Øster Skerninge Brugsforening
Forside ] Op ]

 
Øster Skerninge Brugsforening

Arkivalier opbevares på Egebjerg lokalhistoriske Arkiv.
 

VEDTÆGTER 1882
Ved et Møde som blev afholdt i Øster Skjerninge den 21de Maj 1882, blev det vedtaget at oprette en Forbrugsforening for Øster Skjerninge og Omegns Beboere.
Til Sagens Fremme blev der valgt en Bestyrelse af 5 Medlemmer og følgende Love og Vedtægter affattedes og vedtoges:

      § 1.
Varerne forhandles til Medlemmerne uden anden Forhøjelse af Indkjøbsprisen end det Svind, Poser, Papir, Fragt og Assurance samt Løn til Udsælgeren og Regnskabsføreren, medfører.

      § 2.
Skulde et Overskud fremkomme, da bliver dette altid Foreningens Ejendom og skal danne et Grundfond, der i saa Fald skal træde istedet for den til Foreningens Drift laante Kapital.

      § 3.
Foreningens daglige Anliggender ledes og [ulæseligt] af Bestyrelsen som vælges blandt Medlemmerne for 2 Aar ad Gangen , saaledes at de afgaar skiftevis, første Gang ved Lodtrækning.

      § 4.
Vigtigere Sager afgjøres af Generalforsamlingen som den højeste Myndighed.

      § 5.
En Gang om Aaret opgjør Foreningen Status, som derefter af Bestyrelsen forelægges den aarlige Generalforsamling, ved hvilke hvert Aar en Revisor vælges. Valget gjælder for 2 Aar.

      § 6.
Bestyrelsen vælger en Formand af sin Midte og fordeler selv de forskjellige Arbejde imellem sig.

      § 7.
Udtræder et Medlem af Foreningen har han aldeles intet Krav paa eller Andel i hvad Foreningen til den Tid maatte have opsparet eller være kommen til at eje.

      § 8.
Medlemmerne ere en for alle og alle for en ansvarlige for Foreningens Forpligtelser, dog i Forhold til Indskudets Størrelse.

      § 9.
Tilgang af Medlemmer sker ved at betale Indskud og ved at indgaa paa Foreningens Vilkaar og Betingelser.

      § 10.
Den aarlige Generalforsamling afholdes hvert Aars 1ste Halvdel i Juni Maaned, dog kan Bestyrelsen, naar den finder det fornødent, eller naar en fjerdedel af Foreningens Medlemmer ønsker det, sammenkaldet til en extraordinær Generalforsamling med 8te dages Varsel ved Kirkestævne eller paa anden Maade.
De Sager der tl enhver Generalforsamling foreligger til Forhandling gjøres forud bekjendt for Medlemmerne paa ovenanførte Maade.

      § 11.
Sager der forelægges Generalforsamlingen afgjøres ved simpel Stemmeflerhed, hvilket ligeledes er Tilfældet i Be-       styrelsesmøderne.

      § 12.
Det Indskud der erlægges for at være Medlem af Foreningen er fastsat til:
     for større Gaarde................................. 75 Øre
     for mindre  do   ................................. 50  -
     for Husmænd      ................................. 25  -
     for Indsiddere og Tjenestefolk.................... 10  -

      § 13.
Intet Medlem kan udtræde af Foreningen uden med ½ Aars Opsigelse.

      § 14.
I alle Tilfælde hvor Vedtægterne tie, taler Generalforsamlingen.

      § 15.
Udsælgeren, der skal være Medlem af Foreningen erholder som Vederlag for sit Arbejde 4%, er fire Procent, af [ulæseligt] Sum, hvorfor der udsælges, hvilket dog nærmere anføres i den imellem ham og Foreningen oprettede Kontrakt.

      § 16.
Regnskabsføreren erholder i Vederlag for sit Arbejde 1/4 % af den samlede Udsalgssum, der ligesom Udsælgerens Løn udbetales Maanedsvis.

 P. Hansen R. Hansen
 Aage Larsen A. Mikaelsen Mads Pedersen
 P.T. Formand

Vedføjelse til Paragraf 10.
Ved Generalforsamlingen den 27 Maj 1888 blev det vedtaget at afholde de Aarlige Generalforsamlinger i sidste Halvdel af Maj Maaned istedetfor første Halvdel i Juni.

 M. Jespersen Johan Jensen
 Aage Larsen Jens Jespersen Morten Rasmussen
 Kristian Hansen J. Larsen Hans Nielsen
 Mads Jørgensen Rasmus Sørensen

