme rigtigt ind i arbejdet. I årernes løb har følgende været formænd:
1886-1888 skrædder Hans Hansen, Koldinghuse
1888-1890 gårdejer Jens Jørgen Nielsen, Gadstrup Nygård
1890-1891 gårdejer Anders Jørgen Rasmussen, Åbylund
1891-1919 gårdejer Jens Jørgen Nielsen, Gadstrup Nygård
1919 til sin død i 1935 gårdejer Søren Nielsen Sørensen, Lilliehøj.
1935-1936 gårdejer Karl Nielsen, Gadstrup
Fra Karl Nielsens død i 1936 til den ordinære generalforsamling i 1937 fungerede gårdejer Mads Madsen, Båringvad
1937-1953 gårdejer Alfred Olsen, Lilliehøj
1953-  ? gårdejer Jørgen Knudsen, Byllerup

Bestyrelsesmedlemmer i 75 år
Da brugsforeningen startede, bestod bestyrelsen af syv medlemmer. Dette er senere ændret til fem. Det skulle jo i løbet af 75 år blive til mange navne; at det kun er blevet til i alt 44, er i sig selv et bevis på trofastheden over for brugsforeningen. I de sidste 25 år er der således kun udskiftet 13 bestyrelsesmedlemmer.

Siden 1886 har følgende været medlemmer af bestyrelsen.
skrædder Hans Hansen, Koldinghuse
friskolelærer Theodor Jensen, friskolen
gårdejer Jens Jørgen Nielsen, Gadstrup Nygård
gårdejer Hans Peter Nielsen, Koldinghuse
maltgører Hans Chr. Larsen, Åbylund
væver Anders Jørgen Thinesen, Åbylund
gårdejer Rasmus Jørgensen, Brangstrup
gårdejer Anders Jørgen Rasmussen, Åbylund
husmand Jørgen Larsen, Nr. Åby
gårdejer M. Mikkelsen, Brangstrup
gårdejer Jens Steffensen, Byllerup Mark
husmand Niels Rasmussen, Nr. Åby
gårdejer Mads Olsen, Nr. Åby
gårdejer Jørgen Jørgensen, Byllerup
gårdejer Jens Peter Knudsen, Byllerup
gårdejer Anders Jørgen Nielsen, Gadstrup
mejeribestyrer Hans Peter Hansen, Nr. Åby
gårdejer Nicolaj Jensen, Kongsgård
murer Jens Christensen, Byllerup
gårdejer Søren Nielsen Sørensen, Gadstrup
gårdejer Mads Madsen, Båringvad
friskolelærer Olaf Nielsen, friskolen
gårdejer Jens Rasmussen, Mosegård
gårdejer Hans Jensen Hansen, Mosegård
landpost Niels Chr. Madsen, Byllerup
gårdejer Jens Peter Jensen, Mosegård
gårdejer Thorkild Jensen, Mosegård
gårdejer Niels Nielsen, Gadstrup
husmand Hans Laurids Hansen, Mosegård
gårdejer Karl Nielsen, Gadstrup
tømrermester Th. Rasmussen, Byllerup
gårdejer Alfred Olsen, Lilliehøj
gårdejer Svend O. Nielsen, Koldinghuse
gårdejer Mads Peter Petersen, Birkehøj
gårdejer Gotfred Andersen, Byllerup Mark
gårdejer Karl Petersen, Mosegård
gårdejer Jørgen Knudsen, Byllerup
gårdejer Karl Hansen, Mosegård Nørregård
fru Martha Rasmussen, Byllerup
gårdejer Chr. Sørensen, Kagbanken

   
   
   
 

Send mail til mail@fynhistorie.dk med spørgsmål og kommentarer til denne web site.
Copyright © 2000  Sydfyn-info.dk A/S, hvor intet andet er angivet. www.fynhistorie.dk