Claus PedersenKaren Andersdatter

Jacob Nielsen StriboltGjertrud Clausdatter

Kirstine Stribolt

l i n k s
Siblings:
Erica Anna Stribolt
Hans Stribolt
Kirstine Stribolt
  • Married 16 Jun 1746, Middelfart kirke, to Henrik (Herløv) Werchmeister
  • Died: 1781

    Hun blev 25.10 1762 benådet med Marsvinstolden, som hun skulle nyde, "nar Kaptain Reesens Enke (død 1774) ikke mere fik Brug for den", og hun havde således fra 1774 til sin død 1781 tolden. Hun har tilsyneladende været en kvinde, som har været "om sig" og af et iltert gemyt. Hun kom i en bitter strid med Marsvinsjægerlauget. Anledningen var den, at hun ønskede marsvinene leveret i Middelfart, hun vilde da i betaling derfor "som forhen med Lauget har været indgaaet og anordnet levere aarlig 1 Tønde Øl saa god som 4 Rdr., 2 Kander Brændevin, 5 Pd. Lys, 2 Pd. Tobak" og desuden noget for opkørelsen. Dtte tilbud ville Lauget ikke forkaste "uagtet hun efter Billighed burde tage langt større Del i vores Udgifter og Bekostninger, men fordi det saaledes hidtil har været en ældgammel Skik, saa vilde Lauget for det øvrige lade Resten ankomme paa hendes Genereusitet". Om Marsvinjægerne nu helst ville have svaret hende tolden i penge, som førhen, eller hun er gået fra sit tilbud, kan ikke ses, da der mangler en del aktskykker, nok er det, at hun nu ansøgte Kancelliet om, at marsvinene uden betaling måtte blive hende tilbragt. Herpå svaredes der 04.02 1778 "at hun til saadan Ansøgning er ubeføiet og vil derfor med den hende tilfaldende Tiende-Aflevering fremdeles forholdes, saaledes som det hidtil har været brugelig". 1779 bortforpagtede hun fangsten til jægerne for 60 Rigsdaler. I en klage Marsvinjægerne indsendte, over hende til Kongen 1777, anførte de "at hun er hengiven til en Skrøbelighed, som, især saalænge Marsvinjagten varer, tager saaledes Overhaand, at hun undertiden uden Forstand og ikke formaaer at hjælpe sig selv."

  • Generated by GenDesigner 2.0 beta 3.6