Medlemsprotokol
Undertegnede tilstaar herved at være Medlem af Brugsforeningen for Østerskjerninge og Omegn.
Juni 1882  A. Mikaelsen 75 Øre udmeldt 1ste Februar
  Mads Pedersen 50 Øre
  P. Hansen 25 Øre
  R. Hansen 25 Øre
  [lærer?] Dahl ?
  Anders Mortensen 10 Øre
  Jens Nielsen 50 Øre
  Anders Arentsen 50 Øre
  Lange, Ullemose, 75 Øre
  Anders Hansen, 50 Øre
  Hans Frands Hansen, 10 Øre
  Jens Frederik Hansen, 10 Øre
  Jens Andersens Enke, 50 Øre
  Hans Ditlev Rasmussen 10 Øre
  Anders Rasmussen 10 Øre
  Rasmus Clausen (Klausen) 25 Øre
  Anne Marie Larsen, 10 Øre
  Rasmus Christensen (Kristensen) 50 Øre
  Ditlev Hansen, 25 Øre
  Hans Sørensen 10 Øre
  Frands Nielsen 25 Øre
  Rasmus Pedersen 25 Øre
  Hans Larsen 25 Øre
  Peder Henriksen 25 Øre
  Morten Rasmussen 75 Øre
  Poul Jespersen 25 Øre
  Søren Madsen 75 Øre
  Hans Jensen 10 Øre
  skræder Niels Jespersen? 10 Øre
  Peder Jensen 75 Øre
  Rasmus Kjergaard 25 Øre [Kjærgård ell. Kirkegård]
  Peder Jensen 25 Øre
  Niels Jørgensen 25 Øre
  Poul Rasmussen 50 Øre
  Morten NIelsen 25 Øre
  Jens Jørgensens Enke 75 Øre
  Ole Peder Kristensen 10 Øre
  Karen Jørgensen 10 Øre
  Hans Nielsen 10 Øre
  Hans Hansens Enke 50 Øre
  Hans Christian Madsen 25 Øre
  Morten Jespersen 25 Øre
  Rasmus Larsen 25 Øre
  Hans Nielsen 50 Øre
  H.J. Hansens Enke 10 Øre
  Morten Sørensen 10 Øre
  Henrik Madsen 25 Øre
  Lars Larsens Enke 50 Øre
  Jens Erlandsen 25 Øre
  Nicolaj Rasmussen, 25 Øre
  Anders Nielsen 50 Øre
  Jens Nielsen Ploug 25 Øre
  Jens Jensen 10 Øre
  Jørgen Larsen 50 Øre
  Niels Jensen Lad ???
  Mads Bal Jørgensen 10 Øre
  A. Joh. Hansen 75 Øre
  Lærer Dall 25 Øre
  Anders Rasmussen S? 10 Øre (Smed?)
  Sofie Hansen, Egense 10 Øre
  Rasmus Arentsen 50 Øre
  A. Hansen Egense? 25 Øre
  N. Nielsen 10 Øre
  Lærer Pedersen, Øster Skerninge 10 Øre
  Rasmus Hansen V [Vester Skerninge?] 10 Øre
  H. Nielsen, Skarø 50 Øre
  N. Rasmussen Kudsk 25 Øre
Juli 1882   R.J. Juul 75 Øre
  C. Poulsen, Øster Skerninge 75 Øre
  R. Rasmussen, Øster Skerninge 10 Øre
  Jens Andersen He? 50 Øre
  Rasmus Jacobsen 10 Øre
August 1882 Lærer Hansen, Øster Skerninge 10 Øre
  Jørgen Larsen, Sk. [Skarø?] 10 Øre
  Jens Henrik Jensen, B. [Ballen?] 10 Øre
  Hans Hansen, Ballen, 10 Øre
Marts 1883  Anders Jørgensen, Skarø 10 Øre
  Chr. Post, Ollerup 25 Øre
  Hans Hansen, Egense 10 Øre
  dito  dito Lehnskov, 10 Øre
  H. Madsen Aagaard 10 Øre
  Lars Nielsen, Øster Skerninge 10 Øre
  Hans Jørgensen, Skarø 50 Øre
April 1883  Anders Nielsen Bødker, Vester Skerninge, 25 Øre
  Rasmus Mikaelsen, Øster SKerninge, 10 Øre
Maj 1883    Jens Hansen, Ballen 10 Øre
  Hans Hansen, Urte Mølle 10 Øre
  Erik Offersen, Lehnskov 10 Øre
  Anders Rasmussen, Lehnskov, 10 Øre
11. maj 1883 Chr. Rasmussen, Ballen, 10 Øre
  Albert Nielsen, Øster Skerninge, 10 Øre
  Ludvig Christiansen, Eg [Egense?] 10 Øre
  J.P. Andersen, Lehnskov, 10 Øre
  Morten Johansen, V.Sk. [Vester Skerninge?] 10 Øre
  Anders Christensen? ,Ø [Øster Skerninge?] 10 Øre
Juni 1883   Lars Christiansen, Vsk. [Vester Skerninge] 10 Øre
Juli 1883   P. Pedersen, degnebolig, 10 Øre
  ? Jensen Gammelgård 10 Øre
  Knud Hansen Smed 10 Øre
  Jørgen Dyngeborg 10 Øre
  Sulsbryg, Vsk  [Vester Skerninge]
August 1883 [Ulæselig]
  L. Hansen, Ollerup, murer, 10 Øre
September 1883 Marius Rasmussen, 10 Øre
  P.H. Dinesen, Holmdrup 10 Øre
  E. Larsen 10 Øre
Oktober 1883 Lars Hansen, Ollerup, 10 Øre
  Carl Johansen, Sørup 10 Øre
  Jens H. Boremose? 10 Øre
Novbr. 1883 Jens Nielsen, tømrer, vsk [Vester Skerninge?]10 Øre
  Niels Peder Jyde, Skovsbo 10 Øre
Decbr. 1883 R. Rasmussen, Eg [Egense?] 10 Øre
  A. Jørgensen, Øster Skerninge 10 Øre
  ? ? Skarø
Januar 1884 ?? Ø.Sk. Pr. [ulæselig Øster Skerninge præstegård]          10 Øre
  Niels Bager V.Sk. [Vester Skerninge] 10 Øre
  Chr. Nielsen, Ollerup, 10 Øre
Marts 1884  Hans Jespersen, 10 Øre
  Rasmus Hytteballe 10 Øre
  Mogens Pedersen, Eg [Egense?] 25 Øre
  Bådfører H. Jørgensen, Ærø 10 Øre
  J. Lykkesen, Krarup, 25 Øre
  E. Nielsen, Lehnskov, 10 Øre
April 1884  Morten Madsens Enke 100 Øre
  Jørgen Knudsen, SKarø 25 Øre
  Hansen, lærer, Øster Skerninge 10 Øre
  Chr. Ulrik Hansen, Øster Skerninge 10 Øre
  H. Larsen, Øster SKerninge 10 Øre
  J.P. Rasmussen, Ballen 10 Øre
Maj 1884 26/5 Fritz Jansen, Torseng 10 Øre
  H. Jørgensen, møllekusk 10 Øre
  Ullesmose avlskarl, jyde 10 Øre
  tømrer P. Pedersen 10 Øre

