Ollerup Brugsforening
Forside ] Op ]

 
Ollerup Brugsforening

 [Arkivalier opbevares på Egebjerg lokalhistoriske Arkiv]
 

Ollerup Brugsforening
Denne bog autoriseres herved til forhandlingsprotokol for brugsforeningen for Ollerup og nærmeste omegn.
Ollerup 1ste mars 1874.
J.P. Nielsen A. Markvardsen Rasmus Pedersen
Peter Andersen Jørgen Hansen Christen Rasmussen
Jens Ditlev Jensen

Den 2den 1879 mødte styrelsen på sædvanlig sted, hvor forhandlet blev:
 1. Der indbetaltes for solgte vare i december 787 kr. 01  øre, hvoraf i kontant 724, 39.
 2. Udbetaltes til   udsælgeren 28 kr.
    do              do  forretningsføreren 7 kr.
    do              do  fragt til landposten 90 øre
 3. Stine Rasmussen har opsagt 91 kr. at udbetale i juni  termin.
 4. Der indbetaltes 400 kr fra Johanne Sofie Andersen. Forhen  fra samme 600 kr.
Ollerup den 2den januar 1879.
Rasmus Chr. Nielsen Peder Jørgensen  Erik Rasmussen
Christen Rasmussen Morten Madsen
Den 12te januar 1879 afholdtes ekstrageneralforsamling i Ollerup skole efter opfordring af styrelsen, og det vedtoges.
 1. at  der fra 1ste marts d.a skal prøves en forandring i  udsalget således, at prisernes sættes ned på varerne  således, at der kun beregnes udgifterne på varerne,  hvorimod der intet overskud skal udbetales.
 2. Der skal derfor opvejes ½ år efter for at prøve udfaldet.
 3. Hvis der alligevel bliver overskud, skal dette stå som  foreningens grundfond.
 4. Indskud for ny medlemmer blev sat fremtidig til 1 kr for en gårdmand, 50 øre for en husmand og 25 øre for indsiddere og tjenestefolk uden at forbinde sig til aksjetegning.
Ollerup 2te januar 1879
R.C. Nielsen Peder Jørgensen Morten Madsen
Christen Rasmussen

Den 7de februar 1879 mødte styrelsen på sædvanligt sted, hvor forhandlet blev:
 1. Der indbetaltes for solgt vare i januar måned 700 kr. 67  øre, hvoraf i kontant 653 kr. 53 øre.
  Udbetalt 1 aksje til Markvard Jensen 10 kr.
Ollerup 7de februar 1879
R.C. Nielsen Peder Jørgensen Morten Madsen
C. Rasmussen

Denne Bog avtoriseres herved til Forhandlingsprotokol for Brugsforeningen for Ollerup og Omegn.
Ollerup den 1ste Marts 1884
C. Rasmussen Julius Markvardsen
Lars Rasmussen Erik Larsen Riget

[Regnskabsfører J. Kristjan Poulsens bemærkninger til udviklingen omkring kriseåret 1885, da talen gik på Økonomisk krig mod de handlende i købstæderne]

Paa Generalforsamlingen den 27 Marts 1887 vedtoges at opveje 2 Gange om Aaret.
Bestyrelsen blev bemyndiget til at afslutte Kontragt med Udsælgeren om at svare til Svindet, mod en Godtgjørelse af 2% af Varernes Udsalgssum.
Læg nu Mærke til at Uddeleren ved Antagelsen var indgaaet paa at svare samme Vægt ved Udsalg som ved Indkjøb og nu faar han 2% mere i Svind.
I de 2 Aar som Undertegnede havde været Regnskabsfører var der blevet ført et spesifiseret Regnskab over Indkjøbs og Udsalgspriserne; alt efter Oplysninger af daværende Folketingsmand Hansen Ølstykke.

For 1885 som det hele taget ikke havde fast Grund at bygge paa, da Varerne var opgjort til Indkjøbspris istedetfor Udsalgspris og de af Hansen besørgede Regnskabsbøger først blev modtaget i September Maaned. Svindet var efter dette endda 3%.

