Jens Jørgensen BangMarine Friis

Jørgen Jensen BangAnna Olufsdatter

Anders Jørgensen Bang

l i n k s
Children with:
Anna Rasmusdatter Lindegaard

Siblings:
Jens Jørgensen Bang
Oluf Jørgensen Bang
Else Jørgensdatter Bang
Jørgen Jørgensen Bang

Children:
Jørgen Andersen Bang
En datter (Navnet kendes ikke)
Karen Andersdatter
Niels Andersen Bang
Anders Jørgensen Bang
  • Born: ca 1630
  • Married ca 1670 to Anna Rasmusdatter Lindegaard
  • Died: efter 1688 men før 1696

    Hidtil har jeg benyttet den af F. E. Hundrup i 1875 udarbejdede Stamtavle over "Oluf Bangs Efterkommere paa Sværdsiden" som grundlag for mit arbejde, der da nærmest har bestået i at videreføre Stamtavlen for "Jørgen 'Olufsen' Bangs" Efterkommeres Vedkommende og der tilføjet, hvad jeg paa overkommelig Maade har kunnet fremskaffe af Oplysninger om Efterkommere ogsaa paa Spindesiden. Med Anders Jørgensen Bang og hans Efterkommere forholder det sig noget anderledes. Hundrup har ham ikke. Uagtet Epitaphiet i Assens Kirke (se under Jørgen Jensen Bang) angiver, at der ved Faderens Død 15/4 1666 endnu levede 3 af hans Sønner, har Hundrup i Stavtavlen kun anført de 2, nemlig Oluf, som var Præst i Højen og Jerlev og Jørgen, som var Præst i Sandager og Holevad. Der er måske ikke så mærkeligt, thi Hundrup, der er meget kritisk -- og vistnok med rette -- overfor Gjessings arbejde, siger, at han har benyttet dennes "Danske, Norske og Islandske Jubellærer af 1786" som grundlag for sit arbejde, idet han dog har foretaget mange store og gennengribende forandringer, rettelser og tilføjelser, men hvor det ikke var muligt at korrigere de åbenbare fejl og ufuldkommenheder, har anset det for rigtigst at bevare Overleverede, navnlig for de ældre slægtsleds vedkommende, overladende til en kommende tids efterforskninger at råde bod herpå. Af de ca. 70 mandlige efterkommere efter Jørgen Bang, som nævnes af Gjessing og Hundrup, og som have levet så længe, at de har fået selvstændigt erhverv og have stiftet familie, er der ca. 50 Embedsmænd, navnlig Præster, sågodt som alle akademisk uddannede mennesker, der har været forholdsvis lette at erholde oplysninger om; ca. 20 er gåede over i borgerlige erhverv, af disse er også en del akademikere, men kun meget få Landmænd og navnlig Bønder og oplysninger om disse sidste er næsten alle meget sparsomme. Blandt de hjælpekilder, som Hundrup har benyttet ved sit arbejde med Stamtavlen, nævner han særlig Wibergs Præstehistorie og den alm. Enkekasses døbeattester og i disse og lignende værker kunde Jørgen Jensen Bangs manglende 3. søn selvfølgelig ikke findes. Efter jeg nu i godt 4 år har arbejdet på denne Stamtavle, tror jeg, at jeg uden overdrivelse tør sige, at der skal et meget mere energisk , vedholdende positivt arbejde til at finde og fremskaffe oplysninger om alle medlemmer, særlig dem i mere beskedne stillinger, af en familie eller slægt, end man kunne vente eller forudsætte, at Hundrup, som på det tidspunkt, da han skrev den Bangske Stamtavle, var en ældre, svag og næsten blind mand, kunne præstere; han døde 1879 blind.
    Jeg har ikke nogensteds i Kirkebøgerne for Assens og Turup Sogne kunnet finde brødrene Jørgensens navne angivet; i Assens har der nok endnu ingen Kirkebog været, inden han forlod byen, i Turup derimod måtte man kunne vente at finde Anders's død angivet, men skriften i Turups første Kirkebog er aldeles ulæselig, Han står imidlertid i Matriklen af 1688 opført som bruger af Matr. No. 5 af Hartk. 11 Tdr. 7 Sk. 3 Fdk. 2 Alb., hvilket er i overensstemmelse med det i Skøderne på Blangstrupgaard angivne og der tilføjes "tilforn Morten Andersen". Ham er Anders altså ikke søn af, han er jo søn af en Jørgen, og da det er aldeles utvivlsomt, Anders og hans Fader er "Bang"er, så er han søn af en Jørgen Bang. Når jeg siger "utvivlsomt", er det, fordi hans søn Niels Andersen mange steder, dog ikke i skøderne, findes benævnt Niels Andersen Bang, ligesåvel som igen dennes sønner og videre frem kalde sig Bang. Da der jo ikke i Assens og omegn lige på den tid fandtes i flertal af Jørgen Bang'er, da Anders bangs alder passer meget godt med alderen på de andre af Jørgen Jensen bangs børn, da der sikkert var slægtsforbindelser mellem Anders J. Bangs sønnesøn, Christian i Smeirup, og Jørgen Jensen Bangs brodersønnesøn Pastor Sten Holger Bang, der var Præst i Barløse, og hvis hustru var Gudmoder for Christians første barn 1741, og da det endelig bl.a. af de ovenfor omtalte skøder o.a., synes jeg, fremgår, at familien på Blangstrupgaard ikke var af almindelig Bondeslægt, så tør man nog fastslå, at Anders Jørgensen Bang må være den 3. af de på Epithaphiet i Assens Kirke nævnte 3 sønner.
    I. W. HANSSEN

  • Generated by GenDesigner 2.0 beta 3.6