Juni 1882 H.H. Hansen 10 Øre
  A. Hansen 10 Øre
  A. Rasmussen 10 Øre
  H. Jensen, Svndb [Svendborg?] 10 Øre
  Hanne Pedersen, 10 Øre
  Lars S. Hansen, 10 Øre
  Rasmus Nielsen 10 Øre
  Johanne Mar. Poulsen 10 Øre
  Caroline Madsen 10 Øre
  N.P. Jensen, V [Vester Skerninge?] 10 Øre
  Husmand Hans Hansen, V. [Vester Skerninge] 25 Øre
  Gårdmand Rasmus Eriksen 50 Øre
  Karen H? Nørregaard? 10 Øre
  Rasmus NIelsen, V [Vester Skerninge?] 25 Øre
  Sine Jensen 10 Øre
  Hans Rasmussen , Skaø [Skarø?] 50 Øre
  Hans Hansen, V [Vester Skerninge?] 10 Øre
  Sine Skræders 10 Øre
  Anne F. Hansens enke, 10 Øre
  Hans Pedersens enke 25 Øre
  Rasmus NIelsen, Eg [Egense?] 25 Øre
  Christen Jensen, Eg [Egense?] 25 Øre
  P. Jensen, Veile ? ell. Vester Skerninge? 25 Øre
  Chr. Andersen, Ollerup 10 Øre
  Christoffer Pedersen, Eg [Egense?] 10 Øre
  Morten Andersen, Sørup. 10 Øre
  Fritz H. Riget 10 Øre
  Niels Bønnelykke, Skø [Skarø?] 10 Øre
  Peder Larsen, Egense 10 Øre
Juli 1882   Karen Jensen, Hulen? 10 Øre
  L. Christoffersen, Eg [Egense] 10 Øre
  Gæstgiver Rasmussen, Svndb [Svendborg] 10 Øre
  A. Hansen, Fåborg, 10 Øre
  Skomager Jæger Ollerup 10 Øre
  Peder Kristian Andersen, 10 Øre
  Hans Rasmussen, Egense 10 Øre
  Sofie Christiansen 10 Øre
  P. Mogensen?, Eg [Egense?] 75 Øre
  Henrik Jørgensen, Drejø sk [skole?] 10 Øre
  P. Jørgensen, lærer, Hals, 10 Øre
Septbr. 1882 Chr. Christensen, stud. art., København 10 Øre
  C.E. Dall, adjunkt, Fredericia 10 Øre
  Jørgen Nielsen, Ollerup ? 10 Øre
  Christian Christensen, Ulbølle ? 10 Øre
  Anders Hansen, Smk [Sømarken?] 25 Øre
  Ole Chr. Nielsen, Øster Skerninge, 10 Øre
Oktober 1882 Søren Ulls??se 10 Øre
  Jørgen Larsen, Eg [Egense?] 10 Øre
  Henrik Pedersen Ulb [Ulbølle] 10 Øre
  Hans Eriksen, Sørup 10 Øre
  Jens Hansen, Egense 25 Øre
  Lars Jensen, Ballen 10 Øre
  Rasmus Kusk 25 Øre
  Mads Pedersen BL [Ballen?] 10 Øre
  Jørgen Rasmussen 10 Øre
  H. Lauritsen V [Vester Skerninge?] 25 Øre
Novbr. 1882 Anders Arentsen, karl 10 Øre
  Christen Smed 25 Øre
  Aage Larsen Pedersen 10 Øre
  Jacobsen, Kværndrup 10 Øre
  Lars Pedersen, Ullemose 10 Øre
  Lars P. Larsen? Egense 10 Øre
Decbr. 1882 Fritz Rasmussen, 25 Øre
  Jørgen Mortensen 10 Øre
  Anders Pedersen V [Vester Skerninge?] 10 Øre
Januar 1883 Jørgen Christensen E [Egense?] 10 Øre
  Sander? 10 Øre
  Hans Møller Eg [Egense?]
  Rasmus Pedersen Eg [Egense?] 10 Øre
  Rasmus Sørensen Ø [Øster Skerninge] 25 Øre
Februar 1883 Møller N. Rasmussen 10 Øre
  Lars Jørgensen Vs [Vester Skerninge?] 10 Øre
  H.P. Ranzow Eg [Egense?] 10 Øre
  Heinsen? (Hegnsen) Urte Mølle 10 Øre
  P. Jørgensen, Øster Skerninge 25 Øre
  N. Rasmussen, Huntofte [Hundtofte?] 10 Øre
  Niels Jensen Mynderup 25 Øre
  Jens Langelænder Nørregaard 10 Øre
Juni 1884   P. Pedersen Vsk [Vester Skerninge?] 10 Øre
Juli 1884   E. Stender Svb [Svendborg?] 10 Øre
  H. Christiansen, Egense 10 Øre
August 1884 Chr. Pedersen, Øster Skerninge 25 Øre
Septbr. 1884 R. Hansen ? Ull [Ullemose?] 10 Øre
Oktober 1884 Carl Chr. Jensen, Fåborg 10Øre
Novbr. 1884 Hansine Christensen 10 Øre
  Jacob Hansen, Egense 10 Øre
  R.E. Men? Egense 10 Øre
  Chr. Andersen, Ballen 50 Øre
Decbr. 1884 R. Jensen Lehnskov 10 Øre
  Mads Andersen Skarø 50 Øre
  Mads Christensen Ull [Ullemose?] 10 Øre
Januar 1885 Lars P. Andersen? Svb [Svendborg?] 10 Øre
  Hans Christiansen, Ballen 50 Øre
  R. Hansen Bager 10 Øre
  S. Nielsen V. [Vester Skerninge?] 10 Øre
Februar 1885 H. Rasmussen Hytteballe 10 Øre
Marts 1885  H. Sørensen, byen 25 Øre
Maj 1885    H. Chr. Jokumsen? Møller 10 Øre
  R. Rasmussen Ladefoged 10 Øre
  H. Chr. Jensen 10 Øre
Juni 1885   A. Kjergaard Tvde [Tved?] 10 Øre
September 1885 C.P. Hansen 10 Øre
  Jacob Jørgensen 10 Øre
Novbr. 1885 L. Chr. Hansen, Ull [Ullemose?] 10 Øre
  Fyrbøderen på Ull [Ullemose?] 10 Øre
  Chr. Jensen  sammesteds [Ullemose?]
  H. Podes? hos Jesper 10 Øre
  Jens Larsen, Egense, 10 Øre
Febr. 1886 N. Pedersen, Slæbæk 10 Øre
Marts 1886 Lærer Schmidt Øster Skerninge 10 Øre
April 1886 R. Madsen, Egense 10 Øre
Maj 1886 Pastor Berggren 75 Øre
Juni/juli 1886 Lærer Pedersen 10 Øre
Novbr. 1886 R. Nielsen, Ollerup 10 Øre
Decbr. 1886 A. Rasmussen
  P. Hansen, Ull. [Ullemose?]
Marts 1887 J.P. Eriksen, Lehnskov 10 Øre
  Jørgen Rasmussen, Eg [Egense?] 25 Øre
April 1887 Jens Hansen, Syltemade 10 Øre
  Carl Jensen, skytte, Hvidkilde 10 Øre
Maj 1887 Fr. Vilhelm Jensen 10 Øre
  R. Larsen Brandt, Ull [Ullemose?] 10 Øre
  A. Jensen Øster Skerninge 10 Øre
  L. Jensen Øster Skerninge 10 Øre
  Chr. Hansen, gartner St [Stenstrup?] 10 Øre
  N. Jensen? træskomand, Øster Skerninge
Juni 1887 J. Jensen Langeland 10 Øre
Juli 1887 R. Martin NIelsen, Øster Skerninge 10 Øre
Oktbr. 1887 H. Rasmussen Svb [Svendborg?] 10 Øre
  Søren Pedersen, Ull [Ullemose?] 10 Øre
Novbr. 1887 P. Hansen, sognefoged 10 Øre
  L. Hansen, Egense 10 Øre
  F. Jespersen, Øster Skerninge 25 Øre
Januar 1888 Niels Peder Hansen, VSk [Vester Skerninge?] 10 Øre
Febr. 1888  Lærer Jørgensen Øster Skerninge 25 Øre
Maj 1888 R. Jespersen, Øster Skerninge 10 Øre
  A. Henriksen, Øster Skerninge 25 Øre
  H. Christensen hos Ladefoged 10 Øre
Juni 1888   N. Jørgensen Bøkker [bødker?] 25 Øre
  Lærer Larsen, Ullemose 10 Øre
August 1888 Michael Jensen Stg? 10 Øre
Septbr. 1888 Jørgen Hansen, Ullemose 10 Øre
  Henrik NIelsen, VS [Vester Skerninge?] 10 Øre
  Johannes Vt Jens Søn Skov ? 10 Øre
Novbr. 1888 J.P. Nielsen, Ullemose 10 Øre
Decbr. 1888 Lars Clausen, Ballen 10 Øre
Januar 1889 R.P. Hansen Smed 10 Øre
  Valdemar Rasmussen, Eg [Egense?] 10 Øre
Maj 1889 vinhandler Meyling?, Odense 10 Øre
