Peder Schwane BangJohanne Rogert

Jacob Hansen BangAnna Cathrine Sophie Østrup

Peter Georg Bang

l i n k s
Children with:
Marie Caroline Fribert

Siblings:
Carl Frederik Emil Bang
Frants Vilhelm Trojel Bang
Ida Marie Sophie Bang
Ulrikke Cecilie Eleonore Svane Bang
Joachim Godske Adam Vilhelm Bang

Children:
Anna Cathrine Sophie Bang
En dødfødt søn
Jacob Bang
Jacob Hansen Bang
Lorentz Christian Bentzon Bang
Ulrikke Eleonore Svane Bang
Ida Marie Sophie Bang
Marie Caroline Bang
Christine Vilhelmine Bang
Caroline Emilie Frederikke Bang
Theodor Suhr Bang
Elise Birgitte Bang
Vilhelmine Marie Bang
Peter Georg Bang
  • Born: 07 Oct 1797, København
  • Married 04 Jun 1824, Roskilde, to Marie Caroline Fribert
  • Died: 02 Apr 1861

    Stud. 1813, cand. jur. 1816, vandt 1818 Universitetets Guldmedalie for besvarelsen af det juridiske prisspørgsmål, 1819 Lic. jur. 12.07 1820 Undecancellist, 26.08 s.å. Dr. jur. 22.09 s.å. surn. Assessor i Landsoverretten, 2½ år udenlands med offentlig understøttelse og forpligtelse til at studere Romerretten, 1826 virkelig Assessor i Landsoverretten, 1830 efter konkorrence med I. C. Kall overord. Prof. jur. ved Universitetet, 1831 extraord. Assessor i Højesteret, 1834 Inspector quæsturæ ved Universitetet, Juni s.å. Bankrepræsentant, 14.10 s.å. ord. Prof. og Referendarium i Consistoriet, 1836 Direktør i Nationalbanken (genvalgt 1840 og 1845, men fratrådte 23.07 1845) og fratrådte da sin Lærerpost ved Universitetet, men vedblev at være Inspector quæsturæ, 24.12 1836 Universitetets Qvæstor, 24.11 1834 1. Stænderdeputeret for Kbh., mødte 1836 og 1840, 16.01 1841 Deputeret for de mindre Landejendomsbesiddere i Østifterne (1842 og 1844 Vicepræsident), 28.10 1836 Rd. af Db., Juni 1840 D. M., 1842 v. Etatsråd, 19.10 1844 kgl. Jernbane-Commissarius, 27.11 1845 første medlem af Examenscommissionen for Landinspektører og Landmålere, 23.07 1845 Deputeret i Rentekammeret og Chef for 2. Section, 24.04 og 08.09 1846 kgl. Stænder-Commissarius, 17.06 1847 Bankrepræsentant, 28.06 s.å. Cmd. af Db., 23.09 1848 Amtmand over Holbæk Amt, 05.10 1848 Rigsdagsmand for Vejle Amts 1. valgdistrikt, men nedlagde sit mandat, da han blev Indenrigsminister, 20.10 s.å. cst. Direktør for Departementet for det Indre, 16.11 s.å. Indenrigsminister, 21.09 1849 efter ansøgning entled., og 23.09 s.å. Domainedirektør, 17.06 1850 Formand for Forstvæsencommissionen, 10.01 - 16.02 1851 cst. Finansminister, 17.09 1851 faldt han ved Folketingsvalget i Aalborg Amts 2. valgkreds, 07.12 s.å. midlertidig Minister for Kirke- og Undervisningsvæsenet, 03.06 1852 efter ansøgning entled., 27.01 1852 midlertidig og 17.04 virkelig Justitsminister for Kongeriget og medlem af Geheimestatsrådet, 04.08 1852 Folketingsmedlem for Holbæk Amts 1. valgkreds, 26.02 1853 faldt han ved folketingsvalget i Frederiksborg Amts 1. valgkreds, 09.05 1854 Storkors af Db., 12.12 1854 Premierminister ad interim. for Kongeriget, Indenrigsminister og foreløbig (til næste dag) slesvigsk Minister, 19.12 s.å. Geheimeconferentsråd (1. Kl. No. 13), 15.01 1855 virkelig Premierminister, 14.06 1855 Folketingsmedlem for Ringkjøbing Amts 1. valgkreds, måtte fra 24.06 - 04.08 1855 foretage en Baderejse for sit helbreds skyld, 12.10 1855 Conseilspræsident og tillige Indenrigsminister for Kongeriget til 18.02 1856, 16.10 1855 Fællesindenrigsminister til 18.10 1856, dog fritaget fra 11.07 til 22.08, 18.11 1856 udtrådte han af Ministeriet, 21.11 s.å. Justitiarius i Højesteret.
    Sml. Dagbladet 1861 No. 76, Fædrelandet 1861 No. 75, Illustreret Tid. 1861 s. 215-16 med portrait, Erslevs Forf. Lex. 1.63-4 Suppl. 1.67-8, Hundrup Dr. jur. No. 38, Fr. Barfods Rigsdagskalender for 1856 s. 150-52, Fortæll. af Fædrelandets Hist. 2.510 og 693, Dansk Conversat. Lex. 1.1368-9, C.F. Bricka Dsk. Biogr. Lex. 1 1.495 ff.

  • Generated by GenDesigner 2.0 beta 3.6