Brugsuddeler L. Graae, Ollerup
Forside ] Op ]

 
Brugsuddeler L. Graae, Ollerup

 

J.C. Nielsen
Sagfører
Svendborg

Til Sunds Gudme Herreders og Lehn Birks Politiret
Landpost Rasmus Nielsen, Ollerup har om undertegnede Bestyrer for Ollerup Brugsforening, L. Graae, udspredt det rygte, at jeg har snydt Forbrugsforeningen for 800 Kr. samt at der i Foreningen skulde afholdes en extraordinær Generalforsamling, hvor jeg rigtig skulde trækkes i Ørene, og da disse udtalelser, der skal have naaet vidt omkring, ere aldeles grundløse og derfor i særlig Grad ærefornærmende for mig i min Egenskab af Forbrugsforeningens Bestyrer, begjærer jeg herved nævnte Landpost Rasmus Nielsen indkaldt for den ærede Politiret, hvor jeg i Mangel af Forlig vil paastaa og forvente ham ikjendt højeste Straf efter Straffelovens herhenhørende Bestemmelser, de fremsatte Udtalelser og det udspredte Rygte kjendt død og magtesløst, saa at det ikke kommer mig til Skade paa gode Navn, Ære eller Rygte, samt endelig Rasmus Nielsen tilpligtet at godtgjøre mig denne Sags Omkostninger skadesløst.
  Ollerup, den 5 Maj 1899
      Ærbødigst
       L. GraaeKaldelse

I Henhold til foranstaaende Klage bliver herved Landpost Rasmus Nielsen, Ollerup, indkaldt til Møde i Sunds-Gudme Herreders og Lehn Birks Politiret, som holdes paa Svendborg Raadhus, Onsdag d. 17 d. M. Kl. 10 for at lide Søgsmaal og i Mangel af Forlig, Dom.
      d. 8. Maj 1899
      P.H.V.
      H. Grønlund


År 1899 den 10 Mai have vi undertegnede edsvorne Stævningsmænd for Ollerup Sogn forkyndt denne Stævning for Landpost Rasmus Nielsen personlig på Antræffelsessted hos Gmd. Tønnes Rasmussen i Ollerup Skovmark og leveret ham Gjenpart af Stævningen hvilket vi herved bekræfter under vore Hænder og Segl i Henhold til den af os inden Retten aflagte Ed.
  Ollerup den 10. Mai 1899
  Tønnes Rasmussen Rasmus PedersenEfter Begæring af L. Graae, Bestyrer af Ollerup Brugsforening, der har bragt i Erfaring, at Gaardejer Hans Clausen Ollerup er Ophavsmand til et om ham (Graae) udspredt Rygte, at han har snydt eller bedraget Forbrugsforeningen for flere Hundrede Kroner og var en stor Kjæltring, samt at der nu skulde indkaldes en Generalforsamling i Foreningen og paa den vilde Hans Clausen trække Graae frem i Ørene og sige "vil I se  en Kjæltring", indkaldes herved nævnte Gaardejer Hans Clausen, Ollerup til at møde inden Sunds Gudme Herreders og Lehn Birks Politiret, der holdes paa Raadhuset i Svendborg Onsdagen d. 24de dennes Form Kl. 10 for der og da Sigtelse og Saggivelse at modtage og saafremt Forlig, der vil blive prøvet af Retten, ikke opnaaes, eventuelt høre Vidner førte, samt Dom at Lide, hvorved Klageren vil forvente og paastaa Indklagede dømt for sine ovenfor referede Udeladelser, der ere aldeles uberettigede og særdeles ærekrænkende for Klageren, til Straf efter Straffelovens Bestemmelser, samt de ommeldte Udtryk kendte døde og magtesløse, saa at de i ingen Henseende skal komme Klageren til Skade paa gode Navn og Rygte, samt endelig tilpligtet at betale Klageren denne Sags Omkostninger skadesløst.
        d. 18. Maj 1899
        H. Grønlund


År 1899 den 19 Mai have vi undertegnede edsvorne Stævningsmænd for Ollerup Sogn forkyndt denne Stævning for Gårdmand Hans Klavsen personlig på hans bopæl og leverede ham Gjenpart af Stævningen hvilket vi herved bekræfte under vore Hænder og Segl i Henhold til den af os inden Retten aflagde Ed.
  Ollerup den 19. Mai 1899
  Tønnes Rasmussen   Rasmus Pedersen


Undertegnede Gaardejer Hans Clausen af Ollerup, der som Følge af en misforstaaet Udtalelse af Kjøbmand Johansen af Svendborg er Ophavsmand til det Rygte, der gaar om Bestyrer af Ollerup Forbrugsforening L. Graae, at han har snydt eller bedraget Forbrugsforeningen for flere Hundrede Kroner og var en stor Kjæltring, samt at der nu skulde indkaldes en Generalforsamling i Foreningen og paa denne vilde jeg trække Graae frem i og sige "vil I se en Kjæltring", erklærer herved, at jeg ikke har haft fjerneste Grund til at fremsætte ovennævnte eller lignende Udtalelser, samt at jeg tilbagekalder mine Udtalelser i enhver Henseende, saa at de ikke komme Graae til mindste Skade paa gode Navn, Ære eller Rygte.
Jeg forpligter mig derhos til at modarbejde det nævnte Rygte og skal i denne Henseende være pligtig til om Graae maatte ønske dette at oplæse denne Erklæring paa den Generalforsamling i Foreningen, som Graae forlanger, og vægrer jeg mig herved, er Graae berettiget til på min Bekostning at indrykke denne Erklæring i de i Svendborg udkommende Dagblade.
Derhos forpligter jeg mig til at godtgøre Graae Omkostninger ved den af ham mod mig anlagte Retssag efter Regning fra Sagfører Nielsen, Svendborg.
Nævnts Retssag hæves som forligt ved dens næste Foretagelse.
Ved Nærværelse i Svendborg, ellers Ollerup den 5 Juni 1899.
      Hans Clausen
 

 
   
   
 

Send mail til mail@fynhistorie.dk med spørgsmål og kommentarer til denne web site.
Copyright © 2000  Sydfyn-info.dk A/S, hvor intet andet er angivet. www.fynhistorie.dk