  Henrik Eriksen 10 Øre
  E.M. Andersen, Ø [Øster Skerninge?] 10 Øre
Juni 1889 Laurits Chr. Larsen, Ullemose 10 Øre
  Niels Nielsen, Ullemose 10 Øre
  S.Chr. Skov, Lehnskov 10 Øre
Septbr. 1889 Jens Ditlev Pedersen, VSk, [Vester Skerninge?] 25 Øre
Oktbr. 1889 Chr. Madsen, Øster Skerninge 10 Øre
  P. Christensen, Ålborg 10 Øre
  Chr. Larsen Alberg, Ullemose 10 Øre
  Niels Hansen, Lehnskov 10 Øre
  J. Chr. Jensen Øster Skerninge mølle 10 Øre
  L.P. Hansen hos R. Ovesen 10 Øre
Novbr. 1889 Henrik Poulsen, murer 10 Øre
  Anders Hansen, Ullemose 10 Øre
  R. Jespersen, Ullemose 10 Øre
  Niels A, Jensen, Ullemose 10 Øre
  Niels Møller, Lehnskov? 10 Øre
Marts 1890  Anton Jensen, Lehnskov 10 Øre
Maj 1890 gårdmand P. Jensen, Øster Skerninge, 75 Øre
  gårdmand A. Eriksen, Øster Skerninge 75 Øre
  gårdmand R.J. Juul, Øster Skerninge 75 Øre
  Maren Madsen Øster Skerninge 10 Øre
Juni 1890 R. Rasmussen, Egense 10 Øre
  H.P. Hansen Øster Skerninge  "Snekker" 10 Øre
  J. Chr. Pedersen hos Frands 10 Øre
  A. Nielsen Ploug
August 1890 Chr. Lund, Sørup 10 Øre
Oktbr. 1890 øltapper Liberott, Svendborg 10 Øre
  Anton Riget, Egense 10 Øre
Medlemsantal 8. november 1890 245
Novbr. 1890 A. Andersen, Ullemose 10 Øre
Decbr. 1890 Morten Kristensen, Lehnskov 10 Øre
  J.P. Andersen, Ollerup skole 10 Øre
  N. Jensen, Vester Skerninge, Sylte [Syltemade?] 10
  Chr. Johansen Smed, Eg [Egense?]
  Peder Andersen, Lehnskov 10 Øre
  Jens Pedersen VSk. [V. Skerninge?] hos L. Smed 10
  Knud Larsen hos Frands 10 Øre
  H.P. Hansen, træskomand Eg [Egense?] 10 Øre
  Jørgen Larsen, Egense 10 Øre
  Johan Rasmussen Møller 10 Øre
  Lars Chr. Jensen. A. Arentsen 10 Øre
  Rasmus Løitved [Løjtved], Sølyst 10 Øre
  Poul Hansen Riget 10 Øre
  Anne Sarbine Larsen, Egense 10 Øre
  Valdemar Jakob Jensen, Øster SKerninge 10 Øre
  Hans Jensen Hømarken æghandler 10 Øre
  Søren Nielsen hos Dines 10 Øre
  H. Jensen hos P. Hansen 10 Øre
  Morten Jespersens søn Jørgen 10 Øre
  Johan Jørgen Jensen, Øster Skerninge 10 Øre
  Hans Hansen, husmand, Syltemade 25 Øre
  Niels Larsen, Syltemade 10 Øre
  Johan Fr. Rasmussen, Eg [Egense?] 10 Øre
  Niels Fr. Jørgensen, Eg [Egense?]  10 Øre
  Søren Hytteballe, Øster Skerninge 10 Øre
  sypige Anne Kirstine Mortensen, Øster Skerninge 10
   Maren Kirstine Larsen hos A. Eriksen 10 Øre
  Ole Chr. Nielsen, Sømark 10 Øre
  Lars Larsen, J. Larsens søn 10 Øre
  Lars Johansen, skomager 10 Øre
  J. Andersen Holme Nørregård 10 Øre
  Jørgen Jørgensen hos A. Eriksen 10 Øre
  H. Nielsen hos Fr. Jespersen 10 Øre
1. maj Johan Jensen, gårdmand 75 Øre
  Caroline Pedersen i Ballen 10 Øre
  Johanne Margrethe Rasmussen 10 Øre
  N.P. Nielsen hos P. Jensen 10 Øre
  Marie Jensen, Lars Chri ? Ballen 10 Øre
  Sine Olsen hos Rasmus Hytteballe 10 Øre
  A. Peder Jensen Rønnekjer [Rønnekær?] 10 Øre
  Johanne Nielsen, træsko H.N.S. 10 Øre
  Peder Rasmussen, Skarø 10 Øre
  Line Skræders [Sine Skræders] 10 Øre
  Hans Jensen Jul [Juul, Juel] 10 Øre
  Charlotte Kathrine Jacobsen 10 Øre
  Marie Poulsen gmd. P. Jensen 10 Øre
  Gårdmand Hans Nielsen 50 Øre
  R. Hansen hos H. Nielsen 10 Øre
  Lars Hansen Jul [Juul Juel] Ballen 10 Øre
  Rasmus Clausen, Ballen 25 Øre
  N. Jensen Jørgensen, Skarø 10 Øre
  Lars Rasmussen, gartner, E [Egense?] 10 Øre
  Lærer Larsen, Ullemose 10 Øre
  Heilmann, Ullemose [Hejlmann] 10 Øre
  Lars Hansen Kasper Staa [Stågerup] 10 Øre
  Jørgen Pedersen hos S.M.S. 10 Øre
  Morten Sørensen Nørregaard [Nørregård] 10 Øre
  H. Andersen Steenstrup [Stenstrup] 10 Øre
  Anders Pedersen Øster Skerninge 10 Øre
  C. Christensen, slagter, Heldager 10 Øre
  Jacob Nielsen, Lehnskov 10 Øre
  Poul Rasmussen, Øster Skerninge 25 Øre
  H. Jørgen Hjulmand, Ollerup 25 Øre
  Trine Smeds, Egense 10 Øre
  R. Mathiesens datter Marie 10 Øre
  A. Henriksen, musiker 25 Øre
  H. Chr. Nielsen, Egense 10 Øre
  drejer Larsen, V.Sk. [Vester Skerninge ?] 10 Øre
  H.P. Jørgensen Møller Øster Skerninge 10 Øre
  Jørgen Jørgensen Egen [Egense?] 10 Øre
  Simon Gormsen Ullemose 10 Øre
  Jens Andersen Eg M? [Egense?] 10 Øre
  Jens Nielsen Ullemose 10 Øre
  Aksel Larsen Ullemose 10 Øre
  slagter Pedersen VSk [Vester Skerninge?] 10 Øre
  P. Rasmussen A.J. Eske Eg [Egense?] 10 Øre
  H. Henrik Pedersen Ullemose 10 Øre
  Carl Mortensen Ullemose 10 Øre
  Søren Pedersen Lehnskov 10 Øre
  Peder Rasmussen, hos Frands 10 Øre
  Rasmus Pedersen, Lehnskov 10 Øre
  Jørgensen, Ullemose 10 Øre
  Valdemar Rasmussen h. R. Hytteballe 10 Øre
  Jens Larsen Skovboe [Skovsbo?] 10 Øre
  Frederik Hansen Brendeskov [Brændeskov?] 10 Øre
  R. Dinesen Egense 10 Øre
  Niels Marius Knudsen VSk [Vester Skerninge?] 25 Øre
  murer R. Nielsen VSk [Vester Skerninge?] 25 Øre
  Johannes Knudsen, Svendborg 10 Øre
  Jens Nielsen hos C. Andersen Bal [Ballen?] 10 Øre
  R. Hansen Smed i Øster Skerninge 10 Øre
  R. August Rasmussen  Lehnskov 10 Øre
  Morten Christensen Lehnskov 10 Øre
  Hans Rasmussen do [Lehnskov?] 10 Øre
  N. Rasmussen Hansen Egense 10 Øre
  murer Jens NIelsen VSk [Vester Skerninge?] 25 Øre
  H. Jensen Ravnegaard [Ravnegård]
  R. Christensen, Ballen 10 Øre
  R. Jensen Nørregaard [Nørregård] 10 Øre
  Lars Aage Larsen ? 10 Øre
  Heilmand, Lehnskov [Heilmann Hejlmann] 10 Øre
  Henrik Nielsen VSk [Vester Skerninge?] 10 Øre
  Carl Hansen, Egense 10 Øre
  R. Larsen VSk [Vester Skerninge?] 25 Øre
  Mads Lauritsen hos Frands? 10 Øre
  Jacob Jørgensen Syltemade [Syltemaen] 10 Øre
  Anders Rasmussen Øster Skerninge 25 Øre
  Chr. Marqusen Dines [Chr. Markussen, Markvardsen]10
  Jens Nielsen hos P. Jensen 10 Øre
  Anton Hansen Sømark 10 Øre