For 1886 der nu havde bedre Forhold var Svindet 5% plus 327 Kr?

Naar Resultatet var saa daarlig, skyldtes dette Udsælgerens Misforstaaelse af Forholdene. Han solgte til hvad Priser han kunde faa; f. ex. naar en Gaardmand vilde kjøbe 1 skjeppe Boghvedegryn saa blev Prisen pr. pund ikke beregnet, og saaledes i det hele med Alle Varer.
Det gjaldt for ham, om at skaffe saa mange Penge som muligt for det var derefter han fik sin Løn; hvorledes Resultatet overfor Foreningen vilde stille sig, var ham aldeles uvedkommende.

Udviklingen var bleven saaaledes, at det faktisk var en Kjøbmandsforretning med Kjøbmand Sophus Riber, Svendborg som Hovedleverandør og enebestemmende af Varernes Priser som han jævnlig kom og regulerede, enten op eller ned, uden nogen Kotrol.

Efter det første halvaarlige Regnskabsopgjørelse var Svindet naar de 2% fradrages, endda en Sum af 579 Kr. 52 Øre]

Regnskabsbog i uddrag
Formue og Gjæld

    
Foreningen ejede den 2. Marts 1886
Varebeholdning efter Udsalgspris.   4.827 17
Opføres 5/6 4.022 64
Inventarium efter Vurdering og Indkjøbspris 112 62
Kassebeholdning 830 24
Tilgode hos William Bagger ved Fejlregning 2 00
do   hos Rafn Aalborg for returnerede Flasker 1 08
Makulatur efter Indkjøbspris 27 77
 I alt      4.996 35


Foreningen skyldte d. 2. Marts 1886
Til Kreditor blandt Medlemmer 1.429 00
- Kjøbmand Riber, Svendborg  2.408 50
- Udsælgeren 4% af 40 Kr. 30 Øre 61
- Regnskabsføreren 1/4 % af samme 10 00
I alt  3.839 21

Aktiver  4996 Kr. 35 Øre
Passiver  3839 -   21  -
Formue 1157 Kr. 14 Øre
Undertegnede haver ved Revisionens gjennemgaaelse af Regnskabet for Ollerup Brugsforening fra 1ste Marts 85 til 1ste Marts 1886 og Aldeles intet fundet at bemærke, men tillade os at fremhæve at Samme er ført med Nøiagtighed og Akkuratesse, hvilket erkjendes.
Staagerup den 24 Marts 1886
Christen Andersen Rasmus Jensen
1886-87 Regnskabsaaret fra 1 Marts 1886 til 1 Marts 1887
Indskud
2. april tømrer Hans Jensen i Knarrebjerg  600 Kr.
  hmd. Niels Jespersens enke, Ollerup 180  -
  hmd. Rasmus Hansen, Ollerup    15  -
  ungkarl Hans Nielsen, Ollerup  110  -
  hmd. Knud Nielsen, Egense    50  -
  ungkarl Lars Kristensen Grå, Ollerup  65  -
  hmd. Hans Jørgen Rasmussen, Kohaven 100  -
  hmd. Jørgen Larsen Aamand, Ollerup      50  -
  hmd. Johan Jørgensen Aamand, Ollerup  10  -
  gmd. Jens Ditlev Jensen, Stågerup   60  -
  møllebygger Lars Jensen, Staagerup   10  -
7. maj sømand Hans Peder Jørgensen i Ollerup 200  -
4. juni ungkarl Jens Thomas Madsen, Ollerup  50  -


Formue og Gjæld

Foreningen ejede den 6. september 1887
Varebeholdning efter udsalgspris 4588 kr.- 1/6   3.823 34
Inventarium efter vurdering 124 45
do anskaffet i halvåret 1 76
Kontant kassebeholdning 88 61
Udestående fordringer 935 70
Tilgode hos boghandler Vulff, København 19 00
do ? Rosenthal, Svendborg 1 00
Makulatur og bindegarn efter indkøbspris 44 38
I alt formue 5.038 00