  Jens Larsen Ullemose 10 Øre
  træskomand Martin Nielsen 10 Øre
  Jørgen Jacobsen hos Frands 10 Øre
  Peder Eriksen R. Jørgensen 10 Øre
  R. Jensen Kudsk 25 Øre
  kaptajn Rasmussen VSk 8Vester Skerninge?] 25 Øre
  tømrer Søren Poulsem Sørup 10 Øre
  H. Peder Kruse Lehnskov 10 Øre
  H. Laurits Hansen R. Jesp. 10 Øre
  Jens Nielsen N. Jokumsen Egense 10 Øre
  Gothilf Knudsen Jespers enke 10 Øre
  A. Hansen snekker [snedker] Selle? 25 Øre
  Peder Jørgensen Ullemose 10 Øre
  Lærer Jørgensen Ullemose 10 Øre
  Hans Carlsen Egense 10 Øre
  Hans Larsen hos P. Mogensen 10 Øre
  Anders Larsen  gmd.P. Jensen 10 Øre
  Chr. Søtofte Christoffer E [Egense?] 10 Øre
  tømrer Brandt 10 Øre
  tømrer Skov 10 Øre
  Niels Nielsen P. Mogensen 10 Øre
  A. Nielsen hos A. Jensen 10 Øre
  H. Julius Larsen gmd. H. Nielsen 10 Øre
  Jens Christensen hos Frands Jesp 10 Øre
  Lærer Jørgensen Øster Skerninge  25 Øre
  August Madsen Lehnskov 10 Øre
  H. Otov Errentsen hos Frands 10 Øre
  H. Frands Hansen 10 Øre
  Jens Sørensen Nørregaard [Nørregård] 10 Øre
16 november 1892 206 medlemmer
  tømrer P. Pedersen 10 Øre
  S. Chr. Sørensen Lehnskov 10 Øre
  Marius Kanelius (Cornelius?) Lehnskov 10 Øre
  Frederik Rasmussen Nielstrup 10 Øre
  Hans Smed Byen 10 Øre
  Peter Jørgensen hos R. Jespersen 10 Øre
  Inger Margrethe Rasmussen hos Søren Madsen 10 Øre
  A. Peter Madsen hos C. Andersen 10 Øre
  husmand Rasmus Brandt VS [Vester Skerninge?] 25 Øre
  Niels Larsen Svendborg 10 Øre
  Jens Peter Buk [Buch Buck] 10 Øre
  Anton Hansen   ? Jensen 10 Øre
  Marius Hansen 10 Øre
  Mads Jensen  Vester Skerninge Søndermark 25 Øre
  A. Hansen Syltemade [Syltemae] 10 Øre
  M. Jespersen Fruens Minde? 25 Øre
  slagter J. Jensen, Vester Skerninge 10 Øre
  tømrer P. Nielsen, Egense, 25 Øre
  C. Povlsen D. Hørup 10 Øre [Dongshøjrup]
  Jørgen Pedersen  ??? 10 Øre
  Maren K. Larsen, VSk [Vester Skerninge?] 10 Øre
  Laurits ???
  staldkarl N. Hansen, Lehnskov 10 Øre
  tjenestekarl N. Larsen, Egense, 10 Øre
  N.P. Hansen, Ollerup 10 Øre
  Mads Tra?? uldhandler 10 Øre
  Laurits Kristoffersen Lehnskov
  tjenestekarl Jens Nielsen hos ?? 10 Øre
  C.M. Pedersen, Urte Mølle 10 Øre
  kandidat N. Søren København 10 Øre
  Peder Hansen Ullrup [Ollerup?] 10 Øre
  slagter Rasmus Hansen Vester Skerninge 10 Øre
  Christen Rasmussen, Vester Skerninge, 25 Øre
  tjenestekarl Johansen, Ullemose 10 Øre
  Henrik Eriksen 25 Øre
  Niels Rasmussen Øster Skerninge 10 Øre
  Jens Sine Madsen [Jensine] Madsen Ullemose 10 Øre
  Niels Nielsen Øster Skerninge 10 Øre
  K.P. Pedersen, Øster Skerninge 10 Øre
  træskomand H. Larsen, Skarø 10 Øre
  tjenestekarl C. Madsen, Øster Skerninge 10 Øre
  Augusta Dahlstrøm, Ullemose 10 Øre
  tjenestekarl H.P. Ch ell Ck?en? Egense 10 Øre
  L.C. Sørensen hos P. Jensen 10 Øre
  Niels Madsen, Svendborg 10 Øre
  Hilda Marie Pedersen Ullemose 10 Øre
  Jørgen Hansen Juul, Egense 10 Øre
  Lars Hans Skaarø husmand 25 Øre
  Gårdmand Peder Pedersen Egense 50 Øre
  Søren Pedersen, Svendborg 10 Øre
  Søren Hytteballe 10 Øre
  husmand Henrik Rasmussen Glude [Glue] Ringe 25 Øre
  slagter Frange? [Frank?] Svendborg 10 Øre
  H.D? Nielsen hos Frands Jespersen 10 Øre
  Lars Hansen hos Hytteballe 10 Øre
  Laurits Granhøj 10 Øre
  Albert Pedersen hos Dines 10 Øre
  Lars Juul [Jul Juel] Syltemade [Syltemae] 25 Øre
  staldkarl L. Pedersen, Ullemose 10 Øre
  Lars Andersen hos S. Hytteballe ? 10 Øre
  ungkarl P. Pedersen Øster Skerninge 10 Øre
  O.H. Pedersen, Ullemose 10 Øre
  C. Rasmussen, Ullemose 10 Øre
  Jens Jensen Øster Skerninge 10 Øre
  Morten (Martin?) Rasmussen Smed 10 Øre
  Ida Rasmussen, Syltemade [Syltemae] 25 Øre
  Madam Andersen, Ullemose 10 Øre
  Abelone Henriksen Øster Skerninge 25 Øre
  Anne Marie Rasmussen Eg [Egense?] 10 Øre
  Marie Jensen, Øster Skerninge 25 Øre
  ???? ?? maler Øster SKerninge 10 Øre
  Rasmus Pedersen Øster Skerninge 25 Øre
  Hans A. Kristiansen 10 Øre
  Theodor K?? Ullemose 10 Øre
  Knud Nielsen Ullemose 10 Øre
  Kristoffer Landkilde [Langkilde?] Ullemose 10 Øre
  Hedvig Pedersen? Ullemose 10 Øre
  Jens Nielsen hos Frands 10 Øre
  Johannes Pedersen Lehnskov 10 Øre
  ?? Magprang [Mackeprang?] Svendborg? 25 Øre
  fisker P. Jakobsen Syltemae [Syltemade] 25 Øre
  Julius Pedersen Nørregaard [Nørregård] 10 Øre
  Peder Pedersen, Egense 10 Øre
  slagter Laurits Bendt? 25 Øre
  Frands P. Jensen, Ballen? 10 Øre
  2 gange Søren Nørreg. 10 Øre
  Ane Marie K. Olsen, Ullemose 10 Øre
  gårdmand C. Jensen, Balen [Ballen?] 1 kr.
  husmand Hans  Bødker Egense, 25 Øre
  Rasmus Pedersen Urte Mølle, 10 Øre
  A. Eriksen, Byen 10 Øre
  Andreas Nielsen hos Dines Larsen 10 Øre
  Christoffer Pedersen, Egense 75 Øre
  Rasmus Jensen, Lehnskov 10 Øre
  Hans P. Rasmussen 10 Øre
  Kristen Henriksen Urte Mølle, 10 Øre
  Jakob Madsen, Øster Skerninge, Åmarken 10 Øre
  Knud Andersen 10 Øre
  Frederikke Rasmussen 10 Øre
  Hans Peder Andersen, Egense 10 Øre
  skrivelærer Be?d?? Svendborg 10 Øre
  tjenestekarl Niels Rasmussen
  tjenestekarl Jens Nielsen Øster SKerninge 10 Øre
  Martin Hansen, Egense 10 Øre
  soldmager [sadelmager?] Jens ?? Øster Skerninge 10
Rasmus Rasmussen 10 Øre
  Husmand Jacob Jørgensen, Syltemaen [Syltemaden] 25
Indsidder Jens Nielsen 10 Øre
  tjenestekarl Emil Pedersen 10 Øre
  Anders Nielsen Nørregaard [Nørregård]
  frøken Jørgensen, Ullemose 10 Øre
  Kristian Madsen, Ullemose 10 Øre
  Simon Jørgensen, Lehnskov 10 Øre
  Morten Ravn 10 Øre
8.6. 1896 Gårdmand Ove Larsen [Aage Larsen?] meldt sig ud
13.6. 1896  lærer Jørgensen meldt sig ind
15.6. 1896  Martin Pedersen Nørregaard [Nørregård] 10 Øre
  C.H. Jakobsen, Ullemose 10 Øre
  Jens Sørensen, Ollerup 10 Øre
  Ulof Landsted Lehnskov
5.11. 1896  gårdmand Ove Larsen meldt sig ind 75 Øre
  Hans Peder ved Jesper 10 Øre
  Aksel Lange, Ullemose, 10 Øre
  Husmand? Jørgen Christoffersen, Egense 25 Øre
  indsidder? Jens Pedersen, Øster Skerninge 10 Øre
16.11 1896  gårdmand P. Jensen Øster Skerninge meldt sig ud
25.11. 1896 gårdmand C. Jensen, Ballen meldt sig ud
27.11. 1896 gårdmand Johan Jensen meldt sig ud
27.11 1896  gårdmand J? Henrik Jensen meldt sig
1.12. 1896  træskomand Martin Nielsen meldt sig ud
1.12. 1896  gårdmand C. Pedersen, Egense meldt sig ud
4.11. 1896  Anne Kirstine Madsen, Ullemose meldt sig ind
7.12. 1896  hmd? Lars Jensen Øster Skerninge meldt sig ud
8.12. 1896  R. Rasmussens enke Øster Skerninge meldt sig ud
10.12. 1896 tjenestekarl M. Rasm., Egense meldt sig ind, 10
??    1896  Lars Juul Ballen meldt sig ud
13.12. 1896 Hans Larsen, Ballen meldt sig ud
14.12. 1896 Hans Christiansen, Ballen meldt sig ud
20.12. 1896 Ida Syltemaen [Syltemaden] meldt sig ud
22.12. 1896 Kristen Andersen, Ballen meldt sig ud
22.12. 1896 Rasmus Hytteballe meldt sig ud
1.4. 1897   H.P. Pedersen meldt sig ind 10 Øre
1.4. 1897   M:N Mikkelsen, Ullemose meldt sig ind 10 Øre
3.4. 1897   Hans Frederik Jensen, Lehnskov meldt sig ind, 10
21.5. 1897  bødker Jens Hansen, Ballen meldt sig ud
21.5. 1897  husmand Rasmus Jakob meldt sig ud
            træskomand Niels Jensen meldt sig ud
  husmand Rasmus Kusk meldt sig ud
9.10 1897 Niels Bager Vester Skerninge meldt sig ud
21.5. 1897  gårdmand Jens H. Jensen Holm meldt sig ind
  husmand Lars Jensen Bakkely? meldt sig ind
21.5. 1897  Jens Jensen Lykkebj meldt sig ind
  møller i Øster Skerninge 25 øre
  tjenestekarl Frederik Pedersen, Lehnskov 10 Øre
28.6. 1897 Hans Jørgensen Øster Skerninge
  Rasmus Rasmussen Urte Mølle 10 Øre
  Niels C. Andersen, Ullemose 10 Øre
  Niels Peder Andersen, Ullemose 10 Øre
  frøken Julie Qvade, Lehnskov 10 Øre
26.10. 1897 gårdmand P. Jensen Øster Skerninge 75 Øre
  Knud Røgter, Lehnskov
  tjenestekarl Knud Hansen, Ullemose
  tjenestekarl P.C. Pedersen, Ullemose
  tjenestekarl Erik Henriksen, Ullemose
11.11. 1897 P. Nielsen, Egense 10 Øre
  Jørgen Smed? Lehnskov
23.11. 1897 husmand Rasmus Jakobsen meldt sig ind
23.11 1897  bødker Jens Hansen, Ballen meldt sig ind
10.12. 1897 tjenestekarl Lars Jensen Nørregaard meldt ind
            gårdmand Hans Jørgen Nielsen, Sømarken, indmeldt
2.2. 1898   Søren Kjær,  Ullemose meldt sig ind
11.2. 1898  lærer Jørgens kone i Øster Skerninge indmeldt
17.2. 1898  møller O.P. Rasmussen, Øster Skerninge indmeldt
17.2. 1898 mejerist P. Andersen, Åkilde indmeldt
23.4. 1898 grosserer Weber, Ullemose indmeldt
28.5. 1898  husmand C. Andersen, Ballen, indmeldt
4.6. 1898 tjenestekarl Peter Riget, Øster Skerninge indmeldt
15.6. 1898 indsidder Peder Nielsen Øster Skerninge indmeldt
16.6. 1898 tjenestekarl C Henriksen Ullemose indmeldt
24.11. 1897 Karl Andersen, Ballen udmeldt
21.4. 1898 Lars Jensen, Øster Skerninge udmeldt
1.5. 1898  skomager P. Kristensen, Øster Skerninge udmeldt
18.5. 1898 gårdmand P. Jensen, Øster Skerninge, udmeldt
16.6. 1898 indsidder Hans Jørgen Skarø indmeldt
29.6. 1898 tjenestekarl Niels Kristiansen, Ballen indmeldt
18.7. 1898 indsidder Mads Nielsen, Øster Skerninge, indmeldt
10.7. 1898 Hans Peter Ullemose indmeldt
11.7. 1898 Robert Philip, København indmeldt
11.8. 1898 Niels Jørgen Nielsen, Lehnskov indmeldt
11.8. 1898 C. Nielsen, Lehnskov indmeldt
16.8. 1898 gårdmand Knud Hansen, Øster Skerninge indmeldt
16.8. 1898 snedker Martin Hansen, Øster Skerninge indmeldt
19.8. 1898 fisker Lars Jul [Juul Juel] Ballen indmeldt
3.9. 1898 tjenestekarl Rasmus Jensen, Egense
10.10 1898 gårdmand Johan Jensen, Øster Skerninge indmeldt
2.3. 1901 bødker A. Nielsen, Vester Skerninge, indmeldt
30.3. 1901 forpagter Lauersen? Ullemose indmeldt
14.2. 1899 husmand Bertel Skov kone, Ballen indmeldt
16.8 1899 Mads Henrik Madsen Øster Skerninge indmeldt
18.12. 1899 husmand Niels Skov? Egense indmeldt
24.12. 1899 Hans Reinholdt, Ullemose indmeldt
3.5. 1900 Hans Peder adr. Povl Hansen, Egense, indmeldt
25.8. 1900 træskomand Niels Jensen, Øster Skerninge indmeldt
29.9 1900 tjenestekarl N. ? Andersen indmeldt
3.11 1900 tjenestekarl Niels Sørensen Øster Skerninge indm.
4.11. 1900  tjenestekarl P. Jørgensen, Lehnskov indmeldt
7.11. 1900 Hans Peder Mortensen, Ullemose indmeldt
1.12. 1900 Søren Pedersen P. Jensen indmeldt
1.1. 1901 smedesvend C. Hansen, Øster Skerninge indmeldt
31.3. 1901 tjenestekarl Anders Riis, Ullemose indmeldt
10.4. 1901 maler Hans Simonsen, Vester Skerninge indmeldt
30.4. 1901 Oto Krengel??? Ullemose indmeldt
20.5. 1901 skræder M. Hansen, Øster Skerninge indmeldt
1.4. 1901 godsejer Jessen Ullemose, indmeldt
15.12. 1901 gårdmand P. Jensen Øster Skerninge indm.
20.1. 1902 F.C. Madsen indmeldt
17.12. 1901 gårdmand Rasmus Juul [Juel] udmeldt
17.12. 1901 Ole Nielsen, Sømarken, udmeldt
17.12. 1901 gårdmand Johan Jensen udmeldt
23.12. 1901 husmand C. Hansens enke udmeldt
28.12. 1901 fisker Hans Karlsen, Syltemae [Syltemade] udmeldt
28.12. 1901 husmand Mads Nielsen, Egense udmeldt
  træskomand Anders Madsen, Vester Skerninge udmeldt
 1902 træskomand Niels Jensen, Sømarken? udmeldt
  Lars Aagesen Larsen udmeldt
16.1. 1902 fragtmand Chr. Petersen udmeldt
24.1. 1902 landpost Kristen Rasmussen, Ollerup udmeldt
24.1. 1902 tømrer P. Nielsen, Egense udmeldt
  Chr. Andersen enke udmeldt
3.2. 1902 Joh. Jørgensen, lærer, Øster Skerninge indmeldt