Foreningen skyldte d. 6. september 1887
Kreditorer blandt medlemmer 2.879 00
Købmand Sophus Riber, Svendborg 142 13
J.J. Jacobsen, Fåborg 10 00
C. Rafns Fabrikker i Ålborg 37 15
Grosserer Carl F. Jensen, København 329 43
 I alt en gæld 3.398 00
Ren formue 1.639 00


Vi undertegnede revisorer har gennemgået Ollerup Brugsforenings regnskab for halvåret 1887 og intet fundet at erindre-
R. Kristensen Jørgen Hansen

Endvidere pålagdes udsælgeren ikke at indkøbe varer uden at mindst et af bestyrelsens medlemmer giver sit samtykke dertil.
Formanden blev udvalgt til at være det medlem som udsælgeren har at henvende sig til når der skal gøres indkøb af varer.
Udsælgeren erklærede overfor bestyrelsen, at når han måtte erholde 20 kr. månedlig af sin løn så måtte resten tilbageholdes indtil det beløb, som han skyldte for underskudet på svind fra forrige halvår er betalt. Skulle der ved opgørelsen den 1. september 1888 være mere gæld, da må foreningen have 1. ret i de penge, som køberen af hans ejendom skal udbetale.

Lars Jensen Jens Ditlev Jensen
Lars Pedersen Erik Larsen Riget
Mads Markvardsen.

Ekstrageneralforsamling
blev afholdt i forsamlingshuset d 18. december 1887

Da udsælgeren har handlet med varer for egen regning og derved overtrådt sin kontrakt, så vedtoges enstemmigt at afsætte ham straks.
Der udvalgtes 10 medlemmer der i forening med bestyrelsen møder i morgen og opgør alle varerne og flytter samme ud af huset.
Alle disse medlemmer blev bemyndiget til at leje lokaler til foreningens udsalg samt myndighed til at vælge en ny udsælger.
Foreningens regnskabsfører overtager udsalget midlertidig. Der skal anskaffes pengemærker til at kontrollere udsælgeren

Jens Ditlev Jensen Mads Markvardsen
Lars Jensen Erik Larsen Riget
Lars Pedersen

Bestyrelsen mødte den 26. december 1887.
tilligemed  tillidsmændene og forhandlede følgende:
Betingelserne for udsælgeren vedtoges og bliver at indføre i forhandlingsprotokollen.
Friskolebygningen blev lejet til udsalgslokale af Jens Ditlev Jensen for en årlig leje af 100 kr. Huset sættes i stand af foreningen.
Den i skolelokalet værende kakkelovn forbliver stående, hvorimod foreningen anskaffer en anden til skolelokalet, der indrettes i det andet hus. Pladsen øst og nord for huset medfølger i lejemålet. Kontrakten gælder fra ejerens side i 5 år, hvorimod foreningen er løst dersom denne ophæved; men dersom opløsningen sker i det første års betales halvårlig leje. Derefter har foreningen opsigelsesret med ½ års varsel, men betaler halvårlig leje dersom flytningen foregår udenfor de halvårlige flyttetider, den 1. maj eller 1. november. Huset er 6 fag med undtagelse af en udgang på friskolebygningen i den vestlige ende af huset.
Det lejede hus bliver at sætte i stand så hurtig som mulig. Da der er tilbudt nogle diske tilkøbs så blev der bestemt at Lars Jensen og Morten Madsen rejser til Svendborg og køber dem.

Jens Ditlev Jensen Mads Markvardsen
Lars Jensen  Lars Pedersen

   
   
   
 

Send mail til mail@fynhistorie.dk med spørgsmål og kommentarer til denne web site.
Copyright © 2000  Sydfyn-info.dk A/S, hvor intet andet er angivet. www.fynhistorie.dk