  gårdmand Hans Rasmussen, Ballen, indmeldt
  husmand Hans Christiansen, Egense indmeldt
4.2. 1902 smed Andersen, Ollerup indmeldt
14.2. 1902 Mads Nielsen Øster Skerninge indmeldt
16.2. 1902 Niels Rasmussen Nielsen indmeldt
5.3. 1902 Frands Jespersen indmeldt
25.3.1902 tjenestekarl Marius Jørgensen indmeldt
25.3.1902 Lars Heldbo indmeldt
  tjenestekarl R. Kristensen? indmeldt
20.5 1902 sypige Karen Hansen indmeldt
  tjenestekarl Anders Rasmussen indmeldt
26.8. 1902 Christian Madsen, Egense indmeldt
25.8. 1902 møller O.P. Rasmussen indmeldt
  edvard Poulsen indmeldt
19.9. 1902 Jens Marius Nielsen indmeldt
19.9 1902 Fritz Lauersen indmeldt
21.8 1902 Jens Jespersen indmeldt
19.9 1902 tjenestekarl Jens Edvard Poulsen indmeldt
19.9. 1902 tjenestekarl Jens Marius Nielsen indmeldt
19.9. 1902 tjenestekarl Frits Lauersen indmeldt
26.9. 1902 tjenestepige Sine Hansen indmeldt
27.9. 1902 Øster Skerninge Ungdomsforening indmeldt
8.11. 1902 tjenestekarl Chr. Larsen indmeldt
8.11. 1902 tjenestekarl Niels Pedersen indmeldt
11.11. 1902 tjenestekarl Hans Rasmussen, indmeldt
12.11 1902 landvæsenselev R. Poulsen indmeldt
11.12. 1902 Hans Hansen indmeldt
22.12. 1902 Niels Jensen, Syltemaen indmeldt
  sypige Karen Hansen indmeldt
28.2. 1903 tjenestekarl Peder Christensen indmeldt
3.3. 1903  skræder Peder Madsen indmeldt
25.8. 1902 møller Rasmussen udmeldt
26.8. 1902 C. Madsen, Egense udmeldt
20.10 1902 Jørgen Christoffersen, Egense, udmeldt
3.1. 1903 Jokum Nielsen, Egense, indmeldt
28.5. 1903 Anders Ovesen Michaelsen indmeldt
1.6. 1903 Louise Jensen indmeldt
7.6. 1903 Jens Peder Jensen indmeldt
24.6. 1903 gårdmand C. Jensen Fodget? indmeldt
1.7. 1903 elev Rasmussen, Ullemose indmeldt
2.8. 1903 Jens Peder Andersen indmeldt
8.9. 1903 Johannes Jensen indmeldt
8.9. 1903 Kristian Nielsen indmeldt
29.10 1903 gårdmand Anders Michaelsen indmeldt
5.11. 1903 Emil Thomsen indmeldt
19.11. 1903 L.P. Hansen indmeldt
28.11. 1902 Inger Rasmussen indmeldt
28.12. 1903 Peder Larsen Ullemose indmeldt
1883/84 husmand R. Clausen, Ballen udmeldt
8.6. 1884 gårdmand Mads Pedersen udmeldt
1.2. 1885 skræder Jørgen Rasmussen udmeldt
21.3. 1885 ungkarl H. Hansen, Egense udmeldt
25.7. 1885 N. Rasmussen, Øster Skerninge udmeldt
25.1. 1886 E. Nielsen, Lehnskov udmeldt
29.6. 1886 lærer Schmidt udmeldt
4.5. 1887 R.H.S. Vsk [Vester Skerninge?] udmeldt
11.5. 1887 P.H.S. sognefoged udmeldt
10.6. 1887 L.H. Knarrebjerg udmeldt
27.10 1887 Aage Knarrebjerg udmeldt
3.11. 1887 Dall, lærer, Øster Skerninge udmeldt
3.11. 1887 C. Dall Christensen, student udmeldt
18.11. 1887 R.N.S. murer V.Sk. [Vester Skerninge] udmeldt
29.11. 1887 pastor Berggren udmeldt
29.11. 1887 lærer Peders [Pedersen?] Øster Skerninge udmeldt
8.12. 1887 Frederik Vh. Jensen udmeldt
2.7. 1887   Anders Egense, Vester Skerninge udmeldt
24.3. 1888  M. Madsens enke udmeldt
3.5. 1888   Aage Larsen udmeldt
3.12. 1888 Søren Pedersen, Ullemose udmeldt
26.5. 1889  A. Henriksen, Øster Skerninge udmeldt
31.10. 1889 N. Rasmussen Kudsk udmeldt
4.11. 1889 Jens Nielsen Ravnemose  udmeldt
11.11. 1889 R.J. Jul [Juul Juel]. udmeldt
1.11. 1889 Lars Murer Syltemae [Syltemade] udmeldt
4.11. 1889  A. Eriksen udmeldt
4.11. 1889  P. Jensen udmeldt
4.11. 1889  O. Chr. Nielsen udmeldt
4.11. 1889  Lars Erlandsen udmeldt
4.11. 1889 Johan Jensen udmeldt
19.11. 1889 Niels Bødker "Bøkker" udmeldt
19.11. 1889 Birthe Jørgensen udmeldt
29.11. 1889 Martin NIelsen udmeldt
22.12. 1889 Knud Smed
24.1. 1890  R.P. Hansen Smed udmeldt
31.1. 1890  L.P. Hansen Øster Skerninge udmeldt
1.6. 1890 Jens Jespersen Øster Skerninge udmeldt
3.6. 1890   lærer Jørgensen udmeldt
14.6. 1890  Niels Jensen V.Sk. Sy [Syltemae?]
15.6. 1890  Mogens Pedersen Eg [Egense?]  udmeldt
15.6. 1890  R. Christensen, Ballen udmeldt
15.6. 1890  J.F. Rasmussen, Sømark udmeldt
20.6. 1890  H. Nielsen Sømark udmeldt
2.7. 1890 H. Poulsens enke udmeldt
6.7. 1890   P. Mogensens enke udmeldt
12.7. 1890  H.Fr. Hansen udmeldt
12.7. 1890  A. Nielsen Ploug udmeldt
14.7. 1890  J. Nielsen Ploug udmeldt
20.7. 1890  H. Hansens enke udmeldt
20.7. 1890  R. Kudsk Øster Skerninge udmeldt
22.7. 1890  Jens Andersens enke udmeldt
22.7. 1890  A. Hansen snedker "Snekker" udmeldt
27.7. 1890  gårdmand Søren Madsen udmeldt
4.8. 1890   Hans Jespersen udmeldt
20-8. 1890 Line Skræders udmeldt
31.8. 1890  Morten Rasmussen udmeldt
16.9. 1890 Hans Jensen udmeldt
17.9. 1890  Anders Michaelsen [Mikaelsen, Mikalsen, Micaelsen]      udmeldt
19.9. 1890  J. Nielsens enke udmeldt
21.9. 1890  Jens Andersen udmeldt
21.9. 1890  Karen Jensen udmeldt
22.9. 1890  H. Jensen Vester Skerninge udmeldt
2.10. 1890  Lange Ullemose udmeldt
10.11. 1890 Henrik Madsen udmeldt
12.10. 1890 Lars Sandberg udmeldt
25.10. 1890 Jørgen forpagter Eg [Egense?] udmeldt
29.10. 1890 Jens Hansen, Syltemae [Syltemade] udmeldt
1.12. 1890  Morten Sørensen udmeldt
6.12. 1890  R.J. Juul udmeldt
11.1. 1891  Poul Kjergaard udmeldt
6.2. 1891   Ludvig Christiansen Eg, [Egense] udmeldt
6.2. 1891   Hans Christiansen Eg [Egense] udmeldt
18.3. 1891  H. Hansen, Syltemae
18.3. 1891  Karen Hansen, Syltemae
23.3. 1891  Anders Pedersen, Stågerup udmeldt
15.3. 1891  H. Sørensen, byen udmeldt
14.4. 1891  Morten Nielsen, væver udmeldt
19.4. 1891  Morten Jespersen udmeldt
11.5. 1891  Hans Peder hos Jespersen udmeldt
16.5. 1891  Søren Jørgensen hos P. Jensen udmeldt
7.6. 1891   Heilmann udmeldt
16.11. 1891 Søren Nielsen hos Dines udmeldt
26.9. 1892  lærer Jørgensen udmeldt
4.10. 1892  R. Kjergaard udmeldt
31.10. 1892 Hans Larsen hos P. Mogensen udmeldt
23.2. 1893  Hans Smed byen 10 Øre
 

Brugsuddeler Jens Nielsen, Øster Skerninge Brugsforening

    kontrakt
 Underskrevne Formand Laurits Jørgensen for Østerskjerninge Brugsforening opretter herved paa Foreningens Vegne følgende Kontrakt med Jens Nielsen der er antaget som Foreningens Uddeler
1. For Uddelingen erholdes 4% dog maa Lønnen ikke være under  700 Kr. det første Aar fra 1. Februar d. A. at regne.
2. Til Svind beregnes Uddeleren 2%, samt til Brændsel og Lys  50 Kr. aarlig, og tillige til Tobak og Tændstikker 24 Kr.  aarlig Uddeleren forpligter sig som følger.
3. Han skal holde sig Foreningens Love og det ham af Bestyrelsen meddelte Reglement efterrettelig.
4. Han skal sørge for Renlighed og Orden i Lokalerne og for  at holde de ham betroede Varer vel konserverede og i god  og smuk Orden.
5. Tab paa Grund af manglende Konservering af Varerne skal  han selv bære.
6. Han maa kun udlevere Varer til Foreningens Medlemmer.
7. Han skal nøjagtig rette sig efter Bestyrelsens fastsatte  Udsalgspriser.
8. Han maa ikke selv, uden Bestyrelsens Bemyndigelse rekvirere Varer til Foreningen.
9. Han er pligtig selv, at paase at de modtagne Varers Vægt  stemmer med Regningen.
10. Hans skal føre et nøjagtigt Kasseregnskab og skal  aflevere Kassebeholdningen til Formanden saa ofte det  forlanges.
11. Han maa ikke udlevere nogen som helst spirituøse Drikkevarer - derunder indbefattet Bajerskøl - til Nydelse  paa Stedet, eller med Tilladelse til at gaa uden for og  nyde det.
12. Hans skal tilsvare de modtagne Varer til den i Varebogen  indførte Udsalgspris og mulige Tab ved at give Medlemmerne Kredit skal han selv bære, ligesom han ved de  halvaarlige Opgørelser skal have alt Foreningens Til godehavdende for Varer hos Medlemmerne indkasseret eller  selv udlægge det manglende. For de Medlemmer som Uddeleren eventuelt maa betale deres Gæld til Foreningen,  er han berettiget til a gøre sig betalt i deres Overskud,  saavel af de Varer som er betalt eller ikke betalt.
13. Skulde der blive ikendt Foreningen nogen Bøde for  Overtrædelse af Næringsloven paa Grund af Uddelerens  Forseelse skal han selv være pligtig at udrede saadan  Bøde.
14. Uddelingslokalet skal om Sommeren være aabenet fra Kl. 6  Morgen til 9 Aften og om Vinteren fra Kl. 7½ Morgen til 9  Aften.
15. For det Tilfælde, at der ved Opgørelse af Kasse og   Varebeholdning skulde forefindes Mangler giver jeg Jens  Nielsen Foreningen betryggende Sikkerhed for 2000 Kr.  skriver To Tusinde Kroner ved kontant Indbetaling af  Pengene, hvorfor Foreningen udsteder mig Obligation og  forrente mig Kapitalen med 4½% aarlig Rente.
 Opsigelsen af Kontrakten kan ske fra begge parter med ½  Aars Varsel. Dog hvis der sker nogen Misligheder fra  Uddelerens Side kan han opsiges til Fraflytning straks.
 Det bemærkes at Uddeleren med Familie har fri Beboelse i  Brugsforeningens Bygning og Brugsret af Havepletten.  Vedligeholdelse af Bygninger paahviler Foreningen med  Undtagelse af Uddelerens Lejlighed Indvendig.

 Jeg underskrevne Jens Nielsen erklærer herved at have forpligtet mig til Opfyldelsen af ovenstaaende Betingelser
 Det bemærkes for det Stemplede Papirs Skyld af Uddelerens Løn ikke vil overstige 1000 Kr.
    Østerskjerninge den 26 Januar 1902
.     paa Foreningens Vegne
      Laurits Jørgensen
       Jens Nielsen
  Til Vitterlighed
  Hans Christiansen  F.Madsen

       Obligation
 Underskrevne Bestyrelse for Østerskjerninge Brugsforening tilstaar herved, at vi af Foreningens Uddeler Jens Nielsen har modtaget et Laan til Brugsforeningen stor 2000 Kr. skriver To Tusinde Kroner, hvilken Kapital Foreningen er pligtig til at udbetale benævnte Kreditor Jens Nielsen i Overensstemmelse med den Kontrakt af 26. Januar 1902, der er oprettet mellem ham og Brugsforeningen, der bestemmer, at Opsigelse af Pladsen som Uddeler kan ske med et halvt Aars Varsel fra hver Side til hvilken Tid Udbetalingen af Kapitalen skal finde Sted til Uddeleren ved Fratrædelsen af Pladsen.
 Kapitalen indestaar tillige i Foreningen som Kaution for Uddeleren som Erstatning for om han ved Uefterrettelighed paaføre Foreningen Tab, der da bliver at fradrage i Kapitalen.
 Kapitalen forventes med 4½% aarlig Rente regnet fra 11 Decbr Termin 1901, og erlægges med Halvdelen i hver af de sædvanlige Terminer 11. Juni og 11. Decbr.
 Til Sikkerhed for skadesløs Betaling af Kapital, Rente og alle i Tilfælde af Søgsmaal for mislig Betaling paagaaede Omkostninger, indestaar og hæfter underskrevne Bestyrelse personlig solidarisk tilligemed alle Brugsforeningen øvrige Medlemmer i Henhold til Foreningens Lov § 3.
 I Tilfælde af Søgsmaal er Brugsforeningen underkastet Retsforfølgning efter Fr. 25. Januar 1828.
  Østerskjerninge Brugsforening den 3 Februar 1902
Til Vitterlighed Laurits Jørgensen Jørgen Rasmussen
Hans Christiansen    Formand Jens Hansen M.B. Jørgensen
    Rasmus Jespersen
 

            Obligation.
 Underskrevne Bestyrelse for Østerskjerninge Brugsforening tilstaar herved, at vi af Foreningens Uddeler Jens Nielsen har modtaget et Laan til Brugsforeningen stor 800 Kr, skriver Otte Hundrede Kroner, hvilken Kapital Brugsforeningen er pligtig til at udbetale Kreditor til hvilken 11. Juni eller 11 Decbr. Termin samme med et halvt Aars Varsel fra en af Siderne maatte blive opsagte.
 Saalænge Kapitalen indestaar i Brugsforeningen svares deraf i aarlig Rente 4½ Procent, der erlægges med Halvdelen i hver af fornævnte Terminer til Kreditor.
 Til Sikkerhed for skadesløs Betaling saavel af Kapital, Renter samt alle i Tilfælde af Opsigelse og Søgsmaal paaløbende Omkostninger indestaar underskrevne Bestyrelse personlig solidarisk tilligemed alle Foreningens øvrige Medlemmer i Henhold til Brugsforeningens § 3.
 I Søgsmaal tilfælde er Brugsforeningen underkastet Retsforfølgning efter Fr. af 25 Januar 1828.
 Østerskjerninge Brugsforening d. 24. Juni 1902
Laurits Jørgensen  Rasmus Jespersen   Jørgen Rasmussen
     Fmd. Jens Hansen Mads Ball Jørgensen
 Til Vitterlig om rigtig Dato og Underskrift.
 Hans Christiansen  Joh. Jørgensen

   
   
   
 

Send mail til mail@fynhistorie.dk med spørgsmål og kommentarer til denne web site.
Copyright © 2000  Sydfyn-info.dk A/S, hvor intet andet er angivet. www.fynhistorie.dk